ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö och Energiteknik, ENM030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-26 - 2008-11-11
Antal svar: 96
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Tobias Mattisson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

95 svarande

Högst 15 timmar»14 14%
Cirka 20 timmar»30 31%
Cirka 25 timmar»26 27%
Cirka 30 timmar»13 13%
Minst 35 timmar»12 12%

Genomsnitt: 2.77

- Mycket när inl.uppg. skulle in. Annars låg arbetsinsats.» (Högst 15 timmar)
- blev mer jobb på slutet » (Högst 15 timmar)
- Det som intresserar mig när det gäller miljöfrågor är inte det som ansetts viktigt i kursen.» (Högst 15 timmar)
- Har läst en hel del i kompendiet vilket tagit en del tid emellanåt samt inlämningsuppgifter och tentaracet.» (Cirka 20 timmar)
- svårt att bedömma ett bra genomsnitt då arbetsbelastningen växlat framförallt med inlämningsuppgifterna» (Cirka 20 timmar)
- Eget arbete var nästan bara inlämningsuppgifterna, typ ingen tid till att göra räkneuppgifter själv.» (Cirka 25 timmar)
- mer under veckorna då inlämingsuppgifterna låg ute, lite mindre under de andra veckorna.» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog alldeles för mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningarna tog mycket tid!» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog alldeles för mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt olika från vecka till vecka. » (Cirka 30 timmar)
- Väldigt sned fördelning i arbetstid. Föreläsningarna skippades nästan helt andra halvan av kursen för att göra inlämningsuppgiften.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

95 svarande

0%»6 6%
25%»4 4%
50%»5 5%
75%»27 28%
100%»53 55%

Genomsnitt: 4.23

- har ej hunnit pga jobb » (0%)
- självarbete» (0%)
- Powerpointförgiftning av allvarlig grad. Jag förstår att det vanliga är att använda powerpoint vid presentationer men när föreläsning efter föreläsning består av en lång rad powerpointserier så är det lätt att tröttna.» (50%)
- Dåliga föreläsningar, en kurs i hur man använder power point eller förbjuda det helt vore på sin plats för föreläsarna.» (50%)
- Några Fö/Rö krockade med obligatoriskt moment i min andra kurs. Jag går ej i M3.» (75%)
- Skrev inte in mig på kursen förrän 2 veckor in på terminen, därav den låga procentsatsen» (75%)
- Gick inte på föreläsningarna på slutet eftersom allt stog i böckerna redan.» (75%)
- Pga. sjukdom» (75%)
- Vissa föreläsningar var rena sömnpiller - ingen intresserar sig för hur mycket något kraftwerk i danmark producerar, inte heller verkningsgraden på femtioelva andra kraftverk. vad vi, eller åtminstånde jag vill veta är hur ett kraftverk fungerar i prencip. hur man räknar på avtappning. sedan är inte toyota prius (eller som jag föredrar primus) inte en miljöbil, med tanke på allt värdefullt och ädelt material som kastas bort på en värdelös produkt som inte kan något bra utom att skapa en image som tom folk på chalmers verkar ha köpt utan att analysera. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen och kurs-pm fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

93 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 21%
Målen är svåra att förstå»4 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»34 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 37%

Genomsnitt: 2.9

- Målen var ofta formulerade i stil med: "att i grova drag ha kunskap om...". Det var först när man fick se exempel på tentatal som man förstod vilken detaljnivå på kunskapen tentan krävde, och då var det bara två veckor kvar av kursen!!!» (Målen är svåra att förstå)
- Mål är bra, men vet inte alltid vad man skall veta... Att man inte skall äta nötkött verkar de flesta ha insett. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Flummig kurs fast rolig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De presenterades vid varje föreläsning, men det kändes som att de var där mer för att vara, än för att arbeta mot. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- det är lite klurigt med alla detaljer i litteraturen och vad som verkligen är viktigt» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra att "alla" föreläsare hade med föreläsningens syfte och inlärningsmål. Föredömligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra med mål för varje föreläsning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

76 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»68 89%
Nej, målen är för högt ställda»6 7%

Genomsnitt: 2.05

- Tycker att hela kursen var fel.» (?)
- vet inte» (Nej, målen är för lågt ställda)
- med tanke på all tid man fick lägga ner på inlämningsuppgifterna» (Ja, målen verkar rimliga)
- Nästan för jobbigt...tog mig ett år att fatta hur man utför värmekraftsberäkningar» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men det är mycket olika saker att ta in.» (Ja, målen verkar rimliga)
- inlämningsuppgiterna tog för mkt tid» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

83 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»33 39%
Ja, i hög grad»46 55%
Vet ej/har inte examinerats än»3 3%

Genomsnitt: 2.61

- Var var min förbränningstabell? Hade gärna sett mindre "enhets-omvandlar" tal och kanske en värmepump eller förbränningstabell istället.» (I viss utsträckning)
- Det kändes lite som om bara toppen på isberget examinerades när det gäller teoridelen. Jag upplevde att den tekniska räknedelen fick mest tyngd.» (I viss utsträckning)
- Vi hade haft föreläsningar om en rad olika ämnen. Jag har läst igenom presentationerna på kurshemsidan och läst mycket i kurslitteraturen. Där förekommer allt möjligt om bevattningssystem, sociala och ekonomiska aspekter på miljöförstöring, biodiversitet och mycket mer men i princip det enda som frågades efter på tentan var växthuseffekten. » (I viss utsträckning)
- Vissa frågor gav för många poäng i jämföelse med hur mycket tid det hade ängnats åt under kusrens gång.» (I viss utsträckning)
- Inlämningsuppgifterna bör räknas till examination och på så sätt ge högskolepoäng om godkända. Med tanke på hur mycket tid man lägger på dem bör examinationen inte endast bestå av en skriftlig tenta.» (I viss utsträckning)
- Sista uppgiften på tentan verkade inte relevant, det var ju ingen ekonomikurs vi gick.» (I viss utsträckning)
- Tycker det var dålig spridning på räkneuppgifterna på tentamen. 6poäng på följdfråga!! illa!» (I viss utsträckning)
- Bra fokus på det som var relevant i kursen. Inga tramsfrågor. » (Ja, i hög grad)
- dock var det absolut knappt om tid. gärna en extra timme.» (Ja, i hög grad)
- bra tenta...hoppas de är snälla vid rättning i alla fall med tanke på att 50% är godkänt och inte 40% som det är i alla andra kurser!» (Ja, i hög grad)
- Bra att tentan fokuserade på de viktiga bitarna å inte detaljkunskap» (Ja, i hög grad)
- Med tanke på kursens omfattning så är det helt orimligt att ha en gräns på 50%!» (Ja, i hög grad)
- Lite knivigt när man kan få två poäng för att beskriva de fysikaliska mekaismerana bakom växthuseffekten och dessutom får några följdfrågor på det... lite snålt med poäng. Eller hur mycket behövs för varje poäng. 0,5 poäng per korrekt sak/mening borde väl vara rimligt.» (Ja, i hög grad)
- Om Chalmers har som policy att ha 4h tentor borde väl ni kunna ha det också? Och kom inte och säg att det är en 4h tenta på 5h, det stämde inte det minsta! I min tentasal var det INGEN som gick före 4h hade gått, det har aldrig hänt på nån tenta förut och det säger en del.» (Ja, i hög grad)
- teoridelen på tentan var väldigt bra, den testade verkligen kursens innehåll. Dock tycker jag att räkne delen var lite småtaskig med sammanhängande tal, och ingen rökgasanalys-» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

94 svarande

Mycket liten»13 13%
Ganska liten»22 23%
Ganska stor»38 40%
Mycket stor»21 22%

Genomsnitt: 2.71

- Övningarna var det enda bra. Föreläsningarna ofta dåliga med undantag för Azars föreläsningnar» (Mycket liten)
- Många föreläsningar var rena sömnpillret, på en av Tobias föreläsningar (power point rakt igenom) sov större delen av salen efter 15 minuter.» (Mycket liten)
- väldigt svårt att få någon riktigt röd tråd i föreläsningarna när de är så många olika föreläsare. Jag vet att ni har försökt ordna det med att lägga föreläsningarna i olika block men det kunde nog betonas mer.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen gav mycket mer än alla dessa oändliga powerpointpresentationer.» (Ganska liten)
- Skiftande kvalitet på föreläsningar och övningsledare. Jag tror man hade klarat kursen bara genom att läsa hemma.» (Ganska liten)
- Övniingar och inlämningana var lärorika» (Ganska liten)
- De ligger på olika nivåer.» (Ganska liten)
- vissa saker (som värmepump) ingick ju tydligen utan att man haft ngn genomgång...illa att man ska behöva ta wiki till hjälp....som enda riktigt bra källa» (Ganska stor)
- förutom det som var redan gammal skåpmat när det togs upp (då man var tvungen att läsa sakerna själv för inlämningsuppgifterna)» (Ganska stor)
- det som kommer på föreläsningen kommer ofta på tentan» (Ganska stor)
- Var svårt att avgöra vad som var viktigt, på vissa föreläsningar» (Ganska stor)
- Stor varitation gällande såväl kvalité som relevans mellan föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Med tanke på att i princip allt som var på tentan fanns att läsa i powerpointbilderna så..» (Mycket stor)
- Övningarna gick lite för fort ibland, och inlämningarna tog så mycket tid att man fick för lite tid till att räkna själv på inlärningsuppgifter. » (Mycket stor)
- Räkneövningarna och handledningstillfällena var till stor hjälp.» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat*

96 svarande

Mycket dåligt»6 6%
Ganska dåligt»15 15%
OK»33 34%
Ganska bra»31 32%
Mycket bra»11 11%

Genomsnitt: 3.27

- vet inte eftersom jag inte deltagit» (Mycket dåligt)
- Varierande kvalité på föreläsningarna. Maria gran, Azzar och Sven Andersson var de som höll måttet. Övrigt var det lite ostrukturerat och ibland saknades det inspiration.» (Ganska dåligt)
- Sömngivande. Jag har aldrig somnat så ofta som på dessa föreläsningar!» (Ganska dåligt)
- Som att se "en obekväm sanning" om och om igen... Föreläsningarna var uppenbarligen inte designade för undervisning, utan för orientering eller t.o.m. kuriosakunskap.» (Ganska dåligt)
- Det är mycket svårt att veta vad som är viktigt i föreläsningarna. När man sedan skall läsa hemma är det svårt att veta vad som är viktigt och om det kommer att bli föremål för examination. Texterna innehåller så myckjet mer än vad som sägs på föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- De kändes väldigt osammanhängande» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt med så många olika. Väldigt olika nivå på föreläsarna. Vissa var riktigt duktiga och pedagogiska (t ex Maria Grahn, Sven Andersson, Frances) medan andras föreläsningar var snäppet tråkigare.» (Ganska dåligt)
- Tyckte det var ganska mycket flum. Själv hade jag svårt att motivera mig att gå på föreläsningarna, och när jag väl var där var det svårt att hålla sig vaken (speciellt om de låg precis efter lunch). Tycker inte heller att föreläsarna ska försöka pracka på politiska budskap. » (Ganska dåligt)
- Som tidigare nämnts, power point är värdelöst när varje slide innehåller en uppsats. Dock var föreläsningen om förbränningsmotorer helt överlägesen, stjärna i kanten till Sven Andersson.» (Ganska dåligt)
- Rörigt med så många föreläsare, men jag har förståelse för varför det är så.» (Ganska dåligt)
- Svårt besvara. Några jättebra och några sämre. » (OK)
- Vissa har vart bra vissa har vart dåliga» (OK)
- Aldrig roligt med powerpoint föreläsningar, blir välidigt trisst» (OK)
- föreläsarna bör gå en powerpointkurs som vi har fått göra » (OK)
- Det har varit stor variation på föreläsarna under kursen.» (OK)
- Stor varitation gällande såväl kvalité som relevans mellan föreläsningarna. Lite rörigt med så många olika föreläsare. De hade dock hyfsad koll på vad de andra sagt men blir ändå lite spretigt.» (OK)
- Då det är olika föreläsare har de varit väldigt blandad kvalite på föreläsningarna» (OK)
- Många av föreläsarna känns oengagerade och är inte speciellt rolig att lyssna på, det känns som att de är där för att de måste. Att sedan alla siffrorna är minst 5 år gammal i en kurs som handlar om det som händer nu är också ganska kass. De föreläsare som var bra är Maria Grahn, Sven Andersson och Christian Azar» (OK)
- Vissa föreläsningar har varit väldigt bra andra rena sömnpillren.» (OK)
- Allt för stor spridning av ämnen och föreläsare.» (OK)
- lite rörigt med så många olika föreläsare.» (OK)
- Några har varit JÄTTE bra. Maria tillexempel. Medans vissa har varit väldigt dåliga. Detta pga. opedagogiskt och att förläsaren inte visat intresse för vad han/hon pratat om!!!» (OK)
- Det blir lätt rörigt med så många föreläsare. Det blir svårt att få något riktigt sammanhang när alla kör sitt race.» (OK)
- Stor variation av kvalité på föreläsarna» (OK)
- Maria är hur bra som helst! Likaså Frances!!» (Ganska bra)
- fast, gärna mer grund, och mindre övergripande. bättre att som sagt veta hur ett "typ-kraftwerk" funkar i detalj, och hur man räknar på det än alla varianter. » (Ganska bra)
- De allra flesta föreläsarna var mycket bra, en del lite sämre.» (Ganska bra)
- Om man skall använda powerpoint är det bra om powerpointen är tydlig och med läsbara texter. Tex det fanns en pp som hade bilder som bakgrunder som gjorde det svårt att läsa vad som stod i texten.» (Ganska bra)
- PP-presentationerna var bra att ha när man skulle plugga till tentan. Däremot var tyckte jag inte att de flesta var anpassade till föreläsningarna eftersom det stod så väldigt mycket information på varje slide. Det gjorde att det blev väldigt mycket info på väldigt kort tid. » (Ganska bra)
- Väldigt varierande kvalitet på föreläsningarna. Inte bara mellan olika föreläsare, utan även mellan olika föreläsningar av samma person. Vissa föreläsningar kändes helt meningslösa, medan andra kändes viktiga men var väldigt röriga och hopplösa att förstå. Skippa alla krångliga engelska OH-bilder! (Övergödning-Försurningsföreläsningen)» (Ganska bra)
- Det är lite jobbigt med så många olika föreläsare. » (Ganska bra)
- föreläsningsantecklingarna borde delas ut innan varje tillfälle eller kunna köpas i början av lp. Det är för bökigt att springa o skriva ut stup i kvarten och dessutom vet man det för sent.» (Ganska bra)
- överlag alldeles för mkt småtext på "powerpointsarna"» (Ganska bra)
- Kul med olika föreläsare som är experter på olika områden.» (Mycket bra)
- Många bra och intressanta föreläsare speciellt bra tycker jag att Maria Grahn, Christian Azar var.» (Mycket bra)
- Jag är väldigt nöjd med föreläsningarna. De var mycket bra sammanknutna och låg i en bra följd. De flesta föreläsningar hade inlärningsmål och syftesformuleringar i början, vilket var mycket mycket bra. Jag önskar att fler kurser hade sådant på Chalmers.» (Mycket bra)
- Väldigt intressant för det mesta.» (Mycket bra)

8. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

95 svarande

Mycket liten»13 13%
Ganska liten»24 25%
Ganska stor»34 35%
Mycket stor»21 22%
Inte deltagit»3 3%

Genomsnitt: 2.75

- hade kursen förra året....DET SÖÖÖÖÖÖÖÖÖG! hade NUM...fattade 0!!!!» (Mycket liten)
- Dåliga handledare!» (Mycket liten)
- röriga, för många tal utan att förklara ngt på ett bra sätt.» (Ganska liten)
- Johan Rootzén var okej. Dock var innehållet i miljödelens uppgifter för simpla för att vara intressanta på en räkneövning. Nicolas var alldeles för snabb och allt blev bara rörigt. Man fick ingen förklaring till lösningsgången. Oftast slutade vi för sent.» (Ganska liten)
- Var väldigt svårt att hänga med ibland. Var hos Pontus, han vill väldigt gärna hjälpa till men var ofta väldigt opedagogisk. Han borde lära ut samma sätt att räkna på rökgaser som kursboken och resten av övningsledarna.» (Ganska liten)
- miljö var sådär..ganska röriga. Energin var mkt bättre» (Ganska liten)
- Räkningen var inte särskilt avancerad.» (Ganska stor)
- Borde vara fler. » (Ganska stor)
- dock vore det väldigt tacksamt om det fanns räknestugor också - så man själv fick försöka och söka hjälp direkt. saker som övningsledarna skiver är logiska och verkar vara busenkla, men inte när man själv skall göra om det. » (Ganska stor)
- Bra urval av uppgifter» (Ganska stor)
- Miljö delen var inte så givande» (Ganska stor)
- räkneövningarna gav en känsla för hur man behandlar olika problem och vilka slags problem som var relevanta» (Ganska stor)
- Bra handledare, lite för seg och ingående på vissa saker. Men hellre det än tvärtom.» (Ganska stor)
- Det vi räknade på kändes inte alltid relevant för kursen. Att bevisa att nötkreatur använder allt för stor del av "jordbruksmark" till bete och att de är miljöbovar av stora mått känns som ett politiskt korrekt budskap från någon militant veganförening! Inte heller känns det bra att inte veta var dessa siffror och formler kommer ifrån som vi räknat med. Jag vill veta att det jag räknar på är korrekt och vetenskapligt och statistiskt underbyggt. Jag vill ha källhänvisningar. Detta har fullständigt saknats i kursen.» (Ganska stor)
- Inga konstigheter här.» (Ganska stor)
- Räkneövningen på rökgaser var bra att gå på, i övrigt hade man nog klarat det på egen hand. Det är lagom med räkneövningar, behövs nog inte fler än det är nu.» (Ganska stor)
- Både Andrea och Calle gjorde ett bra jobb. Det är inga direkt svåra beräkningar i kursen jämfört med andra. Jag fattade allt dom sa iaf.» (Mycket stor)
- Bra övningsledare, iaf Nicolaus och Johan» (Mycket stor)
- Mycket bra sätt att förstå » (Mycket stor)
- har inte deltagit» (Inte deltagit)

9. Hur lärorik var inlämningsuppgifterna?

95 svarande

Inte alls»4 4%
Ganska lite»2 2%
Lagom»18 18%
Mycket»50 52%
Väldigt mycket»21 22%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för svåra...hade strömningslära som tog upp mycket tid som var RIKTIGT JOBBIGT....miljön var kul.....» (Inte alls)
- Varierande» (Ganska lite)
- Inlämningsuppgift ett var bra men inlämningsuppgift två var bara en repetition av termodynamikkursen.» (Lagom)
- bra. men för mkt repititiv räkning» (Lagom)
- Effektivt sätt att verkligen förstå ett område. Antagligen effektivare än tentamen.» (Mycket)
- Hade varit väldigt svårt att lösa om man inte fått mkt hjälp av handledaren» (Mycket)
- Speciellt inl. 2 den gav en bra förståelse för hur man räknar på clausius-rankine processer.» (Mycket)
- Eskilstuna var givetvis nyttig!» (Mycket)
- bra räkneuppgift även om det ibland känns som om det ibland blir väldigt petigt.» (Mycket)
- Bra och roliga!» (Väldigt mycket)
- dock så vore det bra med grundläggande genomgång av momenten. exempelvis, hur man räknar på en avtappning och sedan ha två eller tre avtappningar i inlämningen.» (Väldigt mycket)
- Gav mycket med bra handledare, Mikael Odenberger. Bör även uppmärksammas att handledarna varit mycket tillgängliga för att hjälpa till även utanför schemalagd tid.» (Väldigt mycket)
- Känns som om kunde inlämningsuppgifterna så behövde man knappt räkna på egen hand.» (Väldigt mycket)

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgift #1 (förnybar energi, resurser)

95 svarande

Mycket dålig»4 4%
Ganska dålig»10 10%
OK»36 37%
Ganska bra»30 31%
Mycket bra»15 15%

Genomsnitt: 3.44

- fattade 0 för dålig hjälp...förväntade sig att vi skulle kunna alllt....» (Mycket dålig)
- Den tog förlång tid i jämföreslse med hur mycket man fick ut av den.» (Ganska dålig)
- Mest tråkig» (Ganska dålig)
- begriplig» (OK)
- Intressant uppgift, men dåligt formulerad tes på del om Kärnfraft vilket ledde till flera timmars onödigt arbete/uträknande av fel sak pga missuppfattningar.» (OK)
- det handlade mest om att pussla mellan olika storheter, svaren var intressanta men vägen dit var ofta långdragen.» (OK)
- I tesen stod det att man skulle börjat räkna innan första övningen, men detta gällde tydligen inte. Kan ju vara bra att kolla igenom materialet. Sista delen (kärnkraft) var väldigt svår att tolka och omöjlig att lösa utan att fråga någon. » (OK)
- Kändes mest som enhetshantering» (OK)
- var ganska ok» (OK)
- Omfattande. Tog mycket tid.» (OK)
- Lärorikt» (Ganska bra)
- Lite röriga uppgiftsformuleringar (svårt att läsa ut vad man verkligen skulle svara på). Klart att man ska behöva läsa ordentligt för att hitta informationen, men uppgifterna skulle allt kunna vara tydligare (a, b, c, d - "det här ska du svara på"-typ)» (Ganska bra)
- Den var intressant, även om man kanske inte kan ha det till nått om man inte ska jobba med just sådana saker.» (Ganska bra)
- något oklar text i uppgiften» (Mycket bra)
- Tyckte uppgiften var mycket bra. Den gav en bra överblick över resurs- och energiproblematik.» (Mycket bra)
- Kändes definitivt relevant i en miljökurs.» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om inlämningsuppgift #2 (kraftprocess)

94 svarande

Mycket dålig»3 3%
Ganska dålig»2 2%
OK»23 24%
Ganska bra»36 38%
Mycket bra»30 31%

Genomsnitt: 3.93

- Del 1 var lärorik och ganska lagom. Del 2 var däremot alldeles för stor och tidskrävande. Det blev bara rörigt alltihop med alldeles för lite genomgångar och förklaringar så jag lärde mig inte mycket på den. Ta bort del 2 till nästa år eller låt den vara en del av tentan så att det inte återkommer på tentan sen, det räcker gott med den monsteruppgifter.» (Mycket dålig)
- svår att förstå utan en genomgång av handledare. här hade jag i alla fall tur och pontus tog sig an uppgiften utöver sin avsatta tid att förklara så att man visste vad, och varför man gjorde vad. » (Ganska dålig)
- Lite för teknisk för mig personligen, men lärorik.» (OK)
- För svår. Det fanns ju ingen stans att inhämta kunskapen som behövdes, typ under föeläsningar.» (OK)
- Man lärde sig mycket. Men så gott som samtliga deluppgifter var väldigt svåra, dels var det väldigt svåra steg och dels var det antaganden som kunde göras som var svårt att veta. » (OK)
- Väldigt jobbig» (OK)
- Ja det handlade ju om energiteknik men vi har ju redan läst termodynamik och räknat på turbiner vilket var det enda vi räknade på i uppgift två. Hade vi däremot fått räkna på något nytt som vad som helst annat än turbiner hade det nog känts mer meningsfullt.» (OK)
- Man borde få poäng till tentan ifrån inlämningsuppgifteran då dessa tar v"äldigt lång tid.» (OK)
- Bra, men tog alldeles för lång tid att genomföra» (OK)
- Viktig kommentar till denna uppgift. Givetvis var den mycket bra då den gav mycket lärande men betyget blir ändå bara ok eftersom den var så omfattande, borde gett 1,5hp.» (OK)
- Omfattande. Tog mycket tid.» (OK)
- Tidsåtgången vore lagom om man får ~2 p för inlupparna totalt. Arbetsinsatsen var stor och kuggar man tentan så får man lite bonus till CSN-gränsen.» (Ganska bra)
- Lång och tung men gav ordentligt med förståelse. Det hade dock varit väldigt bra om ni tog ett snack med strömningen som går samtidigt så ni inte lägger totalt 3 inl. på två veckor. Hade man vetat det i förväg kunde man sett till att ligga före tidsplaneringen, jag låg i fas till dess att jag inte gjorde annat än inlämingsuppgifter i 10 dagar.» (Ganska bra)
- Eskilstuna var givetvis nyttig!» (Ganska bra)
- Tog lång tid, men väldigt lörorik.» (Ganska bra)
- Väl mastig uppg. Överdrivet fokus på den tydliga redovisningen, nådde nästan absurda former och nivåer.» (Mycket bra)
- Kul med en "verklighetsbaserad"» (Mycket bra)
- Tidskrävande, men lärorikt» (Mycket bra)
- Bra att lära sig hur en kraftprocess fungerar, även eftersom tentauppgifter ofta handlade om det» (Mycket bra)
- Ganska stor uppgift (2) med mycket data, blev lite knepigt.» (Mycket bra)
- Har man fattat den är 10p på tentan säkrat, helt klart värd att göra seriöst» (Mycket bra)
- Givande inlämning!» (Mycket bra)
- Roliiga grejer det där» (Mycket bra)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

94 svarande

Mycket liten»11 11%
Ganska liten»45 47%
Ganska stor»28 29%
Mycket stor»10 10%

Genomsnitt: 2.39

- Borde läst mer i kompendiumet inser jag i efterhand. Det var bra. Energiteknik har bläddrats i en del iom inlämningarna. Det var bra.» (Mycket liten)
- HU-kompendiet var uselt ur alla bemärkelser. Framförallt saknade den, precis som föreläsningarna, en inlärningsmässig riktning. Ge kommande maskinare en riktig kursbok eller bespara dom denna!!! Jag säger det igen, den är usel!! Energiteknikhäftet var bra, med vettiga exempel och ett tydligt upplägg.» (Mycket liten)
- Alldeles för generell när det gäller inl 2. Läste bara för. slides. Köpte inte HU.» (Mycket liten)
- Intressant läsning i kompendierna, men absolut inte nödvändigt för att klara kursen.» (Ganska liten)
- mycket av miljön är gammalt, förlegat och lite flum-flum, som man ändå känner till. energitekniken kunde varit lite mer omfattande bok så att man lättare kunde läsa till sig saker och ting» (Ganska liten)
- Ägnade så mkt tid åt inlupp att jag inte hann läsa litt i den utsträckning jag ville.» (Ganska liten)
- Häftet med artiklarna öppnade jag inte ens. Den gröna boken behövdes för beräkniongarna annars inget. Föreläsningarna gav mig nästan allt» (Ganska liten)
- Jag läste inte så mycket av kurslitteraturen utan fick mest hjälp av att lyssna på föreläsningarna, ta anteckningar och att läsa powerpoint-presentationerna som lades upp på nätet.» (Ganska liten)
- Väldigt mycket kurslitteratur, speciellt kompendiet i hållbar utveckling. Skulle det inte kunna bantas lite?» (Ganska liten)
- Det rä svårt att relatera till de hänvisningar som görs i de amerikanske texterna.» (Ganska liten)
- Mycket av materialet i HU kompendiet saknar koppling till både föreläsning och tenta. Att det är 50 sidor kopplat till en föreläsning men bara 10-20 sidor har med föreläsningen att göra är inte ovanligt, väldigt tidsödande och onödigt» (Ganska liten)
- Jag läste igenom häftena och trodde att jag skulle ha nytta av det, men icke.» (Ganska liten)
- Bra att föreläsningsanteckningar lades upp. » (Ganska liten)
- Energiteknikkompendiet var väl okej men miljökompendiet kändes inte genomarbetat.» (Ganska liten)
- Den gröna boken har jag läst och den är mycket bra, den vita känns för detaljerad för att hinnas med att läsa.» (Ganska stor)
- saknade någon pedagogisk allmän och bred beskrivning när det gällde ångprocesser och varför inte också kolvångmaskinen» (Ganska stor)
- Framför allt energiteknikkompendiet var bra, hållbarutvecklingkompendiet var dock mer svår smält med alla urdrag och artiklar.» (Ganska stor)
- Energiteknik kompendium bra, lite gamla uppgifter ibland. Ett så aktuellt ämne borde kunna ha siffror som är nyare än från 2003 gällande CO2 m.m.» (Ganska stor)
- Det gröna kompendiet var jättebra. Det vita var väl sådär. Man kan nog välja om man vill gå på föreläsningarna eller läsa i det vita, att göra båda delar är meningslöst.» (Ganska stor)
- I Hållbarutvecklingskompendiet känns stora delar irrelevanta. Det är mycket text med lite innehåll som ska anses vara relevant för kursen.» (Ganska stor)
- Kompendiet i Hållbar Utveckling kändes lite onödig att läsa i eftersom det räckte att läsa föreläsningsanteckningarna för att klara tentafrågorna. » (Ganska stor)
- känns dock dumt att inget från HU-boken testades på tentan. hade helt klart räckt att plugga från föreläsningarna» (Ganska stor)
- Jag hade svårt att tillgodogöra mig materialet i kompendiet, eftersom jag inte alltid såg hur vissa texter eller delar var relaterade till föreläsningen.» (Ganska stor)
- Helt OK kompendier.» (Mycket stor)
- Begränsa lite mer i kompendiet Hållbar utveckling» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

94 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»8 8%
Ganska bra»56 59%
Mycket bra»27 28%

Genomsnitt: 3.13

- Varför läggs allting ut så sent? Våra skrivare fungerar inte bra, särskilt inte om man skall skriva ut anteckningar på många MB» (Ganska dåligt)
- Anteckningar till föreläsningar kom alltid sent vilket gjorde det mycket svårt att hänga med .» (Ganska dåligt)
- föreläsningsanteckningarna var i dåliga format och sent upplagda.» (Ganska dåligt)
- Det var lite frustrerande att inte kunna ha med föreläsnings bilder som nästan alla föreläsare hade för att de inte var utlagda i tid» (Ganska bra)
- Synd bara att powerpointpresentationerna inte alltid las ut i förväg, och när de låg ute var det stundtals fel versioner. » (Ganska bra)
- Det vore bra om man kunde få hand-outs på alla föreläsningar, eftersom det alltid är OH-bilder. Smidigt och bekvämt för alla.» (Ganska bra)
- HAde varit bra om alla föreläsarna hade tagit med sig powerpointen, för skrivarna har krånglat hela perioden.» (Ganska bra)
- Föreläsningsanteckningarna kom upp väldigt sent. » (Ganska bra)
- Inga konstigheter, bra uppdaterad med föreläsningsanteckningar.» (Ganska bra)
- Mycket bra med PP bilderna!» (Mycket bra)
- fortsätt så!» (Mycket bra)
- Väldigt bra att alla presentationer lades ut på nätet. De var väldigt bra att läsa igenom som repetition inför tentamen.» (Mycket bra)
- Mycket bra att slides från föreläsningarna låg ute i tid. DOCK MINDRE BRA att det var fel slides ibland, mycket irriterande för de som läst och skrivit ut i förväg. Men totalt sett mycket bra! Saknade faktiskt inget, vilket är ovanligt.» (Mycket bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.86


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

95 svarande

Mycket dåliga»3 3%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»25 26%
Mycket bra»60 63%
Har ej sökt hjälp»6 6%

Genomsnitt: 3.68

- Det fanns ju handledning varje vecka där det fanns hjäp att få.» (Ganska bra)
- Bra och hjälpsamma assistenter» (Mycket bra)
- Det fanns alltid någon att fråga.» (Mycket bra)
- Mikael O är en av de bästa handledarna jag haft (har 50 p inkl exjobb kvar)» (Mycket bra)
- Att ställa frågor personligen var svårt eftersom man helt enkelt inte kunde hitta var människorna satt. Men att skicka mail gick bra.» (Mycket bra)
- När vi arbetade med inlämningsuppgifterna hade vi stort stöd från vår handledare Pontus Markström, han hjälpte oss komma vidare när vi kört fast och förklarade sådant som var svårt att läsa sig till.» (Mycket bra)
- Nicolas var alltid tillgänglig.» (Mycket bra)
- Passade på under räkneövningar, Pontus tog sig tid.» (Mycket bra)
- Fanns alltid någon att fråga vid behov. » (Mycket bra)
- Övninsledarna var väldigt hjälpsamma och man kunde gå upp till dem och be om hjälp när som helst. Hade de haft mer genomgångar på inlämningsuppgifterna hade det väl inte behövts dock.» (Mycket bra)
- Nicolaus var otroligt bra!» (Mycket bra)
- Ekeskog och linderholm var hjälpsamma. Inga problem att gå och ställa frågor på inlämningarna.» (Mycket bra)
- Vår övningsledare var toppen!!! Om alla skulle jobba som Mikael Odenberger så skulle jag vara en mycket gladare student, han fanns ofta til hands med hjälp och vägledning.» (Mycket bra)
- Bra övningsledare som skickade ut mail att man gärna fick komma upp och ställa frågor inför tentan. » (Mycket bra)
- med inl. 1 och 2» (Mycket bra)
- Hade Magnus som övningsledare och han gjorde ett mycket bra jobb, säg gärna det till honom.» (Mycket bra)
- Hade en handledare som ALLTID hade tid med mina frågor. (Pontus)» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

95 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»15 15%
Mycket bra»74 77%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.76

- Har varit lätt att samarbeta, bra när man kan välja sin grupp själv ibland. Lättare att arbeta med folk som har samma schema och tider som man själv har.» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

93 svarande

För låg»2 2%
Låg»1 1%
Lagom»51 54%
Hög»28 30%
För hög»11 11%

Genomsnitt: 3.48

- Första ämnet jag läst som jag omedelbart efter tentan önskade att jag visste mer om. Och inte på grund av att det gick dåligt på tentan utan för att det var intressant.» (För låg)
- Jag tycker det borde ges studiepoäng för de två inl.uppgifterna. (EJ bonusp. till tentan) » (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna var bra! OTROLIGT mycket att läsa dock» (Lagom)
- uppgifterna tog tid, men man ska ju behöva jobba för att klara sig och det kändes inte som att det var för mycket.» (Lagom)
- Stor andra inlämningsuppgift kompenserades av totalt oinspirerande föreläsningar.» (Lagom)
- Jag läser ganska långsamt så den delen tog mycket tid.» (Hög)
- Kursen är alldeles för omfattande!» (För hög)
- inlämningsuppgift 2 tog för mycket tid» (För hög)
- Som sagt, alldeles för tidskrävande inlämningsuppgifter.» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna tog väldigt mycket tid, utan att ge några hs-poäng.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

94 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 2%
Lagom»21 22%
Hög»42 44%
För hög»28 29%

Genomsnitt: 4

- Hög periodvis då laborationer och annat sammanfaller mellan de båda kurserna.» (Lagom)
- Det blev långa kvällar sista veckorna. Klart mer än vanligt.» (För hög)
- främst i slutet, men det beror främst på strömningsmekaniken» (För hög)
- strömningen borde vara över 2 perioder med mer poäng» (För hög)
- Det är fööööör mycket att göra» (För hög)
- Det brukar vara högt på chalmers men de olika inlämningsuppgifterna i båda kurserna tror jag sänkte många på vägen. Samarbetet mellan kurserna skulle nog kunna förbättras avsevärt.» (För hög)
- alla inlämningsuppgifter/labbar under perioden gjorde att man inte hann gå igenom hela kursmaterialet» (För hög)
- De äldre eleverna säger att detta är den värsta läsperioden i utbildningen och de har rätt! Sammarbeta med strömnings-folket och snacka ihop er med planering och arbetsbelastning så att det inte behöver bli så i fortsättningen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

95 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»13 13%
Godkänt»42 44%
Gott»29 30%
Mycket gott»9 9%

Genomsnitt: 3.31

- Tycker att den var alldeles för spretig med olika föreläsare hela tiden och ingen gemensam struktur på föreläsningsmaterial» (Dåligt)
- Ämnet är mycket viktigt och dess natur borde kunna locka studenten till inspiration och eftertanke. De enkelspåriga, oinspirerade och ur pedagogisk synvinkel miserabla föreläsningarna och det hemska kompendiet gjorde att denna kurs blev en ökenvandring. Det borde den inte ha varit!!!» (Dåligt)
- Inlämningsuppgifterna blev onödigt tidskkrävande då vi inte fått någon föreläsning om det vi skulle räkna på» (Godkänt)
- Egentligen gillade jag kursen, men den var för omfattande och tog för mycket tid.» (Godkänt)
- Miljöfrågor är viktiga. Bra att ha en sådan kurs. Innehållet i kursen har varit varierat och intressant.» (Godkänt)
- Jag är inte det minsta intresserad av ämnet, men det var okej svårighetsgrad på kursen.» (Godkänt)
- Intressant och roligt att räkna på köttprod. Bra få kunskaper om detta, med fakta bakom inte bara sensationsjournalistik.» (Gott)
- vissa moment var lite för lösa och dimmiga » (Gott)
- Lite för stor variation i kvalitén på föreläsningarna.» (Gott)
- Väldigt svårt att definiera vad som ska testas på tentamen.» (Gott)
- Jättebra med en kurs som satsar mer på bredd än djup. Skulle gärna läst fler liknande kurser. » (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna jag läst. Den var välstrukturerad, allmänbildande och djuplodande inom vissa områden.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bredden.»
- Inlämningsuppgifter och ämnesrelaterade föreläsare (föreläsaren forskar inom området som behandlas på föreläsningen).»
- bra handledare?»
- Allt»
- inlämningsuppgifterna som var utmärkta»
- Tentans utformning. Jag satt konstant i 5 timmar och jag hann precis klart. Jag hann visserligen inte kontrollera svaren osv men jag hann åtminstone med hela. Målet var väl att göra en tenta som inte skulle begränsas av klockan. Det gick ju ganska bra i alla fall för mig så jag precis hann klart. Jag tror även fler hann slutföra tentan.»
- Den goda sammanknytningen av föreläsningarna med föreläsningssyften och inlärningsmål.»
- Inlämningsuppgifterna, det var under arbetet med dem man lärde sig mest.»
- Inlämningsuppgiferna»
- Maria Gran, Azzar och Sven. Inlämningsuppgifterna fast uppgift 1 mer strukturerad och uppg 2 enklare.»
- Det mesta»
- Bra övningsledare, bra inlämningsuppgifter, om än väldigt tidskrävande.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Att ni ger ut många tentor före ordinarie tenatan så att man hinner läsa in.»
- Föreläsningarna. Har varit väldigt intressant med föreläsningar som handlar om något man kan läsa i medier med och som alla har en åsikt om.»
- Litteraturen OK.»
- inlämningsuppgift 2»
- inget»
- Inlämningsuppgiften i förbränningsteknik»
- Räkneövningsledarna.»
- Inlämningsuppgifterna»
- bra upplägg överlag»
- Det gröna kompendiet är bra, i övrigt är det nog en hel del som tål att ändras på.»
- övningar och inlämningar»
- Bra handledare!»
- Inlämningsuppgift 2»
- inlämningsuppgifter och tenata frågor på dessa»
- inl. 2»
- Inlämningsuppgifter och föreläsningar med översiktlig fokus på moljöfrågor»
- inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna, de gav mer än någon annan del av kursen.»
- inlämningarna»
- inlämningsuppgifterna»
- Inlämningarna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kraftverksdelen kändes som om den tog väldigt mycket plats. Hade gärna läst mer om bl.a. hållbara fibersystem och hållbar utveckling.»
- räknestugor, räkning på föreläsning, typexempel»
- Framförhållning Fö-OH eller dela ut dem. Fler Fö av Frances - hon inspirerade många. Tydligare formulerade inlämn.teser»
- Inget»
- Ändra den höga studietakten, det förekommer onödiga detaljer på de flesta föreläsningarna. Kursen är inte en fördjupningskurs!»
- jag hade gärna lärt mig mer om vätgasens olika problem och möjligheter och detsamma om CO2-avskiljning»
- Vi vill ha poäng för de inlämningar vi har gjort!!!!!!!! »
- Ha samma betygskala som övriga kurser, dvs 40% för G. Andra kurser av samma karaktär har detta krav så finns ingen anledning att denna inte skulle kunna ha lika.»
- Inlämingsuppgifterna, kanske inte innehållet i sig utan när de släpps. Ha bättre kommunikation med strömningskursen så inte alla inlämningar hamnar samtidigt. Eller åtminstone varna oss så man kan ligga före tidsplaneringen. »
- Inlämningarna bör separeras från tentan. Man lär sig mycket av dem och borde få tillgodoräkna sig delar av poängen för kursen genom att göra dem även om man inte får godkänt på tentan. De tar dessutom vänligt mycket tid.»
- Struktur! Kvaliteten på föreläsarna! det var inte ovanligt att 20 % av de som lyssnade på föreläsningen gick efter halva för att föreläsarna var så tråkiga att majoriteten sov...»
- Tunnare kompendium i Hållbar utveckling»
- Lättare/mindre inlämningsuppgift, eller ägna ett par föreläsningar åt att förklara uppgiften, så att man har lite kunskap om det man ska räkna på.»
- Bättre struktur på inlämningsuppgifterna och fler genomgångar av inlämningsuppgifterna. Föreläsningar med mer fokus på inlärningsmål.»
- Nya siffror ang miljön!»
- Då en inlämnings uppgift är om ångkraftcykeln förstår jag inte meningen med att ta med en liknande fråga på tentan. Tycker det finns underlag för andra tentafrågor.»
- Räkneuppgifterna på miljödelen kändes som om man hittade på dom bara för att det helt enkelt skulle finnas något att räkna på. Kändes lite löjligt att räkna på grisar och kor. Bättre att lägga mer fokus på teori i miljödelen och mer räkning i energidelen.»
- Enklare inlämningsuppgifter»
- inlämning #2»
- Powerpointpresentationer är OK i mindre doser men när varenda föreläsning består av sådana blir det faktiskt ganska trist. Visa en film, gör studiebesök vad som helst men inte dessa oändliga powerpoints!»
- gemensam föreläsningsmaterialsstruktur»
- allt. vore bra om det fanns nån typ av röd tråd i föreläsningsserien... va fan tror ni 40 jävla föreläsare med fina färgglada slides... seriöst...»
- Avinstallera PowerPoint från föreläsarnas datorer!!»
- Vissa föreläsare borde nog få gå en pedagogik kurs...»
- kanske något kortare inlämningsuppgift om kraftprocesser»
- Minska ner inlämningsuppgifterna eller låt dem bli en del av tentan så att samma saker inte behöver redovisas två gånger. Sammarbeta med Strömningen!»
- Poäng till tentan ifrån inlämningsuppgifterna»
- en tråd genom föreläsningarna skulle va bra»
- Ge hp för inlämningsuppfigterna. Förslasvis 1,5hp för båda tillsammans.»
- Man skall få högskolepoäng för obligatoriska inlämningsuppgifter.»
- Man borde få högskolepoäng för inlämningsuppgifterna. Kanske uppdatera kursmaterialet lite, hade viljat höra lite om vågkraft bl.a.»
- tydligare struktur på föreläsningsmaterial»
- Alla text man skule läsa igenom, ni gick på tavlan och på föreläsningarna igenom riktigt bra.»
- mer koppling mellan filosofi flummet med konkreta funderingar. Distans mellan föreläsningar och uppgifter.»
- Komponenter i kraftverk»
- Gör om Power Point presentationerna, de ger inget att sitta och kolla på slides på föreläsningarna. Särskillt inte när det som står på slides fanns i läshänvisningarna, vilken anledning finns det då att komma på föreläsningen. Använde inte power point utan försök skapa dialog i klassen utifrån förutsättningen att alla läst texten, nej alla kommer inte att göra det men ställ frågor och aktivera klassen på ett bra sätt så kommer många att läsa på. Om den andra inlämningsuppgiften (som är bra och ger mycket) ska finnas kvar i samma form och omfattning bör den ge förslagsvis 1,5hp.»
- dela ut föreläsningsant!!»
- Att man bör få poäng för det obligatoriska inlämningarna som tar så mycket tid i anspråk.»

21. Övriga kommentarer

- Det var svårt att hinna med att göra övningsuppgifterna och läsa kursmaterialet för man var tvungen att lägga ner så mycket tid på inlämningsuppgifterna. Sista uppgiften på tentan var på för mycket poäng med tanke på hur lite vi gått igen på det avsnittet, tycker jag.»
- Ett ämne som är viktigt och kan vara väldigt intressant! Men pga huvudsakligen föreläsarnas bristande kvalitet så blir det här en kurs som är tråkig att läsa och då inte föreläsningarna blir tråkiga måste mycket göras på egen hand.»
- För att inte kursen skall försvinna i skuggan av strömningen så skulle en dugga efter halva tiden vara bra, iså fall kortare inlämningsuppgifter eller bara en.»
- Det är lite ironiskt att den kurs som har delat ut absolut mest papper är miljö och energiteknik. Lever som man lär...? Sedan tycker jag att det är väldigt dåligt att ha två tentafrågor som hänger ihop på en tenta. Känns inte riktigt rättvist att man skall missa två frågor bara för att man gör bort sig på den första!»
- Jag tycker inte att det är bra när en kurs på en högskola som Chalmers förmedlar politiska budskap i form av att vi borde sluta äta nöt- och lammkött. Det var en föreläsare som sa rakt ut att vi borde sluta med det. Det ska inte föreläsaren bestämma utan vara upp till individen att avgöra. Dessutom har vi tillbringat två år med att härleda alla siffror, ekvationer m.m. men helt plötsligt ska vi bara, utan någon som helst källkritik, bara acceptera de siffror som presenteras oss. Om man åtminstone hade kunnat få möjlighet att kontrollera var dessa siffror kom ifrån om man hade velat så hade det känts bättre.»
- Räknetalen på tentan var för långa. Teorifrågorna var däremot bra!»
- Anpassa pressentationerna efter att vi skriver ut dem i svart-vitt, då funkar det inte med massa bilder och färger överallt.»
- Föreläsningarna och literanturen var helt onödig, det enda man hade nytta av var O.H bilderna från föreläsningarna. Kursen kändes bara som bortkasstad tid. Vi har bara fått övergripande kunskap om sådant vi redan ska kunna, tex från thermon! Det ät synd. Vet ej hur man skulle kuna göra förendringar, man kanske ska se hur andra skolor lägger upp sina miljökurser.. Ett helt nytt upplägg är att rekomendera, intersset för att fortsätta studera miljö/energi försvan! =(»
- maria grahn och christan azar föreläsningarna var mkt bra. guldstjärna Tycker det var riktigt dåligt med 6poäng "följdfråga" på tentan. även om de var olika områden så krävdes förståelse...20poäng totalt på de två uppgifterna. inte ok!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.86
Beräknat jämförelseindex: 0.71

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från