ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt12 Matematisk överbryggningskurs, LMA224

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 3.13

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 20%
75%»5 33%
100%»7 46%

Genomsnitt: 4.26

- Missade två. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 33%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 26%

Genomsnitt: 2.53

- Missade första veckan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Med "mål" menar jag kravlista.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tydlig lista med kurskrav. Inga konstigheter» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- ej sett målen» (?)
- Visssa deluppgifter i matlab var i svåraste laget.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 50%
Ja, i hög grad»5 35%
Vet ej/har inte examinerats än»2 14%

Genomsnitt: 2.64

- ej sett målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»7 46%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.33

- bra med labbarna, men inte bidragit till ngn information som var på tentan. den fick jag söka själv» (Mycket liten)
- Undervisningen gick ut på att föreläsaren satt på sin stol och pekade på lite formler och så vidare. Det handlade främst om hur vi ska programmera och hur programmet löser problemen. Dessvärre var det ju en mattekurs med en tenta i matte, inte hur Matlab utför beräkningarna. Det framgick aldrig klart och tydligt att det skulle vara en renodlad mattetenta. Mer matte på föreläsningarna! Gärna någon matteövning i veckan också!» (Mycket liten)
- när det kommer till labbabrna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.13

- Det behövs fler övningsuppgifter i mattedelen och välutformade läskompendier! » (Ganska liten)
- Kompendierna på kurshemsidan var guld. Dessutom övningarna som var utlagda, saknade lite övningar på sista, DPE (linjemetoden mm)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%

Genomsnitt: 3.6

- exemplariskt!!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Christine hjälper till alldeles för mycket på övningarna vilket resulterar i låååååånga köer. » (Ganska bra)
- lite för många elever per lärare på vissa labbtillfällen» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»13 86%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»5 35%
Hög»6 42%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.64

- Detta var en 3 poengs kurs men tog mer än dom andra två 7.5poengs kurserna tillsamans.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»7 46%
Hög»5 33%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.33

- Bara en kurs.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 20%
Godkänt»4 26%
Gott»6 40%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Flervariabelanalys bör vara en förkunskap.» (Gott)
- Känndes som det kunde vara lite mer analytisk matte under föreläsningarna, med lite exempel.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var riktigt bra.»
- labbarna men räcker med 5 st»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Noggrannare kontroll av labbarna.»
- Ha fler övningsuppgifter! Uppgifterna täckte inte så mycket av målen i kravlistan. Flera av målen i kravlistan fanns inte att hitta i materialet eller svårt at förstå. (t.ex. underrum, linjemetoden och rank hos en matris)»
- Mer fokus på matematiken, är trots allt det man testas på på tentamen...»
- Examineringen trodde det bara var jag först men hörde flera som inte studerade på överbetygs delen för den ändå inte bidrog till en 3:a. att dela upp i en g del och en överbetygs del leder till att studenter inte satsar på mer än en trea och sänker förtroendet för vad man klarar av.»
- mer genomgång på det som kommer på tentan, räkna tal på tavlan och gärna ha ett extra tillfälle i veckan avsatt för räknestuga. även om det är repition så kan det vara bra att gå igenom det igen och gärna hänvisa till sidor i boken så man inte behöver leta efter det man ska kunna i flera böcker och papper. »
- Mer matte mindre tjat om Matlab. »
- Föreläsningarna fokuserade mycket på labbarna, övriga delar som prövades på tentan kom lite som en överraskning»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.46
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från