ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 11/12 Marknadsföring, LBT825

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-15
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
14 svarande

0 0%
0 0%
2 14%
8 57%
4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
14 svarande

0 0%
0 0%
4 28%
5 35%
5 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
14 svarande

0 0%
3 21%
6 42%
3 21%
2 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
14 svarande

0 0%
0 0%
3 21%
4 28%
7 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.28

Kursen kändes angelägen för min utbildning
14 svarande

0 0%
0 0%
2 14%
8 57%
4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 42%
8 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.57

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Grupparbetet var mycket bra och lärorikt! Duggorna med.»
- Projektet, då det gav en väldigt bra överblick av man bör lära sig under kursen.»
- Projektarbetet är bra men dock så kan omfattningen på det diskuteras då man endast kan få G. Det känns alldeles för stort för en arbetsinsats som ska motsvara G.»
- Projektarbetet! Riktigt roligt!»
- Grupparbetet för det omfattar allt som står i kurslitteraturen.»
- Projektet, kombinerat med lektioner som följer bra tidsschemat för rapporten.»
- Övningarna, de gav ganska mycket. »
- Projektet var givande och illustrerade teorierna bra.»

4. Saknade du något i kursen?

- Ett skriftligt prov för att visa högre kunskaper än motsvarande 3a, för stressigt att ha en munta.»
- Inte direkt.»
- Någonting som konkretiserar kursens innehåll i vår bransch.»
- nej»
- Möjlighet till 4 eller 5 via en skriftlig examination.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Byt munta mot tenta.»
- Examinationen! Rörigt och konstigt system.»
- Skriftlig tentamen istället för två duggor. »
- Tycker att det är mycket jobb för en trea. Projekt, obligatoriska övningstillfällen samt duggor. Att det bara kan bli en trea på arbetet tycker jag är bra! Men jag anser att duggorna kan användas för högre betyg mer än att bli godkänd i kursen. Tycker att mycket av det man visar i duggorna är vad som krävs för en fyra, applicering av modeller "in real life" osv. »
- Lägg till en analyserande fråga på duggan så behöver man inte plugga extra för en munta. »
- nej»
- Duggorna bör vara betygsgrundande och inte bara kunna ge G. Mycket av frågorna som tas upp visar förståelse på en djupare nivå då man både förklarar och ger exempel på modeller.»
- Examinationen, bort med muntan!»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Ett måste är bättre feedback under projektets gång! Väldigt rörigt när lärarna inte var överens om hur rapporten skulle utföras. Gav endast mer frågetecken då Dan endast var med en gång. Bättre att Susan tar allt med projektet eller involvera Dan mer i projekt handledningen.»

Föreläsningar
14 svarande

0 0%
OK»5 35%
6 42%
++»3 21%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.85

Övningar/övriga lektioner
14 svarande

0 0%
OK»5 35%
7 50%
++»2 14%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.78

Att få hjälp och svar på frågor
14 svarande

0 0%
OK»5 35%
5 35%
++»4 28%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.92

Kurslitteratur och annat kursmaterial
14 svarande

1 7%
OK»0 0%
8 57%
++»5 35%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.21

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
12 svarande

0 0%
OK»1 50%
1 50%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 2.5

Projektarbete i grupp
14 svarande

0 0%
OK»1 7%
7 50%
++»6 42%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.35

Muntlig redovisning
14 svarande

0 0%
OK»3 21%
8 57%
++»3 21%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3

Tentamen
12 svarande

0 0%
OK»6 54%
4 36%
++»1 9%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.54

Hemtentamen
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
11 svarande

0 0%
OK»4 44%
2 22%
++»3 33%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.88

Studiebesök
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
14 svarande

2 14%
OK»4 28%
7 50%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.5

Feedback vid examination
11 svarande

2 20%
OK»4 40%
3 30%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.3

Laborationer
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Annat
8 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Bra kurs. För många olika moment i Examinationen.»
- Jag tycker inte det är logiskt att en munta (där man hinner svara på ungefär 4 frågor) kan avgöra om man är värd högre betyg en 3. De två duggorna visar enligt mig mycket bättre vilket betyg man bör få. Alternativ kan vara att ändra hela uppläget till en skriftlig tentamen.»
- Betygssystemet kanske skulle kunna förenklas med mer utförliga duggor som kan visa på det individuella betyget, istället för munta.»
- Lärde sig väldigt mycket. skönt med lite högre arbetsbelastning än vanligt, man lär sig mycket på det!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.83
Beräknat jämförelseindex: 0.7

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från