ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitetsstyrning i produktutveckling V11, LMT563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»4 57%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»2 28%

Genomsnitt: 3.71

- Har lagt otroligt mycket tid på grupparbetet i vissa perioder. » (Cirka 30 timmar)
- Projektarbetet har tagit alldeles för mycket tid i förhållande till hur mycket poäng det ger!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»7 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 2.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Driftsäkerhet gicks ingenom på mindre än två lektioner och det gick väldigt snabbt. Läraren stressade igenom uppgifterna fastän det fanns tid över i slutet. Jag förstår inte riktigt hur det kunde vara 50% av tentan. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 85%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 3.14

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»3 42%

Genomsnitt: 2.85

- Tror jag har öppnat boken en gång. Det utdelade materialet har varit mycket användbart.» (Mycket liten)
- mycket liten användning av kvalitetsboken.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%

Genomsnitt: 3.85


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 4

- Tyvärr fick min grupp ut mycket lite av handledningen under projektet (med Torbjörn). Vi fick upfattningen av att han aldrig läste igenom vår rapport och under redovisningen kom det upp saker som han aldrig nämnt under de fyra handledarmöten vi haft.» (Ganska bra)
- Mycket bra, har bara varit att knacka på uppe hos Mats och fråga på. Det tycker jag är riktigt bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Svårt att tajma in möten för grupparbete med tanke på att maskin och design har olika scheman» (Ganska bra)
- Det var roligt at jobba med designare.» (Mycket bra)
- Roligt att "tvingas" samarbeta med maskinarna i grupparbetet. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»5 71%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Tyckte det var bra mix av övningar, föreläsningar och projekt.» (Lagom)
- I relation till den poängmässiga utdelningen som till exempel grupparbetet ger känner jag att det stundtals var för hög belastning. Men det är nog mer i relation till hela läsperioden kanske. » (Hög)
- projektarbetet tog väldigt mycket tid i kursen. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»1 16%
För hög»5 83%

Genomsnitt: 4.83

- Jag läste miljö och energi samtidigt, det är för mycket att göra. Det var så ont om tid att det inte gick att plugga tillräckligt mycket inför tentorna trots att vi satt 10-12h/dag under flera veckor.» (?)
- Den parallella kursen kom lite i kläm. » (För hög)
- Två tunga kurser!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 28%
Gott»2 28%
Mycket gott»3 42%

Genomsnitt: 4.14

- Det var väldigt synd att vi inte fick reda på resultatet från duggan innan tentan. Vi fick också höra av läraren under projektet att nästan alla får cirka 6-7 poäng på rapporten. Detta var väldigt tråkigt att höra då vi satsade på mer poöng men att detta tydligen nästan aldrig sker. Varför finns det upp till 10 poäng om det aldrig är någon som får det? Man tappade också motivationen när man får höra att man ändå inte kommmer att få mer än 7 poäng. » (Godkänt)
- Intressanta föreläsningar. » (Gott)
- Tycker det var mycket trevlig kurs.» (Mycket gott)
- Rolig kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsarna var bra!»
- Projektarbetet och duggan! »
- Tycker övningstillfällena har varit riktigt bra.»
- Duggan och projektet men poängsättningen borde ses över. »
- Samarbetet mellan linjerna, grupparbetet var väldigt givande. Upplägget också. Bra handledning i grupparbetet!»
- Mats»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Torbjörn Ylipää"s lektioner, de är fruktansvärt tråkiga att vara på. Formelbladet är obegripligt och dåligt utformat.»
- Jag anser att projektarbetet borde ha en högre maxpoäng. Ca: 2 lektioner hölls om driftsäkerhet och ändå bestod halva tentan av frågor inom det området. De lektioner som hölls inom detta gicks igenom väldigt fort och det var få som hängde med. Tyvärr så tycker jag inte att Torbjörn som handledare tillförde så mycket till projektet. Och att få synpunkter på rapporten på redovisningen som man inte fått innan kändes ganska tråkigt.»
- Flytta kursen till lp3.»
- Bättre handledarmöten, få reda på duggaresultaten innan tentan.»
- Mer klara riktlinjer över vad målet med grupparbete är och vad som förväntas av en där. Vi var väldigt överambitiösa, men det var svårt att inte var det, vilket jag tror att de flesta grupperna kände. Kanske är väl mycket med grupparbete, presentation, dugga och tenta, det var konstant hög belastning. »
- Projektarbetet måste vara mer värt än 20% av kursen, det är på tok för lite! All teori bör "duggas av" på den första duggan och därmed utgår tentan och man kan fokusera på projektarbetet i stället och omvandla teori i praktik, mycket bättre!»

16. Övriga kommentarer

- Formelbladet är riktigt dåligt och ger ingen information som är relevant. Måste verkligen göras om från grunden.»
- Efter min redovisning var slut sa Torbjörn "Jag satt och rättade en elevuppgift så jag hörde inte allt ni sa". Jag fick nästan lust att skälla ut honom, vi har jobbat i 7 veckor på ett projekt och han läser en elevuppgift under vår redovisning? Det borde vara böter för sådant beteende!»
- Torbjörn borde försöka strukturera upp sina föreläsningar lite mer, så att man behåller fokus.»


Kursutvärderingssystem från