ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-2 Linjär algebra, TMV216

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-02-01
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»12 44%
Cirka 25 timmar»5 18%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.22

- Läste kursen förra året.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»3 11%
25%»0 0%
50%»2 7%
75%»10 37%
100%»12 44%

Genomsnitt: 4.03

- Jag tycker föreläsningarna har varit dåliga och var där första veckan, sedan har jag gjort allt självständigt.» (0%)
- Missade de första 2 veckorna pga programbyte.» (75%)
- Jag har varit på alla föreläsningar, men missat en del övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 51%

Genomsnitt: 2.48

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 81%
Nej, målen är för högt ställda»5 18%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 44%
Ja, i hög grad»13 48%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.62

- Tentan var inte alls lik övningstentorna» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»4 15%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»11 42%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.57

- Hon borde haft mer egna exempel och tillämpat de formler hon tagit fram och bevisat. Att få en formel utan tillämpning är rätt värdelöst.» (Mycket liten)
- Ulla förklarade ganska dåligt. Man fick konsultera internet, kompisar och kursbok för att fylla igen hålen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har laborationerna i Matlab varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»10 38%
Ganska liten»11 42%
Ganska stor»4 15%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.84

- Dessa övningar hade ingen som helst inverkan på vad man lärde sig i kursen. Det enda som har varit positivt med Matlab är att man fått en introduktion till hur det fungerar.» (Mycket liten)
- Laborationerna gavs ingen plats i kursen. Man informerade knappt om vad man skulle göra förrän en vecka innan de skulle in, vilket gjorde att man bara skrev koden, utan att fatta den. Hela Matlab-momentet känns meningslöst.» (Mycket liten)
- Absolut värdelöst moment i kursen» (Mycket liten)
- Man fick en mer visuell bild av problemen, mha grafer osv.» (Ganska stor)

8. Har du fått tillräcklig information om laborationerna i Matlab?

25 svarande

Nej, inte alls»7 28%
I viss utsträckning»17 68%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte gjort laborationerna än»1 4%

Genomsnitt: 1.8

- Fick bara veta att vi skulle ha dom, fick själv ta reda på allt annat.» (Nej, inte alls)
- Har funnits info om matlab att läsa» (I viss utsträckning)
- Vi har inte fått någon instruktion i hur Matlab fungerar, utan fick läsa oss till några syntax, som vi sedan använde utan att fullt förstå vad de gjorde.» (I viss utsträckning)

9. Har du fått tillräcklig hjälp för att klara av laborationerna i Matlab?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»14 56%
Ja, i hög grad»8 32%
Vet ej/har inte gjort laborationerna än»1 4%

Genomsnitt: 2.32

- Det fanns 1 assistent som kunde matlab så det var svårt att få hjälp bland alla studenter.» (Nej, inte alls)
- Behövde inte så mycket hjälp, men hela momentet kändes onödigt och tog bara tid. Dessutom så borde vi fått någon typ av genomgång istället för 3 instruktionsfiler.» (I viss utsträckning)
- Om man behövde hjälp så fanns handledare att tillgå, fast jag frågade dem aldrig något. Matlaben var bara ett onödigt stressmoment, vi slängde ihop kod utan att förstå varför.» (Ja, i hög grad)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»5 18%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 2.59

- Boken har varit ett stort frågetecken för mig» (Mycket liten)
- Boken har dåligt med exempel och bevisen är dåligt förklarade» (Mycket liten)
- Boken är bara massa text och väldigt svårförstådd» (Ganska liten)
- Boken har varit en bra grund, men ibland har föreläsningsanteckningar hjälpt till att förenkla vissa definitioner och bevis.» (Ganska stor)
- Jag fick läsa mig till mycket av kunskapen jag har. Gamla tentor som erbjöds var också hjälpsamma.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»17 65%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 3.19

- Hemsidan var rätt bra.» (Ganska bra)
- MapleTA är en jättebra idé, och har varit väldigt värdefullt för inlärningen. Men den rätta konstigt. Att få fel för "0" och rätt för "4-2^2" tex. Eller att tusental skrivs 1,567 är väldigt märkligt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»7 25%
Har ej sökt hjälp»6 22%

Genomsnitt: 3.55

- För få assistenter nere vid Datorerna» (Ganska bra)
- Bra, förutom under matlab» (Ganska bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt samarbete»3 11%

Genomsnitt: 3.77

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 46%
Hög»11 42%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.65

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 51%
Hög»8 29%
För hög»5 18%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»5 18%
Godkänt»14 51%
Gott»5 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte den bästa föreläsaren och för få assistenter som kan matlab.» (Dåligt)
- Det är en bra kurs, men undervisningen har varit dålig och matlab kändes väldigt onödigt.» (Godkänt)
- Det var intressant innehåll, men Ulla förstörde nöjet i att lära sig det. Dålig undervisning.» (Godkänt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningarna»
- Kursinnehåll, tempo, upplägg (i viss grad).»
- MapleTA med viss förbättring och kurslitteraturen»
- Föreläsningen om sambanden mellan matriser och vägar mellan noder gav bra förståelse vad man kunde använda denna matten till, mer sådant behövs.»
- SI! SI-ledarna är fantastiska och kan ofta förklara på fem minuter det som kräver en halvtimme på lektionen.»
- Duggorna»
- Duggorna + extrapoängen till tentan»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler exempel på föreläsningarna.»
- Upplägg (i det att vissa moment bör flyttas om, ordningen av moment i kursen har inte alltid varit logisk), kurslitteratur (har arbetat med och föredragit David C. Lay"s "Linear Algebra and its Applications").»
- I diskret matematik hade vi en föreläsning i veckan där det endast var demonstration av utvalda övningar. Detta har jag och många andra saknat i denna kursen. »
- Byt bok»
- Mer tillämpningar av formlerna i boken och kanske lägga upp en pdf med fler uppgifter till boken.»
- Undervisningen. Den måste ändras så att den är mer intressant och förståelig. Ofta satt hela rader med folk i föreläsningssalen och fattade inte efter hennes tredje förklaring, och då ger folk upp och tar reda på det själv istället. »
- Mer information om Matlab eller göra det icke obligatoriskt.»
- Målen borde vara tydligare beskrivna utav examinatorn så man inte kommer till tentan och blir riktigt så överraskad.»
- FLER assistenter till matlab och ge ulla en kurs i hur man skriver på svarta tavlan. blir väldigt kluddigt när hon försöker få plats med allt på 1 tavla.»
- Inställning till utlärande av elever, bara för att en elev tänker på annorlunda sätt betyder inte det att den har fel och att föreläsaren ska skratta åt eleven»
- Matlab ej obligatoriskt, mer genomgångar av typuppgifter som kan komma på tentan (så att man inte behöver kunna hela kursboken utantill för att bli godkänd)»

19. Övriga kommentarer

- Jag tycker att det var mycket dålig information kring matlab i kursen överlag. Materialet var inte dåligt, men information kring hur momentet med matlab skulle genomföras var rent ut sagt skitkass!»
- Ulla vissade lite till ingen hänsyn till att detta var undervisning, fanns ingen vilja från hennes sida att försöka lära oss någonting»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.77

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.77
Beräknat jämförelseindex: 0.44


Kursutvärderingssystem från