ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Algebra DEI EPI H10, H10

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 74%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»6 12%
Cirka 20 timmar»8 17%
Cirka 25 timmar»13 27%
Cirka 30 timmar»11 23%
Minst 35 timmar»9 19%

Genomsnitt: 3.19

- För mig var kvaliteten på undervisningen så pass hög att jag inte behövde lägga särskilt mycket tid på enskilda studier. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 4%
100%»45 95%

Genomsnitt: 4.95

- Bra föreläsningar som verligen gav någonting. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 31%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 61%

Genomsnitt: 2.97

- Det kändes ganska tydligt ändå vad vi skulle kunna efter kursens slut.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»38 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 7%
Ja, i hög grad»34 80%
Vet ej/har inte examinerats än»5 11%

Genomsnitt: 3.04

- Jag har inte läst målen, men det kändes som att examinationerna stämde överens med innehållet i kursen och gav en rättvis bild av de kunskaper man fått.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»5 10%
Mycket stor»40 85%

Genomsnitt: 3.8

- Håkan har varit väldigt metodisk och undervisningen har hållit ett bra tempo! » (Mycket stor)
- Håkan är den bästa matteläraren jag någonsin haft! » (Mycket stor)
- Håkan är väldigt strukturerad och pedagogisk. Mycket bra.» (Mycket stor)
- Håkan är en fantastiskt bra lärare, hade honom på basåret också och det har fått mig att älska matte!» (Mycket stor)
- Håkan är grym!» (Mycket stor)
- Undervisningen var hur bra som helst. Det var lätt att föra anteckningar som sedan var till stor hjälp då man repeterade inför tentamen. Bra struktur och lättförstådda exempel som gjorde kursen rolig och givande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»31 65%

Genomsnitt: 3.63

- Anteckningarna räckte i stor utsträckning då man skulle repetera.» (Ganska stor)
- Bra och lättförståelig bok! » (Mycket stor)
- Sturkturerad kurs, bra böcker som följer av föreläsningarna och dess exempel, bra med duggor och utdelade gamla tentor. » (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 21%
Mycket bra»37 78%

Genomsnitt: 3.78

- Bra att det fanns gamla duggor och tentor upplagda att träna på innan examinationstillfällena. » (Ganska bra)
- Bra att få öva på gamla tentor och duggor» (Mycket bra)
- Bra att få ut dugga och tenta svar så fort efter tentan.» (Mycket bra)
- Det var klart vad som gällde inför examinationen, det utdelade materialet var till stor hjälp.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»18 38%
Mycket bra»23 48%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.61

- Ett övningstillfälle i veckan är lite för lite. Det borde funnits minst 2 övningstillfällen i veckan, men i övrigt har det fungerat mycket bra!» (Ganska bra)
- Önskemål om fler övningstillfällen.» (Ganska bra)
- Stort antal människor på föreläsningarna gjorde det svårt men övningstillfällena var bättre» (Ganska bra)
- Svårt att ställa frågor när det var så stor grupp av elever som läste kursen. Men bra med övningstillfällena, där var det lätt att få hjälp om man hade frågor.» (Ganska bra)
- Hade gärna haft fler övnings tillfällen.» (Ganska bra)
- Håkan stannade tillochmed kvar ibland efter övningstid för att verkligen hjälpa till så att man förstod. Det är guld värt!!!!» (Mycket bra)
- Både SI-övningarna och de vanliga övningarna förbättrade chanserna avsevärt att klara kursen. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»29 61%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.55

- Jag tycker det är svårt att sammarbeta när det gäller matte och måste få tänka i lugn och ro själv.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»24 52%
Hög»19 41%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.47

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»29 61%
Hög»15 31%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.31

- Det har varit en hel del att göra, men det har funkat bra.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 6%
Gott»13 27%
Mycket gott»31 65%

Genomsnitt: 4.59

- Håkan är en fantastisk lärare» (Gott)
- Håkan har lyft hela kursen. Mycket bra lärare. Då han varit sjuk och vi fått vikarier har det varit lite svårt att förstå och därför kommit efter.» (Mycket gott)
- Bra lärare och ett väl strukturerat kursupplägg. » (Mycket gott)
- Jag tycker att Håkan sätt att lära ut verkligen passar mig. Strukturerat och bra upplagt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Håkan Blomquist»
- Det är bra att ha duggor för det gör att man pluggar mer under kursens gång och inte bara till tentan. Man lär sig mer.»
- Lärarens (Håkan Blomqvist)föreläsningar. Mycket pedagogiska och välstrukturerdade»
- Håkan Blomqvist»
- Håkan Blomqvist»
- Räkneövningarna och föreläsningarna har varit riktigt bra.»
- Ha kvar Håkan som lärare.»
- Håkan och hans systematiska undervisning!»
- Håkan Blomqvist!»
- Föreläsaren!»
- Allt!»
- Kursen funkar som den är även nästa år!»
- Bra med övning med lärare, bra att ha duggor innan tentan så att man vet om man hängt med»
- Håkan som föreläsare, han gjorde hela kursen! Bra upplägg på föreläsningarna och man märkte hur engagerad han är och det smittar av sig på studenterna. »
- Det mesta. »
- Håkan som föreläsare. Väldigt pedagogisk och systematisk!»
- Håkan! »
- Håkan som föreläsare och övningledare. Han är riktigt bra på att förklara och få oss elever att förstå, är tydlig, strukturerad och pedagogisk. »
- Håkan är en jättebra lärare!»
- Håkan!!!!»
- Föreläsningarna har varit mycket bra och till bra hjälpt. »
- Håkan.»
- Håkan som lärare!»
- Inget»
- Håkan Blomqvist!»
- SI-mötena.»
- Allt»
- Mycket bra föreläsare, systematisk och lätt att förstå. Bra med duggor.»
- Föreläsningarna var bra som de var och det var bra med övningstillfällen där man kan hjälpa varandra inom klassen. Jag tycker inte att man behöver ändra så mycket.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att Data och Elektro får bonuspoäng för att bara sitta på föreläsningarna. »
- fler övningstillfällen»
- Inget speciellt, allt flöt på bra.»
- tempot var för högt»
- Inget.»
- Någon övningslektion under tentaveckan med Håkan. »
- inget särskilt»
- Inget, det är en fantastiskt bra kurs på alla sätt.»
-
- Fler gamla duggor och tentamina på kurshemsidan att öva på.»
- Det var lite orättvist att vissa klasser fick bonuspoäng bara genom att närvara på föreläsningarna och andra inte. »
-
- Inget särskilt. »
- Det enda jag har att "klaga" på är hur tentamensvakten skötte min första dugga (introduktionsdugga). Jag tror inte att han var informerad om att det just var våran första dugga/tenta någonsin, så informationen om hur jag skulle fylla i försättsbladet och svarspapprerna brast ordentligt. Det var först på den sista, riktiga tentan som jag fick all information om hur man skulle göra. Annars var kursen i sig väldigt bra. »
- övningsduggor och övningstentos med fullständiga lösningar»
- Ingenting jag kan komma på»
- Är nöjd med kursen, förändring är inte nödvändigt.»
- inget»
- Tempot på föreläsningarna, eller att man har tillgång till föreläsningsanteckningar.»
- Ingenting»
- Lite fler exempeluppgifter och ledningar till tal kan vara bra att få utdelade för att öka förståelsen.»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt bra föreläsare»
- Bra utformning på duggor och tenta»
- Väldigt bra kurs.»
- Håkan om du läser detta så ska du veta att lärare som dig gör skillnad!»
- Riktigt bra kurs!»
- Mycket bra föreläsningar och kursupplägg av examinator»


Kursutvärderingssystem från