ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1_12/13 Miljö och hållbar utveckling, LBT625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-12
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen (används på fler kurser)*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Med examination avses alla moment som bedöms i kursen.

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
46 svarande

6 13%
11 23%
21 45%
8 17%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
46 svarande

4 8%
8 17%
18 39%
11 23%
5 10%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
46 svarande

4 9%
17 38%
13 29%
10 22%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
46 svarande

3 7%
10 23%
16 38%
8 19%
5 11%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
46 svarande

8 17%
11 23%
13 28%
7 15%
7 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
46 svarande

0 0%
4 8%
2 4%
13 28%
27 58%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.12


Kursutvärdering Miljö och Hållbar utveckling, LBT 625

Markera det alternativ som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning. Läs noga! Ge ett spontant svar och tänk inte efter för länge. Står det "lärarna" tänk "läraren" där det passar

2. Lärarna motiverade mig att gör mitt absolut bästa under kursen och ansträngde sig för att göra ämnet intressant*

46 svarande

Håller med - absolut»3 6%
Håller med - delvis»20 43%
Varken eller»13 28%
Håller med - knappast»9 19%
Håller mer - inte alls»1 2%

Genomsnitt: 2.67

3. Jag tyckte att det var en intressant kurs och blev inspirerad*

46 svarande

Håller med - absolut»4 8%
Håller med - delvis»19 41%
Varken eller»6 13%
Håller med - knappast»8 17%
Håller mer - inte alls»9 19%

Genomsnitt: 2.97

4. I examinationen förväntades jag visa om jag kunde generalisera min kunskap och tillämpa min kunskap i nya situationer*

46 svarande

Håller med - absolut»4 8%
Håller med - delvis»19 41%
Varken eller»11 23%
Håller med - knappast»8 17%
Håller mer - inte alls»4 8%

Genomsnitt: 2.76

5. Kursmålen hjälpte mig att organisera mina studier i ämnet.*

46 svarande

Håller med - absolut»6 13%
Håller med - delvis»20 43%
Varken eller»13 28%
Håller med - knappast»6 13%
Håller mer - inte alls»1 2%

Genomsnitt: 2.47

6. Jag hade tillräckligt med tid att lära mig ämnet*

46 svarande

Håller med - absolut»6 13%
Håller med - delvis»13 28%
Varken eller»6 13%
Håller med - knappast»13 28%
Håller mer - inte alls»8 17%

Genomsnitt: 3.08

7. Kursen stärkte min förmåga att resonera med andra på ett trovärdigt och analytiskt sätt.*

46 svarande

Håller med - absolut»3 6%
Håller med - delvis»21 45%
Varken eller»14 30%
Håller med - knappast»4 8%
Håller mer - inte alls»4 8%

Genomsnitt: 2.67

8. Lärarna gav mig användbar respons på mitt arbete under kursen.*

46 svarande

Håller med - absolut»6 13%
Håller med - delvis»13 28%
Varken eller»9 19%
Håller med - knappast»9 19%
Håller mer - inte alls»9 19%

Genomsnitt: 3.04

9. Kursen utvecklade mina analytiska färdigheter*

46 svarande

Håller med - absolut»1 2%
Håller med - delvis»14 30%
Varken eller»21 45%
Håller med - knappast»5 10%
Håller mer - inte alls»5 10%

Genomsnitt: 2.97

10. Lärarna uppmuntrade oss att testa våra egna idéer*

46 svarande

Håller med - absolut»2 4%
Håller med - delvis»11 23%
Varken eller»12 26%
Håller med - knappast»10 21%
Håller mer - inte alls»11 23%

Genomsnitt: 3.36

11. Examinationen fick mig att förstå ämnet på ett djupare sätt.*

46 svarande

Håller med - absolut»1 2%
Håller med - delvis»10 21%
Varken eller»13 28%
Håller med - knappast»13 28%
Håller mer - inte alls»9 19%

Genomsnitt: 3.41

12. Arbetsbelastningen i kursen var för tung och vi hade inte tillräckligt med tid att till fullo förstå ämnet.*

46 svarande

Håller med - absolut»16 34%
Håller med - delvis»16 34%
Varken eller»7 15%
Håller med - knappast»3 6%
Håller mer - inte alls»4 8%

Genomsnitt: 2.19

13. Lärarna var duktiga på att förklara saker som hade med ämnet att göra.*

46 svarande

Håller med - absolut»3 6%
Håller med - delvis»12 26%
Varken eller»15 32%
Håller med - knappast»12 26%
Håller mer - inte alls»4 8%

Genomsnitt: 3.04


Till slut

Använd utrymmet och tyck till

14. Mina förväntningar på kursen var…,,.

- Att kursen skulle vara mycket mer inriktad mot byggbranschen!»
- att det skulle vara en hård och krävande kurs. För att vara ärlig har tidigare elever framställt kursen som hemsk. Detta innebar att man inte gick in med någon speciellt bra inställning. Dessvärre visade sig det mesta vara sant. Synd då jag i allmänhet tycker att miljö är en viktig del i dagens utbildning.»
- Att jag skulle lära mig mer om vad jag skulle kunna göra i framtiden som byggingenjör för att minska miljöpåverkan av byggbranchen. »
- att lära om hållbar uutveckling»
- Faktiskt ganska låga efter vad jag hört från tidigare elever»
- Trodde det skulle vara inriktat på byggbranschen men det var det absolut in utan allmän kunskap om miljöproblem»
- Låga, efter jag pratat med tidigare studenter.»
- Inga. Går som vanligt in i kurs med öppet sinne. »
- höga, blev besviken av att allt var så rörigt»
- Att kunna knyta den hållbara utvecklingen till mitt framtida yrke»
- Att det skulle bli intressant»
- Låga, kursen har inte något gott rykte. Men det skulle bli intressant att lära sig en del om miljö. Jag förväntade mig att den skulle vara tydligt vinklad mot byggbranschen. »
- att jag skulle få en större förståelse kring ämnet hållbar utveckling vilket jag från början inte riktigt hade grepp om.»
- Jag hade hört att kursen skulle vara en ricktigt otrevlig kurs som man helst inte ville veta av. Jag hoppades innerligen att dom hade fel för själva ämnet är väldigt intressant. Tyvärr hade jag fel det tog 2 veckor sen var musten ur mig, tråkigt....»
- att lära mig mer ingående om hur byggbranschen kan arbeta miljövänligt.»
- ...Låga från början. Miljö och hållbar utveckling är ett ämne ökänt för sin "flummighet" och osammanhängande innehåll. Men de låga förväntningarna också på grund av att kursen tycks ha något av ett skamfilat rykte hos de tidigare årskurserna. Kursen berör ett ämne som genomsyras av en sorts hyckleri - det är viktigt att tänka på miljön, i all dess betydelse - men få gör det. Speciellt få är de ute på byggena som gör det. Tyvärr.»
- En större förståelse om ämnet miljö och hållbart tänkande. »
- tråkigt ämne»
- Att det skulle handla mycket om miljö, men det handlade om sociala och ekonomiska faktorer också.»
- Att det skulle vara en introduktionskurs i miljötänkande där vi skulle få en känsla för hållbarhet inom byggindustrin.»
- Ganska låga så jag blev ändå positivt överraskad av att det var ok. »
- Höga. Förväntade mig mycket vilket det också blev.»
- Att från ett byggperspektiv se hållbar utveckling under en byggprocess och dess livslängd.»
- rätt höga då hållbar utveckling är ett intressant ämne som engagerar.»
- Inte jätte höga, men hoppades på att få ett större intresse för ämnet»
- Att det mesta skulle vara kopplat till byggbranschen. »

15. Det viktigaste jag lärt mig i kursen är..

- att se helheltsproblemet i världen vad gäller en hållbar utveckling och i vilken riktning vårt miljömässiga beteende tar oss. Kursen har givit mig en ganska bra övergripande bild över hur situationen ser ut idag men jag önskar att allt togs upp lite mer konkret. Som det var fick jag en ganska flummig och oklar bild över hur allting ser ut och fungerar.»
- Att världen går undan och det är inte mycket att göra åt det. »
- att man ska titta på varudeklationen»
- Ett sätt att tänka och värdera en hållbar utveckling»
- Att ta information med en nypa salt. »
- olika sätt att undersöka miljöproblem på»
- Vad hållbar utveckling är»
- En helhet om miljö och hållbar utveckling, vilka faktorer som finns och ligger bakom en hållbar utveckling och god miljö»
- Att AE-studenter är problematiska att arbeta med»
- Att det finns mycket att göra inom byggbranschen med avseende på hållbar utveckling. Förhoppningsvis kan vi som läst kursen bidra till ett arbete i rätt riktnig inom området.»
- medvetenhet om människans belastningar vilket är nyttig men tung info att bära.»
- Att det finns systematiska verktyg att använda för att göra miljöproblem mer konkret.»
- Allt egentligen kommer gå åt pipsvängen, det enda man förmår att göra med jordens alla miljöproblem är att sakta ner dess negativa utveckling och konsekvenser.»
- Hur viktigt det är att ha ett livcykeltänkande tidigt i ett byggprojekt för att underlätta för kommande generationer.»
- Verktygen »
- Verktygen som som används i miljösammanhang. »
- olika metoder och verktyg som ex. DPSIR»
- Hur man gör analyser, enligt konstens alla regler. »
- väldigt svårt att säga, jag kan inte anse att kursen gick igenom något nytt som man inte lärde sig i biologin från gymnasiet»
- Att vi, i yrkesliv som på fritiden, måste få till en förändring i vårt sätt att hushålla med vår natur.»
- Att man ska sluta äta kött, sluta köra bil och flytta in till "stan". Ne skämt å sido så är det väl bra att få en inblick i vad vår bransch står för i miljön och hur den går att förbättra.»
- Att vår begränsning är jordens lagerresurser»
- Miljölagstiftningsbiten»

16. Speciellt bra var ..

- övningarna som behandlade de lite smått oklara föreläsningarna. Tror de var dessa som gjorde tentaplugget lättare.»
- övningarna»
- Att kursmålen var tydliga för varje föreläsning »
- Övningstillfällena. »
- seminarierna»
- Kursmålen, tur att de fanns annars hade jag inte klarat kursen. Övningarna lärde man sig mkt på och de var roliga! Man belyste intressanta situationer och man fick ett bra tankesätt. »
- Studiebesöket vid Kvillebäcken. Peer-Respons i grupparbetet men saknar en del... Övningarna gjorde verkligen så att man förstår ämnet. »
- Gästföreläsarna som gav en bredare och mer verklig bild av hur ämnet kan appliceras i verkligheten. »
- de olika responstillfällen och delinlämningar som gavs när rapporten skrevs. Rickard var toppen som gav oss två handledartillfällen under arbetets gång och gav oss bra och mycket respons, både bra och dålig som gjorde att arbetet kunde utvecklas. Roligt med olika föreläsare! OCh övningarna, dem gav VÄLDIGT mycket!!!»
- Övningspassen. Skapade bra diskussioner, dock fick man aldrig riktigt veta om man tänkt rätt»
- Kan tyvärr inte komma på något bra»
- att doktorander var med som var specialiserade inom vissa ämnen. Gjorde kursen väldigt djup och intressant.»
- Gruppövningarna, som ger en mer konkret förståelse i praktiken. »
- Övningarna under kursen. Helen var en mycket bra och inspirerade eleverna. Tummen upp för engelsmannen! »
- övningarna, men de borde styras upp bättre och vara mer seriösa. Dessutom borde det ändras så att lärarna hoppar runt mellan klassrummen istället för studenterna som det var nu. Vi visste aldrig vart vi skulle vara och hittade inte rätt klassrum. »
- Koppling med byggindustrin, vilka gifter och vilka material som var bra ur miljösynpunkt.»
- Övningarna»
- Studiebesöket.»
- jag tycker att vissa av övingarna var rätt bra, DPSIR var bra upplägg på. »
- Övningarna.»
- Övningarna och den gröna boken har varit till stor hjälp!»
- Övningarna var mycket bra, intressanta och roliga helt enkelt! Opponeringen var mycket bra att få möjlighet att göra.»
- Övningarna»

17. Mindre bra var…,

- Tentan var dåligt formulerad och inte bra upplagd!»
- allt viktigt och relevant som beskrevs flummigt. Mycket virriga föreläsningar och powerpoints som var ostrukturerade. Under tentaplugget hade det varit bra med mindre bilder och pilar som gick kors och tvärs, och mer punktmässig information på slidsen. Jag hade även uppskattat att de gästföreläsare som hade föredrag för oss fick göra sin grej utan att bli avbrutna av lärarna. Man märkte tydligt irritationen när de inte fick dra igenom sina planerade powerpoints utan att hela tiden bli ifrågasatta. Det slutade oftast med att de inte hann klart med sitt föredrag och snabbt fick bläddra igeom sina sista slides. Det som även var mindre bra var handledningstiderna för projektuppgiften. Man förväntar sig självklart att läraren ska ha läst igenom ens arbete och är redo att ge respons. Att ha en inbokad tid bara någon dag innan inlämning och komma till en handledning där läraren inte har den minsta koll på vad som står i arbetet är oacceptabelt. Frågan är också om inte arbetsbelastningen på kursen är för hög. Då tänker jag på projektarbetet man skrev. Tiden var alldeles för knapp för att skriva ett informativt och noggrant arbete. Borde inte miljökursen kanske läggas över två läsperioder? En för projektarbete och en som grundar sig på efterföljande tentamen? Bara en fundering. Även riktlinjerna för hur arbetet skulle vara utformat gick i sär. Olika handledare hade olika direktiv om hur man skulle skriva och hur uppgifterna skulle vara utformade. Det skapade en lite smått förvirring och gjorde att man inte visste hur man skulle förhålla sig eller utföra övningar och projektuppgift.»
- föreläsningarna de gav inte till provet»
- Tentamen var bra, frågan är mer hur den rättas- vilket inte går att utvärdera nu»
- Powerpointsen behöver struktureras upp, de är inte förståbara i efterhand!!! Tror aldrig föreläsningarna faktiskt har svarat på vad Hållbar utveckling är, så som svaret anses ska vara utan det får man hitta utanför kursmaterial!!! Sen får vi inga HP för rapporten, är det tillåtet?! Utan att gå på angrepp, så var Anna väldigt motiverad och positiv lärare. Men hon pratar mycket, utan att egentligen svara på ens frågor.. Upplägget som vi skulle ha/hon ansåg vi skulle ha var mycket annorlunda vid vad vi tidigare gjort (alltså förljer inte Chalmers biloteks riktlinjer) vilket gör det svårt för oss att veta vad hon vill ha ut av rapporten.. Dåligt med svar på frågor som kan röra tentamen..»
- Kusens omfattning! Alldeles för stor och otydligt förklarat ämne. Värdelösa övningstillfällen men oförberedda ledare. »
- Föreläsningarna och dess substans. Man klämmer också in allt på 7,5hp vilket inte fungerar (måste smalna ner kursen)»
- att föreläsningarna var röriga och ostrukturerade»
- Frågorna på tentan var alldeles för luddiga. jag tror att jag missuppfattade alla. Och det är svårt att veta under tentan att man inte förstår och fråga om hjälp. Det var efter tentan när jag pratade med andra jag förstod att jag hade missuppfattat frågorna. »
- Vi fick bara ett handledningsmöte med Anna, till vårt andra möte (dagen innan inlämning) hade hon inte läst vårt arbete och kunde inte gå någon relevant feedback. Det har definitivt gett en negativ effekt på vårt arbete. Det är inte alls rättvist, hur kan de sätta ett rättvist betyg när utgångspunkten inte är samma för alla? Vidare tycker jag att Anna har svårt att göra sig förtådd. Hon har gjort kursen så mkt svårare än vad den egentligen är. Ärlig talat gav inte hennes föreläsningar mig något, jag plugga ALLT själv mha kursmålen. När man frågar henne en konkret JA/NEJ fråga så går man där ifrån 20 minuter senare inte ett dugg klokare. Detta är det inte bara jag som tycker, vi har diskuterat det i klassen. Hur kommer det sig att hon inte delar ut gamla tentor? Får man ens undanhålla dem? Vi fick inte ens svaren på exempeltenan och då är det svårt att veta om man ska vara kortfattad i sina svar eller om hon kräver mer omfattande svar. Kurslitteraturen var lite märklig och osammanhängande. Synd att det var en bok bestående av delar av olika rappporter, hade varit bättre om det var en bok att läsa från början till slut och slippa behöva hoppa fram och tillbaka, olika författare, olika åsikter. Arbetsbelastningen har tung. Att ha en betygs-inlämning, en presentation också den betygsätts OCH en tenta är för mkt. Det hade varit okej om momenten utom tentan bara var obligatoriska och bedömdes gudkänt/underkänt. Inför tentan lovade Anna dyrt och hederligt att lägga ut svaren på exempeltentan och 1x2-frågorna. 1x2-frågorna kom ut på kurshemsidan 3 dagar innan tentan, resterande kom inte alls. Jag hade klart kunnat plugga bättre om jag vetat vilken nivå tentasvaren skulle ligga på. Slidesen gav mig inget. Om man missade en föreläsning var man chanslös att försöka tyda vad lektionen handlat om. Det hade varit bra med slides lite mer text, t.ex. hur de olika begreppen är kopplade till sammanhanget/vad de betyder.»
- Studiebesöket i Kvillebäcken , verkade som alla fick olika information på rundvandringen »
- Den diffusa projektuppgiften då informationen som gavs inte kändes tillräcklig för att veta mer exakt vad som krävdes av rapporten. Tentafrågorna var en aning otydliga och jag kände att jag nästan fick gissa mig till hur frågan skulle bedömas och besvaras. Tyckte inte riktigt heller att tentan motsvarade kursens disposition. Tex va miljöetik en relativt stor del i kursen och litteraturen men inte på tentan.»
- Grupparbetarna i den form de var. Det skapade bara problem med att jobba med studenter från AE. Det var bland annat problem med scheman och en nivåkrock i rapportskrivning. De har läst en massa kurser om rapportskrivning och presentationer. Vi i bygg har inte denna kunskap. Det var först under tentan vinklingen mot bygg kom. Hela kursen skulle vara mer vinklad. Grupparbetet tog upp alldeles för stor del. Det kändes nästan som att skriva en examensarbetsrapport men extremt förkortad. Detta gjorde så att det inte blev någon högkvalitativ rapport. Många saker på tentan kunde tolkas på andra sätt. Även om vi har lärt oss en del om hur man ska behandla och strukturera miljöproblem så kommer vi INTE använda oss av det när vi kommer ut till verkligheten. Jag har jobbat på byggen som arbetsledare och vet att miljön är det sista man tänker på. Vad som bestämmer är pengarna. Ändra på kursen så att vi får tydliga verktyg att använda när vi kommer ut så att vi kan påverka. Med denna kunskapen kan vi inte det. »
- Gruppuppgiften! Helt meningslöst att sitta och klippa och klistra ihop ett arbete om något man inte kan något om sedan tidigare i kombination med ett extremt oklart kursPM där man aldrig vet VAR och NÄR man skall vara på ställen samt vad man skall göra. Alldeles för kryptisk! Ett lässchema med tydlig struktur över vad som händer är inte för mycket begärt. »
- Peer-responsen borde legat betydligt tidigare i kursen för att få möjlighet att revidera rapporten innan inlämning. Anledningen till att detta låg efter inlämning motiverades med att det annars inte hunnits med, då kanske man istället ska fundera kring hur kursen i stort är uppbyggd. I förhållande till krävd arbetsinsats med tanke på projektets omfattning, presentation och en tung tenta borde kursen legat över två läsperioder för att ha en rimlig chans att ta in ämnet överhuvudtaget. Det mest negativa med kursen var tentan som inte alls gjorde någon rättvisa i förhållande till lärandemålen. Känns trist att när man tränat på lärandemålen kommer till tentan och inte ens förstår frågorna, främst fråga 3. Väldigt otydligt upplägg på tentan, väldigt svårt att förstå vad man skulle skriva och hur mycket. Flertalet av frågorna krävde stor tankegång bakom som kan vara svår att få till på ett tentamenstillfälle då nervositet spelar in. Om istället lärandemålen kommit på tentan som varit sagt hade ändå prestationer kunnat särskiljas. Alltså: Tydligare och mer relevanta frågor i tentan till nästa år... Kvillebäcken kändes inte speciellt relevant.»
- Att det var VÄLDIGT mycket fakta för en VÄLDIGT liten period, väldigt mycket att ta in!!! Tentan var väldigt svårförståelig, svårt att ta sig till frågorna och väldigt stora frågor och omfattande så det var svårt att få med allt man ville få ut, för lite tid!!!!»
- För lite inriktat mot byggbranschen väldigt flummigt, kändes ibland som en filosofi kurs»
- Raporten borde varit utformad enligt harvardstrukturen inte en inte en hemmasnickrad vertion!! jag erkänner att anna försöker att lära ut, men tyvärr så når hon inte ända fram, hon är väldigt flycktig i sitt tankesätt och hoppar väldigt mycket, man kan sitta och lyssna på henne och värkligen försöka förstå men ändå när man går där ifrån och tänker på vad hon igentligen har sagt så är det inget konkret och man är mer förvirrad än man var innan... »
- Tentan, skulle kunna spegla allt jag lärt mig mycket bättre. Synd att lägga så mycket fokus på saker som vi pratat lite om.»
- Hemlighetsmakeriet runt tentan.»
- Katastrof var Annas struktur i kursen. Detta gäller föreläsningar med otydliga powerpoints och mycket personliga referat. Handledning under projektarbetet var den mycket otydligt upplagd från start och alldeles för detaljstyrd med återigen handledarens egna åsikter med exempel som meningsbyggnader etc. För att påminna från introföreläsningen vi hade av Anna under första året på bygg blev det livliga diskussioner där elever lämnade föreläsningen pga många egna åsikter från föreläsaren som upprörde många i klassen. Under denna kurs har mycket få elever yttrat sig pga rädsla att det kan slå tillbaka mot en. »
- Rapporten: Momentet kändes inte tillräckligt genomtänkt för att stimulera eller engagera. Hade kunnat bli riktigt bra om mer fokus läggs till rapporten med betoning på de olika verktygen som används i kursen. Tentamen: Trots klagomål från tidigare år förändras inte utformningen. Frågor ställs på sätt som öppnar för egna tolkningar och syftningsfel. Frågorna är även utformade så att de ber om svar utan omfattningsbegränsning, och med anvisningarna att man inte kan få minuspoäng för överflödig information så skapar de även en kontext där man skriver för skrivandets skull. Föreläsningarna och material: Samma som för föregående årskurser och med information som inte längre är aktuell. Att inte ens datumen ändras i dokument och presentationsmaterial inför att de delas ut visar på oprofessionalitet och att utföraren tar bekväma genvägar istället för att göra det bra. »
- Arbetsbelastningen var alldeles för stor. Projektet var stort och tog upp all tid samtidigt som man skulle lära sig oerhört mycket fakta och ny information inför tentan. För en 7,5 hp kurs var belastningen alldeles för stor. Mindre bra var även att lärarna hade olika åsikter och gav oss olika råd om samma sak. Till exempel på projektet gav vår handledare oss bra respons och rekommenderade att vi skulle göra på ett visst sätt, men sedan under presentationsskedet av projektet hade vi andra lärare och de tryckte verkligen ner oss och förstod inte varför vi gjort på detta sätt. Det gjorde det svårt för oss studenter att veta vad som väntades av oss och vad som var rätt och fel när lärarna har helt olika åsikter om hur uppgiften ska utföras. Tentan var även dåligt upplagd. På flera frågor skulle man diskutera olika saker ur ett miljöperspektiv på specifika områden eller verksamheter i Göteborg. Då många av oss inte är från Göteborg blir detta nästan omöjligt, då vi inte vet vad området eller verksamheten är. Läraren borde i detta fall göra det tydligt från början att man måste kunna allt om Göteborg, eller bifoga en liten förklaring i tentamen så att alla ska förstå. »
- Min grupps handledare Anna gav oss en struktur på vår rapport som var ny och förvirrande. Det skulle ha varit enklare om alla gick efter en vanlig struktur, som en teknisk rapport till exempelt, istället som nu att det skulle vara individuellt efter handlaren. Att det blandades Byggare och AE:are var väldigt kul och lärorikt, dock så passade vårt schema inte alls bra vilket medförde till ett sämre arbetsresultat. »
- Korta tiden, dåliga ämnesvalen för projektuppgiften, könsdiskriminerande gruppindelning, luddiga genomgångar, svårt att ställa om från ingenjörstänkande till ekovetenskapligt tankesätt, icke givande övningar. Således blir kraven för godkänt på tentan på tok för höga. Det var väldigt svårt att veta vilken typ av svar som förväntades vid tentan. »
- Kurslitteraturen, Kompediet var under all kritik! Oklart vad det hjälpte kursen och examinationen och omöjligt att hitta i.»
- Det mesta egentligen, alla instruktioner man fick var luddiga, och tvetydiga. Ofta förklarades det bort med att ämnet är "flummigt" men ämnet är faktiskt inte flummigt, det är stort och ibland ogreppbart, men inte flummigt. Att vi sedan efter att ha läst två år och fått en standard för hur vi skall skriva våra rapporter, plötsligt kräva ett nytt sätt att skriva en rapport på störde iofs inte mig personligen, men för dem som redan har svårt för att skriva underlättar det inte läget, krydda det det sedan med studenter från ett annat program och ytterligare en annan årskurs med ett annat sätt att skriva sina uppsatser så har man skapat förutsättningar för ett tjernobyl. Tiden för att skriva rapporten och för att lära sig ämnet på som det stpr i utvärderingsfråga 12 har varit fullgod, MEN alldeles för mycket tid och energi har behövt läggas på att lösa alla kringkonflikter som blir ett resultat av ovanstående situation. Därför känns kursen som tung, men det är inte ämnet som är tungt, det är arbetssituationen. Jag tycker också att kopplingen till bygg har varit ganska låg, det känns mer som att det slängs in som en eftertanke än som något man verkligen bygger kursen på. Slopa det i sådana fall, gör en ordentlig miljökurs, som man kan få någon kunskap som är till gagn istället för ett halvmesyr. Många av föreläsningarna var sådana att man kände att man inte hade behövt vara på dem, för de gav inget och det är synd, för ämnet är trots allt viktigt.»
- - Studiebesöket till Kvillebäcken. Att ha en lärare som varken är intresserad eller påläst av vad som händer på platsen gör att det blir totalt meningaslöst och ointressant för oss som studenter. - Strukturen inför arbetet. Vi lade mycket energi på att tolka hur ni ville att denna skulle vara och insåg vid första handledningen att vi tolkat den fel.»
- Den vita boken var väldigt dålig! Svår att hitta i, liten text, ofta svår förstådd text. Att blanda grupper mellan Bygg och AE är nog en bra tanke men var riktigt svårt när man har olika grupper i alla kurser man har, och att då passa in det med en annan klass gjorde att den lilla fritid man hade försvann för att jobba med gruppen i miljö.»
- PPP var väldigt röriga, både under lektionen och när de skulle studeras i efterhand. Blev att jag inte visste riktigt vad jag skulle anteckna och fokusera på. Boken är hopplös då den inte har något sorts register eller direkt indelning över vad som är vad då titlarna över varje "kapitel". »
- Litteraturen, tung, jobbig text att läsa osv. Och handledarnas osynkade arbetssätt»
- -Att ni ska krångla till allt så in i hel.. gruppindelning/Projektarb./poängsystem på tentan osv. -Håll era politiska och ideologiska åsikter för er själva(er roll är lärare). »

18. Jag skulle vilja föreslå lärarlaget som planerar kursen nästa år att..

- Lyssna på eleverna. Kolla kursutvärderingarna!! Något måste göras. Kursen kan inte fortskrida såhär tills nästa omgång. Om elever klagar från år till år. Varför görs ingenting åt det?»
- att lägga ut fler tentor på kurshemsidan och lägga ut hela övningarna på kurshemsida det är svår att göra övningarna när man inte har allt. lägga ut i tid föreläsningarna.»
- Fortsätta med kursmål och viktiga ord/begrepp inför varje föreläsningar. Bra powerpoint, lagom med information på dem »
- Tycker tentan testade en för högt, är det ens tillåtet att ha godkäntgränsen på 50%, annars är den alltid 40%.. Väldigt vettig och bra kurs, men borde riktas in mer mot byggbranschen eftersom det är det vi läser om. Förslag på att göra hemtenta istället för tenta, då den testar en väldigt högt. Många många många begrepp som hade vart bättre att faktiskt skriva om i hemtenta än att sitta och förklara samma och samma sak om och om igen som det kändes att man gjorde på tentan...»
- Planera kursen och tillfällena bättre! Fokusera kursens innehåll»
- Handledarna måste lägga sin nivå och förväntningar efter vilka de faktiskt pratar med. Det är trots allt en kurs på 7,5hp och man kan inte få in alla världens problem i djupare diskussioner. Att dessutom föra diskussioner med handledarna är riktigt svårt då de förväntar sig prata med likasinnade som arbetar eller forskar i ämnet. »
- ha tentafrågor som inte är svåra att svara på. Det var svårt att veta vad man skulle besvara utifrån begrepp och kursmål. Det var svårt att se vad som var relevant för frågorna.»
- Skriva tydligare frågor på tentan. Mindre rapport, det blev alldeles för mycket med rapport, presentation, övningar och tenta. »
- Se över slidesen, man ska kunna förstå var ni har snackat om på föreläsningen. Det hade varit skönt att få konkreta svar. Gör rapporten och redovisningen till godkänt/underkänt-uppgifter, arbetsbördan är för stor Kursmålen är bra att ha, de räddade mig. Jag gillade Richard och Helene »
- Mer kommunikation mellan lärarna så alla kommer med samma information »
- ..möjligen ge en mer lättbegriplig information om rapportuppgiften..»
- Ändra grupparbetena, behåll studiebesöket vid Kvillebäcken, skrota det nuvarande tentasystemet. Sätt endast EN gräns på hela tentan. Ändra så att man kan rätta sin rapport efter Peer-Responsen. »
- Det mesta. Ämnet är ju relevant och hyfsat intressant egentligen men lärarlaget får det att bli sövande tråkigt. Men undantag från vissa övningar som faktiskt var bra. »
- Prata ihop sig mellan handledarna så inte vi studenter får olika respons, främst gällande rapportskrivandet. Framförallt är det viktigt att den respons man får är konstruktiv kritik som kan föra rapporten i rätt riktning inte att handledaren säger att det ser bra ut och sen visar det sig vid presentationen att andra handledare tycker indikatorerna är fullständigt orelevanta. Om denna kritik kommit fram i ett tidigare stadie hade man åtminstone haft en chans att revidera rapporten. Ytterligare förbättringar kan vara att kursen inriktas lite mer internationellt med exempel från olika exempel av Sverige och världen. För oss som inte kommer från Göteborgstrakten kan det vara svårt att relatera till lokala aktörer och projekt. Bättre hade varit om exempel nämts från andra delar av världen eftersom det känns som vår kunskap blir något begränsad då 90% av de exempel vi känner till är Göteborgsrelaterade.»
- Samarbeta med, för just nu var det väldigt olika åsikter om vad som skulle vara med/inte med i framförallt projektet då alla sa olika om upplägg och allt från faktainsamling. Så det blev väldigt svårt att veta hur man skulle lägga upp arbetet. Men annars var det väldigt bra att ha olika handledare och så!!!»
- överväg att byta kursansvarig....»
- Göra om tentan. Utgå från kursens upplägg! Gå djupare in på områdena så att man får en bättre chans att visa vad man kan.»
- Ge TYDLIGA direktiv inför utformningen av projektarbetet - mycket ryktesspridning och oklar information bidrar till onödigt arbete. »
- Kursen är mycket viktig för utbildningen men bör ta åt sig av den kritik som har givits under de senaste året. Vad klassen har hört från tidigare år har namninsamlingar gjorts för att få en förändring för nästa års elever, men utan resultat tyvärr. Jag kan bara hoppas att berörda personer tar till sig klassens utvärdering så att fler än examinatorn blir tillfredsställda.»
- Gör om tentan till endast ett obligatoriskt moment med godkänt krav och därmed minska dess omfattning. Gör om rapporten till ett mer seriöst projekt där man utreder olika specifika projekt där och använder sig utav verkygen på ett realistiskt sätt.»
- planerar bättre!»
- Att låta alla gruppera sig som man vill så att man kan anpassa bättre efter schemat. Att använda en tekniks rapport som struktur så att alla vet vad som gäller och får lägga mer tid på att förbättra arbetet än att strukturera upp det. »
- Ta bort projektarbetet. Det gav minst men tog mest tid.»
- Examinera med en hemtenta istället, eller på annat vis. Det är en mardröm för en ingenjörstudent att skriva en uppsats på 5 timmar om ett så diffust ämne som detta. Ha snällare godkäntgränser, men tuffare överbetygsgränser.»
- Att den gröna boken blir kurslitteratur och skippa kompendiet helt. Vi får ändå de viktiga sidorna som behövs för övningarna utskrivna.»
- Tänk igenom vad det är ni vill LÄRA ut till studenterna, fundera ut bästa sättet för detta, och kör på det. Renodla, miljöproblem är komplexa, studera dem systematiskt och analytiskt ur olika aspekter. Gör en prioriteringslista vad är väsentligt, vad är kuriosa och vad kan skippas, och förståss, vad skall de här studenterna redan kunna sedan tidigare..........»
- - Strukturera upp grupperna innan. Väldigt bra att ni blandar byggare och ae:are då man lär känna dem vilket skapar relationer för framtiden, respekt för varandras utbildning och en trevlig atmosfär på skolan. Finns dock som jag ser det ingen anledning att vi ska välja själva. Gör arbetet som obligatoriskt moment som ska vara godkänt men inte 3-5 betyg, utan låt tentan bestämma betyget om det är där haken är. Då behöver ni inte vara oroliga för att någon ska hamna i en grupp med annan ambitionsnivå än den egna. - Lös problemen med vem som ska vara i vilket grupprum på övningarna. Så onödigt att sånt tar tid och energi. - Ha en genomgång om strukturen på arbetet innan vi sätter igång med det momentet. Det skulle spara irritation och onödigt tidsspill. Tack för en intressant kurs!»
- Mer inrikta till bygg! Och en tanke som slog mig var att det i denna kurs har använts väldigt mycket papper, mer än i många andra kurser, massar ju inte så bra med ämnet miljö. »
- Ge under föreläsningen en förklaring över uppläggning av uppsatsen med Metod, Resultat och Analys osv. Vi fick det i första handlednignsmötet (vilket även gjorde att vi behövde ett andra). Speciellt förklaringen över användning av indikatorer i uppsatsen, såsom att specifiera sig på några få och istället använda sig av dem.»
- Snacka ihop sig mer, se saker på samma sätt. Tex rapportutformning»
- Sluta sväva ut i för mycket som inte är relaterat till bygg (Vad har en iller med ämnet att göra?) Var bättre pålästa på det ni föreläser om (Vet vad staplarna på PP:n representerar tex.). Man får lätt känslan av att det som sägs i stor grad är era egna åsikter och inte fakta. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.12
Beräknat jämförelseindex: 0.53

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från