ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt09 Maskinorienterad programmering, LEU500

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-03-22
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 15 timmar»9 15%
Cirka 20 timmar»12 20%
Cirka 25 timmar»13 22%
Cirka 30 timmar»14 24%
Minst 35 timmar»10 17%

Genomsnitt: 3.06

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»0 0%
25%»3 5%
50%»6 10%
75%»18 31%
100%»31 53%

Genomsnitt: 4.32

- Hade gärna vart på fler föreläsningar om de är mer organiserade.» (50%)
- Har kommit på alla lektioner förutom en varje onsdag morgon då jag ansåg att den inte gav mig något.» (75%)
- lite mer än 75% dock..» (75%)
- Undervisaren har en förmåga att "snöa in" för mycket på detaljer även då djupare kunskaper av vissa delar inte krävs.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 10%
Målen är svåra att förstå»6 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 32%

Genomsnitt: 3.01

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

55 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»44 80%
Nej, målen är för högt ställda»10 18%

Genomsnitt: 2.16

- Dock är programmerings-nivån mellan labb och tenta som natt och dag.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker man inte kan anse sig själv ha tillräckligt med kunskap eller förkunskap för att klara detta eftersom allting har gått så snabbt och varit tvungen att lära sig det på så kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det räcke inte med en månad och två veckor för att uppnå kursens mål» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»18 31%
Ja, i hög grad»25 43%
Vet ej/har inte examinerats än»12 21%

Genomsnitt: 2.82

- Alla jag har pratat med har tyckt att tentan var svårare än de övningstentor/gamla tentor vi fick ut.» (I viss utsträckning)
- Tiden räckte inte till på tentan. Alltså var det för många frågor på tentan. Flera av mina kurskamrater jag talat med tycker samma sak. Jag tycker inte att en tentamen i Maskinorienteran programmering, på papper, skall testa hur snabbt du kan skriva, utan testa att du förstått innehållet i kursen.» (I viss utsträckning)
- försvår tenta för denna kurs.» (I viss utsträckning)
- Borde vara mer assembler uppgifter och mindre onödigt som t ex hur chipen är uppbygada och översättning till maskinkod» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svårare än övningstentorna. Man kände igen och kunde uppgifterna fast det var alltid något extra som gjorde att man fastnade.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»15 25%
Ganska stor»27 46%
Mycket stor»11 18%

Genomsnitt: 2.75

- Föreläsaren behöver gå en pedagogikutbildning, läsa sig rubricera och strukturera sina föreläsningar mer.» (Mycket liten)
- Det mesta som gås igenom i en undervisning är inte givande, bara en massa information som ges alldeles för snabbt. Det enda som var givande var på slutet av kursen då vi närmade oss tentan, då gick vi i genom gamla tentor, något vi borde ha gjort långt innan.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är väl si så där, övningarna var bra dock..» (Ganska stor)
- Pedagogisk och tydlig.» (Mycket stor)
- Det krävs att man går på lektionerna för att klara kursen. Ibland går det lite snabbt så om man missat en liten detalj i början, t.ex. vad ett cache minne är, så förstår man ingenting av resten av föreläsningen. I och för sig får jag väl räcka upp handen och fråga så ansvaret ligger väl på mig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»14 24%
Ganska liten»21 36%
Ganska stor»21 36%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 2.18

- Knappt läst något..» (Mycket liten)
- dålig bok.» (Mycket liten)
- boken har jag inte alls använt men de papper ha delar ut kan ibland vara bra, inte allt dock.» (Ganska liten)
- Allt som ingår i kursen står ej i boken.» (Ganska liten)
- instruktionshäftet var bra, boken känns lite onödig.» (Ganska liten)
- *Tyvärr kan det ibland vara helt omöjligt att läsa in en föreläsning man missat. T.ex. när vi får ett papper med maskinkod utan kommentarer som enda kursmaterial krävs det att man går på föreläsningen för att få detaljerna. Detta är dumt då man av giltiga skäl inte har möjlighet att närvara vid ett lektionstillfälle. * Jag skulle gärna se att det fanns mer hänvisningar till litteratur som man kan titta i själv för att ta in något man inte riktigt förstått. » (Ganska stor)
- boken var inte så bra, resten var helt ok.» (Ganska stor)
- Följde undervisningen på ett bra sätt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»29 50%
Mycket bra»25 43%

Genomsnitt: 3.32

- Vi fick allt vi skulle ha, han informerade oss om diverse information osv. » (Ganska bra)
- Hemsidan är toppen.» (Ganska bra)
- För många olika häften.» (Ganska bra)
- Bra att materal utdelat vid undervisningstillfälle även snabbt fanns tillgängligt via hemsidan.» (Mycket bra)
- Det blir lite jobbigt med allt utdelat material. Det hade varit bättre om vi fick köpa ett kompendie i början av kursen med allt material, eller en pärm så som i digdat:en» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»17 29%
Mycket bra»31 54%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 3.43

- Man hittar honom inte alltid då man behöver honom, och när man väl har något att fråga är det så många andra som frågar att han måste stressa igenom svaret.» (Ganska dåliga)
- Var mycket svårt att komma igång med första labben. Man förstod inte riktigt upplägget hur programmet skulle vara uppbyggt osv. Lab-pm var ibland svårförstått också.» (Ganska dåliga)
- kanon!» (Mycket bra)
- Lars-Eric är extremt snäll och hjälpsam! Tack! Daniel var också toppen vid laborationerna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»23 39%
Mycket bra»31 53%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.55

- Tyvärr är jag mer ambitiös än de personer jag umgås med...» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»23 39%
Hög»26 44%
För hög»8 13%

Genomsnitt: 3.68

- Vissa tycker nog att den var för hög.» (Lagom)
- Labbarna tyckte jag var för tätt inpå varandra, det var så mycket att göra, själva förberedelse, tog väldigt lång tid ibland då man fastande. » (Hög)
- Visserligen beroende på hur lätt man har för sig, men laborationerna krävde sin tid.» (Hög)
- Laborationerna, med förberedelser, tar mkt tid. Jag tror att för de som är lite ovana vid programmering så tar det mkt längre tid än vad lärarna tror att det tar. Den tiden som går åt till lab-förberedelser försvinner från tid man hade velat lägga på att övningsräkna uppgifter från de olika häften som delats ut. Bra/dåligt?» (Hög)
- Vi får nya papper nästan varje föreläsning. Det blir för mycket.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»25 43%
Hög»17 29%
För hög»15 25%

Genomsnitt: 3.77

- Hur "små" än vissa kurser är så är tre värre än två.» (Hög)
- Tre kurser på en läsperiod som alla kräver flera inlämningar,redovisningar eller liknande. Man hinner inte prestera sitt bästa i vissa fall.» (För hög)
- varannan vecka dugga(matte), engelska projekt, inlämna uppgift på labrationen, det var för mycket att göra på en kort tid.» (För hög)
- men jag läste för mycket poäng också» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Dåligt»9 15%
Godkänt»26 44%
Gott»14 24%
Mycket gott»6 10%

Genomsnitt: 3.18

- Kunde varit en bra kurs om läraren försökte anstränga sig och vara lite pedagogisk, men tyvärr va det helt misslyckat.» (Mycket dåligt)
- Kursen i sig är ej svår men det är tur att vi studenter arbetar ihop annars hade jag aldrig lärt mig kursen.» (Dåligt)
- Daniel var väldigt bra på labbarna medans de andra inte kunde så mycket. Så man frågade bara Daniel tillslut för han kunde förklara mycket bättre.» (Godkänt)
- Kursen känns lite spretig, det är mycket som man ska kunna som inte alltid har så mycket med varandra att göra. Vad har t ex minneshierarki med något av den övriga kursen att göra?» (Godkänt)
- fokus på onödiga saker som översättning till maskinkod och kretsuppbyggnad sänker betyget.» (Godkänt)
- Allt var bra men jag tycker tentan var alldeles för svår, även om man "jämför" med äldre tentor.» (Gott)
- Väldigt kul att ha en kurs med en pedagogisk lärare som bryr sig om att man som student ska förstå. Föreläsningarna blir då mer givande.» (Mycket gott)
- I början tyckte jag det var dötrist, men helt plötsligt blev det riktigt roligt!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Utdelat material, övningstillfällen.»
- Pedagogiken och laborationerna(det var mkt att göra men kul och givande).»
- antal lektionstimmar»
- Laborationerna»
- Laborationerna»
- Lab:arna»
- labben»
- Övningarna.»
- Övningarna. De gav mer än föreläsningarna.»
- Laborationerna och övningarna. Labbarna är roliga.»
- Gemensam tentaräkningen innan tentan. »
- labbarna»
- Laborationerna var mycket bra»
- labbar»
- Lab 1-3»
- Lars-Erik och hur tentan var skriven.»
- laborationerna »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dugga har en oerhört positiv roll både för att repetera dem bortglömda delar av kuresen och samla bonuspoäng.»
- Undervisningarna måste verkligen saktas ner själva tempot på föreläsaren, föreläsaren borde också sluta läsa direkt ur ett labb pm eller likande och gå igenom saker som vi själva inte klarar av, uppgifter osv. Man borde också gå igenom gamla tenta uppgifter från början istället för att vänta till sista veckorna. Så att man börjar tidigt med dem.»
- Skulle vara bra om de fanns en teori del inbakad i labhäfterna, som man också är tvungna att svara på för att klara dem. Skulle göra det så mycket lättare till tentan.»
- Pedagogiken. När man kollar igenom gamla anteckningar så fattar man ingenting av vad det ska vara eller hur det fungerar. Varje nytt kapitel eller del bör rubriceras bättre på tavlan med mer struktur. Ge fler exempel så man lär sig om varje ny grej. Ungefär som i Matematiken.»
- Förläsningsupplägget. Skala bort onödiga moment som bara tar tid och gör att föreläsningen blir ett enda stort stressmoment. Bättre pedagogik.»
- Poängfördelningen mellan tenta och laboration borde omfördelas. Laborationerna anser jag vara en central del av kursen och tar mkt av tiden.De borde därför tilldelas större del av totala kurspoängen.»
- Laborationerna tar för mycket tid, speciellt lab #4. Ett kompendie/pärm med kursens alla papper samlade. Möjlighet till att samla bonuspoäng.»
- Kursliteraturen»
- Vet ej»
- *Se till att den nyaste versionen av dataprogrammen finns i labsalarna *Mindre utdelat material, satsa på kompendie istället *Mer exempel på översättning från C till assembler, dvs jag saknade övningsuppgifter »
- Tentan, hellre fler mindre frågor än vissa jättestora. Det skulle vara bra om man fick veta hur bedömningen görs också. »
- Det måste vara så att man hinner med att svara på det man kan på en tentamen. Färre frågor nästa år! Fundera på om man kan ha kvar laborationerna, och samtidigt få tid till att komma igång med övningsräknandet. Jag upplevde att lab-förberedelserna tog mkt tid, som jag velat lägga på att övningsräkna. Kan man få med något om CAN-bussen på laborationerna? Kanske ihop med Bill och Lennarts kurs "Givare och Don". Styra en elmotor via CAN-bussen. Det hade väl varit kul.»
- Lite repitition i början av kursen för mekatronikerna. Det är nämligen ett årsen man läste Digital datorteknik. »
- skaffa ny bok»
- Borde ha duggor för att t.ex. kunna samla bonuspoäng till tentamen. Hade fått folk att plugga under läsperioden och inte bara till tentan.»
- Mer träning på saker som kommer på tentan och ältning av samma saker i 2 veckor innan, utan mer varierat på föreläsningarna så att man begriper sakerna som finns på tentan.»
- föreläsningarna, måste vara mycket mer planerat.»
- byt ut läraren»
- Ta bort lab 4, den var totalt onödig och man lärde sig inget nytt.»
- Inget särskilt.»
- Mindre föreläsningar med högre tempo.»

16. Övriga kommentarer

- Det vore intressant med lite mer verklighetsanknytning till detta ämne, exempelvis sitter det ett antal av dessa processorer som vi jobbat med i kursen i bilar. Vad gör de där och hur fungerar det rent praktiskt...Visst så var labben bra för att få förståelse men jag tror att man som student kan ta åt sig och bli mer intresserad för detta ämne om man kan knyta det till något.»
- Jag kuggar tyvärr på denna kursen.»
- Svår kurs»
- Frågorna är för mycket och omfattande på tentamen, man hinner inte att tänka för att lösa ett problem.Det är som att man måste skriva av allt ur minnet. »
- Bemötandet från alla övningsledare var inte alltid det bästa. Daniel var dock en klippa!»
- fler labbtimmar»
- Intressant kurs.»


Kursutvärderingssystem från