ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Energiteknik och miljö, KVM033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2009-05-05
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»5 13%
Cirka 20 timmar»13 34%
Cirka 25 timmar»10 26%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.76

- svårt att uppskatta» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»4 10%
50%»3 7%
75%»11 28%
100%»20 52%

Genomsnitt: 4.23

- Snarare 80-85%» (75%)
- mer än 75% men inte 100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 42%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 23%

Genomsnitt: 2.34

- säger inte särskilt grundligt vad kursen innehåller» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 2.11

- Då jag måste erkänna att jag inte läst målen kan inte heller svara på denna fråga!!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns som en stor kurs och inte bara 6 hp.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»9 28%
Ja, i hög grad»6 18%
Vet ej/har inte examinerats än»16 50%

Genomsnitt: 3.15

- Examinationen kan bara se en mycket begränsad del av vad jag lärt mig. Mycket spetsinriktade teorifrågor.» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte vissa av teorifrågorna var orelevanta» (I viss utsträckning)
- Tentamen testade enbart lite av vad kursen innehåller. Bör vare lite mer spridda frågor» (I viss utsträckning)
- Väldigt stor kurs och testade då bara en liten del.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»20 52%
Mycket stor»7 18%

Genomsnitt: 2.86

- Foreläsaren talar monotont och det blir svårt att hålla intresse uppe.» (Mycket liten)
- Deltagit på få föreläsningar» (Ganska liten)
- Även om föreläsningarna var intressanta kunde de bli lite "fylligare"» (Ganska liten)
- mycket bra övningar» (Ganska stor)
- övningarna har varit mycket lärorrika medans föreläsningarna har varit av varierande sort.» (Ganska stor)
- Övningarna är mycket bra! Dock anser jag att en bonuspoäng eller två borde vara på sin plats.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»19 50%
Mycket stor»10 26%

Genomsnitt: 2.97

- Ogillar alla lösa kompendier, bättre med en bok man kan ha med sig senare i livet.» (Ganska stor)
- Dåligt kursmaterial. Väldigt rörigt och vissa ord gick inte ens att läsa pga dåligt tryck. Det borde skrivas ett kompendium som i GKT-kursen.» (Ganska stor)
- Jättebra med en pärm med de olika delarna i!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»23 60%
Mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 3.15

- Laborationer och inlämningsuppgifter låg ibland inte ute på kurshemsidan ens efter de varit. Det hade varit bra om man vetat att allt fanns där. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 15%
Ganska bra»13 34%
Mycket bra»17 44%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.39

- Det fanns ju möjlighet under övningarna och då med den aktuella inlämningsuppgiften. Om jag sökte upp någon av övningsledarna så avvisade de en inte. Jag tyckte att det saknades tid för riktiga övningar då vi satt och arbetade med vårt material istället för inlämningar. (Förstå mig rätt, den schemalagda tiden för öviningarna var jättebra)» (Ganska dåliga)
- Båda övningsledarna var mycket hjälpsamma och bra på genomgångarna. Men man hann bara göra projekten, och då inga lösningsförslag fanns för övningarna så gjorde man nästan bara projekten. » (Ganska dåliga)
- Bättre att ha en räknestuga i en sal än att alla studenter ska gå och trängas i doktorandernas rumt» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna Stefan och Karin var jättebra! Jag har bara vart på Stefans övningar och han var jättebra på att förklara.» (Ganska bra)
- Doktoranderna man har att fråga har dålig inställning. Det verkar som de inte alls vill undervisa egentligen.» (Ganska bra)
- Stefan skall ha ett stort tack för att han alltid ställde upp! » (Mycket bra)
- Karin Pettersson har varit väldigt hjälpsam» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»29 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 50%
Hög»17 44%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.55

- Kanske lite onödigt många projektuppgifter.» (Lagom)
- Mycket inlämningar under vissa stunder, även medräknat Regleren som går parallelt» (Hög)
- Inlämnings uppgifter» (Hög)
- kursen är på 6 p men känns mer som en på 7.5 p» (Hög)
- projektuppgifterna var jättebra för förståelsen.» (Hög)
- Inte så svår, men väldigt mycket att göra» (Hög)
- Man hade inte tid att räkna uppgifter från exempelsamlingen.» (Hög)
- Jag satte FÖR hög eftersom jag tycker det är rimligt med inlämningsuppgifter. Men i denna perioden har Kf, som jag läser, haft tre kurser med många inlämningar och en del labbar. Så 8 inlämningar ökar stressen även om de inte är överdrivet krävande. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»11 28%
Hög»19 50%
För hög»7 18%

Genomsnitt: 3.84

- se föregående kommentar» (Hög)
- Jobbigt med GKT-projektet som var mycket tidskrävande, de andra kurserna blev lidande av detta.» (Hög)
- Inlämningar i andra kurser också som ger enn väldit stor belastnign samt ett projekt i en tredje kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»11 28%
Gott»21 55%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.71

- Lite suddigt vad det faktiskt handlade om. Jag saknade en föklaring om vad varja föreläsning och del hade för syfte, vad det var man skulle lära sig.» (Dåligt)
- Bra innehåll.» (Gott)
- Mycket intressant kurs, men dåligt material och för få övningar.» (Gott)
- Jättebra kurs, dock är det jättesvårt att lära sig all teori, det är enormt mycket.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektuppgifter, Studiebesök»
- Miniprojekten»
- projektuppgifterna. man lärde sig myckt på dem»
- Alla inlämningsuppgifter, det ser mycket ut till en början, men man lär sig verkligen jättemycket på dem. Det är också bra att det inte är något fast slutdatum för inlämningsuppg. utan att man kan göra det lite när man känner för det.»
- De hjälpsamma doktoranderna!»
- Uppgifterna, med en bra kombination av MATLAB och vanligt räknande.»
- bra med projektuppgiterna bortsett från de i matlab»
- Värö labben»
- pärmen och projektuppgifterna»
- De schemalagda övningarna med genomgång av liknande exempel.»
- Studiebesöket på Värö»
- Variationen på kursinnehållet.»
- Projekten.»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha övningstillfällen då man kan räkna ocg ställa frågor. Inte så mycket inlämningsuppgifter.»
- man gör minst 8 mini projekter till denna kurs men man får inte en enda bonus poäng eller vanlih poäng vilket är orättvis, i och med att man lägger ner så mycket tid på de här uppgifterna och vissa av dem är faktiskt svårt och vissa är lagom.»
- Kanske ett par trista miljöföreläsningar kunde bytas ut mot demonstrationsövningar eller räkneövningar.»
- Bonuspoäng»
- matlabprojekten börtas bort eller göras om»
- Avsnittet för turbomaskiner»
- Bonuspoäng för de 8 projekten»
- var onödigt att ha en lab på studiebesöket, man fick ju ändå inte se så mycket av det man sedan skulle räkna på. »
- Antalet inlämningar, men inte svårighetgraden. Eventuellt ge bonuspoäng till tentan från inlämningsuppgifterna.»
- Kompendiet om turbomaskiner.»
- Kursmaterialet är helt värdelöst. En lärobok med sammanhängande text och relevanta lösta problem hade gjort kursen mycket lättare att ta till sig.»
- Lektioner gjorda för att lösa övningar från exempelsamlingen vore att rekommendera. Och nytt kursmaterial.»
- Riktiga räknestugor!»
- Inlämningsuppg. bör ej vara obligatoriska. doktornaderna byta inställning och föreläsaren byta tonläge under föreläsningens gång.»
- För mycket inlämningsuppgifter»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra med lite mer obligatoriska grejer och mer frekvent kontroll, det ger mindre möjlighet att hamna efter (även om det förståss är fullt möjligt ändå)»
- Lennart och Jessica, som var föreläsare för kursen bör ändra sig att de pratar lite mer intressant. de flesta av teknologerna brukade försvinna under pausen och resten brukade somna under lektione. Lennart måste också föröska skriva lite bättre så att man kan läsa vad han skriver, man kan nöstan inte skilja på hans bokstäver och siffror.»
- Lite väl lågt tempo på föreläsningarna. Färre projektuppgifter skulle göra att man fick mer tid att räkna övriga tal. En del otydligheter finns i kompendiet om turbomaskiner, dels vad gäller impulsmomentlagen, men framförallt är förklaringarna på reaktionsgrad och skovelkanalens utformning i axiella turbomaskiner av reaktionstyp undermåliga. Totalt sett en mycket intressant och lärorik kurs. »


Kursutvärderingssystem från