ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - valbar kurs i fysik 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-24 - 2011-04-24
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Varken eller»17 58%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 3.06

- Svårt att veta vilken grupp och föreläsning man skulle infinna sig på. Vi hade trots allt bara en 45 minuters introduktionsföreläsning.» (Ganska dåligt)
- Har inte varit speciellt mycket föreläsningar utan mer eget arbete.» (Varken eller)
- Det har inte varit några föreläsningar» (Varken eller)
- hade knappt några föreläsningar» (Varken eller)
- Det var bara en föreläsningar.» (Varken eller)
- Vi hade inga föreläsningar där milan faktiskt gick igenom något. utan bara pratade om vad projekten handlade om vilket vi redan hade fått på papper. (projekt i mekanik)» (Varken eller)
- Väldigt liten introduktion inom området vilket resulterade i att man var tvungen att läsa och lära sig en hel del vid sidan om som tog mycket tid från projektet.» (Varken eller)
- Kan inte kommentera då jag missade dom/den vi hade. (Jag hade AM/FM demodulator så var nog bara en eller 2 st föreläsningar)» (Varken eller)
- Göra det lättare att hitta laborationssalen första gången.» (Varken eller)
- Har inte haft så många» (Ganska bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

29 svarande

0-20%»1 3%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»2 6%
80-100%»26 89%

Genomsnitt: 4.79

- Egentligen 200% eftersom jag gick fel första gången, och fick gå på en annan grupps intro också! Det kanske låter dom om jag inte har koll alls, men gruppindelningssnacket pågick konstant de två första veckorna innan allt hade rätts ut, mellan lärare, elever och alla inblandade.» (80-100%)

3. Hur har projekten fungerat organisatoriskt?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»9 31%
Varken eller»6 20%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Som sagt, fantastiskt rörigt!! Schemamässigt fans det under perioden 3 st "grupp 1.4" där man var tvungen att hålla koll på vilken som var labbtillfälle, föreläsning eller smågruppsövning. Jag hade övningstillfälle 1.2, labb 1.4 och projektföreläsning 1.3! Hur skall man hålla koll när det finns 1.2:or 1.3:or och 1.4:or i alla olika ämnen, på samma schema!?!?!» (Mycket dåligt)
- Mycket svårtydligt schema. Inte alltid förberedda labbar och många frågor på få ledare.» (Ganska dåligt)
- Ingen klar mall att följa och väldigt osäkert vad för frågeställning det var meningen att man skulle arbeta runt.» (Ganska dåligt)
- Otroligt rörig gruppindelning!!» (Ganska dåligt)
- Gruppindelningen fungerade inte särskilt bra och materialet var inte tillgängligt för oss elever förens vi skulle börja med laborationerna, och det tar ett tag att läsa och förstå vad man ska göra. » (Ganska dåligt)
- Vi hade inte koll på något alls riktigt tills vår labblärare noterade att vi enbart hade en labb kvar, då vi förstod vad vi skulle göra och vad allt gick ut på. (Jag missade föreläsningen vi hade men min projektkamrat som inte missade den kände att vi inte fick nån info där om detta)» (Ganska dåligt)
- Väldigt intressant projekt men som sagt ingen grund att stå på.» (Varken eller)
- Det finns inget fungerande system i dagsläget. Vad jag har förstått var det likadant förra året. Vore gott att röja undan de organisatoriska problemen.» (Varken eller)
- Lite rörigt med schema osv. » (Ganska bra)
- Det gick bra.» (Ganska bra)
- mycket frihet i upplägget.» (Ganska bra)

4. Hur var projekten inlärningsmässigt?

29 svarande

Inte alls givande»5 17%
Givande»19 65%
Mycket givande»5 17%

Genomsnitt: 2

- nivån var såpass låg på uppgiften att det inte gav så mycket ny kunskap utan snarare repeterade det vi lärde oss i mekanik kursen i period 1.» (Inte alls givande)
- Väldigt lite nytt, kan dock bero på tidigare utbildning.» (Inte alls givande)
- Se över materialet! Visst att fysikens teoritiska siffror och praktiska siffror är ungefär lika. Men man ska inte behöva ögonmåtta en vinkel i "kulkastaren" och vattenstrålen ... ! Riktigt besviken på hur dålig utrustningen var på labbarna!» (Inte alls givande)
- Jag kan nu allt om lampor!! :D» (Givande)
- I slutändan lärde man sig hur allt funkade men de kunde gått betydligt smidigare med bättre organisation och information. Förkunskaperna vi fick var väldigt små och ledde till väldigt stor förvirring innan man förstod vad man skulle göra.» (Givande)
- Jag har lärt mig jättemycket, man kanske inte förstod allt på labbarna men det ljusnade när man skulle sammanställa sitt arbete. » (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

5. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»15 51%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Runt tio totalt! En halvtimma intro, fyra timmar labb, tre och en halv timma rapportskrivande och reserch i gruppen och två timmar redovisning. True Story! (vi fick dessutom fantastisk respons på både rapporten och presentationen) » (Högst 15 timmar)
- Jobbade mest på laborationerna» (Högst 15 timmar)
- Jag tog mittersta alternativet då jag kort sagt inte har en aning.» (Cirka 25 timmar)

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 6%
100%»27 93%

Genomsnitt: 4.93

- Missade en labb och föreläsningarna/en pga sjukdom.» (75%)
- ...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 44%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 13%

Genomsnitt: 2.17

- Mycket av kursen verkar gå ut på att lära sig tänka själv och lista ut vad som är relevant i projektet. Vårt mål var ungefär: ta reda på vilken lampa som är mest hållbar i längden. Det ger en ganska mycket utrymme, men svårt att veta om man är på rätt spår.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 17%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.82


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»6 22%
Ganska liten»11 40%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.25

- Introt gav ingenting. Hal timman var dessutom fördelad på Milans alla fem projekt..» (Mycket liten)
- All information vi använde i projektet letade vi fram själva på internet.» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»7 25%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 2.42

- Vi har använt oss av Internet större delen av projektet. Det kräver naturligtvis att man är mycket källkritisk, men det kändes som att vi hittade tillförlitliga källor!» (Mycket liten)
- Kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Mycket egna tankar och info från internet.» (Ganska liten)
- Projektet gick ut på att komma fram till egna resultat och leta information själva och då användes främst andra källor än kursmaterialet.» (Ganska liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»5 17%
Ganska dåligt»8 27%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.48

- se fråga 3» (Mycket dåligt)
- Filer som vi studenter skulle använda gick inte att komma åt, detta ledde till stressiga laborationer. Gruppindelningen fungerade inte som det var tänkt. » (Mycket dåligt)
- Mycket mycket mycket dåligt!! Inför första labben hade vi inte fått några direktiv om hur projektet skulle genomföras och förväntade oss tex ett labbpapper att följa när vi kom dit. När vi frågade fick vi en utskällning för att vi inte klarat av att hämtat ut det från "utdelat material" på kurshemsidan. Dålig info om det! (dessutom hade materialet inte lagts upp där när vi kollade och vi fick i stället pappret av ansvarig) Grupptillhörigheten var fortfarande oklar, vilket gjorde att vi var tvugna att dela den mycket begränsade labbutrustningen med en annan grupp som kommit på fel dag! » (Mycket dåligt)
- väldigt krångligt system för anmälan till de olika projekten och ännu besvärligare att veta när ens egna labbar var då grupperna hade andra namn på schemat än på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Rörigt då man valde projekt. Men det berodde på ett fel.» (Ganska dåligt)
- För elektronikdelen, mycket bra. För projektdelen svar på fråga 3.» (Ganska dåligt)
- Gruppindelningen var svår att förstå» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt krångligt med gruppindelning och anmälan till olika projekt. Detta gav upphov till diverse missförstånd och problem med bland annat gruppernas sammansättning.» (Ganska bra)
- Hemsidan i sig har haft problem från och till.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»10 34%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.34

- Kunde sitta och vänta på hjälp ett halt labbtillfälle då förkunskaperna om hur labbutrustningen vi använde var väldigt låg och alla behövde konstant hjälp.» (Mycket dåliga)
- Ställa frågor är inga problem, men att få ett ordentligt svar är omöjligt! Du frågar en sak och får svar på något helt annat! Det är som att de inte förstår vad jag frågar och istället för att ställa följdfrågor som hjälper dom att förstå vad jag har för problem så berättar dom om något som jag redan vet!» (Mycket dåliga)
- Många som behövde hjälp, men när man frågade om något fick man ett bra svar.» (Ganska bra)
- Milan och Camilla var till stor hjälp och var mycket duktiga på att förklara om man behövde hjälp.» (Mycket bra)
- Vi löste eventuella problem på egen hand..» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»21 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Det har fungerat utan större komplikationer..» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»6 20%
Lagom»21 72%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Som sagt. 10h/4.5hp» (För låg)
- Hög just för att det blev en massa extraarbete då det var oklart vad vi skulle göra.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 65%
Hög»8 27%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.31

- Det var lagom med matten och elektroniken på sidan av! Den totala belastningen var bra.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»7 24%
Godkänt»12 41%
Gott»7 24%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.93

- Det finns mycket som kan bättras på här! Bara det att vi under redovisningsdagen tänkte vara i tid och kom tio minuter tidigt, öppnade dörren och såg att en grupp höll en redovisning. "jaha, gruppen innan är inte klara än" tänkte vi och väntade utanför i tio min. Då gick vi in och satte oss och förstod att det var våran grupp som hade börjat för tidigt! Varför kom ingen ut och sa till när vi förvirrat hade vänt i dörren? Och varför började de tio (minst) minuter innan utsatt tid?!?» (Mycket dåligt)
- Anledningen till att jag valde kaströrelse är för att jag INTE kan något om det! Då vill jag känna att jag lär mig någonting av det! Jag har listat ut ett eget sätt att räkna kaströrelse på som innehåller x antal steg och faktorer... Jag vet att det finns ett lättare sätt, VARFÖR kan jag inte detta?! (Läs kommentar nr 12.)» (Mycket dåligt)
- Jag hade tur och hamnade med folk som hade läst el på gymnasiet, så jag lärde mig en hel del.» (Godkänt)
- Det var en kul kurs med så himla rörigt om vilka labb-grupper och alla andra grupper. Men det känns som att det mest var otur.» (Godkänt)
- Tyckte det var bra att man fick göra ett projekt och själv försöka förstå och sammanställa resultat. Det är mer givande än att räkna uppgifter i en bok!» (Gott)
- Jag gillar att jobba i grupp med projekt och laborationer, så jag tycker kursen var mycket rolig. Det känns bra att få göra lite roligare saker inom fysiken, inte bara sitta och räkna.» (Gott)
- Intrycket hade kunnat vara mycket gott, men faller på organisation. Jag har inget emot att söka upp information själv, men blir givetvis konfunderad då den funna informationen inte stämmer. :/» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Milans entusiasm och att man läser om lika saker inom gruppen.»
- Upplägget!»
- Jag uppskattade Milan Friesel som ansvarig för mekanikdelen. Han var väldigt pedagogisk och hjälpsam.»
- Det är spännande ideer till projekt.»
- Milan/Camilla»
- Kemi och elektronikprojekten, från vilka jag hört mer positiva resensioner!»
- idén med en projekt baserad kurs och möjligheten att välja mellan olika typer av projekt.»
- Själv projektet i sig tycker jag var väldigt bra och lärorikt.»
- Upplägget är bra!»
- De olika inriktningarna/projekten. Kanske utöka med fler. »
- Bra projekt, lätta att komma igång med»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Struktur och organisering.»
- Tydligare mål och tydligare beskrivning av vad som krävs av en.»
- Klargör tydligt frågeställningen, inte bara "labba och se vad som händer" utan hellre något som kan ge resultat.»
- Mekanik labben var onödig, den hade inget med projektet att göra. Den gick in på ena sidan och ut på andra. Hade varit bättre ifall man gjort 3 labbar om sitt projekt istället. »
- Som sagt, organisationen med gruppindelningen.»
- Kurshemsidan.»
- Mer struktur»
- Schemaläggningen bör ABSOLUT ses över! Gör om, gör rätt!!»
- upplägget med tanke på gruppindelning, svårt att förstå gruppernas nummer och vilken grupp man va i, va för många olika.»
- jämnare arbets börda på de olika projekten.»
- Lite mer "kött" på benen inom det specifika området vore bra.»
- Organisationen på studentportalen. (Gruppindelning och vart man skall ta vägen vilken tid)»
- Borde bli seriösare. Mer information om vad som är syftet med kursen. »
- Gruppindelningen, mycket rörigt.»
- Sättet man väljer projekt i fysik eller projekt i kemi. Jag valde fysik för att jag hatar kemi, men om jag ska välja en kurs så väljer jag den som är mest intressant för mig, och där var det kaströrelsen som var övervägande... Min poäng är: Ska jag välja en kurs så vill jag ha en garanti på att jag får läsa det jag vill. Alltså. BORT med "Först till kvarn" - "systemet"!!!!!!! »

19. Övriga kommentarer

- Jag har inget att tillägga..»
- Planera lite snyggare! Det var ingen i början av kursen som ens hade en hint om var de skulle vara eller vad de skulle göra eller vilken grupp de tillhörde.»


Kursutvärderingssystem från