ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Astronomisk navigering, SJO675

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»7 35%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.45

- lite i början, mycket på slutet.» (Högst 15 timmar)
- Lätt kurs» (Högst 15 timmar)
- La ner mycket tid på astron efter skoltid. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»6 30%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.55

- Kändes som vi gick igenom samma sak om och om igen så kändes meningslöst att vara där...» (25%)
- Med tanke på hur lite man lärde sig varje lektionstillfälle så blev det att man skippade lektioner för att man ändå visste att man inte skulle lära sig något.» (75%)
- Det är viktigt att vara i skolan!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 80%

Genomsnitt: 3.75

- Skrivna av en bra lärare...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Målen verkar nästan vara lite väl simpla» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»13 65%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 3.05

- Svår tenta pga dåliga lektioner» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 3.05

- Systemet med att förklara för varandra kan vara bra under förutsättning att man verkligen förstått ämnet innan. Då man inte förstått, som var fallet med denna kursen för många(mig inkl), är det ett idiotiskt utlärningssystem. Ppt var ingen bra idé eftersom allting gicks igenom så fort att man inte hann anteckna, inte förstod kursen och vidare inte kunde förklara för sina kompisar. Genom att skriva på tavlan får man tid på sig att reflektera på uppgiften och därmed klara den lättare. Ex: GL. Jämförelse: GL förklarade sjökortsprojektioner på 45 min och alla förstod(i storcirkel). JM skulle ha behövt ca 10 min för att gå igenom allt, men 3-4 lektioner för att alla skulle förstå. Kunskapskontrollerna är en god tanke, men resultatet lämnar mkt att önska eftersom man inte förstått vad det handlade om. Slutsats: Astro är en tavelkurs, ingen powerpoint-kurs» (Mycket liten)
- Lite för snabb för min del, Johan har berättat om extralektioner för dem som är lite slöare inlärningsvis som kanske ska ordnas och det låter som en utmärkt idé.» (Ganska stor)
- Saknar struktur för uträkningar av uppgifter. Fler räknestugor.» (Ganska stor)
- Mycket repetition pga höga förväntningar på egenstudier som jag tror folk inte genomförde» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.4

- Byt ut Nav 1! Bra bok men oerhört svår att förstå och tidskrävande. Powerpoint föreläsningar mkt bra, tydliga. » (Mycket liten)
- nav 1 och nav 2 gör bara saker svårare att förstå.» (Mycket liten)
- Det som har varit till hjälp är i rankad ordning: Johan, Johans PDFer och Wikipedia.» (Ganska liten)
- Dålig övningsbok med flera fel i facit. Nav 2:an är som vanligt krånglig och svårläst.» (Ganska liten)
- N2 och Bowditch var ett måste eftersom man inte förstod något på lektionerna» (Ganska stor)
- bra upplagd info, väl beskrivande presentationer.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»15 75%

Genomsnitt: 3.75

- Pp upplagda på kurshemsida innehåller till stordel repetition» (Ganska bra)
- Suveränt att all information kom på pingpong!» (Mycket bra)
- Det fungerade smärtfritt. Bra med att skicka ut mejl med uppdateringar. Det önskas i fler kurser!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»18 94%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 4.05

- Lysande! gillar speciellt sammanfattningen av dagens lektioner efter samt inledningsförhör, så man ser om man kommer efter.» (Mycket bra)
- Då man ställer en fråga på något man inte förstått vill i alla fall jag att läraren ska svara på den, inte att eleverna ska. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.75

- Om motparten förstod blev det lättare att få förklarat ett problem» (Ganska bra)
- hjälpsamma klasskamrater är guld.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»2 10%
Låg»4 20%
Lagom»9 45%
Hög»5 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Tycker faktiskt att vi istället för att repetera så mycket, borde ha lärt oss mer saker. Vi skulle kunna ha kollat mer i böckerna på hur de löser uppgifter så att man lättare förstod när man satt hemma och pluggade. » (För låg)
- Studerade hemma parallellt hela tiden varför tentaplugg var i princip överflödigt.» (Lagom)
- Lektion fredag em och uppgifter till måndag morgon. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 20%
Lagom»13 65%
Hög»3 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.95


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»3 16%
Gott»8 44%
Mycket gott»5 27%

Genomsnitt: 3.83

- En intressant kurs som gjordes oseriös med ppt och för mycket repetitioner. Trots alla repetitioner blev det ett högt tempo på förklaringarna vilket ledde till att man ändå inte förstod. Kan berott lite på oerfaren lärare. Om halva klassen efter halva kursen fortfarande inte vet hur man räknar ut sin middagslattitud, kanske man borde inse att något är fel...» (Mycket dåligt)
- Lite innehåll på föreläsningarna. Självstudier räcker» (Dåligt)
- Se 6.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarens engagemang och positiva inställning.»
- Metodiken med att studenterna deltar aktivt i undervisningen är bra.»
- bra presentrationer, hjälper folk som kommer efter.»
- det bör vara som det är har fungerat bra även om ämnet kan vara krångligt emellanåt.»
- Pedagogiken att skapa förståelse för vad som senare skall beräknas»
- Johans engagemang.»
- Mailupdates»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Högre tempo, bättre frågor med rätta svar, fundera på om inte kompassrättning kan gås igenom under 3-4lektioner. Lägg ut presentationer i pdf. format(tar mycket mindre tid att skriva ut)»
- Matematikkursen borde vara lite mer inriktad mot tillämpningar i följande kurser. I detta fallet sfärisk trigonometri och enhetscirkeln.»
- Slöare tempo på undervisning, längre lektioner. Eller som matten har, undervisningstillfällen mellan ordinarie lektioner.»
- struktur i uträkningar. fler fällor och misstag. räknestuga»
- Fler räkneuppgifter på tavlan där steg för steg gås igenom, inte bara "facit" i powerpoints.»
- Lite mera övningar kanske i form av räknestugor. det var genom räkning jag tog till mig och förstod ämnet. »
- Johan körde ganska mycket med att eleverna skulle gå fram och förklara. Det är jättebra för den som går fram, men för oss som sitter och lyssnar så är det tyvärr inte så givande. Man kan ha kvar det till en viss del, men ett tag var det väldigt mycket. »
- Har redan framfört mina åsikter och min uppfattning om kursen till Johan.»
- Använd inte ppt. Mindre förklara för varandra. Kanske någon enstaka lektion, men definitivt inte varje gång under 45 min. Mindre repetition. Kanske införa räknestugor?»

16. Övriga kommentarer

- Johan är en bra pedagog med "nya" grepp, vilket känns kul. Alltid roligt med en föreläsare som är mån om att man som student lär sig för mer än bara tentan.»
- bra kurs, trevlig lärare som går in för sitt arbete. (dessutom sagt att Göran Larsson också är utmärkt, vart på lektion med honom med.)»
- Att ha repetitioner efter varje föreläsning där vi elever går fram på tavlan är en god tanke, men det känns som många droppar föreläsningarna för att slippa gå fram.»
- Skönt att man har GL i storcirkel så att man nu kommer lära sig sfärisk trigonometri!»


Kursutvärderingssystem från