ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp4åk3: TEKX04 Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-29
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»1 1%
Cirka 20 timmar»6 11%
Cirka 25 timmar»8 15%
Cirka 30 timmar»21 39%
Minst 35 timmar»17 32%

Genomsnitt: 3.88

- Ganska ojämnt fördelat över terminen.» (Cirka 25 timmar)
- Kandidatarbetet har tagit en stor del av min tid» (Cirka 30 timmar)
- Både jobb med rapporten och den interna leverabeln för vår uppdragsgivare.» (Minst 35 timmar)
- Jag har fullständigt prioriterat kandidatarbetet och lagt ner min vakna tid på det.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»3 5%
25%»1 1%
50%»6 11%
75%»8 15%
100%»35 66%

Genomsnitt: 4.33

- Gjort stor del av arbetet i Kenya» (0%)
- inte gått på på några föreläsningar om metodik osv men varit med på allt annat till 100%» (0%)
- Bortrest mycket» (0%)
- meningslösa föreläsnignar i början av kursen» (50%)
- Det finns ju i stort sett bara obligatoriska moment som undervisning...» (100%)
- För lite undervisning!» (100%)
- Alternativet vet ej?» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 21%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 42%

Genomsnitt: 2.96

- Bra hjälpmedel vid ex struktur. Dock saknades information om hur opponeringen skulle gå till. muntligt och skriftligt samt omfattning. Dessutom skiljde sig strukturen beskriven i kurspm betydligt från de lärare som skulle betygsätta arbetet vilket borde poängteras.» (Målen är svåra att förstå)
- Spretig målsättning, målet borde i första hand vara att lära sig ett vetenskapligt arbetssätt. Själva analysen och arbetets resultat borde komma i andra hand.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Eftersom kandidatarbetet är så brett är målen av förståeliga skäl mycket breda.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tycker att det är svårt att förstå hur kandidatarbetet bedöms. Min uppfattning är att det är efter rapporten. Jag tycker det är fullkomligt fel. Jag tycker också att systemet för individuell betygssättning inte fungerar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt långt PM, bör enkelt kunna skriva en kortfattade sammanfattningi slutet av PM» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är dock mycket omfattande» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»40 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 20%
Ja, i hög grad»28 62%
Vet ej/har inte examinerats än»8 17%

Genomsnitt: 2.97

- Svårt att betygsätta ett halvårs arbete på en förmiddag.» (I viss utsträckning)
- Om själva eximinationen bara inebär redovisning av rapport och opponering så nej. Det är mycket viktigt att handledaren arbetar för att träffa sin projektgrupp ofta så att de får en blid av hur arbetet i gruppen fortskrider. » (I viss utsträckning)
- Opponeringen kunde kommit före slutinlämningen, och på så sätt förbättrat resultatet av arbetet än mer. » (I viss utsträckning)
- Om rapporten är examinationen så, ja.» (Ja, i hög grad)
- Det är helt undermåligt att vi tvingas sätta betyg på varandra i gruppen. Folk satt och grät efteråt för att de kände sig utmobbade. Ni är fan inte kloka som har det här systemet.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»18 33%
Ganska liten»26 49%
Ganska stor»6 11%
Mycket stor»3 5%

Genomsnitt: 1.88

- Har inte deltagit» (Mycket liten)
- undervisningen med fackkom och föreläsningar i början av perioden riktade sig till de som aldrig skrivit ett grupparbete innan, vi skriver ca 4per halvår så det gav inte speciellt. Hade vart bättre med en gruppdynamikkurs» (Mycket liten)
- Den mesta inlärningen skedde från gruppens arbete med litteraturstudie och fallstudie på företaget.» (Mycket liten)
- tycker inte att undervisningen som erbjudits och i vissa fall varit obligatorisk har varit till någon nytta alls. » (Mycket liten)
- Sprid ut föreläsningarna om metodiken mer över läsperioden. Man ser ingen nytta med det som sägs i januari.» (Ganska liten)
- Undervisningen låg för tidigt. Man hann glömma bort mycket som sedan egentligen hade varit bra att haft med sig i slutet.» (Ganska liten)
- Jag tycker inte att undervisningen gav särskilt mycket.» (Ganska liten)
- Viktig information kom för tidigt och var då för svår att ta till sig. Borde komma en uppfräschning efter halva tiden.» (Ganska liten)
- handledaren var superbra men inte alla föreläsningarna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»9 17%
Ganska liten»23 45%
Ganska stor»9 17%
Mycket stor»10 19%

Genomsnitt: 2.39

- inte läst någon kurslitteratur» (?)
- Vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- har inte fått någon given» (Mycket liten)
- Vi har väl inte direkt haft något specifikt kursmaterial till denna kursen??» (Mycket liten)
- Fanns inte så mycket kursmaterial» (Ganska liten)
- Metodboken var bra» (Ganska liten)
- Vi hade en solid förankring i teorin.» (Mycket stor)
- med kurslitteratur menar jag forskningsrapporter och artiklar som vi i gruppen själva letat fram» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»13 24%
Ganska bra»28 52%
Mycket bra»8 15%

Genomsnitt: 2.75

- För oss som gjort på I-sektionen men går på maskin har kandidatarbetets administration under all kritik.» (Mycket dåligt)
- Fackspråk och kommunikationsbekräftelserna borde ni fixa ett automatiskt system för.» (Mycket dåligt)
- Värdelöst med närvarohantering från fackspråk & kommunikations-seminarierna, GÖR BÄTTRE!» (Mycket dåligt)
- allt skulle kollas och bokas på olika ställen...» (Mycket dåligt)
- För mycket dokument och trams som skulle in.» (Ganska dåligt)
- extremt onödigt arbete att ta bekräftade uppgifter från fackkom och skicka in dem igen, bättre att fackkom registrera närvaro direkt. studieportalen har legat nere flertal tillfällen och inlämningar har inte varit möjlig» (Ganska dåligt)
- Det är på tok för många inlämningar uppe i studieportalen. Fackspråkssystemet är ju under all kritik, istället för att någon går och hämtar en lista ska varje elev ladda upp ett inskannat mail. KRÄVS ändring.» (Ganska dåligt)
- Mycket förvirring, många datum att hålla iordning på och inget tydligt upplägg för sådant.» (Ganska dåligt)
- Generellt sett är studieportalen ganska dålig, men blev ännu rörigare än vanligt efter ett tag. Hade varit bättre om fackspråks närvaron registrerades automatiskt, bland annat. » (Ganska dåligt)
- Felfritt förutom Fackspråk & Kommunikations närvaroanmälan.» (Ganska bra)


Handledning

9. Hur fungerade handledningen från fackspråk och kommunikation?

Här anger du om du tycker handledningen från fackspråk och kommunikation varit till stöd för ditt kandidatarbete.

53 svarande

Mycket dåligt»11 20%
Ganska dåligt»15 28%
Ganska bra»23 43%
Mycket bra»4 7%

Genomsnitt: 2.37

- Känns verkligen som bortkastade pengar. Vi fick inte ut särskilt mycket av något av besöken där.» (Mycket dåligt)
- helt oanvändbart» (Mycket dåligt)
- Handledningarna på fackspråk kändes mest onödiga och som slöseri med tid.» (Mycket dåligt)
- Varför skulle vi ha detta? Hade varit bättre med gruppdynamik.» (Mycket dåligt)
- Den var inte anpassad till studenter som går på I. » (Mycket dåligt)
- De kunde inte hjälpa oss mycket även om vi hade skickat frågor. Ena tillfället urartade i en diskussion om hur intervjukällor ska skrivas och vi fick sitta och läsa högt ur två av våra guide-skrifter. Hjälpen med presentationen var däremot värdefull.» (Mycket dåligt)
- Gav inte så mycket, bör inte lägga resurser på detta då det kostar en del vad jag förstår.» (Ganska dåligt)
- Den gång vi pratade med en handledare från CHOCS (?) var klart mest givande. Med det inte sagt att de övriga två var onödiga men de tillförde inte riktigt samma värde.» (Ganska dåligt)
- 1 av 3 gånger var det givande, nummer 2.» (Ganska dåligt)
- Det är verkligen inte värt pengarna ni betalar för det. Dels så säger de tvärtemot Bengt Berglund som fungerar som kvalitetssäkrare....det gör att om man följer deras råd kan man få sämre pga det.» (Ganska dåligt)
- Gav inte jättemycket. Extremt onödig process med att lämna in närvarobekräftelser, måste kunna skötas smidigare.» (Ganska dåligt)
- vi har fått mer hjälp av vår handledare» (Ganska dåligt)
- Berodde på vem man hade men de flesta gav inte så mycket.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker inte att det gav så mycket för vårt arbete, handledarna från fackspråk var för dåligt insatta.» (Ganska dåligt)
- De var ganska dåligt pålästa på vad vi hade gjort och gav i det stora hela ganska lite som var till nytta för oss.» (Ganska dåligt)
- tycker det är slöseri med pengar, ger inte alls det man förväntar sig» (Ganska dåligt)
- Det är viktigt att handledarna från F&K har rätt kunskaper för att hjälpa en grupp med sitt kandidatarbete inom Industriell Ekonomi. Vi hade en gång en student från Teknisk Fysik som aldrig skrivit en riktig rapport (labbrapport ej medräknat) i sitt liv, det gav inte så mycket men detta betalade I-programmet för.» (Ganska dåligt)
- del nr 1 och nr 3 var bra speciellt nr 3 där vi fick tala om presentationsteknik. Del 2 var så dålig att det hade gett mer att dricka en kopp kaffe. Anledningen till att den var dålig var att läraren inte visste vad det handlade om, hade inte ens läst inledningen till arbetet och började korrigera vår text på en dator utan att säga vad hon ändrade och syftade bara till att hon var gammal korrekturläsare. Hade vart bättre om läraren hade läst arbetet eller vart mer insatta alternativt talat i allmänhet om något.» (Ganska bra)
- Det var väldigt varierande mellan handledare. En var väldigt bra, de andra två mindre bra.» (Ganska bra)
- Vissa var bra andra helt meningslösa ex språkrättning när arbetet inte ens var nästan klart.» (Ganska bra)
- Pear response var väldigt bra! Borde göras senare för ännu bättre resultat. Sista handledningstillfället var väldigt givande då vi fick tips om redovisning och opponering.» (Ganska bra)
- Dock inte så pålästa som man kunde hoppas» (Ganska bra)
- MENINGSLÖST!!!!!!!!!!!!» (Ganska bra)
- väldigt varierande beroende på vilken person det var från fackspråk» (Ganska bra)
- Svarade på de frågor man hade men var dåligt insatta i hur vi gör våra kandidatarbeten (det skiljer mellan I och t.ex. M, gällande redovisningar).» (Ganska bra)
- första var bra, 2 måttligt, 3e skit» (Ganska bra)
- 2 av 3 tillfällen var givande. Ett var bara slöseri på tid.» (Ganska bra)
- Hela administrationen kring handledningen var onödigt krånglig. Detta bör kunna ordnas på ett smidigare sätt.» (Ganska bra)
- Sista handledningen ang. presentationen av Magnus... var mycket givande i övrigt gav det inte så mkt. En del i detta var att vi inte var tillräckligt förberedda eller ej hade förberett handledaren inför handledningen.» (Ganska bra)
- Fick en hel del bra tips och bra handledning. Speciellt tack till Andreas på CHOCK som hade vår sista handledning och var mycket intresserad av vad vi hade gjort. Använd CHOCK mer!» (Mycket bra)

10. Hur ofta träffade du din handledare från institutionen?

53 svarande

1 - 3 ggr»0 0%
4 - 6 ggr»11 20%
7 - 9 ggr»20 37%
10 - 12 ggr»13 24%
13 - ggr»9 16%

Genomsnitt: 3.37

- Fungerade mycket bra.» (7 - 9 ggr)
- HAndledaren var mycket engagerad och hjälpsam. Dock på fel sätt. Fokus var itne på hur vi skulle kunna lösa problemet utan på nomenklatur, formatmallar, meningsbyggnad osv. Detta var genomgående vid samtliga möten trots att vi påtalade vad vi egentligen behövde hjälp med. Detta är ett problem...» (7 - 9 ggr)
- Bra kontakt! » (7 - 9 ggr)
- Vi hade relativt tät kontakt med vår handledare.» (10 - 12 ggr)
- Nästan varje vecka» (10 - 12 ggr)
- Är inte helt säker på detta men 10-12 låter rimligt» (10 - 12 ggr)
- Svårt att minnas exakt alla gånger, kan vara mindre än 13 gånger. Att jag sprang på honom i korridoren? Hade möte i fem minuter?» (13 - ggr)
- Mats är kung!» (13 - ggr)
- Dan Paulin var jättebra som handledare.» (13 - ggr)

11. Var det tillräckligt?

53 svarande

Vet ej»8 15%
Nej»5 9%
Ja»40 75%

Genomsnitt: 2.6

- Ja och Nej. Fler möten gav inte mer input även ifall vi behövt mer input. Möjligt att vi var dåliga på att ta emot kritik och input, men icke vet jag.» (Vet ej)
- Han åkte bort sista veckan innan inlämning» (Vet ej)
- Instruera handledarna vad som är lämplig nivå av handledning. Handledarna verkar ha haft väldigt olika roller i olika grupper.» (Ja)
- Vi fick svar på våra frågor och handledning vid de tillfällen vi sågs.» (Ja)
- Ibland kunde det kännas som man ville ha mer handledning, men i slutändan var det tillräckligt.» (Ja)
- Vi hade bra mailkontakt utöver möten» (Ja)
- oerhört bra handledare» (Ja)

12. Ditt omdöme om handledaren som helhet

53 svarande

1 - Dålig»1 1%
3 5%
8 15%
17 32%
5 - Bra»24 45%

Genomsnitt: 4.13

- mycket ambitiös och ville hjälpa oss. den hjälp vi fick var inte bra.» (1 - Dålig)
- Väldigt engagerad och kompetent. Lite för ingrodd i hur han själv gör saker... och sättet att skriva vårt kandidatarbete skiljer sig mycket ifrån kraven under andra rapporten i grundutbildningen. Kraven på kandidatarbetet kom ifrån handledaren vilket drar ner omdömet. Han hade något svårt att uttrycka sig också. Jag hade velat ha bättre hjälp med att avgränsa problemet - jag som student har dålig uppfattning om vad som går att göra på 400 h, ifall jag går in i ett döfött område. Fick även enligt mig ett oerhört svårt problem - som vi till slut löste på vårt sätt, men det hade aldrig gått med handledarens förslag (och handledning för det).» (2)
- Hade svårt att ta till sig våra tankar och sen komma med konkreta förslag på hur vi skulle gå vidare.» (2)
- Han hade lite dåligt med tid och hann inte läsa igenom vårt arbete, men på slutet fick vi mycket bra input» (3)
- Vår handledare Maria Elmquist har jobbat mycket bra och det har känts tryggt att hon hela tiden verkligen givit feedback och hjälpt oss förbättra vårt arbete.» (5 - Bra)
- Bra kritik och hjälp! Kunde ibland vara svårt att få kontakt med handledaren då han inte alltid svarade på mail.» (5 - Bra)
- Vår handledare har varit mycket bra!!» (5 - Bra)
- Mycket engagerad och insatt handledare.» (5 - Bra)
- Jag är mycket nöjd med vår handledning från Sanne!» (5 - Bra)
- hon är bäst!!!» (5 - Bra)

13. Hur var handledarens engagemang?

53 svarande

1 - Dålig»0 0%
1 1%
11 20%
16 30%
5 - Bra»25 47%

Genomsnitt: 4.22

- Var relativt engagerad, men att vara handledare till ett stort antal grupper samtidigt som det är första gången en person handleder reflekteras på hur handledningen fungerar.» (3)
- Väldigt ojämnt!» (3)
- Lagom bra, vi fick ta ansvar och kunde använda Kaj som bollplank, precis så som en handledare ska vara» (4)
- Vår handledare Maria Elmquist har haft ett stort engagemang och alltid ställt upp på handledning eller läst och kommenterat texter vi skickat.» (5 - Bra)
- Jätteengagerad!» (5 - Bra)

14. Hur var handledarens kompetens?

53 svarande

1 - Dålig»0 0%
0 0%
8 15%
8 15%
5 - Bra»37 69%

Genomsnitt: 4.54

- Jättekunnig inom sitt område men använder udda definitioner. Han hade svårt att förstå andras perspektiv, vilket jag tycker krävs för att man ska kunna ge ett högt helhetsomdöme på kompetens.» (3)
- Vår frågeställning låg lite utanför hans område men det gjorde ingenting då han var väldigt påläst och intresserad av vårt arbete.» (4)
- Vår handledare Maria Elmquist har god kompetens inom ämnet» (5 - Bra)
- mycket kunnig men man skulle som sagt önskat fokus på rätt saker.» (5 - Bra)
- Det som hon själv inte var på läst kring försökte hon ta till sig så gott hon kunde.» (5 - Bra)
- Väldigt engagerad!» (5 - Bra)

15. Hur var handledarens tillgänglighet?

53 svarande

1 - Dålig»0 0%
6 11%
12 22%
21 39%
5 - Bra»14 26%

Genomsnitt: 3.81

- Att han åkte bort en vecka innan deadline, och inte sa det i tillräckligt god tid, skapade vissa problem. » (3)
- Med en så bra handledare kan man inte kräva perfekt tillgänglighet.» (4)
- Vår handledare Maria Elmquist har varit tillgänglig under arbetets hela gång. De gånger hon inte kunnat träffats exakt på dagen vi önskat har hon föreslagit tider som passar henne.» (5 - Bra)
- svarade alltid» (5 - Bra)

16. Kunde handledaren förmedla information och råd väl?

53 svarande

1 - Dålig»2 3%
3 5%
11 20%
19 35%
5 - Bra»18 33%

Genomsnitt: 3.9

- Svårt att uttrycka sig. Ledde oss in på stigar som enbart hade återvändsgränd. För lite råd i att avgränsa problemet samt även råd i fel områden, som typografi och väldigt lite om substansen i rapporten.» (1 - Dålig)
- nej» (2)
- Handledaren hade ibland svårt att svara på det vi frågade, utan pratade om en massa andra saker » (3)
- Var ofta allt för diffus, » (3)
- Det tycker jag.» (5 - Bra)
- Hon var diktig på att ge konstruktiv kritik» (5 - Bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»18 35%
Mycket bra»28 54%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.49

- Jag hade önskat ytterligare ett forum som känts naturligt att ställa frågor i utanför handledaren. Jag har frågat både examinator och tagit hjälp av projektföreläsaren samt Bengt Berglund, de har hjälpt till varje gång men inom sina områden. Jag skulle t.ex. vilja kunna prata med någon om vad man kan förvänta sig av en handledare samt hur vi handskas med en handledare som inte hjälper oss som jag förväntat mig.» (Ganska bra)
- Tog även hjälp av Bengt Berglund för att strukturera upp rapporten annorlunda.» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»7 13%
Ganska bra»9 16%
Mycket bra»34 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- Tillsammans med att vi hade ett svårt problem så kom jag i en grupp där två gruppmedlemmar knappt arbetar. Jag och två / en annan gruppmedlem hade dock mycket bra samarbete. Handledaren har ju begränsad insyn i processen varför det är svårt att urskilja den enskilda insatsen, speciellt i och med att det är sex personer, och differentierade betyg omöjligt. För mig som gruppmedlem har det vart väldigt svårt att berätta för mina klasskamrater att jag tycker de presterar undermåligt, även ifall så har skett. » (Mycket dåligt)
- vi satte mål: 5a.. och diskuterade vad det innebär att jobba mot det målet. Jag har 5 i snitt när jag kom in till arbetet, resten av gruppen under 4. -> skillnad. JAg upplevde inte att hälften av gruppen jobbade efter de mål vi satt upp. sena till möten. efter deadline med 5-6 veckor... Tar upp detta med personerna men inte bättre. Betygssättning ska vara individuell men det funkar inte med det system som är idag. Kunde inte komma överens. Logiskt borde vår grupp haft en blandning av 3or, 4or och 5or. Målet med kandidatarbetet att att testa och kvalitetsäkra oss som kandidatingenjörer. MEd dagens utformning fungerar inte det. Hälften av en grupp glider på en räkmacka. DEt håller inte... Nej. DEt måste till mindre grupper. Hur resurserna än ser ut. Vår handledare sa att han kunde ha fler grupper som är mindre. Det tror jag på.. Funkar absolut inte som det är idag!!!!!!!! Jämför med jönköpings högskola. Där är man max 2 pers med motivationen att examinator måste kunna kvalitetssäkra varje individ. Det är omöjligt enligt mig med den utformning som kandidatarbetet idag har. JAG HOPPAS ATT NI TAR ÅT ER AV DETTA OCH ATT INGEN SKALL BEHÖVA UPPLEVA DEN STRUKTUR KANDIDATARBETET IDAG HAR I FRAMTIDEN PÅ INDUSTRIELL EKONOMI. CHALMERS SKALL VARA EN AV SVERIGES BÄSTA SKOLOR. DET ÄR DEN INTE IDAG....» (Ganska dåligt)
- Oacceptabelt stora grupper. Leder till att det endast är ett fåtal som får komma till tals, även om de egentligen inte har något vettigt att komma med. Leder till att kvaliteten upplevs som mycket låg, inte bara på denna kursen utan också på utbildningen som helhet. » (Ganska dåligt)
- Vi har haft mycket frustration i gruppen pga av olika ambitioner och sätt att arbeta» (Ganska dåligt)
- Vår grupp uttalade från början ett mål men sedan var hälften av gruppen inte villiga att jobba mot det målet varför vi som satsade högre fick arbeta mycket mer.» (Ganska dåligt)
- Det funkar inte att skriva kandidatarbeten med 6 personer i en och samma grupp. Det här är ett stort problem i kursen! - Arbetena blir för omfattande. - Det går inte att skapa en analys alla är överens om om alla skall bidra till denna. Jag vet att det är svårt att engagera tillräckligt med handledare men gör såhär: Minska omfattningen på slutrapporterna. Strukturera upp vad det är en handledare skall göra och inte för att minska belastningen för handledarna. På så sätt borde det gå att skriva arbetet i grupper om fyra personer istället.» (Ganska bra)
- Det har givetvis varit en del sammanstötningar men inget allvarligt.» (Ganska bra)
- Hade svårt med vissa personer i gruppen stundtals men i övrigt fungerade det väl. » (Ganska bra)
- Gruppmedlemmarna har kompletterat varandra på ett mycket bra sätt och det har varit roligt och lärorikt att arbeta tillsammans.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»13 24%
Hög»33 62%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.77

- Ett kandidatarbete ska vara aningen tufft» (Hög)
- hög för ena halvan av gruppen. låg för andra halvan. » (Hög)
- det blir vad man gör det till» (Hög)
- Otroligt hlg, men samtidigt väldigt roligt!» (Hög)
- Belastningen var tidvis högre än på andra kurser men vi hade valt uppgift själva och arbetsbördan var till stor del frivilligt betingad» (Hög)
- Begränsa arbetenas omfattning!» (För hög)
- i läsperiod 4» (För hög)
- I och med att tre gruppmedlemmar gjorde mindre än vad som kan förväntas vid en 15 hp kurs fick jag arbeta för att kompensera detta. » (För hög)
- Beror naturligtvis på ambitionsnivå samt at vi läst hållfasthetslära i LP4» (För hög)
- Den andra kursen bortprioriterades, men det kanske är nödvändigt med så hög arbetsbelastning för att lära sig så mycket som möjligt.» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 5%
Lagom»14 26%
Hög»22 41%
För hög»13 24%

Genomsnitt: 3.81

- Software Engineering tar cirka 1 vecka att läsa in, som mest.» (För låg)
- den andra kursen vart lidande men i jämförelse var ansträngningen på den mycket lägre.» (Hög)
- Min andra kurs vara ganska lätt. » (Hög)
- Under vissa perioder var belastningen hög men det är också en av de mest lärorika kurserna så här långt på Chalmers.» (Hög)
- i läsperiod 4 ej i 3» (För hög)
- Hållfasthetsläran borde inte ligga i samma läsperiod som kandidatarbetet och särskilt inte i dess senare del.» (För hög)
- flytta gärna hållfen...» (För hög)
- Det är dumt att läögga kursen i hållfasthet samtidigt som inlämningen av kandidatarbetet» (För hög)
- Extremt tungt med slutspurten på kandidaten samtidigt som man läser hållfen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»3 5%
Godkänt»7 13%
Gott»20 38%
Mycket gott»20 38%

Genomsnitt: 4.01

- Låg kvalitet på kursen till följd av för stora grupper. » (Mycket dåligt)
- Jag förstår inte varför den individuella poängsättningen skall finnas med som ett moment om det inte beaktas vid betygsättningen. Betygsättningen av den enskilda individen skapar oundvikligen osämja vid diskussion kring poängsättning. Handledaren ansåg situationen obekväm och menar att han ej uppfattat situationen som den nu beskrivs således fick gruppen ett gemensamt betyg. Handledaren bör få bättre stöd vid sådana situationer så att denne vågar att ta ställning till det faktiska läget. Har således lärt mig att det går att bete sig hur som helst och ändå erhålla högsta betyg!» (Mycket dåligt)
- Det är orimligt att vara 6 personer i en kandidatgrupp, särsklit då det finns olika ambitionsnivåer i gruppen. Vidare tycker jag att miljömomentet va meningslöst. Det gav ingenting utan va bara en jobbig belastning som försämrade mitt helhetsintryck av vår uppsats.» (Dåligt)
- en mycket deprimerande period av mitt liv. dock går man otroligt stark ur den. jag har lärt mig massor om hur grupper och personer fungerar. jag kan köpa att detta kan vara ett syfte med kandidatarbetet. men det stora syftet borde ändå vara att lära sig något samt att visa att man håller som ingenjör.» (Dåligt)
- Gruppdynamiken - att det inte fungerade. Kunde vart ytterligare moment inom gruppdynamik och projektledning. Varför har andra program föreskrifter som säger att det t.ex. ska finnas projektledare som roterar? Känns som om att I-programmet definitivt borde trycka extra mycket på projektledning och gruppdynamik eftersom många blir chefer efter avslutad utbildning. Handledning / frågeställning - för svår uppgift från handledare samt dålig hjälp med avgränsning. För lite naturliga möten med examinator.» (Dåligt)
- Det finns mycket att utvärdera för att den här kursen skall börja fungera bättre.» (Godkänt)
- Vår uppgift var för enkel, eller så var vi helt enkelt för bra.» (Godkänt)
- Det har varit mycket roligt att skriva kandidatarbetet.» (Gott)
- Den mest lärorika kursen under dessa tre år.» (Mycket gott)
- Absolut det roligaste, mest lärorika och intressantaste under Chalmerstiden!» (Mycket gott)
- Jättebra med kandidatarbete» (Mycket gott)
- Väldigt lärorikt! Båda vad gäller att arbeta i grupp som att göra ett såpass stort arbete.» (Mycket gott)
- Möjligheten att, med viss handledning få skapa uppgiften och forma den under arbetets gång var det som var mest givande. » (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledarna»
- Maria Elmqvist var en jättebra handledare! Väldigt givande att ha en engagerad handledare som ställde upp.»
- Fritt val av grupper och arbetsområde»
- - ?»
- planeringsrapporten är bra för då kommer man igång»
- Ann-Sofie Axelsson bör finnas kvar som handledare till näste år»
- ??»
- Fackspråks handledningstillfälle med respons på det skrivna.»
- Konceptet och friheten att arbeta på sitt eget sätt. »
- se tidigare kommentar»
- Kursens upplägg»
- Det självständiga arbetet och egna ansvaret som krävdes var den största lärdomen för mig, även om det ska vara tydligt vad som ska genomföras och uppnås.»
- Att man själv får välja grupp»
- Det mesta»
- det mesta»
- Det är bra att de obligatoriska momenten med bland annat planeringsrapport (i och för sig naturligt) plus diverse föreläsningar ligger i början av terminen då det får igång arbetet. Ge tydligare riktlinjer till F&K! Hållbar utvecklingsmomentet är som alltid ett nödvändigt ont men i den här kursen ger det faktiskt någonting, ämnet kan sättas i ett större sammanhang och måste bevaras till följande år.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se ovan»
- Byt ut fackspråksdelen mot en utbildning i presentationsteknik eller likande. Skulle vara mycket mer givande. »
- En utvärdering om vad syftet med kandidatarbetena egentligen är. Kursledningen bör också fråga sig om inte kursen bör syfta mer mot att just "lära sig skriva ett arbete".»
- ta bort betygssystemet där man sätter betyg på varandra. det är otroligt sjukt. Undrar vad högskoleverket skulle säga om det. Robinson var skräp-tv, det är det här med. Klarar ni inte av att ge individuella betyg utan att ha såna här fasoner måste ni göra kursen invdividuell. Det här är inte en lösning.»
- Alla moment borde samköras. Enklare bokningssystem med alla bokningar på samma ställe!»
- Föreläsningarna bör spridas ut under hela kursen beroende på när de lämpar sig gällande innehåll.»
- Informationen om kandidatarbeterna var väldigt tråkigt. Erik Bohlin höll i några föreläsningar som kunde skippas eller kortas ner.»
- Kurspm»
- Handledningstillfälle 2 gav ingenting»
- - betygssystemet - gruppstorleken till hälften - tydligt vad varje grupp har för resurser - tydligare vad som gäller i början »
- 1. integrera hållbar uteveclking på ett bättre sätt 2. fackspråk och komm. = helt meningslöst, bara slöseri med tid »
- En handledare ska ha tid till sina studenter. Som jag förstått det har vissa kurskamrater inte haft samma stöd från sin handledare som vi i vår grupp fått. En handledare ska bara ha så många grupper som de har tid för. »
- 1. Studenterna ska inte själva få dela in sig i grupper. 2. Det bör ställas MYCKET högre krav på vilka som ska få påbörja kandidatarbete. Detta tror jag är en nödvändighet om man vill ha en hög kvalitet på utbildningen. »
- Inlämning av närvarokontroll. Gruppstorlek - mindre grupper, blir inte lika mycket dökött då. Gruppbedömning - en orealistisk process för att bedöma varandras insats. Fungerar inte i grupper där verktyget behövs användas. Att det skulle vara komplement till handledarens bedömning ser jag som mycket svårt då handledaren enligt mig har dålig inblick i arbetsprocessen. »
- De inledande föreläsningarna bör spridas ut över de båda läsperioderna. De gör inte så mycket nytta innan man kommit igång. »
- se tidigare kommentar»
- fixa till det där drä man ska boka grejer och kolla när olika obligatosriska grejer var osv»
- Att man får välja område istället för grupp!»
- Det borde finnas större krav på att handledarna har samma bild av vad som ska göras och hur det ska göras»
- Bättre kursadministration Max antal handledda grupper Fler tillfällen för opposition»
- Även om jag förordar presentationer, så kanske det inte var nödvändigt med presentationer till delarna "Projektplanering" och "Hållbar utveckling". Hade räckt med ett samtal med någon kunnig som innan samtalet hade läst igenom t.ex. delar av planeringsrapporten och kommit med förslag på denna innan slutversionen lämnades in till handledare.»
- Ta bort fackspråck och kommunikation i den form det är idag. Antingen får det omformas eller så ta bort det! Sedan tycker jag inte att systemet vi har för att välja grupper på I är optimalt. Jag anser det systemet de har på andra sektioner där man väljer ett arbete istället för grupp är mer rättvist. Här blir fokus mer på att hamna i grupp med de som man är kompis med än att välja ett arbete som faktiskt intresserar en varför motivationen hos vissa kan saknas.»
- Att fackspråk och kommunikation är anpassat efter I:aren. Vi har mer vana av att skriva arbeten än övriga sektioner. Alla datum blev lite fel för oss. Så handledara som höll i F&K bör vara medvetna om detta! »
- Hitta några bättre än Fackspråk. Vissa grupper kan behöva lite terapisamtal tror jag.»
- Gör om fackspråk och kom. samt var tydligare med de deadlines etcetera i blrjan»
- Per Svensson tröttar bara ut studenterna och hans föreläsningar ger inte mycket. Det bör läggas upp ett gruppanmälningssystem på kurshemsidan. Då vi får välja grupper själva leder det till mycket smusslande och man har ingen aning om vilka som är i en grupp och vilka som finns kvar att fråga.»

24. Övriga kommentarer

- Dåligt anpassat utvärderingsformulär i förhållande till kursen»
- gör en bättre kurs!»
- Sjukt besviken på avsaknad av system för att fånga upp grupper (och gruppmedlemmar) som inte fungerar och handledare/problem som inte fungerar. Vet ej hur detta ska lösas. »
- Dessa kursutvärderingar känns inte särskilt anonyma när de har koder...»
- nej»


Kursutvärderingssystem från