ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V1 Inledande matematik V och AT h09, TMV125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-02 - 2009-12-21
Antal svar: 93
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Övergripande mål

Syftet med kursen är att befästa, fördjupa och vidareutveckla kunskaperna i matematik från gymnasiet och därmed lägga en god grund för vidare studier i kommande kurser på V- och AT-programmen. Hur väl tycker du syftet med kursen har uppfyllts?

93 svarande

Inte alls»0 0%
Lite»7 7%
Väl»56 62%
Mycket väl»26 29%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.21

- Det var en stressig kurs och många saker som togs upp hade jag aldrig läst om på gymnasiet, klarade inte tentan så för mig uppfylldes inte syftet med kursen.» (Lite)
- En hel del mer än gymnasiematten.» (Väl)
- Svårt att svara på om grunden för de vidare studierna är bra lagd innan man har läst så mycket sedan kursen.» (Väl)
- Det var en intensiv kurs, men inget hade nog kunnat utelämnas.» (Mycket väl)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Om du tagit del av målen på vecko-pm, har dessa varit till hjälp?

93 svarande

Inte till hjälp alls»1 1%
Till viss hjälp»23 24%
Till god hjälp»34 36%
Till mycket god hjälp»26 27%
Jag har inte tagit del av målen»9 9%

Genomsnitt: 3.2

- Inget fel på presentationen eller tillgängligheten, men jag har inte valt att använda dem så mycket.» (Till viss hjälp)
- De var absolut till hjälp eftersom man vet vad man förväntass kunna, samtidigt är så formulerade på ett sätt som gör att det hela låter väldigt svårt och det känns som att jag aldrig behärskar ett enda mål. Typ.» (Till viss hjälp)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

83 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»78 93%
Nej, målen är för högt ställda»5 6%

Genomsnitt: 2.06

- Dock precis, kursen är mycket bred och svårt att få allt att fastna i huvudet. Speciellt om man som i mitt fall haft 2 års studieuppehåll. Poängtalet är möjligtvis lite lågt satt i jämförelse med t ex en-variabelanalyskursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Förkunskaper från gymnasiet var långt ifrån tillräckliga för att klara kursen. Det är ett väldigt stort hopp från gymnasiestudier till högskolestudier, och denna kurs med så många olika moment har varit svår att hänga med i då lärare ofta tar för givet att man kan mer än man kan.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

86 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»20 23%
Ja, i hög grad»59 68%
Vet ej/har inte examinerats än»6 6%

Genomsnitt: 2.81

- Tyckte att denna tentan var svårare än de som givits tidigare år» (I viss utsträckning)
- Kanon med duggor!» (Ja, i hög grad)

5. Finns det något område som du upplever skulle behöva mer/mindre föreläsningstid?

- Mer föreläsningstid på det mesta. Kursens tempo är sjukt mycket högre än i Envariabelanalys»
- mer om vektorer och plan»
- Nej»
- Mer på plan, mindre derivator»
- Har ingen välbelagd åsikt i detta.»
- Mer på allt.»
- Tydligare genomgång av grafritning och användande av teckentabell.»
- Svårt att säga, allt var ganska svårt....»
- Vektorer!!!!»
- Delen om logaritmer bör det läggas lite mer tid på anser jag.»
- Räkning med vektorer och matriser. Beräkningar för plan och linjer i rum.»
- I jämförelse med en-variabeln så skulle det behövas mer tid sett till hela kursen. I inledande hade vi sista föreläsningen fredagen innan tentaveckan och endast en repetitionsföreläsning som låg i tentaveckan. Kändes inte optimal, i en-variabel har vi en veckas repetition innan tentaveckan. »
- Det vi gjorde allra sist (vektorer och plan) var det enda i hela kursen som var nytt. Att det km så sent i kursen gjorde att jag inte hann lära mig det ordentligt.»
- Vektorer»
- Repetitionen i början behöver inte vara så grundlig. Bättre att ha mer tid till tex planet. »
- Nej.»
- tiden var lite knapp hann inte repetera som vi borde»
- Mer på vektorer och gränsvärden»
- Nej»
- Finns ingenting att anmärka på.»
- Delen om vektorer som kom på slutet. Det hade också varit bra om man lade den tidigare i kursen så man hade haft lite mer tid att lära sig, då detta var den svåraste biten. »
- Kursen har för lite föreläsningstid, det var omöjligt för föreläsaren att hålla ett lugnt tempo med antalet timmar som låg i kursen. De flesta hade svårt att hänga med och kursen kändes väldigt stressad.»
- nej, det var bra fördelat»
- mer om linjer och plan och vektorer»


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

91 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 10%
Ganska stor»47 51%
Mycket stor»33 36%

Genomsnitt: 3.23

- Övningarna var bra, dock lär jag mig personligen inte så mycket på föreläsningarna. Har svårt att hänga med i det höga tempot och läser därför hellre på egen hand efter vecko-pm.» (Ganska liten)
- Lennart Falk är ganska bra» (Ganska stor)
- Lennart som höll i föreläsningarna var mycket systematisk och han valde bra exempel.» (Ganska stor)
- slutet av kursen och alltså de sista ämnen vi gick igenom var allt för hastade. man han inte med.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit mycket givande» (Mycket stor)
- Övningarna var bra om man arbetade tillsammans, men vår övningsledare var inte så bra på att förklara. » (Mycket stor)
- mkt bra föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

92 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»14 15%
Ganska stor»46 50%
Mycket stor»32 34%

Genomsnitt: 3.19

- Svårt att ta till sig det som står i boken då den är utformad väldigt annorlunda från kursböcker på gymnasiet. Svårt med engelska. För få exempel i boken, solutions manual förklara inte så utförligt häller alla led i uträkningarna.» (Ganska liten)
- Att boken vi använder är på engelska försvårar inlärningen. » (Ganska liten)
- Synd att den är på engelska. Blir lite jobbigt att översätta de engelska matte termerna till svenska.» (Ganska stor)
- Gamla tentor var bättre underlag inför tentan» (Ganska stor)
- Var lite svårt att förstå engelskan ibland. » (Ganska stor)
- Var lite ovant med litteratur på engelska i början men man kom in i et efter några veckor. I kombination med föreläsningsantekningar funkade det bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

90 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»34 37%
Mycket bra»55 61%

Genomsnitt: 3.6

- Lennart Falks vecko-pm var väldigt tydliga och bra, de var stor hjälp då man pluggade inför tentan» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

91 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»26 28%
Hög»62 67%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.76

- Håller man bara uppe tempot så att man ligger i fas med planerignen så är det ju inga problem. Hamnar man efter så känns det hela övermäktigt.» (Lagom)
- I och med nollningen och att man är ny på chalmers blev den hög» (Hög)
- Kursen innehåller väldigt mycket information och den sprider sig dessutom över många områden vilket gjorde arbetsbelastningen mycket hög. » (För hög)

10. Hur många timmar (inklusive föreläsningar och övningar) om dagen la du på matten?

92 svarande

0-3»24 25%
3-4»39 41%
4-5»23 24%
5-6»5 5%
mer än 6»2 2%

Genomsnitt: 2.18

- Dock betydligt mer i anslutning till tentan.» (0-3)
- Borde/ville lägga mer, men svårt när man har TRE kurser samtidigt. Märks inte att de övriga två är på halvfart för de kräver alldeles för mycket självverksamhet för att vara halvfartskurser!» (0-3)
- Inklusive helgens dagar, alltså 20-30 h / vecka.» (3-4)
- jag hade gärna lagt ner mer tid men med tre kurser på samma gång var det svårt» (3-4)
- Om man räknar på ett genomsnitt på alla veckans dagar så blir det nog 3-4 timmar varje dag.» (3-4)
- Svårt att uppskatta det eftersom man under vissa veckor har andra inlämningar osv så tiden varierar ganska mkt vecka till veckan. Men tror 3 h är ganska rätt.» (3-4)
- Vissa dagar absolut ingen matte, andra dagar väldigt mycket. Jättesvårt att veta "medelmatteplugg" per dag.» (3-4)

11. Hur skulle du vilja dela upp tiden mellan demostrationsräkning och egen räkning på övningstillfällena?

91 svarande

100% demo, ingen egen räkning»0 0%
70% demo, 30% egen räkning»2 2%
50% demo, 50% egen räkning»13 14%
30% demo, 70% egen räkning»56 61%
Ingen demo, 100% egen räkning»20 21%

Genomsnitt: 4.03

- jag vill att man ska disskutera matematik» (70% demo, 30% egen räkning)
- Det var ingen demonstrationsräkning på övningstillfällena i min grupp. Väldigt synd.» (50% demo, 50% egen räkning)
- Saknade demonstrationer utöver duggagenomgångar på övningstillfällena - gav en känsla av att det inte gav lika mycket att vara där som det ger nu under en mattekurs där de alltid finns.» (50% demo, 50% egen räkning)
- Det var alldeles för lite demonstrationsräkning i denna kursen. » (50% demo, 50% egen räkning)
- Det vore bra om läraren oftare gick igenom tal som många hakat upp sig på på tavlan» (30% demo, 70% egen räkning)
- Endast en väl förberedd lite svårare uppgift.» (30% demo, 70% egen räkning)
- Jag tror att de allra flesta är i behov av att ha möjligheten att be någon om hjälp med uppgifter och för detta är övningstillfällena väldigt bra. Det kan dock även vara bra att få se exempel på hur man ska räkna. Är tyvärr inte säker på hur stort behovet av demonstrationer egentligen är i denna kurs då vår övningsledare aldrig hade en enda demonstation.» (30% demo, 70% egen räkning)
- dåligt att vi inte hade någon demo under denna kurs» (30% demo, 70% egen räkning)
- viktigt att den som demonstrerar i så fall är förberedd så att det ger något.» (30% demo, 70% egen räkning)
- Kan ta demo uppgifter om elever ber om det och om läraren tycker att det är något speciellt som behöver gås igenom lite extra» (Ingen demo, 100% egen räkning)
- Jag tycker att det är upp till övningsledaren att avgöra hur mycket som ska tas på tavlan, märker han/hon att det är många som har problem med något så kan han ju ta upp det på tavlan.» (Ingen demo, 100% egen räkning)
- Föreläsningarna räcker oftast som demonstration. Om många har problem med samma sak anser jag att det är upp till dem att be övningsledaren att gå igenom det för dem. » (Ingen demo, 100% egen räkning)
- Om "demo" ska användas, överlåt det till föreläsaren, övningsledarens demon var inget annat än vad som stod i facits lösningar och gav inget utöver det heller. » (Ingen demo, 100% egen räkning)
- Något exempel vore bra, ett bra och lärorikt, men jag lär mig bättre då jag gör snarare än tittar. Irriterade om övningstillfällena försvinner pga demo. » (Ingen demo, 100% egen räkning)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

92 svarande

Mycket dåliga»3 3%
Ganska dåliga»19 20%
Ganska bra»41 44%
Mycket bra»26 27%
Har ej sökt hjälp»4 4%

Genomsnitt: 3.13

- Under övningstillfällena var det många som hade frågor och man kunde oftast få vänta till slutet av lektionen för att få hjälp, eller nästa lektion.» (Mycket dåliga)
- Vår övningsledare svarade väldigt utförligt på frågorna vi hade (vilket iofs var bra) men det gjorde att han inte hann med att hjälpa alla så jag slutade gå dit och räknade själv istället» (Ganska dåliga)
- För få lärare, vilket gjorde att det tog lång tid innan man fick hjälp.» (Ganska dåliga)
- Många som behövde hjälp och svårt att förstå övningsledarens förklaringar. » (Ganska dåliga)
- För många studenter på en övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Ställa frågor var inga problem, bara det att svaren inte alls hjälpte mig (gäller övningstillfällena).» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna saknar pedagogisk bildning.» (Ganska dåliga)
- Det blir ganska långa köer på övningstillfällen.» (Ganska dåliga)
- frågor på föreläsningar besvarades väl men för lite tid till att fråga på övning och för många som frågade ledde till att man inte kunde få så mycket hjälp» (Ganska dåliga)
- I min övningsgrupp tog övningsledaren för lång tid hos varje elev. Det kunde därför bli en hel lektions väntan på att få hjälp. (Vilket var frustrerande om man "satt fast" på flera ställen)» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- mycket folk på övningen i grupp c. verkar ha varit färre elever i de andra grupperna. har därmed inte fått tillräckligt med hjälp på övningstillfällerna. (gick senare till annan grupp)» (Ganska bra)
- Det var på övningarna man fick tillfälle att fråga men det räckte inte till och jag kan inte få hjälp hemma så det har varit svårt. Klasskonpisarna har hjälpt till mycket.» (Ganska bra)
- Det behövs fler lärare för man måste vänta jätte länge innan man får hjälp!» (Ganska bra)
- Skiljer sig mellan vem som svarar.» (Ganska bra)
- Svårt med tiden även här» (Ganska bra)
- Tycker att min övningsledare Jakob Hultgren var kanonbra. Tyvärr var det många som behövde hjälp och ibland han jag inte få den hjälp jag behövde.» (Ganska bra)
- Övningsledaren är inte så pedgogisk/förklarar inte så bra. » (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lätt på övningarna» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

91 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»17 18%
Mycket bra»68 74%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.81

- Det är väldigt mycket bättre nu när vi känner varandra bättre, nu vågar man fråga och ta hjälp av varandra.» (Ganska bra)
- Pluggat tillsammans med andra istället för att gå på övningar» (Mycket bra)
- Vi samarbetade hela tiden, tog hjälp av varandra och löste uppgifter tillsammans. » (Mycket bra)
- Vilket sammarbete? Inte sammarbetat med någon, vore bra om jag kunde,» (Har ej sökt samarbete)

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

92 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»30 32%
Hög»58 62%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.73

- Byggande i samhället och CAD- och programmeringsteknik kräver mycket mindre tid än Inledande matematik. Kändes nästan som det var lite snedfördelning på HP där» (Lagom)
- Under vissa perioder har de varit väldigt hög och under andra låg, men det är som det brukar.» (Lagom)
- Hög är bra! Man går ju på Chalmers för att lära sig saker.» (Hög)
- För mycket olika moment på en och samma gång. Bättre att låta kursen gå under hela höstterminen. Omöjligt att få en chans till att både anpassa sig till det nya studiesystemet på Chalmers och ta in alla de moment som kursen innehåller!» (För hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att det skall vara mycket självverksamhet på övningstillfällena»
- Jag tycket att det har varit en bra kurs, med bra föreläsningar och det mesta har varit bra. Så jag tycker att det mesta ska bevaras»
- Jag tycker Lennart Falk gjorde ett kanonjobb som föreläsare. »
- Läraren Lennart»
- SI-passen»
- Läraren Falk. Mycket bra lärare som engagerar sig och verkligen ger känslan hos mig att han bryr sig om oss studenter. Dessutom klanderfri administration och tydlig information, med en proffesionell framtoning.»
- Den varierande tiden med föreläsning och övning»
- Duggorna. De ger en dels chansen att skrapa ihop lite bonuspoäng till tentan, men de ger främst motivation till att försöka ligga i fas med planeringen och resultaten ger en uppfattning om hur man ligger till så man vet vad man behöver fokusera extra mycket på.»
- Examinatorn/Föreläsaren»
- Lennart»
- Lennart! Och duggorna!»
- Lennart Falk, bra lärare»
- Lennart Falk»
- Lennart !»
- Övningar.»
- Lennart som föreläsare! Känns svårt att ta in allt han säger och skriver i början men man märker vad bra han är när man jämför med andra kursers föreläsare! »
- Lennart Falk»
- Allt»
- Läraren Lennart Falk»
- Lennart Falk»
- Bättre räkneexempel.»
- Duggorna med bonuspoäng »
- Läraren!»
- Lennart Falk!»
- föreläsaren»
- Lärarens starka vilja att lära studenterna.»
- Lennart Falk»
- Lennart Falk. Underbar människa»
- Läraren Lennart Falk.»
- allt»
- Lennart Falk»
- SI är jättebra och ska finnas kvar tycker jag»
- Föreläsaren! Han var bra på vad han gjorde.»
- Duggorna»
- Upplägget på föreläsningarna.»
- Att hela övningstillfället är egen räkning. Duggorna.»
- föreläsaren, Lennart Falk»
- SI-passen»
- planering som kom ut i god tid.»
- Bra föreläsningar»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Snabbare hjälp i övningsgruppen»
- mindre övningsgrupper»
- Mer tid för att få hjälp och lite mer grundligt förklarat.»
- Övningsledaren bör hålla demonstrationer och vara förberedd för dessa samt de områden vilka vi läser och därmed har frågor kring. Vad gäller föreläsningarna kan det tänkas att de ibland behöver komprimeras lite innehållsmässigt så att man inte halkar efter så mycket i planeringen då det innebär att det blir väldigt mycket nytt just före tentan.»
- Mer aktiva övningsledare»
- Vet inte»
- Man bör se till att man ligger i fas med schemat så man inte behöver gå igenom massa nya saker med mindre än en vecka till tentan.»
- Övningsledarna ska gå kurs i pedagogik.»
- Fler tillfällen för föreläsaren att gå igenom, av studenterna utvalda områden.»
- Vi ändrade så att duggorna var på 40 minuter istället för 30. Det var en bra förändring som jag tycker ska fortsätta nästa år också. De sista tio minutrarna gör att man inte behöver stressa och att man kan kolla igenom svaren. »
- Om möjligt minska kursens innehåll med tid motsvarande 2 föreläsningar för att få bättre tid till repetition.»
- Fler lärare i övningsgrupperna. För många studenter ledde till att läraren inte hann hjälpa till så mycket som behövdes.»
- Fler övningsledare, max tre fyra fick hjälp var tillfälle»
- Färre utsvävningar med bevis mm. som inte är kopplade till kursmålen.»
- lite tydligare plan på en helhet i kursen (om det går?)»
- Läraren bör uttala det han skriver på tavlan. Det underlättar studentens antecknande.»
- Nada»
- inget»
- Mer demonstrationsräkning på övningstillfällena. Lägg avsnittet om vektorer tidigare i kursen.»
- Tiden, mer tid till föreläsningarna»
- Enklare att ställa frågor under övningarna.»
- Lite lugnare tempo på lektionerna om det går, så man även hinner att förstå en del och inte bara skriva av.»
- inget»
- hastigheten i början av kursen bör höjas så att man hinner med det som kommer i slutet som faktiskt är svårt och inte kommer efter i planeringen på föreläsningarna för då kommer man efter själv så klart, det ger sämre förutsättningar att klara av senare delen av kursen, samt allt för lite tid till repetition»
- Inget. Möjkligtvis se till så att alla övningsledare når upp till förväntingarna. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- jag hade betyg 4»
- Nej»
- Jag tycker att det hade vart bra om man kunde lägga en liten del av övningstillfällena för att gå igenom metodiken för hur man löser olika uppgifter. Att verkligen få en mall för hur man kan arbeta sig igenom en uppgift eftersom det är lättare att komma igång då.»
- En eloge till Lennart Falk.»


Kursutvärderingssystem från