ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Astronomisk och storcirkelnavigering, LNC042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»11 32%
Cirka 20 timmar»7 20%
Cirka 25 timmar»8 23%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.5

- eftersom kursen var delad i två delar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 26%
100%»24 70%

Genomsnitt: 4.61

- Omtenta. Men tog emot alla kurs material och föreläsningar via Ping Pong» (0%)
- Näst intill alla, missat någon pga extrajobb men annars var lektionerna det bästa sättet att lära sig då både Johan och Göran är väääldigt pedagogiska och kan svara på frågor på ett tillfredsställande sätt.» (100%)
- Nästan...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 24%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 60%

Genomsnitt: 3.09

- Göran Larsson kan konsten att krångla till de mest simpla ting. det är ju en bedrift bara det. Han är och har varit helt värdelös i 4 år» (Målen är svåra att förstå)
- Tycker det var bra uppstyrt från början, speciellt storcirkeln. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- kursen har väl varit likadan sedan kvarnbergstiden» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»22 73%
Vet ej/har inte examinerats än»7 23%

Genomsnitt: 3.2

- Om man Jämför med gamla tentor innan kursen bantades ner verkar vår tentamen vara exakt likadan, trots ned bantningen av antal undervisningstimmar.» (Ja, i hög grad)
- en kurs där målen är lätta att applicera i verkligheten» (Ja, i hög grad)
- Det var bra uppgifter liknande de vi övat på. Ganska snälla dock, vilket ifs var bra.» (Ja, i hög grad)
- Svar: Storcirkel helt ok,verkligen en rolig och givande kurs. Bra lärare Astronav = helt kass» (Ja, i hög grad)
- De övningstentor vi sett är helt i linje med kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 17%
Mycket stor»27 79%

Genomsnitt: 3.73

- Föreläsningarna var mkt bra för astron, hade föredragit att det fanns fler tillfällen för storcirkelnavigationen. Det var extremt dåligt att lärarna vid det sista av de 2 "räkndestuge-tillfällena" blev uppdelat så att halva klassen var tvungen att gå till räknestugan och andra halvan till astron. Pga inlämningsuppgiften som var den mest kritiska delen för tillfället så var det någonting som man verkligen ville gå på för att få hjälp av läraren. men pga ena gruppen fick börja med astro blev det mer utav "sitta av tiden" då astron blev klar redan efter ngn timme och studenterna fick medelandet att storcirkellektionen skulle börja kl 15 och då klassrummet redan var fullt kunde vi inte börja tidigare med hjälp av Johan. Problemet blev bara att när andra gruppen gick till astro och vi skulle ha storcirkel så försvann Johan på vad vi trodde skulle vara en normal rast, vi väntade över en timme och försökte även leta upp honom utan framgång alltså den lektionen man faktiskt kom till skolan för att ha fick man inte pga dålig planering och ingen information. Visste BÅDA lärarna dessutom att Johan skulle ha möte så kunde de kanske insett att det var en otroligt dålig ide att sätta in en annan lektion samtidigt för halva klassen så den ena halvan helt gick miste om hjälpen man behövde angående storcirkel inlämningsuppgiften. MYCKET DÅLIGT!» (Ganska stor)
- Svar: Storcirkel= ganska stor Astronav = helt kass» (Ganska stor)
- Astronomiföreläsningnarna med repetition i början tycker jag var mycket bra så man höll kunskapen från tidigare föreläsning vid liv.» (Mycket stor)
- Inte mkt att klaga på Johan är en mkt bra lärare, detsamma gäller Göran, men det visste ni väll redan...» (Mycket stor)
- I astronomi har undervisining varit primär då litteraturen inte lärde ut på samma vis som läraren. Dock var det lättare att använda sig av litteraturen i storcirkel.» (Mycket stor)
- den var avgörande för förståelsen för kursen. Görans sätt att lugnt sakta gå igenom detta svårinlärda var helt avgörande för att kunna ta till sig kunskapen. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»14 41%
Ganska stor»12 35%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.47

- Borde finnas bättre underlag än marinens gamla läroböcker, de är så opedagogiska och svårförstådda, när Göran förklarar fattar man men när man läser om samma sak i boken förstår man inget!» (Mycket liten)
- man får dela på astro och storcirkel, astro måste man vara på lektionerna för att förstå. storcirkel räcker med nav1» (Mycket liten)
- Nav 1 och nav 2 ? Finns det några tråkigare böcker är det inte dags att förnya ?» (Mycket liten)
- Nav 2 känns otroligt osmidig att läsa i förhållande till annan kurslitteratur. » (Ganska liten)
- Bortsett från formlerna i NAV 1 till storcirkel var det bättre att gå på föreläsningnarna så att man skulle förstå vad som stod i boken.» (Ganska liten)
- Mycket bra att man får sidhänvisningar så man vet om vad man ska läsa på och kan förbereda sig inför kommande lektion, perfekt!» (Ganska stor)
- Vad gäller Nav 1 och 2 är de ok, om än lite gammaldags och omständig. Anteckningar från föreläsningar var mkt viktigare. Görans häften har bra övningsuppgifter, efterlyser dock ett par lösningsredogörelser även om de fås på föreläsningar.» (Ganska stor)
- Se föregående fråga.» (Ganska stor)
- eftersom astrodelen bygger på tabellen och alla formler för storcirkeldelen fanns i litteraturen» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»19 55%

Genomsnitt: 3.5

- Astro delen var traditionell men välfungerande med köpe-kompendier. Storcirkelen utnyttjar dock hela pingpong potential med olika tester och allt material på webben. Mera sådant!» (Ganska bra)
- Användandet av PingPong fungerade mycket bra för storcirkel-bitarna men mindre bra för Astro-delarna. Ska vi nu ha PingPong-eländet kan vi väl enas om att alla lärare använder det? Ska dock sägas att det utdelade materialet i Astro var utmärkt.» (Ganska bra)
- Tillgång till material har varit bra. Uppgifterna på storcirkel i ping-pong behöver dock gås igenom, de har varit många tillfällen man har blivit frustrerad över hur den rättar eller att det är rent av fel i facit/uppgiften (beror på hur man ser det). Lägg gärna upp förslag i uppgifterna om hur svaret skall införas, t.ex "kurs XXX" så att man vet att man skall svara med tre siffror, för att inte få fel i rättningnen sedan.» (Ganska bra)
- Bra användning av kurshemsidan men hade varit att föredra att det var mer "fysisk" närvaro som lektioner och dokument man kunde printa istället för att man som student skulle vara beroende av internetuppkoppling för att kunna arbeta med övningsuppgifterna. Hade kanske varit möjligt att mixa med hur astron är administrerad?» (Ganska bra)
- Det tråkiga med pingpongtesten är att det inte visas var felet ligger, hade varit enklare. Dessutom fungerar ej marginalerna. Är rätt svar 1234 till 1236 och man fyller i 1235 får man fel.» (Ganska bra)
- I storcirkel så var testerna på pingpong en god hjälp att klara av tentamen, men väldigt irriterande att om man hade rätt på te.x kursen och skrev 67 istället för 067 så får man inte rätt, vilket jag störde mig lite på. Hyffsat bra med frågornas variation, kunde vara flera tycker jag. Tillämpningsuppgiften som skulle lämnas in via ping pong tyckte jag var lite svårt att hitta. Kan bero på ovanan att göra sådana uppgifter i andra ämnen på utbildningen. Ping pong har ju inte använts jätteflitigt mer än powerpoint från lektionerna förens nu.» (Ganska bra)
- Mycket bra Johan Hartler! Göran, not so much...» (Ganska bra)
- Fungerade mkt bra vad gäller utdelat material, andra lärare kan lära sig av Johans föredömliga användande av pingpong som pedagogiskt instrument. Borde vara ett krav på alla lärare! Dock var studentcentrum under all kritik, tentaanmälnings-rutinen är ett ständigt orosmoment och källa till mkt frustration. TA BORT!» (Ganska bra)
- Storcirkeldelen på pingpong var väldigt, väldigt bra. Astronomi var det inte. Göran är väldigt bra som lärare men lite mer material att läsa hemma på hade inte skadat. Övningsexempel finns det gott om men just hur man gör finns inte beskrivit på ett bra sätt. navigations böckerna är inte bra i astro.» (Ganska bra)
- Bara storcirkel.» (Mycket bra)
- Storcirkel på pingpong har varit suverän, bra med tester som Johan har lagt upp!» (Mycket bra)
- Fungera jättebra med tester på ping-pong.» (Mycket bra)
- Storcirkel: Jätte bra snabbt och lätt, bra övningar. Nytänkande» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.91

- Se ovan angående föreläsningarna, räknestugan skulle vara till för hjälp och frågor vilket funkade dåligt i slutändan. Bra man kunde kontakta johan via mail eller "pimma" honom fick snabba svar men även om elektroniken är bra så är det även att föredra när man kan se personen öga mot öga när man pratar, fler föreläsningstillfällen till storcirkeln tack!» (Ganska bra)
- Kanon, både Göran och Johan tar sig verkligen tid även efter föreläsningar. 5:a!» (Mycket bra)
- Båda lärarna är väldigt öppna till frågor och tillfällen med mindre grupper fanns också så väldigt bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»29 85%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.97

- Fungerar bra i det som man behöver samarbeta i vilket inte var jättemycket, förutom inför tentan då man satt tillsammans och pluggade.» (Ganska bra)
- Klassen har delat snygga och lättförståeliga anteckningar digitalt, kanon om man har missat någon föreläsning. » (Mycket bra)
- Anteckningar har delats flitigt och det uppskattas!» (Mycket bra)
- Gemensamma anteckningar via Dropbox är något för efterkommande studenter att ta efter.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»23 71%
Hög»7 21%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.25

- Inga konstigheter..» (Lagom)
- Man fick höra mycket snack om att kurserna blivit nerbantade och att de blivit sammanslagna. Men med tanke på att astro och storcirkel administrerades på helt olika sätt och hade separata 4 timmarstentor känns det inte direkt som man hittat ngn lösning då de båda fortfarande drivs som 2 helt separata kurser med skillnad att man får mindre poäng, kursnamnet och koden är sammanslagen och att den ena kursen riskerar att "förstöra" den andras betyg om man råkar ha problem med enbart den ena kursen. känns riktigt surt» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»15 44%
Hög»17 50%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.52

- Mycket obligatoriskt som man inte fick missa i Säkerhet C, och man ville verkligen undvika att missa storcirkel/astronav pga att man då missade ganska mycket.» (Hög)
- Inte så farligt, men helt idiotiskt att ha tre stycken tentor som krävs för att få ut klass V:an.» (Hög)
- Högre än normalt men inte för hög» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 18%
Gott»11 33%
Mycket gott»16 48%

Genomsnitt: 4.3

- Storcirkeln bra, Astro mindre bra.» (Godkänt)
- Storcirkel var verkligen intressant,bra lärare. Astronav = helt kass» (Godkänt)
- Nu ska jag väll inte ropa hej än för jag har ju inte fått mitt resultat, men att man får ha med boken på storcirkel, medans man inte får ha nått med sig på astron verkar lite konstigt, ge oss hellre en bra formelsamling som är vettig och låt oss arbeta ut efter den. » (Gott)
- Bra med tillämpningsuppgift. tvingar folk att tänka igenom i halvtid och ger en uppfattning av vad som förväntas på tentamen. Annars sätter i alla fall jag inte igång att plugga förän sista stund» (Gott)
- Utan Göran hade astronavigeringen fortfarande varit ett ?. Nu är det roligt och förståligt. Till och med roligt. Johan har att jobba på sitt sätt och vara MER tydlig och metodisk. Annars var hans kurs ok.» (Gott)
- Jättebra» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Göran Larsson»
- Storcirkel»
- Göran och Johans pedagogiska förmåga och struktur på föreläsningarna.»
- Pingpong uppläget!»
- Johans pingpongstester!»
- hela konceptet.»
- Göran Larssons lektionsupplägg med uppvärmning genom att göra en uppgift från föregående föreläsning är suveränt.»
- material på ping-pong bla testerna.»
- Uppvärmningen i början av föreläsningnen. Tar tid men ger så otroligt mycket.»
- övningsuppgifterna! bra att man hade så mycket att räkna på!»
- Tavelundervisning MYCKET BRA!»
- inlämningsuppgiften»
- Göran Larsson och Johan Hartler och deras pedagogiska sätt att undervisa samt färgkritorna som används flitigt.»
- Verklighetskopplingen i tillämpningsuppgiften»
- Astro: Sextantövningen, skulle vara pinsamt att komma ut på första båten och inte veta hur en sextant fungerar... Storcirkel: Pingpong-testerna och tillämpningsuppgiften. »
- Allt»
- Lärarna, särskilt i astro-delen uppfattas läraren som mycket pedagogisk, systematisk och erfaren inom området. Även föreläsnings- och undervisningstimmarna samt undervisningsmetodiken bör bevaras eftersom dessa uppfattas ha stor betydelse för resultatet på kursen.»
- Storcirkel, Astron är till viss del svår att motivera men ändå något slags historiskt arv som är kul att kunna.»
- Görans metodik!! Johan, är bra. Men för oerfaren. Om han tar till sig att ta det mer lugnare och metodiskt, så blir hans undervisning lättare att ta till sig. Hoppas han tar Görans tydliga och enkla läromedel till sig.»
- Nytänkandet som Johan Hartler stod för. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer praktisk användnings av sextanten. Gärna ett frivilligt moment där klassen träffas en kväll utomhus och med hjälp av lärare tar höjder. Göran gjorde det bästa av situationen men det praktiska momentet behöver mer tid.»
- Lite snabbare tempo»
- Astro»
- Astro tablån...»
- Mera själv tester på astronomin, digitalt!»
- Mera tid till astro, en nedbantad kurs är inget att ha, lägg kursen tidigare så man hinner gå in lite mera i detaljer. Skolan har sextanter ge oss fler tillfällen att öva! en gång och sex personer som skulle dela på samma sextant, ingen hitt!»
- mer praktiska övningar där vi verkligen får använda sextant mm»
- Man kunde tagit en föreläsning från astro och lagt till storcirkel. I astrodelen fanns tid till både teorigenomgång för förståelse och praktiskt räkneträning. I storcirkel hanns mest det praktiska med.»
- Ping-pong uppgifterna i Storcirkel, tydligare om hur man skall svara samt kontrollera vissa uppgifter.»
- övningstillfällen. Hade gärna haft fler sådana. Verkliga tillämpningar»
- Ska ju definitivt inte vara som sista kursen innan man tar examen!»
- Kursen ur min synvinkel är mycket bra och väl genomtänkt rutinerade lärare osv.. Så några ändringar ser jag inte som behöver göras.»
- Sprid ut GC jämt över läsperioden. när man läste det i början hade man nästan glömt det tills det var tenta dags.»
- Mer uppgifter på pingpong, kanske även i astronav att man börjar om det är möjöligt med lite ping pong uppgifter.»
- digitalisera mera, mindre griffeltavla»
- inget»
- Mer praktisk tillämpning av teorierna, samt i storcirkelkursen mer inslag av weather routeing.»
- Bättre inlärningsmaterial för astron.»
- Gör astronav lika intressant.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket välplanerade lektioner med en föreläsare som är mycket kompetent och noga. Kursen blir genast mycket mer intressant under dessa omständigheter! Tack!»
- En av de bättre kurserna under mina fyra år. Mycket renligt att få ut facit till tentan 1 timme efter att tentan var slut.»
- Flera borde använda pingpong så som Johan har gjort under kursen, det hade blivit mycket smidigare i många andra kurser..»
- Kursen har varit rolig att läsa intressant. Dock kom vissa moment väldigt snabbt på slutet efter "den vanliga tablån". (Detta kan vara en effekt jag kända då jag tyvärr läste dubbla föreläsningar på vissa ställen i slutet.)»
- Mera advancerade tecknade presentationer på sol & planetnas rörelser samt hur mätningar fungera i 3d.»
- Astro: Göran är fantastiskt pedagogisk och får kursen att bli intressant. Storcirkel: Tillämpningsuppgiften var ett mycket bra sätt att komma igång med pluggandet långt innan tentorna.»
- Svåra ämnen. Bra lärare. Johan, får ta växla ner så att eleverna vågar fråga, flera har sagt att han uppträder som om han tar förgivet att man kan och vågar inte fråga för att man vill inte framstå som dum. Onödigt och skapar svårigheter i inlärandet för eleverna. Går att ändra på och han blir kanon bra.»


Kursutvärderingssystem från