ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 sjörätt och fartygsadministration, SJO625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-13 - 2010-11-12
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»11 52%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»7 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 19%
100%»17 80%

Genomsnitt: 4.8

- Föreläsningarna har varit både roliga och givande» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»3 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 42%

Genomsnitt: 2.9

- Vi fick aldrig ut något kurspm» (Jag har inte sett/läst målen)
- Svårt att nå upp till alla mål på så kort tid» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 72%
Nej, målen är för högt ställda»5 27%

Genomsnitt: 2.27

- Vet ej då jag inte vet målen» (?)
- Tiden är för knapp för att ge en rättvisande undervisning» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»7 35%
Vet ej/har inte examinerats än»10 50%

Genomsnitt: 3.35

- Det var svårt att visa att man verkligen kunde det man svarade» (I viss utsträckning)
- Vet inte men de vi han pratat om på lektionerna togs upp på tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»14 66%

Genomsnitt: 3.66

- Väldigt trevligt med historier och så, men kanske borde längden dras ned något, och istället satsa på vad vi är där för.» (Ganska stor)
- Robert har varit kanon.» (Ganska stor)
- Borde dock ha varit fler öppna diskussioner på undervisningstid. Genom att diskutera lagtext i förhållande till situationer är lagtexten lättare att förstå.» (Ganska stor)
- Han fastnar lätt i redan berättade senarior, ge oss fler olika senarior istället då kan man jämföra och få en bredare förståelse» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»7 33%

Genomsnitt: 3.04

- Jag har bara använt lagtexterna.» (Mycket liten)
- lärde mig det mesta genom egna annteckningar» (Mycket liten)
- Vi har skrivit ut allt från Ping Pong. Det största problemet är att vi inte riktigt vetat vad vi skall skriva ut. Annars har det fungerat bra. lagtext är väl lagtext liksom...» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 3.35

- Det var väldigt mycket info vi skulle plöja egenom " tre tallar" svårt att veta vad man skulle prioritera » (Ganska dåligt)
- Skulle önska att det var tydligare organiserat. Att man kunde dela in de olika dokumenten under rubriker. Gärna en plan för kursens förläsningar och vad som kan vara bra att ha läst i förväg till dessa. Med en tydligare organisering på hemsidan och bland dokumenten skulle man dessutom lättare kunna finna de aktuella dokumenten, powerpoint-presentationerna. De powerpoint-presentationer som använd känns inte så homogena.» (Ganska dåligt)
- Väldigt rörigt upplagt. » (Ganska bra)
- Alltid rätt föreläsningar och lagtexter ute på pingpong!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.9

- Det fanns alltid tillfälle att fråga, ingen fråga var för dum. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.85

- stora diskussioner har kommit igång men tyvärr många frågor som förblivit obesvarade då ämnet är så stort men vi bara ska lära oss det ytligt. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»15 71%
Hög»3 14%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.14

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 57%
Hög»8 38%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.47

- 5 olika kurser som konkurerade om min läxtid där alla sa att just den kursen är viktigast att läsa hemma. Då är det svårt att uppnå full förståelse i alla kurser» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 14%
Gott»8 38%
Mycket gott»10 47%

Genomsnitt: 4.33

- för komprimerad kurs men bra tack vare severin» (Gott)
- Läraren har en mycket bra förmåga att på ett lättsamt och begripligt sätt levandegöra ämnet. Tack vare honom tyckte jag att ämnet var roligt.» (Gott)
- Läraren har varit rolig och fått ett ämne som jag trodde skulle vara tråkigt att bli roligt och intressant. Inga klagomål på kursen.» (Gott)
- Ett ämne som kan falla ut åt båda håll, i det här fallet blev det mycket bra utfört. Mycket tack vare föreläsaren Robert Severin som med fingertoppskänsla blandar ren kunskap, verkliga händelser och humor vilket fick tiden att gå fort på föreläsningarna. » (Gott)
- Roligt och definitivt något man kommer att ha nytta av i framtiden » (Mycket gott)
- Rolig kurs och jätteduktig och motiverad föreläsare. Man blev intresserad och driven av hans energi. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- robert severin»
- Läraren! Första gången jag har känt mig intresserad av något så tråkigt! »
- Powerpointarna och alla bra rätts händelserna»
- Robert Severin»
- Exempel på situationer kontra lagtext»
- Lärarens entusiasm. Härlig kille som ser på sitt ämne med humor.»
- blandning mellan allvar och humor»
- Samma föreläsare»
- Läraren :)»
- Du är en otroligt bra föreläsare. Du har förmodligen ett av dem tråkigaste ämnena. Men du lyckas göra det väldigt intressant och kul. Gillar ditt sätt att blanda in humor i undervisningen, man sitter alltid med i dina lektioner. Försätt så, du skulle kanske kunna undervisa vissa av dina kollegor, på hur man håller en lektion.»
- Robert! ,)»
- Att man fick läsa/höra om händelser från verkliga livet.»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- gör den på fler poäng»
- Kanske lite klarare om vad man ska kunna»
- kanske någon läs eller förståelseuppgift i läxa ibland»
- tror det kan va svårt att göra på så mycket andra sätt...»
- Diskussioner kring exempel på situationer kontra lagtext. Fler undervisningstillfällen/föreläsningar»
- Litte roddigt i katedern. Som elev tappar man ibland linjen, perspektivet, varför vissa delar är viktiga att kunna,,,»
- Sluta snacka en massa skit och håll dig till ämnet, svävar ut lite väl mycket ibland.»
- Tänk på att det ibland kan gå för fort och vara uppmärksam på frågor från klassen. Dock var det alltid bra svar på frågorna när man väl kom till att ställa dem. »
- Kanske kunde gå igenom nån gammal tenta lite mer grundligt, vi gick igenom en väldigt hastigt.»
- Någon typ av självtest under föreläsningarna vore bra.»
- Det hade varit bra med mer exempel på fall och vad för lag/dom det blir »

16. Övriga kommentarer

- Otroligt bra och engagerad lärare. Gjorde ämnet väldigt intressant och lättförstått.»
- Otroligt rolig och lärorik kurs, trodde att sjörätt skulle bli ett tråkigt ämne men det har varit det mest intressanta!»
- Tillsammans med Sjömanskapen roligaste kursen denna period. Bra med yrkesmän som lär ut, dom vet vad som är vettigt att ta fasta på.»
- Svårt att visa vad man egentligen kan i tentan, fast det är också lite svårt att veta vad man ska kunna också, slå upp regler i en lagabok eller bara förstått att allt "beror på " I alla fall keep up the good work! En givande kurs för mig att ha gått»
- Robert, lyckas göra ett annars ganska ointressant ämne tilltalande! Här är humor och relaterande till faktiska händelser en nyckel! Det framgår vad man bör fokusera på under sin instudering vilket jag ser som mycket positivt! »
- skön lärare som lyckas blanda kunskap med humor!»


Kursutvärderingssystem från