ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Befraktning, LNC350

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»4 22%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»6 33%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.88

- Någon vecka mer...» (Högst 15 timmar)
- Endast befraktningsspelet har tagit ungefär 1 timme om dagen.» (Cirka 20 timmar)
- Många heldagar gick åt för diskutionen» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 16%
75%»7 38%
100%»8 44%

Genomsnitt: 4.27

- tråkigt att det som sägs på lektionerna kommer ut ordagrant på internet.. Lite roligare om det blir mer sagt på lektionerna så blir även de intressanta. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 55%

Genomsnitt: 3.44

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Dock utifrån synvinkeln att man läst sjöfartsekonomi innan. De som inte gjort det och tog denna direkt de har kanske haft det lite kämpigare...» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»8 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 31%

Genomsnitt: 3.12

- Tentan var väldigt omfattande. Kanske lite väl omfattande med tanke på att vi har avsatt så mycket tid av kursen åt befraktningsspelet.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta men återigen att hela kursinnehållet är väldigt likt den befraktning vi lärde oss redan i sjöfartsekonimin. Inte så mycket djupare som jag hade trott...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»8 44%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.66

- ..» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Eftersom man redan kunde mycket, men visst repetion är all kunskaps moder...» (Ganska liten)
- ..» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»7 41%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.11

- Kurslitteratur????» (Mycket liten)
- inte använt en enda bok, Shipping Innovation är helt onödig och känns som över 1000 kr var bortkastade! » (Mycket liten)
- Har inte använt någon kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Då jag redan hade bra koll på den skummade jag bara igenom den lite grann när jag undrade något under kursens gång... Däremot såg jag inte specificerat någonstans vilka sidor/kapitel som gällde i denna kurs? Hela boken? Isåfall var tentan ganska tunn så det tror jag inte...» (Mycket liten)
- Presentationerna var svåra att förstå» (Mycket liten)
- Shipping Innovation? Utan sidhänvisning?» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»7 38%

Genomsnitt: 3.27

- Har en enda schematid stämt med kurs-pm?» (Ganska dåligt)
- Presentationerna var inte bra» (Ganska dåligt)
- Snabba svar på mail. Allt har hela tiden funnits tillgängligt på PingPong i god tid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- ..» (?) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»16 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- Var lite veligt i början med befraktningsspelet men blev sedan bättre efter hand.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»7 38%
Hög»7 38%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.5

- Som sagt återigen ur synvinkeln att man redan läst sjöfartsekonomin vilket väl alla från SOL hade iallafall?» (Låg)
- Befraktningsspelet var väldigt tidskrävande.» (Hög)
- Befraktningsspelet var mycket krävande då man behövde göra allt vissa specifika tider, så man var väldigt bunden.» (Hög)
- Mycket arbete med befraktningsspelet, men mycket givande!» (Hög)
- Hög stressfaktor på befraktningsspelet,men var givande.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 41%
Hög»7 41%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.58

- Befraktningsspelet krävde mycket,men var givande» (Hög)
- var lite mycket med befraktningspel och projektarbete i affärsredovisningen i samma period. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 29%
Gott»7 41%
Mycket gott»4 23%

Genomsnitt: 3.82

- Det var inte alls detta jag hade hoppats på, det skulle vara en påbyggnad till de kurser vi redan läst, inte samma!!» (Dåligt)
- Befraktningsspelet var verkligen en fördjupning på vårt förra arbete i sjöfartsekonomi, men den övriga delen av kursen var inte på den nivå som jag trodde.» (Godkänt)
- Kursen känns väldigt lik sjöfartsekonomin. Det gjorde att många föreläsningar kändes som man redan hade varit på dom. Visserligen var det lite vidareutveckling såsom bunkerkalkyler och liggeidsberäkningar. Men föreläsningarna om hamnar , sjöfartens marknader osv kändes hyfsat överflödiga. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Befraktningsspelet»
- Befraktningspelet, det är roligt och utmanande men lite mera info behövs innan och Fredrik borde få hjälp med att besvara alla mail.»
- befraktningsspelet, men kanske lite annat upplägg. blev lite kaos»
- Formen var kanon. grupparb och diskussionern ger en större förståelse»
- Befrakningsspelet. I sin helhet mycket bra. Har utvecklingspotensial. Men helt klart ett mycket effektivt sätt att lära sig på.»
- Befraktningsspelet!»
- Befraktnigsspelet. Jag lärde mig jättemycket på det. Det kändes som man inte alls behövde plugga lika mycket inför tentan eftersom man fått så djup förståelse under spelet. »
- Befraktningsspel i realtid!»
- Befraktningspelet, lärde sig väldigt mycket genom det. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer info om hur man skall gå tillväga i befrektningsspelet, innan det börjar! De första dagarna gick det åt mycket tid till att ta reda på hur man skulle gå tillväga. Det var mycket ny information på en gång. Om jag hade fått se en "gammal inlämning" av et befraktningsspel, hade jag förmodligen fattat ganska mycke mer redan från början.»
- Varför ska vi som går sjökapten klass tre gå med SOL 1?? det är orimligt att bunta ihop oss så, ska det behöva ta 20 minuter att förklara vad lines men är? Bra att föreläsaren var noga men när alla lektioner ligger på den nivån orkar man inte lyssna.. Denna kurs var gjord av SOL för SOL»
- föreläsningarna »
- Tydligare power-points på lektionerna. Välj svenska eller engelska som språk»
- Kurslitteratur»
- Föreläsningarna kan vara lite mer givande. »
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Det här var ingen ny kurs eller påbyggnad, bara repedition! Säg det! då hade jag aldrig valt detta..»
- Eftersom det "nya" i kursen var beräkningar (och även på övningstentan) trodde man att det skulle vara stort fokus på det på tentan, men var var mycket analyserande frågor istället. Eftersom vi inte haft någon kurslitteratur och alla övningsuppgifter var beräkningar kändes det konstigt att det var så mycket analysfrågor.»


Kursutvärderingssystem från