ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Webbapplikationer GU, DIT126

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-03 - 2011-11-11
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 60%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 20%
Minst 35 timmar»1 20%

Genomsnitt: 3

- Det var mer än ett heltidsjobb» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»1 20%
25%»2 40%
50%»1 20%
75%»0 0%
100%»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Kändes som att föreläsningarna inte gav mycket och att man enklare kunde ta till sig materialet genom PDFerna på hemsidan.» (0%)
- Föreläsningarna var såpass dåliga att man inte fick ut något av dem.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 80%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 1.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- vet ej» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»2 40%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Föreläsningarna var som sagt helt bedrövligt värdelösa.» (Mycket liten)
- Mycket stod på internet.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 60%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Kursboken kan jag inte uttala mig om, men de vecko-workshops man fick hjälpte väl lite, även om de var så fruktansvärt dåligt skrivna (tekniska fel, dålig engelska etc.) att man fick kämpa mer med att hitta vad de egentligen menade än att faktiskt jobba med problemet..» (Ganska liten)
- Exempel som fanns tillgängliga på kurshemsidan var svåra att tillämpa på problemen som skulle lösas. Detta berodde mycket på att det fanns många olika exempel och det var inte alltid tydligt när de skulle användas. Kurslitteraturen anväde jag inte.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3

- JavaScript-meny på en sida för webbapplikationer kändes något opassande.» (Ganska dåligt)
- Utdelade materialet - NEJ! Resten, helt okej.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 25%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»1 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- ok» (?)
- Labbtillfällen ett par ggr/vecka.» (Ganska bra)
- Eftersom det var så många olika delar och moment så är det förståligt att handledarna inte alltid hade koll på allt.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»5 100%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 4

- Främst pga. obskyra fel. Dåligt tecken att detta var en brasklapp på första föreläsningen: "Var redo för många oförståeliga felmeddelanden."» (Hög)
- Allt tog så mycket längre tid då uppgifterna i det utdelade materialet var riktigt dåligt skrivna.» (Hög)
- Den kunde varit lägre belastning om uppgiftsbeskrivningen hade varit tydligar. Det hände ganska ofta triviala (om man visste hur man skulle göra) saker inte beskrevs fullt ut och man var tvungen att be om hjälp när det skulle kunna undvikas.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 20%
Hög»4 80%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- En annan kurs som fick majoriteten av tiden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»2 40%
Dåligt»1 20%
Godkänt»1 20%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 2.4

- På tok för lite fokus på koncept som HTTP etc. gentemot rent Java Enterprise-specifika saker.» (Mycket dåligt)
- Dåliga föreläsningar, dåligt skrivna övningar som gör att man kämpar mer med att lösa små tekniska problem som inte hör till kursen då de förklarar det fel än att faktiskt jobba med kursen.» (Mycket dåligt)
- Rörigt, för många moment och olika tekniker. Blev något avskräckt från webbutveckling, antar att detta inte var kursens mål.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inte mycket, mitt tips är att revidera hela skiten!»
- Workshop-uppgifterna, de gav mycket bra underlag för att klara av projektuppgiften. Kurslitteraturen, bra skriven, relevant för kursen och inte för omfattande. Kodexemplen till föreläsningarna, bra att kunna kika på koden hemma i lugn och ro om det är något man inte förstått.»
-
- Projectet var det bästa i kursen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut Java Enterprise mot något mindre och mindre komplicerat som passar bättre för de små projekt vi gör och tydligare lär ut koncept.»
- Väldigt mycket. Skriv om alla övningar och se till att ha en bra engelska, inte stavfel hela tiden och se till att de tekniska detaljerna man beskriver faktiskt fungerar.»
- Inget, tycker jag.»
- Mer stöd till eleverna»
- Inte så mycket XML, mer av de senare teknikerna i kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Helt värdelös kurs. Skulle INTE rekommendera den till någon (kanske min värsta fiende om jag vill att han/hon ska plågas lite). Sedan att den heter web applications och föreläsaren på första tillfället säger att ett mer korrekt namn skulle varit "Enterprise Applications" gör ju knappast saken bättre. Missledande information, hade jag vetat att kursen bara gick igenom Enterprise finns det inte en snöbollschans i helvetet att jag valt den! »
- Väl utformad kurs, väldigt kul att läsa.»
-


Kursutvärderingssystem från