ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt13 - Logistik, TEK380

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik
Utbildningsprogram studenten tillhör: Ekonomi och produktionsteknik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»12 54%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.77

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 9%
75%»7 33%
100%»11 52%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 66%

Genomsnitt: 3.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Målen är rimliga men i stora helheten så är tentafrågorna på detaljnivå, vilket bör ändras.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 20%
Ja, i hög grad»15 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.85

- Tentafrågorna är på detaljnivå vilket bör ändras till kommande tentor.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»10 47%

Genomsnitt: 3.33

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 3.3

- Bra kursbok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»11 52%

Genomsnitt: 3.52

9. Vad tyckte du om Ölspelet?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 9%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»17 80%

Genomsnitt: 4.71

- Det var underhållande och relativt informativt. Möjligtvis så kunde det lagts mer tid på den efterföljande analysen.» (Ganska bra)
- Ger stor förståelse för bullwhip/pisksnärteffekten, men kunde kortat ner speltiden och haft lite mer noggrann genomgång av denna effekt efteråt. Ett alternativ hade även varit att pausa spelet, gå igenom teorin, och sedan låtit lagen lösa problemen på egen hand och göra det än mer tävlingsmässigt» (Mycket bra)
- Väldigt kul! :D» (Mycket bra)
- Roligt och lärorikt!» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om Praktikfallet?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»2 9%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»12 57%

Genomsnitt: 4.38

- Svårt.» (Godkänt)
- Oklart hur slutrapporten skulle se ut. Fanns utrymme för mycket egna antaganden i upplägget vilket senare kunde ge avdrag i poäng, tex hur kunniga "företaget" som skulle få rapporet va inom ämnet.» (Godkänt)
- Det var lite svårt att veta hur strukturen med beräkningar skulle vara i arbetet och hur grundlig man skulle vara i sin text. Handledningarna med Per var jättebra men kanske att man skulle kunna testa att ha en delinlämning av arbetet för dom som vill så att Per kan säga till om helheten. Dock förstås om detta är svårt att utföra pga tidsbrist. » (Ganska bra)
- Finns vissa saker som kan filas på lite. Men lärarna verkade medvetna om det.» (Ganska bra)
- Gav en mycket stor inlärning» (Mycket bra)
- Men det var svårt.» (Mycket bra)
- Intressant! :D» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om Litteraturseminariet?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 19%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 4.09

- Lärorikt. » (Mycket bra)
- Det man inte förstod när man skrev uppgifterna till litteraturseminariet fattade man efteråt, vilket var bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Borde funnits schemalagd tid för räkning, då man kunde ställa frågor och få hjälp med tal.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 61%
Hög»8 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 76%
Hög»5 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 9%
Gott»7 33%
Mycket gott»12 57%

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Praktikfallet var mycket intressant.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ölspelet, räkneövningar. »
- Läraren Peter Olsson, och allt övrigt innehåll med för den delen!»
- Jag tycker praktikfallet bör bevaras, även om vissa förfiningar bör göras.»
- Allt tycker jag »
- Lärarna och ölspelet. Ölspelet kunde lätt tas som exempel vilket var mycket bra. »
- Ölspelet och prakikfallet.»
- Praktikfallet»
- Praktikfallet och ölspelet, miljöföreläsningen (kanske utöka detta område) och gästfäreläsning»
- ölspelet»
- det mesta bör bevaras till nästa år anser jag»
- Ölspelet.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentafacit bör komma upp på kurshemsidan nästa arbetsdag.»
- Har inget jag tycker ska förändras »
- Mer övningar och hjälp till räkning. Kanske fler uppgifter.»
- kanske att vi kunde fått ut frågorna inför seminariet lite tidigare»
- Detaljnivån på tentan.»

19. Övriga kommentarer

- Mycket nöjd med kursen! Genomtänkt upplägg, bra föreläsningar och pp-slides och bra handledning under projektet! »
- En av de mest intressanta kurserna hittills!»
- Föreläsningsmaterialet var inte så bra utformat för att kunna användas som material till tentaplugg. Lite otydliga.»
- Inga»
- Mycket bra föreläsningar. Rolig föreläsare med glimten i ögat.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.47
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från