ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-3 Datastrukturer och algoritmer, TDA416/DIT721

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-04-03
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»6 31%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.1

- Kommer inte ihåg...» (?)
- Hoppade av då jag kände att jag kunde för lite programmering.» (Högst 15 timmar)
- Ganska varierande, blev rätt mycket inför inlämning med labbar och tentan.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»2 10%
25%»2 10%
50%»1 5%
75%»5 25%
100%»10 50%

Genomsnitt: 3.95

- Röriga föreläsningar som gett oerhört lite med dålig möjlighet att förbereda sig till då många föreläsningsanteckningar inte kommit upp förrän efter föreläsningen. Betydligt mycket lättare att läsa i boken på egen hand.» (75%)
- Labbade för det mesta snarare på egen hand än handledda labtiden då det brukar vara väldigt fullt där» (75%)
- Kanske missade en föreläsning eller två men var i stort sett på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 50%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»12 70%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.94

- Tycker det var konstig uppdelning på poängen. Den sista uppgiften var nästan 1/3 (18 av 60) av hela tentamen..» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.1

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.78

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»6 31%

Genomsnitt: 3.1

- Föreläsningar, labbar och övrigt material lades ut i sista sekund eller för sent.» (Ganska dåligt)
- Lösningsförslag till tentan har ännu inte lagts upp på kurshemsidan!» (Ganska bra)
- Ofta lite otydliga formuleringar i lab-pm och dyl.» (Ganska bra)
- Utdelat kursmaterial var visserligen alltid väldigt sent utlagt men kurshemsidan var bra och välstrukturerad» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»8 42%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.31

- Dålig med handledning, få tillfälle, få handledare» (Mycket dåliga)
- För få tillfällen för handledning. Det fanns till exempel övningar, men inga övningstillfällen med handledning.» (Ganska dåliga)
- Det hade behövts mer handledarledd tid» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 52%
Hög»8 42%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.52

- Känns som att ibland var det lite överkurs. Man skulle förbereda sig inför Algoritmer, och ibland var nivån för hög. Alla kommer inte läsa den kursen sen.» (Hög)
- Ibland mycket sena returer på inlämningsuppgifter vilket lett till mycket stor arbetsbörda» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»5 26%
Hög»9 47%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.68

- läste 3 kurser så kan påverkat en del...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 30%
Gott»9 45%
Mycket gott»5 25%

Genomsnitt: 3.95

- Jag gillade läraren och ser fram emot kursen sen när jag lärt mig mer programmering :)» (Gott)
- En av de bästa kurserna hittils å programmet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra och intressanta labbar»
- Labbarna var lärorika!»
- Läraren och labbarna.»
- Labb»
- Kurslitteraturen»
- Labbarna var okej men kunde kanske slipas lite på. Tentamen också okej men kändes som B-delen skulle behöva lite mer arbete.»
- Labbarna var mycket bra och intressanta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ej obligatoriskt att redovisa övningar»
- Kursadministration, och bristen på handledningstillfällen.»
- Vet ej.»
- Extra övningstillfälle förutom labbtiderna så man kan få hjälp. Svar till övningarna så kan man rätta sig själv. Mer övningar på att beräkna komplexitet.»
- Större möjligheter till att förbereda sig till föreläsningar.»
- se 14.»
- Beskrivningar av labbuppgifter kunde vara tydligare skrivna.»
- Svar till övningar... mer handledning för labbarna!»
- Lägg upp labbarna i god tid.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från