ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp1åk3: IAR072 Produktionsledning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-19 - 2010-10-31
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Mats Winroth»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

58 svarande

Högst 15 timmar/vecka»19 32%
Cirka 20 timmar/vecka»25 43%
Cirka 25 timmar/vecka»12 20%
Cirka 30 timmar/vecka»1 1%
Minst 35 timmar/vecka»1 1%

Genomsnitt: 1.96

- Studerande endast sista veckan» (Högst 15 timmar/vecka)
- Arbetsbördan var väldigt ojämnt fördelad. Fram till duggan var det väldigt mycket att (försöka) hinna med att läsa. Dock beror detta även på att det var mycket att läsa i Innovationsekonomi dessa veckor, innan vi fick 2 veckors paus under juridikdelen. » (Cirka 20 timmar/vecka)
- det blir ju allt mer när man närmar sig tentamen » (Cirka 25 timmar/vecka)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

2 3%
25%»2 3%
50%»6 10%
75%»19 33%
100%»28 49%

Genomsnitt: 4.21

- dock missade jag ena delen av miljön...» (100%)

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på caseövningarna

Uppskatta tidsåtgången inklusive redovisning, handledning etc.

58 svarande

7 12%
mer än 20 timmar»46 79%
mer än 40 timmar»2 3%
mer än 60 timmar»0 0%
mer än 80 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.06

- Konstiga alternativ.. jag skulle svarat, minst på JIT övningen (ca. 3h) och mest på Kodak (4-5h). Totalt kanske 15-20h. » (0)
- mindre än 20 timmar» (0)
- Casen var mkt givande, fortsätt med dem! Eventuellt kan man införa liknande tillfälle för miljödelen, där det var att läsa en del artiklar.» (mer än 20 timmar)
- Det var en konstig skala. Man har antagligen varit 8 timmar på caseövningarna, plus tre-4 timmars arbete för varje case. Jag ser inte hur någon kan lägga ner mer än 40 timmar, än mindre 60 eller 80 timmar. Däremot har nog rätt många lagt ner mindre än 20 timmar, alltså 0 på skalan.» (mer än 20 timmar)
- casen var bra» (mer än 20 timmar)
- max 4h...» (mer än 20 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 71%
Vet ej»25

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Duktigt av läraren att ha målen med föreläsnignen på slidesen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra kursbekspm» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- På ett sätt är det bra med en slide på föreläsningen vilket mål vi behandlar, men kanske kan det lättas upp genom att inte beskriva den exakta definitionen?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mats har varit exemplariskt tydlig med vad man ska kunna efter varje föreläsning, dock brukar jag inte vara så duktig på att läsa vad som står där. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Har inte satt mig in i kursmålen» (Vet ej)
- Har inte riktigt läst målen.» (Vet ej)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»10 27%
Ja, målen verkar rimliga»25 69%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För lätt kurs och för mycket lik IVU. för många bonus poäng till tentan. Case hade varit roligt eller någon till gästföreläsare hade förbättrat kursens kvalitet. För mycket listor och modeler att plugga in. För lite kvalitativt» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen är mer en påbyggnad till IVU kursen än den är en självstående kurs» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Ganska stor del repetition. Beräkningsgrejerna var kul, intressanta och nya. Jag tycker att det kan vara större fokus på det nästa år, kanske lägga till lite litteratur om ämnet och ha fler föreläsningar. Leandelen eller något annat som vi redan haft mycket skulle då kunna tas bort. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- jag har inte läst dem» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men det hade varit roligt att gå in djupare på något/några ämnen så som vi gör med Group technology.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 40%
Ja, i hög grad»21 56%
Vet ej»13

Genomsnitt: 2.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Nej, miljöfrågorna var värdelösa.» (?)
- Jag saknade uppgifter av lite mer omfattande och analytisk karaktär. Uppgift nummer 6 var på rätt spår men något för "luddig". Exempeluppgiften från en föregående tenta med akutmottagning och flöden där man fick blanda kvantitativ och kvalitativ analys var perfekt.» (I viss utsträckning)
- Fast det var många uppgifter, på gränsen till tidsbrist. Miljömomentet testade inte mina kunskaper, den kan förbättras och inte baseras på en otydlig slide.» (I viss utsträckning)
- Anser att tentamen var alldeles för lätt, givet kursmålen. Testade ej kursmaterialet särskilt djupgående.» (I viss utsträckning)
- Examinationen av miljömomentet var en besvikelse. Ingen av frågorna syftade till att testa förståelse, det var snarare detaljkunskap om en modell som knappt nämndes under kursen som vart tyngdpunkten.» (I viss utsträckning)
- Fråga nummer 12 var i min mening en värdelös uppgift som mer liknade ett lotteri, man hade tur om man memorerat rätt 30 punkter på föreläsningsslidsen.» (I viss utsträckning)
- Bra tentan, täckte det mesta av kursen.» (Ja, i hög grad)
- Hade gärna fått någon fråga som krävde lite grundligare analys. Kanske kan duggan vara obligatoriskt och behandla fler begrepp så att man inte behöver ha sådana basala frågor på tentamen?» (Ja, i hög grad)
- Det var lite väl många frågor om man tar med miljödelen men frågorna (förutom sista på miljödelen) testade på ett bra sätt om man verkligen förstått innehåller (och inte bara om man kunde räkna upp x antal punkter från slidsen).» (Ja, i hög grad)
- Mycket bättre tenta än tidigare år bortsett från miljödelen som vägde tungt mot detaljkunskap istället för hur väl förståelsen för hållbarhet yttrar sig inom Operations.» (Ja, i hög grad)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.3


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

mycket liten»7 12%
ganska liten»16 28%
ganska stor»28 49%
mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingenting alls. Eller jo, alla övningsledare får 5 av 5, riktigt bra. Men de grundläggande föreläsningarna.. Snacka om att göra ett intressant ämne ointressant.» (?)
- Det är ju samma innehåll i kursen som tidigare kurser. Det är ju också väldigt viktigt att man faktiskt säger något om det som är intressant och inte bara pratar om Husqvarna.» (mycket liten)
- Undervisningsinnehållet kan nästan uteslutande läsas i boken, vilket jag i och för sig föredrar.» (ganska liten)
- Föreläsningar hat varit ganska röriga. Gästföreläsarna var inte så bra, ha samma lärare. Bättre tempo på föreläsningarna och snöa inte in på långa exempel eller sånt som vi redan kan.» (ganska liten)
- Torbjörns föreläsningar var bra!» (ganska stor)
- Relevant innehåll givet tentamen. Dock önskar jag att kursen skulle gått djupare in på några områden.» (ganska stor)
- Caseövningarna var väldigt bra.» (ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

mycket liten»1 1%
ganska liten»9 15%
ganska stor»29 50%
mycket stor»19 32%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt lång kursbok. Alldeles för detaljerad givet kursen och tentamen.» (ganska liten)
- Slidesen var bäst» (ganska liten)
- Tycker boken till 90% innehåller värdelös kunskap.» (ganska liten)
- Har inte köpt kursboken och således inte använt denna alls...» (ganska liten)
- lättläst bok =)» (ganska stor)
- Har inte öppnat kursboken, men kände ändå att jag förstod och kunde stora delar av kursen. » (ganska stor)
- Mycket bra kursbok!» (mycket stor)
- Bra bok!» (mycket stor)
- En del kapitel i boken är helt värdelösa, speciellt en del i kapitel 3 och de delar som försöker förklara vad operations management och strategy och allt sånt är. Det blir väldigt detaljerad och inriktat på strikta definitioner och punktlistor, vilket känns helt onödigt. Med tanke på det tycker jag att det var onödigt att det kom en fråga på det på tentan. Vissa avsnitt känns också extremt dåligt utformade, med dåligt förklarade modeller (ex. 5P i slutet av kap. 3) där det är omöjligt att förstå vad det handlar om, utan man får bara memorisera. Vidare är boken mer innehållsrik än den behöver vara. Det framstår som att författare får betalt per överflödig sida, med en bonus för överflödiga exempel på hans kompis företag (den brittiske bröllopsfotografen). Annars är boken bra och den är bra att plugga på inför tentan. MyOMLab har stora brister när det gäller typer av frågor, formuleringar och korrekthet. Vissa frågor kändes onödiga, andra var konstigt formulerade (bland annat med dubbelnegationer), vissa frågor dök upp flera gånger och vissa svar var helt enkelt fel. Därför känns det fel att duggafrågorna bygger helt på hemsidan, speciellt då vissa inte ens har en giltig nyckel. Istället borde examinatorn konstruera bra frågor med bra alternativt, baserat på relevant material.» (mycket stor)
- Bra bok med register och uppslagsdel.» (mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har övningar varit för din inlärning?

57 svarande

mycket liten»3 5%
ganska liten»12 21%
ganska stor»31 54%
mycket stor»11 19%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inget direkt nytt kom upp på övningarna, men de är bra för helhetsbild och för att kunna applicera kunskaper på mer "verkliga" problem. Jag tycker dock det bör ställas högre krav på delaktighet eftersom många helt enkelt kunde sitta tysta igenom hela övningarna och plocka med sig samma poäng som de som deltog aktivt gena hela sessionerna.» (ganska liten)
- Men de var väldigt roliga och givande på ett större perspektiv = Ha kvar dom för tusan! » (ganska liten)
- Testades dock inte på tentamen (det jag lärt mig på övningarna dvs)» (ganska stor)
- Torbjörns övningar var det bästa i kursen.» (ganska stor)
- Men de kan ge ännu mer inlärningspotential!» (ganska stor)
- Övningarna var ett bra sätt att få bitarna att falla på plats. » (ganska stor)
- Övningarna med Ludvig, Björn och Torbjörn var det bästa på hela kursen. Behåll dem, och kanske tom gör fler!» (mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

58 svarande

mycket liten»14 24%
ganska liten»31 53%
ganska stor»12 20%
mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inget nytt kom upp på gästföreläsningen, han tog snarare upp redan behandlade ämnen och rörde ihop dem utifrån sitt eget företags perspektiv. Min önskeföreläsare är en Toyota-ingenjör som till fullo kan förklara tänket bakom Lean, som jag inte riktigt tycker förklaras på ett rättvist sätt i kursen. Lean är så mycket mer än en produktionsmetodik och det sanna värdet ligger i mentaliteten som förespråkas. En mentalitet som är något kontraintuitiv för oss västlänningar men som en Toyota-anställd förhoppningsvis skulle kunna förklara.» (mycket liten)
- dessa har inte varit så bra. Miljöföreläsaren var OK men övriga två hade varit bättre att någon som ingick i kursteamet hade haft, t.ex. Torbjörn som är bra och inspirerande. » (mycket liten)
- gästföreläsningarna var dåligt kopplade till innehållet. speciellt filmen med toalettstolen» (mycket liten)
- för få» (ganska liten)
- Kunde inte gå på nästan alla av dem. » (ganska liten)
- Minns inte gästföreläsningarna så noga... » (ganska liten)
- Men den med produktutveckling behöver förbättras.» (ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

58 svarande

mycket dåligt»2 3%
ganska dåligt»7 12%
ganska bra»24 41%
mycket bra»25 43%

Genomsnitt: 3.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den nya portalen är kass och fungerar bara ibland.» (mycket dåligt)
- Nya studieportalen var kass tillsammans med kurshemsidan» (mycket dåligt)
- nya studieportalen fungerar dåligt» (ganska dåligt)
- det har ofta varit svårt att få åtkomst till hemsidan» (ganska dåligt)
- tidvis varit dåligt att komma åt kurshemsidan» (ganska dåligt)
- Något hände ju med gamla hemsidan...» (ganska dåligt)
- Något rörigt i mappstrukturen för Utdelat material. Skulle vilja ha enbart kurs-PM i huvudmappen samt mappar för Föreläsningar, Övningar, Examination o.s.v.» (ganska bra)
- Problem med kurshemsidan men det är nog mest chalmers centrala system som krånglat.» (ganska bra)
- En del tekniska problem, men i övrigt ok.» (ganska bra)
- inget att anmärka» (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.76


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

58 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»25 54%
mycket bra»21 45%
Vet ej»12

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Torbjörn skall ha en eloge för hur han bemöter studenter och stannar kvar extra för att svara på frågor. » (ganska bra)
- bra tillfälle i samband med övningar» (mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»15 28%
mycket bra»37 71%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.71

- Ganska mkt individuellt arbete eftersom det har varit mkt att läsa och inget grupparbete» (ganska bra)

14. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

58 svarande

mycket dåligt»7 12%
ganska dåligt»4 6%
ganska bra»30 51%
mycket bra»17 29%

Genomsnitt: 2.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den är för lätt att glida igenom.» (mycket dåligt)
- Väldigt låg belastning. Mer case som man faktiskt lär sig något av istället för att lära sig tragla pp slides. » (mycket dåligt)
- Arbetsbelastningen är oacceptabelt låg för en kurs på Chalmers. Anledningen till att den känns låg är nog först och främst att 1/3 av kursens innehåll är repetition från IVU-kursen.» (mycket dåligt)
- Kursen innehöll exakt samma material som vi redan gått igenom i verksamhetsutvecklingen, fast med lite fler meningslösa modeller/teorier tillagda och mindre vettinga inslag som historisk utveckling inom området.» (mycket dåligt)
- väldigt låg arbetsbelastning» (mycket dåligt)
- För lite belastning. Det är en på tok på lätt kurs! Ingen utmaning alls. Var är det analyserande tänkandet som ingenjörer ska lära sig?» (mycket dåligt)
- Kursen är för lätt» (ganska dåligt)
- Den var inte alls belastande och kan gott gå mer på djupet!» (ganska dåligt)
- bra att det inte var något case utan övningar!» (ganska bra)
- Det var tufft att hinna plugga på hela boken inför duggan, bara några veckor in på kursen. Sedan måste man kontinuerligt engagera sig i kursen, på grund av övningarna, vilket gör att det blir svårare att hålla farten i EA3, som är betydligt svårare.» (ganska bra)
- Skönt att inte ha ett grupparbete som löper parallellt! Man hade verkligen tid att fokusera på det man behövde, ex. litteraturläsning. Att skriva case tar mycket tid och energi...» (ganska bra)
- Arbetsbördan var väldigt ojämnt fördelad. Fram till duggan var det väldigt mycket att (försöka) hinna med att läsa. Dock beror detta även på att det var mycket att läsa i Innovationsekonomi dessa veckor, innan vi fick 2 veckors paus under juridikdelen. » (ganska bra)
- Det är väldigt mycket upp till studenten hur mycket man vill lära sig, och jag tycker det kan vara passande att slänga ihop en lista med extra litteratur som är helt frivillig. Detta är trots allt ett område som är väldigt centralt för en I-ingenjör och många intressanta och användbara områden behandlas enbart översiktligt. Än en gång är Lean ett bra exempel.» (mycket bra)
- Inte alls mycket arbetsbelastning.» (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.19


Föreläsare/Övnings- och handledare

15. Vad är din helhetbedömning av Mats Winroths insats i kursen?

Examinator/föreläsare

58 svarande

mycket dåligt»3 5%
ganska dåligt»11 20%
ganska bra»27 50%
mycket bra»12 22%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte för att vara taskig, men det var så långsamt tempo och så innehållsfattigt att man kunda gått igenom kursen på 3 lektioner. En kurs i retorik skulle också vara på sin plats.» (mycket dåligt)
- Min gissning är att Mats inte är intresserad av att undervisa. När han nu ändå gör det är jag väldigt besviken på att han ständigt tar upp enkla exempel från mekaniska verkstäder i småland, medan den svenska industrin är på väg åt ett annat håll (servizitation). Dessutom har Mats vid ett flertal tillfällen inte kunnat svara på frågor som ställts under föreläsningarna vilket har försvagat hans auktoritet.» (mycket dåligt)
- Tyvärr för mycket utsvärmningar i anekdoter under lektionstid. Det kan vara kul i måttliga mängder. Ha bättre fördelning av tiden så de sista slidesen inte flyger förbi.» (ganska dåligt)
- Ingen jättedålig föreläsare men han tog upp det som redan stod i boken på föreläsningen.» (ganska dåligt)
- Alldeles för "tama" föreläsningar utan tempo och utmaningar. Information i sig är bra, men måste få lite tryck och tempo och utmaning i kursen! » (ganska dåligt)
- Han var säkert en duktig föreläsare men nivån var alldeles för låg.» (ganska dåligt)
- Verkar inte helt insatt i alla områden och har inte raka svar på alla frågor. Verkar även ha förutfattade meningar mot många metodiker och teorier som presenteras, mer objektivitet efterfrågas!» (ganska bra)
- Tenta och PP var mycket bra. Föreläsningarnas tempo var för lågt, kändes inte som om man lärde sig så mycket. Dra upp tempot och gå igenom nya svåra saker så att det känns mer lönt att gå på föreläsningarna. » (ganska bra)
- Trevlig, engagerad och håller bra klass på föreläsningarna. Skulle kunna bli något mer konkret och hålla sig till ämnet om jag måste kritisera någonting!» (ganska bra)
- Tror att Mats har en något otacksam roll i och med att denna kurs är lite lik Verksamhetsutvecklingen. Och klassen var även dålig på att ge feedback när det blev för mkt repetitionskaraktär.. Det är liksom enklare att bara flyta med.» (ganska bra)
- Bra med exempel på föreläsningarna» (ganska bra)
- Fick ut det viktigaste av en intressant kurs. Bra jobbat!» (mycket bra)
- Dock, kunde det gå lite långsamt på vissa föreläsningar. Ett bra exempel är då vi pratade om produktplattformar under repetitioner så visade Mats upp en slid där han demonstrerade hur en platsform användes till flera märken/modeller och årtal, det hade räckt att visa alla samtidigt och säga nått kort... » (mycket bra)
- Jag har inga minnen från hans föreläsningar. Jag minns bara att jag kollat på hans slides för att se principen för SMED och det är väldigt svårt att förstå vad det går ut på. Det känns mest som att han tagit upp väldigt praktiska, detaljerade metoder för hur man reducerar ställtider, med en massa snack om fixturer och verktyg, istället för den övergripande principen. Vidare fann jag det otroligt att vi ska kunna fem principer för Lean, medan vi tidigare lärt oss sju stycken (bättre) principer. Nu handlade det istället om att definera värde, identifiera värdekedja och att skapa ett flöde av värdeskapande aktiviteter. Jo just det, lägg till pull och kaizen. Det kändes förvirrande och som att han lämnar ute det andra vi lärt oss om ex. decentralisering av ansvar. För en kurs som innehåller så mycket repetition så borde examinatorn åtminstone försöka se till att kurserna blir koherenta.» (Vet ej)

16. Vad är din helhetbedömning av John Söderströms insats i kursen?

Gästföreläsare produktutveckling

58 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»8 24%
ganska bra»19 57%
mycket bra»5 15%
Vet ej»25

Genomsnitt: 2.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- >Byt ut, hitta någon bättre....» (mycket dåligt)
- Filmen var under all kritik och resten var inte heller särskilt inspirerande. Känns som ett ämne där man borde kunna göra en intressant föreläsning till exempel genom att på tavlan gå igenom exempel.» (ganska dåligt)
- Kollade på film hela föreläsningen. Inte så givande.» (ganska dåligt)
- Den var helt meningslös då det var ett ganska dåligt exempel som egentligen inte sa så mycket om vad produktutveckling va.» (ganska dåligt)
- Kommer inte ihåg vem det var. » (Vet ej)
- Minns ej honom...» (Vet ej)

17. Vad är din helhetbedömning av Stefan Books insats i kursen?

Gästföreläsare kvalitetsledning

58 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»11 29%
ganska bra»22 59%
mycket bra»4 10%
Vet ej»21

Genomsnitt: 2.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt för honom att veta förkunskaper. Kändes inte alls relevant att ta in honom, borde hafts av någon i kursteamet.» (ganska dåligt)
- Han var rolig att lyssna på, men innehållet överensstämde inte med innehållet i boken» (ganska dåligt)
- Stefans insats i sig är bra, men relevansen av hans föreläsning är tveksam.» (ganska bra)
- Men prata mindre om företaget.» (ganska bra)
- Var det gästföreläsningen om kvalitet?» (Vet ej)

18. Vad är din helhetbedömning av Glenn Johanssons insats i kursen?

Gästföreläsare miljödriven produktutveckling och miljöstrategier

57 svarande

mycket dåligt»7 15%
ganska dåligt»13 28%
ganska bra»22 47%
mycket bra»4 8%
Vet ej»11

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Miljödelen kändes inte relevant för kursen. Dessutom var examinationen av miljön för specifik.» (?)
- Tyvärr inte speciellt inspirerande föreläsningar. Betonade heller inte det som sedan kom på tentamen under föreläsningarna. Oerhört mycket information som presenterades.» (mycket dåligt)
- läste bara av slidesen utan att tillägga ngn pedagogik» (mycket dåligt)
- Det centrala på föreläsningarna var inte det som testades på tentan. » (ganska dåligt)
- Som alla miljöföreläsningar så är de helt fristående från resten av kursen och det blir helt ointressant att sitta och lyssna på någon som inte kan konsten att koppla samman miljö och produktionsledning. Trots att det är just den sammankopplingen som miljödelen handlar om...» (ganska dåligt)
- Lärde mig inget nytt om miljö. » (ganska dåligt)
- Som vanligt går miljödeölarna in i varandra, vi har hört det (eller något väldigt liknade) förut. Att visa metoder som kan användas vid LCA genom att visa massa matriser ger inte speciellt mycket. Hade varit roligare om Glenn valde en produkt som vi sedan gjorde en enkel analys på tillsammans, så att vi lär oss en metod grundligt istället för att inte kunna någon...» (ganska dåligt)
- alldeles för basic» (ganska dåligt)
- Frågan 2 på tentan av miljödelen fanns inte med på slides. Hur ska man kunna komma i håg de 6 grupperna och 20 talet faktorer som miljömedveten produktutveckling delas upp i? » (ganska bra)
- OK föreläsningar där man lärde sig något nytt för en gångs skul. BEtyldigt bättre än många andra som bara pratar om att hur många jordklot vi skulle behöva. Intressant innehåll!» (ganska bra)
- Skulle tycka att det var bättre med seminarier där man kommer förbered och har läst artiklar och för en diskussion kring ämnet. Kanske hade det varit mer fokus på miljödelen om man hade en dugga i den delen också efter exempelvis vecka fyra...» (ganska bra)
- Äntligen lite nyheter i fråga om integrerade miljömoment, men allt gick förlorat när tentamen handlade om allt annat än just detta.» (ganska bra)
- Hade mycket kvalitativt innehåll i grundmaterialet men det är lite otacksamt att vara miljömoment... När det examineras på det sätt det görs lägger man inte tillräcklig energi på det.» (ganska bra)
- tråkigt med miljömoment när de hamnar helt utanför kursen.» (ganska bra)
- Tycker dock att miljömomentet i sig skulle vara mer integrerat i kursen eller inte finnas alls.» (ganska bra)
- Kunde inte gå på någon av miljöföreläsningarna.» (Vet ej)

19. Vad är din helhetbedömning av Torbjörn Jacobssons insats i kursen?

Föreläsare Gruppteknologi, Linjebalansering samt caseledare

58 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»18 31%
mycket bra»39 68%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Go och pedagogisk kille» (ganska bra)
- Ger ett lite förvirrat intryck stundtals och hafsade sig igenom metoden för gruppering av maskiner - vilken sedan kom på tentan. Plus för starkt engagemang för ämnet!» (ganska bra)
- Caset kändes lite som en vanlig föreläsning... Men annars var det bra.» (ganska bra)
- Torbjörn är mycket bra på att engagera studenterna och har en bra pedagogik. Låt honom ta fler föreläsningar! (kanske kvalitet och PU, han kanske inte är lika insatt som gästföre. men han kan nog mer än oss iaf)» (mycket bra)
- Pedagogisk =)» (mycket bra)
- Jättebra, livlig och får mig intresserad.» (mycket bra)
- Torbjörn är den enda föreläsaren vi hade i kursen vars föreläsningar jag lärde mig något på. Bland annat eftersom han gick igenom lösningen av praktiska problem som kommer på tentan.» (mycket bra)
- Hade i alla fall lite tempo i sina föreläsningar. Och hade relevanta exempel för att kunna visa på det som han lärde ut.» (mycket bra)
- Torbjörn är fantastisk!» (mycket bra)
- Torbjörns föreläsningar var intressanta. Bästa inslaget i kursen.» (mycket bra)
- Rolig att lyssna på, verklighetsnära» (mycket bra)

20. Vad är din helhetbedömning av Björn Söderbergs insats i kursen?

Caseledare

58 svarande

mycket dåligt»1 2%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»16 44%
mycket bra»19 52%
Vet ej»22

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Go och pedagogisk kille» (ganska bra)
- Verkade stundtals som att han inte själv varit med och utformat upplägget på case-genomgångarna... Lätt förvirrat men bra på att förklara när frågor dök upp!» (ganska bra)
- Björn och Ludvig är fantastiskt duktiga. Alltid förebereda och kan konsten att hålla i ett seminarie» (mycket bra)
- Hade aldrig honom» (Vet ej)
- Hade Ludvig.» (Vet ej)

21. Vad är din helhetbedömning av Ludvig Alfredsons insats i kursen?

Caseledare och kursassistent

58 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»12 33%
mycket bra»24 66%
Vet ej»22

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bravo!» (mycket bra)
- Mycket bra! Han är riktigt GRYM kommer blir sveriges nästa nobelpristagare i ekonomi. TALANG!!!! vika kartonger var sjukt kul o lite lärorikt dessutom!» (mycket bra)
- Ludvig var väldigt bra på sina övningar. Bra upplägg förutom att vi kanske inte behöver så mycket diskussionstid. » (mycket bra)
- Kan sin sak, mycket duktig på att ge en "aha-upplevelse".» (mycket bra)
- Björn och Ludvig är fantastiskt duktiga. Alltid förebereda och kan konsten att hålla i ett seminarie» (mycket bra)
- Fantastiskt bra! Får i mina ögon gärna ta över kursen! » (mycket bra)
- Har inte haft någon kontakt med honom alls. » (Vet ej)
- Hade ej honom som övningsledare» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

mycket dåligt»3 5%
ganska dåligt»7 12%
ganska bra»35 60%
mycket bra»13 22%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Just nu är Produktionsledning en halv kurs. Det vore väldigt bra om man kunde utöka innehållet i den (alternativt inte upprepa Verksamhetsutvecklingen) och komma lite längre på andra för Operations Management relevanta områden.» (mycket dåligt)
- Nästan ingenting i kursen var nytt från verksamhetsutvecklingen. Verksamhetsutvecklingen innehöll dessutom andra intressanta moment som kort historia inom området och arbetsledning/arbetsorganisation.» (mycket dåligt)
- För lätt kurs som har för stort överlapp med IVU kursen.» (ganska dåligt)
- Tentan var för lätt bortsett från miljödelen som är det värsta jag har varit med om. Miljödelen är helt oacceptabel. Om man inte kan 1/100 slides som dessutom inte är central i ämnet så är du underkänd på tentan. Hur fan tänker ni? Om tanken är att skapa kunskap och intresse för miljö har ni helt misslyckats! » (ganska dåligt)
- för mycket fokus på saker som vi redan lärt oss i tidigare kurser. Om exempelvis de olika delarna i Lean redan tentats av i en annan kurs kanske det inte skall tas upp som något nytt i denna kursen.» (ganska dåligt)
- Gör den svårare och minska antalet bonuspoäng. Case?» (ganska bra)
- Känns fortfarande som om den här kursen kan slås ihop med IVU. Mycket repetion.» (ganska bra)
- Den är lite för lätt» (ganska bra)
- Intressant ämne men kursen känns väldigt ytlig.» (ganska bra)
- Lite väl mycket repetition men å andra sidan är det ju bra att repetera. Detta kommer vi ju inte glömma till skillnad från mycket annat.» (ganska bra)
- Ganska mycket repetition» (ganska bra)
- Den mest användbara kurs jag läst på I hittills.» (mycket bra)
- Skönt med en kurs där man får ut vad man hoppats.» (mycket bra)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- casen»
- Kursboken var bra. »
- småcasen var bra, »
- Duggan som låg rätt tidigt i kursen var mycket bra och casen vaar mkt givande!»
- casen gav stor insikt i kursens syfte. Gillade det individuella kombinerat med det gruppbaserade.»
- Caseövningarna»
- Nya inslaget med linjebalansering mm»
- Caseövningarna»
- Case som ger bonus. Bra motivering! Kan dock ställas hårdare krav på kvalitet på inlämningarna.»
- Torbjörn»
- Casen och duggan, de gav bra förståelse och motiverade till tidigare studier»
- Övningarna»
- Namnet på kursen då det beskriver nåt intressant. Innehållet borde bytas ut.»
- Torbjörn och caseövningarna»
- Casen»
- Caseövningarna, kanske till några fler liknande.»
- För enkel»
- Torbjörns föreläsningar.»
- intressant ämne, behåll allt.»
- Övningarna och Ludvig! »
- caseövningarna, var väldigt bra. »
- Duggan och övriga bonuspoäng»
- caseövningarna»
- Övningarna»
- Övningarna och duggan»
- Casen»
- det nämndes att frågorna på duggan skulle komma direkt från slacks hemsida myOMLab. Detta gjorde de ej vilket vilseledde studenterna i upplägg till pluggandet.»
- casen»
- caseövningarna»
- Caseövningarna»
- De olika övningarna.»
- Torbjörn och de typer av räkneuppgifter som ingick i kursen. Boken är också bra»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- högre kunskapskrav efter färdig kurs»
- Mer möjligheter till fördjupning i olika områden.»
- Bort med gästföreläsarna.»
- föreläsningarna kan utvecklas till att fokusera på några saker mer detaljerat än att endast sammanfatta boken.»
- integrera miljödelen bättre i kursen, det var inget fel på föreläsaren emn hade kanske funkat bättre med att ändra lite på strukuren såsom det e skrivit tidigare ex. seminarier eller examination i den delen tiidgare i form av dugga.»
- Man tappade lätt miljön, kan det integreras ? Saknade att ha frågematerial till läroboken, hemsidan var allt för bred.»
- Duggan var löjlig. Borde dock finnas kvar, men inte som flervalsfrågor från myomlab:s hemsida.»
- Miljödelen, tydligare kommunikation av vad som är de centrala delarna. Helst lägga alla miljödelar i en separat kurs där den inte bara blir en liten bidel som prioriteras lägre än andra föreläsningar.»
- Lite mer varierande föreläsningar med Mats.»
- För enkel tentamen. För lång bok.»
- Som vanligt är miljödelen bara en extra, onödig del av kursen. Den är onödig eftersom man ändå inte lär sig något. I-programmet har inte lyckats integrera miljöaspekten i kurserna.»
- Miljömomentet på något sätt. Det kändes för separerat för att man skulle lägga ned någon tid på det jämfört med produktionsledningen.»
- MW borde bytas ut eller gå på retorik-kurs...»
- Gå mer på djupet, mycket kan vi redan sen IVU.»
- Föreläsningarna»
- Mer exempel från verkligheten. Ericsson är t.ex. inte längre att betrakta som ett tillverkande företag vilket Mats vid något tillfälle hävdade.»
- Relevant kursinnehåll»
- Allt. Tycker kursen inte borde finnas kvar. Byt ut kursen mot exempelvis kurser i: Operations research, Excel och VBA programmering, finansiell ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi. Eller varför inte en kurs inom Six Sigma, TQM eller liknande så man verkligen förstår vad dessa områden handlar om och hur de tillämpas. Miljön borde också tas bort.»
- Endast ett fåtal kapitel förhörs, utöka tentan och bredda frågorna. Gör den mindre typad»
- Tempot, svårighetsgraden och Miljödelen på tentan. »
- Att man tar upp fler intressanta diskussioner på föreläsningar»
- Miljödelen! helt värdelöst att ha den som separat del. Antingen får man integrera den i resten av kursen, eller ännu hellre ha miljö som en egen kurs och slippa alla "smådelar" i andra kurser. som det är nu blir den bara ett "nödvändigt ont".»
- Mer träning och förståelse med de olika räknemetoderna tex linjebalansering.»
- Lite mer analysfrågor på tentan. »
- Fler exempelstudier under föreläsningarna som inte rör konsumentperspektivet. Exempelvis att tänka sig upplägget i en mataffär ger inte så mycket... Hellre verkliga exempel som illustrerar!»
- Mer utmanande tentamen. Mindre upprepande av punktlistor»
- Höj nivån!!»
- miljödelen»
- Miljömomentet känns överflödigt»
- Färre case och lite mer analys av dem.»
- Miljömomentet»

25. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

57 svarande

Ja»46 80%
Nej»11 19%

Genomsnitt: 1.19

- men inte tillräckligt mycket nytt relevant innehåll.» (Ja)
- bra med småcase» (Ja)
- förutsatt att miljödelen ändras så att den integreras helt i kursen» (Ja)
- förutom miljö» (Ja)
- För lätt och för lik IVU!» (Nej)
- Skulle rekommendera kursen om kraven höjdes något och litteraturen förändrades.» (Nej)
- Det är i princip en förlängning av IVU kursen som inte ger så mycket för den totala kunskapsnivån. » (Nej)
- Den behöver bli lite mer djupgående men då blir den värdefull att ha läst!» (Nej)
- Tycer att den blev ointressant med för mycket untantillkunskaper istället för analys.» (Nej)
- Den här kursen står och trampar. Visst är det viktigt att ha Littles lag i bakhuvudet men det har vi sedan tidigare kurser! Ta en ordentlig funderare på vart svensk industri är på väg och bedöm sedan själva om det är rimligt att begrepp som "servizitation" nämns endast i miljömomentet under en sådan här kurs? » (Nej)
- Kursen tillför nästa inget nytt, och det nya som tillkommit är mestadels mer eller mindre meningslösa teorier och modeller.» (Nej)
- Den är för lätt i sin nuvarande utformning. I princip känns det som att koncepten är enkel logik fast namngivna för att få det att låta komplicerat.» (Nej)
- Gav mig väldig lite kunskap i förhållande till andra kurser.» (Nej)
- En kopia av verksamhetsutvecklingen. Höj nivån tack!» (Nej)

26. Övriga kommentarer

- Tentan, vad hände där egentligen? Minst tre frågor var ju identiska med frågor som varit på tidigare tentor.. Fantasiproblem??»
- Mats Winroth höjer mitt intryck av kursen mycket. Tycker att kursen är bra förutom det jag anmärkt på här (vilket måste skrivas eftersom jag låter lite negativ)!»
- Tentan har blivit svårare sedan det har blivit flera småfrågor som ska besvaras på tentan.»
- Miljödelen bör integreras bättre och inte presenteras som något påtvingat.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.9
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från