ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Instrumentell analytisk kemi 2 2009 Lp2, LKT305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»2 40%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 20%

Genomsnitt: 2.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»5 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 60%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 66%

Genomsnitt: 3.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3.2

- Denna kursen gick vi igenom allt som vi borde lärt oss i 1an. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Vi har inte haft någon direkt kursbok men materialet var mycket bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 2.8

- fick info via mail istället» (Mycket dåligt)
- Blev en del missförstånd med timedit.» (Ganska dåligt)
- Läraren använde sig ej av detta utan skickade mejl istället. Det fungerade bra.» (Ganska bra)
- Via mail eftersom examinatorn inte gillar LADOK och studieportalen...» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 20%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»2 40%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Det har fungerat jätte bra i min grupp med ett undantag. Det finns en person som bara kommer till det kurser där man gör grupp arbeten och försöker inte ens klara av det andra, utan förväntar sig att bara kunna glida med. Jag tycker det är mycket olyckligt att man låter detta få förekomma för personen förstör bara för alla andra. Det är dessutom möjligt att om man pratar med honom kanske han tar tag i sitt liv och ser till att göra något han tycker är roligt. Jag tror detta hade varit bäst för alla parter.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Hög i förhållande till hur litet projekt det faktiskt var...» (Hög)
- Detta beror väl också på vilken roll man tog i gruppen, som projektledare tror jag att det blev en del extra. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»2 40%
Mycket gott»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Det var ett nytt sätt att arbeta och jag tycker det är mycket olyckligt om man skall ta bort denna kursen. Dels gav den en djupare förstålse för analytisk kemi men vi fick också lära oss att jobba med projekt på ett annorlunda sätt vilket jag ser som mycket lärorikt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag hade kanske sett att man fick chans att prova en ny metod så som mass spectroskopi ect.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från