ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programutvärdering för AE maj 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-30
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Kan du uppskatta hur mycket följande examensmål uppfyllts?

Uppskatta och visa detta genom att välja på en tiogradig skala!

Matrisfråga

Under de tre utbildningsåren har jag fått en fördjupning inom huvudområdet samhällsbyggnadsteknik
20 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 5%
2 10%
5 25%
6 30%
1 5%
Stämmer helt och hållet»5 25%

Genomsnitt: 7.95

2. Samma sak: kan du uppskatta hur mycket följande examensmål uppfyllts?

Ur wikipedia: Vetenskap är utvecklande av tidigare okänd objektiv kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar en kombination av empiri (prövande av hypoteser, teorier och modeller genom observation, experiment, mätning och annan datainsamling) och deduktion (logisk slutledning, härledning av samband, teoretiskt modellbygge, formulering av nya hypoteser).

Matrisfråga

- I princip alla!»
- Språk och kommunikation, samhällsplanering, examensarbete, fasrihetsutveckling mm»
- I flertalet av kurserna har vi skrivit akademiska rapporter vilket gett oss god kunskap inom detta. Dock så gjorde vi detta på engelska i kursen "project and commercial management" vilket var mycket nyttigt. »
- Språk och kommunikation, husbyggnadsteknik, examensarbete osv.. »
- samhällsplanering, språk och kommunikation, husbyggnadsteknik»
- Språk och kommunikation, Communication in english, alla rapportskrivningar som PCM, fastighetsutveckling, ombyggnad och underhåll, byggnadsteknik och juridik.»
- Språk och kommunikation»
- Marknadsföring, Affärsutveckling, Samhällsbyggnad, »
- Språk och kommunikation, teknologi.»
- Språk och kommunikation Samhällsplanering »

Jag har under min utbildning på AE fått en träning i ett vetenskapligt arbetssätt och dithörande metoder.
20 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 10%
0 0%
4 20%
4 20%
3 15%
Stämmer helt och hållet»7 35%

Genomsnitt: 8.35

Min förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer har ökat
20 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 5%
1 5%
2 10%
3 15%
4 20%
Stämmer helt och hållet»9 45%

Genomsnitt: 8.75


Självständigt arbete

Ett mål med utbildningen handlar om att lära sig arbeta inom vissa tidsramar, såväl självständigt som i samarbete med andra.

3. Hur många uppgifter har du under det sista året haft som skulle inlämnas inom en viss tid?

20 svarande

0 0%
1-3»0 0%
4-6»1 5%
7-9»6 31%
10 eller fler»12 63%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.57

- Nästan alla» (4-6)
- de flesta» (7-9)
- Näst intill alla.» (7-9)
- De flesta.» (7-9)
- Minns inte» (7-9)
- Största delen» (10 eller fler)
- (10 eller fler)
- De flesta» (10 eller fler)
- cirka 3 stycken» (10 eller fler)
- Utbildningen kretsar kring projekt och alla dessa har en tidsram. De flesta har även vart grupparbete» (10 eller fler)
- Nästan alla.» (10 eller fler)
- Många av dom» (10 eller fler)
- Nästan alla » (10 eller fler)
- De flesta.» (10 eller fler)
- Nästan samtliga.» (10 eller fler)
- Mer än hälften» (10 eller fler)

4. Vad anser du varit bäst för din inlärning för att nå utbildningens mål, att arbeta i grupp eller att arbeta enskilt?

Uppskatta och visa detta genom att välja på denna tiogradiga skala.
5 innebär att arbetssätten varit lika lärorika.

Matrisfråga

- Grupparbete ger oss god kunskap att samarbeta. Man kan tydligt se att utbildningen gett oss god kunskap inom projekt. Har många vänner som studera byggingenjör där jag vet att dessa kunskaper inte finns. »
- tycker att jag har lärt mig lika bra på enskilda som gruppuppgifter, men genom grupparbeten har man lärt sig så mycket mer än bara lärandemålen för kursen, tex sammarbete och kommunikationskunskaper som jag anser är sörskilt viktiga för vår utbildning i sin helhet.»
- inte alla gruper fokuserar på inlärnig, de vill bara lämna in uppgiften och delar arbete! de tycker jag inte är så effektivt»
- Det är ofta beroende på vad det är man ska lära sig. Juridik är bra att plugga i grupp men svårt att göra ett grupparbete då det är ens egna åsikter och resonemang som står till grund. rapporter är perfekt vid grupparbete och man lär sig att smarbeta vilket är en bra och användbar egenskap i framtiden. Vid enskilda uppgifter lära man sig mer att mata in info i huvudet som lätt kan falla bort där efter.»
- Ger även mer för framtiden, utbildningen är till för att ta en roll i en grupp och inte enskilt arbete.»
- Viktigt med en kombination»

Mest lärorikt arbetssätt?
20 svarande

Grupparb. mest lärorikt»5 25%
0 0%
3 15%
4 20%
1 5%
6 30%
0 0%
1 5%
0 0%
0 0%
Enskild uppg. mest lärorika»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.95


Kopplingar till arbetslivet

Utbildningen ska ge en god förberedelse för ett arbetsliv inom det område utbildningen avser.
Här är några frågor om som syftar till att belysa hur väl AE-programmet uppfyller detta mål:

5. Kopplingar till arbetslivet

Matrisfråga

- Arbeten som tillämpats på riktiga projekt/områden, ex ombyggnad&underhåll, samhällsplanering, inomhusmiljö»
- Många av lärarna kommer från arbetslivet. Nästa alla uppgifter är på ett eller annat sätt kopplat till verkliga objekt eller projekt.»
- Samhällsbyggnad, tycker jag har en tydlig kopling då bland annat kommunen är inblandad »
- Juridiken vände sig mot fastighetsbranchen»
- studiebesök finns i många kurser.»
- Mycket kontakter på företag=lätt att få jobb»
- tycker inte kopplingen varit särskilt stor och kan inte komma med några exempel förutom en del studiebesök på byggarbetsplatser.»
- Vissa lärare arbetar inom byggsektorn vid sidan om lärandet.»
- jag tycker att fler företag ska invovlera sig i AE programmet och veta att vi finns och är väldigt användbara studenter med kunskap inom många områden. Jag vet att studenterna jobbar aktivit med detta mycket genom de föreningar som finns men det skulle vara bra om fler föreläsare och lärare kunde hjälpa till och då kontakt med företag.»
- Nån föreläsare har varit aktiv i arbetslivet men inte mycket mer än så.»
- Föreläsare som inte enbart föreläser utan arbetar inom samma ämne, studentarrangerade mentorsprogram och lunchföreläsningar.»
- Samhällsplanering och Fastighetsutveckling.»
- Mentorsprojektet Studiebesök Lärare (tex Börje westerdal) som hela tiden håller sig uppdaterade på vad som sker på företagen»

Hur omfattande har kopplingen mellan programmet och byggsektorn varit i utbildningen?
20 svarande

Mycket liten koppling»0 0%
1 5%
2 10%
2 10%
4 20%
2 10%
4 20%
4 20%
1 5%
Mycket stor koppling»0 0%

Genomsnitt: 5.85

6. Förberedd för arbetslivet

Matrisfråga

- Har fått kunskaper inom många områden men önskar aningen djupare kunskap inom byggteknik/konstruktion»
- Tror jag kommer märka det när jag kommer ut i arbetslivet, svårt att säga, men jag har känslan av att jag har mycket att bidra med.»
- känns som vi fått en mycket god bas att stå på.»
- känner att jag behöver en masters utbildning som komplement till utbildningen för att vara redo för arbetslivet.»
- Jag känner mig förberedd för ajg har intreset dock har jag ingen praktisk erfarenhet och har lite svårt att veta vad jag ska förvänta mig. Sen har man själv valet att göra en praktik som jag tror är väldigt behövlig. »
- Beror till största delen på att jag arbetat inom byggsektorn under sommrarna.»
- Så förbered man kan vara. »
- Känner mig ganska dåligt förberedd då jag inte har praktiserat eller jobbat i branschen. Hade varit bra med kortare praktiker som en del av utbildningen.»

Hur väl förberedd känner du dig för att arbeta inom byggsektorn?
20 svarande

Mycket dåligt förberedd»0 0%
0 0%
0 0%
3 15%
6 31%
2 10%
3 15%
1 5%
3 15%
Mycket väl förberedd»1 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 6.31


Samverkan

Andra examensmål handlar om att öka förmågan att i sin yrkesroll samverka med övriga samhället.

7. Försöka att bedöma hur mycket dessa påståenden stämmer på dig!

Matrisfråga

Jag har ökat min förmåga att inom samhällsbyggnadsteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
19 svarande

Håller inte alls med»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 26%
6 31%
3 15%
Håller helt och hållet med»5 26%

Genomsnitt: 8.42

Jag har ökat min insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
19 svarande

Håller inte alls med»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 5%
1 5%
3 15%
9 47%
1 5%
Håller helt och hållet med»4 21%

Genomsnitt: 8.05


Några frågor kopplade till examen och framtiden

8. Hur väl förberedd känner du dig för att leda eller delta i företagande och utveckla affärer?

Uppskatta och visa detta genom att välja på en tiogradig skala!

Matrisfråga

- svårt att svara på utan vart där. tror dock vi har goda kunskaper inom området. hur väl vi kan "leda" är svårt att säga men delta är nog inga problem»
- Behöver praktisk kunskap först.»
- det kan bero på min unga ålder samt att jag inte har någon tidigare jobberfarenhet inom någon speciell bransch. »
- Så förbered man kan vara.. »
- Främst delta och inte så mkt leda.»

Hur väl förberedd känner du dig efter AE-utbildningen för att leda eller delta i företagande och utveckla affärer?
20 svarande

Inte alls förberedd»0 0%
1 5%
0 0%
0 0%
1 5%
9 45%
7 35%
1 5%
0 0%
Mycket väl förberedd»1 5%

Genomsnitt: 6.4

9. När du tagit din examen, tror du att du kommer att ha ett fortsatt behov av vidareutbildning?

20 svarande

Ja»10 71%
Nej»4 28%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.28

- Vidare utbildning inom den akademiska sektorn känner jag inget behov av utan den vidare utbildning jag känner behova av är mer kopplad till vilken yrkesroll jag kommer ha och därför ske hos det företag jag där får anställning.» (Ja)
- Tror att någon form av utbildning blir det var man än jobbar i framtiden, sätta sig in i företagets egna verksamhet.» (Ja)
- Kunskap måste alltid hållas uppdaterad! Kontinuerlig utbildning är alltid bra!» (Ja)
- känner att jag efter min AE-examen kan lite om mycket och känner att jag behöver avgränsa mig mer för att känna mig säker i en yrkesroll.» (Ja)
- AE kan inte få högplacerade tjänster, vet av erfarenhet och diskussioner med affärschefer och personalansvarig! om man siktar högre än arbetsledare eller projektlednig är högre utbildning ett måste! » (Ja)
- Jag tror aldrig att man kan vara färdig utbildad, det finns så mycket mer jag skulle vilja lära mig. » (Ja)
- Känns som att branschen har en lägre respekt för ae då ingenjörstiteln inte finns där. Programmet borde behållas men utbilda ingenjörer...» (Ja)
- Mer företagsekonomiska studier. Saknar lite på affärsutvecklings delen, är inte redo att arbeta med det.» (Ja)
- Inget behov, men ändå en vilja att göra det.» (Nej)
- Behov finns nog inte. Dock kan det hända att högre utbildning krävs för somliga jobb. Men rent kunskapsmässigt tror jag inte behövs. Tror dock många ( Inklusive mig själv) sneglar mot en Master utbildning» (Vet ej)
- Jag tror inte man behöver en vidareutbildning för att få jobb. En vidareutbildning handlar snarare om fördjupningar inom intresseområden man har.» (Vet ej)
- Utbildningen är väldigt bred, det kanske behövs en specialisering inom ett område» (Vet ej)

10. Någon kurs kvar att läsa?

Matrisfråga

- Facilites management, Financial management, Marknadsföring.»
- Har läst alla kurser men har två tentor att göra om»
- bara en »
- Konstruktion.»
- Ja då jag hade en lång sjukdomsperiod under mitt andra år, och inget stöd kunde erbjudas av vissa lärare som möjliggjorde fortsätta studier. »
- Förutom exjobbet som ska bli klart i sommar»

Har du fortfarande någon kurs kvar efter dig?
20 svarande

Ja»8 40%
Nej»12 60%

Genomsnitt: 1.6

11. Om du har kurser kvar:

Matrisfråga

- Inget mer stöd behövs. »
- Redan sökt till sommaren. En kurs.»
- tidigare tentamen datum om det går, vill gärna skriva min tenta innan sommaren är slut!»
- Lärarstöd över Internet»

Avser du att slutföra utbildningen inom två år?
9 svarande

Ja»9 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Finns det någon form av upplägg/stöd som du tror skulle underlätta för dig att fullfölja kursen/kurserna?
9 svarande

Ja»3 42%
Nej»4 57%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.57

12. Nämn de två-tre bästa sakerna med AE-programmet och som bör vara kvar!

- Projektarbeten, kontakter med arbetslivet, tillämpa kunskaper på riktiga projekt»
- Samhällsplanering, grupparbetena, projektledningsmomenten.»
- Alla projekt uppgifter och de kurser som är tvärvetenskapliga i sig och man får se ett helhets perspektiv.»
- Gemenskapen, och programets helhetsintryck»
- Variationer på kurser»
- Språk och kommunikations biten. Den har gett oss en klar fördel och goda kunskaper om rapportskrivning samt hållandet av presentationer. mixen av kurser är också mycket bra. »
- Läran att kommunicera och tala, inriktning mot människor! »
- samhällsplanering och bostadsplanering har varit mycket roligt och lärorikt, även miljökursen, men hade velat ha mer miljötänk integrerat i de andra kurserna.»
- Cleas, skapar värde för AE Phil, undervisar AE»
- Fokus på Kommunikation i dess olika former samt bredden på kurser/discipliner.»
- Samhällsplaneringen, språk och kommunikation samt alla projektarbeten och juridiken.»
- Spridningen på kurserna, alltså det varierade utbudet som AE-erbjuder. Detta resulterar i att man får en bred syn på byggsektorn vilket jag värderar högt. En annan sak som bör vara kvar är mängden projektbaserade projekt. Det är mycket lärorikt och liknar mest den situationen man kommer hamna i när man börjar jobba. En tredje sak som borde vara kvar i storleken på klasserna. Detta leder till en stark sammanhållning, inte endast i klasserna utan även mellan klasserna vilket innebär att man lär känna folk som sedan kommer ut i arbetslivet, vilket är mycket positivt.»
- Språk och kommunikation, grupparbeten.»
- Phils kurser bör bevaras, språk och kommunikation (Men i annan form och under annan ledning samt) samt storleken på klasserna »
- bredden på kurserna, samhällsplaneringen och byggnadsrelaterade kurser på engelska.»
- Vidden av kurser, det tvärvetenskapliga. Kopplingen till näringslivet.»
- Phil! Helt klart bästa läraren. Och kurserna med Claes Wernemyr, de var roligast. (byggnadsplanering och samhällsplanering)»
- Variationen som skapar en förståelse för helheten»

13. Vad har varit mindre bra med AE-programmet och bör ändras?

- Mer byggnadsteknik och miljökurser»
- Bristen på styrning från programledningen. Tydligare och strängare krav för att klara kurser. »
- Mer enskild examination, det är lätt att hoppa över saker då man inte examineras enskilt»
- Koppla ihop kurser, så man kan dra nytta av kunskaper mellan kurserna. Ha ett tänk när man planerar var kurserna skall ligga»
- Mer tentor önskas. Projektuppgifter innehar risken att somliga "social loafar" eller "glider på andra" vilket inte är rättvist. Studenternas kunskap bör testas individuellt i varje kurs. »
- Möjligtvis anna-maria, kursen i sig är guld, men hon inte bra.»
- Tycker inte att Phils kurs var bra och han var inte bra på att lära ut. kurspoängen bör motsvara tiden bättre, tex höstterminen i tvåan var 200% tidsmässigt.»
- många saker..jag hade mycket högre förväntnigar på AE och Chalmers! AE innehåller mer lättare kurser och tekniskt kunskap värdesätts ej, om man ska lyckas som en vanlig arbetsledare eller projektledare bör man ha mer tekniskt bakgrund, alltid fördel att kunna mer teknik för man kommer in lättare också! AE gav mig en känsla av att alla ville bara bli godkända och gå vidare, jag kände ingen riktig samarbete och hög prestation för att lyckas bättre. »
- Kvalitén på kurserna/lärarinsatser har varit för skiftande.»
- Ibland har det administrativa varit väldigt bristfälligt inom AE. Kommunikation mellan föreläsare och kurser skulle kunna bli bättre och skapa ett bätre samanhang mellan kurserna. »
- Tyvärr har lärarna inte alltid var så bra och vi har mest inhyrda konsulter som lärare. Mer professionella lärare behövs.»
- Bättre samarbete mellan lärare.»
- Göran lindahl och Ana-Maria bör bort då det är väldigt tydligt att dem varken vill undervisa AE eller är kapabla till det, mer VR och mer djupgående ekonomisk fokus på vissa kurser. Kanske även göra praktik obligatoriskt i ett halvår?»
- språk och kommunikation bör ändras. dåliga och nergågna lokaler.»
- Saknar en djupare kunskap. Kurserna skulle kunna vara mer omfattande om bättre strukturerade. Vissa moment känns väldigt lösryckta och som om de bara finns för.att.det alltid funnits och är ett erkänt ämne på Bygg och Miljö Institutionen. »
- För många grupparbeten samtidigt, det var svårt att få ihop att jobba med olika människor i alla kurser för då kunde man aldrig ses. Mer samordning mellan kurserna eller färre grupparbeten.»
- Kurser vars arbetsbörda varit för stor/för liten i förhållande till poängen. Ex samhällsplanerigen och sista delen av engelskakursen var det alldeles för stor arbetsbörda.»

14. Är det något du saknat i programmet? (t.ex. något ämne eller moment)

- Mer miljöaspekter, mer virtuellt byggande och tekniker för 3Dmodellering»
- Praktik. Det vore väldigt gynnsamt om det fanns större möjlighet till att få komma ut på ett bygge och lära sig på plats hur det fungerar.»
- Mer fastighetskurser. Många studenter fortsätter inom fastighetsbranschen vilket jag tycker att utbildningen skall ha med. Tex fastighetsekonomi och förvaltning»
- Nope.»
- Då jag har varit utomlands ett år har jag kunnat utforma programmet mer åt det som jag tycker är intressant, så jag tycker att det ska finnas valbara kurser så man kan forma programmet så som det passar för en. Tex mer byggnadstekniska ämnen, miljöinriktat eller mer åt arkitektur.»
- mer teknik! »
- Flera praktiska exempel, det är svårt att föreställa sig det man lär sig i boken hur det egentligen fungerar i verkligheten. »
- Jag skulle gärna se att man jobbar med ännu tajtare med bygg- och fastighetsföretag. Till exempel kan fler projekt vara med "hands-on" och direkt kopplade till ett företag och ett verkligt projekt.»
- En utförligare företagsekonomikurs.»
- Hjälp med praktikplatser, mer branschanknytning och en mer organiserad administration samt möjligheten att läsa fler masterprogram. »
- kanske någon form av kontakt med arbetslivet, som till exempel praktik.»
- Entreprenörskap och Affärsutveckling. Namnet ger inte vad det påstår sig att göra. »
- Verklighetskoppling. Nån form av praktik.»
- Korta praktikperioder kanske 2 veckor»


TACK för din medverkan och LYCKA TILL!Kursutvärderingssystem från