ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Logistikens grunder, SJO180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»4 40%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 3

- Fick göra mkt arbete hemma» (Cirka 30 timmar)
- Vi hade tre stora rapporter att skriva.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»1 10%
50%»2 20%
75%»1 10%
100%»6 60%

Genomsnitt: 4.2

- Föreläsningarna var inte centrerade kring de kapitel som var aktuella för veckan utan koncept som kom längre fram i kursen kunde det istället läggas vikt vid. Därför slutade jag gå på föreläsningarna efter läsvecka 2.» (25%)
- lite oinspirerat med undervisning som mest handlade om att läraren läste innantill i boken» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 30%

Genomsnitt: 2.8

- Jag tror vi kollade på målen första lektionen men jag är inte säker. Därefter har det inte varit relevant för mig att kolla närmare på dem. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3

- Kursen baserades på boken och examinationen baserades på frågor från boken, känns som det går väldigt hand i hand ja» (Ja, i hög grad)
- Ej tentamen, bara inlämningar.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vet ej.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 70%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.4

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 3.5

- Jag grundade min inlärning på boken, dock tycker jag inte att boken var pedagogisk. Det var många gånger svårt att se vad författarna var ute efter och de bilder som är med i boken, vilka man kan tro är där för att simplifiera problem, var bara mer förvirrande. » (Ganska stor)
- Kursen och litteraturen känns som ett» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»6 60%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 1.6

- Det fanns ingen webbsida för kursen,läraren "hade inte tid"» (Mycket dåligt)
- Vi fick ett kurspm första lektionen vilken läraren tydligen, enligt egen utsago, slängde ihop klockan tre på natten, dagen före föreläsningen. Detta behövde i sin tur förtydligas ytterligare. Det fanns ingen kurshemsida. » (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.55

- Lätt att föra en konstruktiv dialog med läraren. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 40%
Hög»6 60%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.6

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»4 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Jag läste på 75% under perioden så för mig var det lagom. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 70%
Gott»2 20%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 3.4

- Det var svårt att skaffa sig en uppfattning om vilken arbetsinsats som krävdes för de olika projekten och hemtentan. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ingen tenta utan flera delmoment. Dock bör en större del av betygssättningen läggas på de två grupparbeten som endast var bedömt som godkänt/icke godkänt. »
- Läraren»
- Muntliga redovisningsuppgiften.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer strukturerade föreläsningar hade varit att föredra. »
- En tydlig struktur över föreläsningarna där relevant information gås igenom på avsedd föreläsning. »
- Att man börjar använda pingpong till kursen.»
- Läraren bör inte läsa så mycket ur boken.»
- Bättre hjälp för att uppnå inlärningsmålen.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från