ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och organisation, LMT965, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»9 64%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.35

- Hoppas innerligt slippa läsa eller pyssla mer med ekonomi...» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»2 14%
50%»1 7%
75%»7 50%
100%»4 28%

Genomsnitt: 3.92

- Thorbjörn och Jan var riktigt intressanta och höll bäst föreläsningar.» (75%)
- Läste två kurser som krockade med varandra.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 2.35

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.92

- Mycket stor variation i frågornas svårighetsgrad» (I viss utsträckning)
- Bra, lagom svår tenta.» (Ja, i hög grad)
- Till nästa år, låt inte lärare utdela "bonusar" till dem som gått på deras föreläsningar. Detta är en ren skandal. Thorbjörn uttalades sig första föreläsningen som han hade när en student ställde frågan enligt följande: Student: Hur mycket ska vi använda oss av kurslitteraturen? Thorbjörn: Eh, hehe ja ni går ju på Chalmers och detta är en in självinstuderande kurs så ni ska bara koncentrera er på att studera i boken. Senare föreläsningar var det ca 6-7personer på Thorbjörns föreläsningar, detta pga att han uttalade sig om att han inte tyckte att föreläsningarna var viktiga. MEN i sista föreläsningen så hade han sagt till dem, som suttit och plågats av hans nochnchalanta uppträdande att dem skulle få bonus till tentan alltså talade han om vad som han skulle lägga in på tentan. Mycket riktigt så lägger han 10poängare på små frågor som ALDRIG dykt upp på tentorna som genomförts tidigare. Jag är otroligt frustrerad över denna särbehandling. + Hur ska vi kunna lära in oss ang. årsredovisningar osv på 2 gånger?! Otroligt dåligt upplägg. Thomas skötte sin del galant. //Mycket missnäjd student.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.57

- Gav lägsta betyget, dock inte pga föreläsaren utan till följd av att kursen i princip var ointressant för mig.» (Mycket liten)
- Beror på lärare.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 2.92

- Jobbig bok från ingenjörssynpunkt, alldeles för grundläggande, hade passat bättre på högstadiet...» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3.15


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.57

- Flera lärare bad oss att inte maila dem» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt samarbete»4 28%

Genomsnitt: 4.07

- Guld värt!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 21%
Lagom»10 71%
Hög»0 0%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- !!! Två kurser sammanslagna till en?!! Otroligt missnöjd!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»8 57%
Hög»4 28%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.35


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»2 14%
Godkänt»1 7%
Gott»9 64%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.5

- Sämsta kursen jag läst, någonsin! » (Mycket dåligt)
- Tyvärr en kurs som jag läst för att jag måste...» (Dåligt)
- Tråkit med ekonomi dock» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt verkade bra, så jag tycker att allt som vi har lärt oss i indutriell ekonomi bör bevaras.»
- Thorbjörn och gärna Jan ibland.»
- Att det finns tid för övning»
- En och samma lärare, Tomas Persson, bästa läraren, fick ut allt av honom. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vi hade 4st olika lärare under kursens gång och de hade ingen koll om vad de andra hade redan gått igenom. På grund av detta, var de två första veckorna samma föreläsningar om och om igen. Hela kursen verkade mer anpassad till ekonomer än till ingenjörer.»
- Inget behöver förändras.»
- Jämnare nivå på tentafrågorna, högre godkäntgräns»
- Mindre upprepning på övningarna. Öka tempot.»
- Lösa mer uppgifter på lektionen, så man förstår hur man löser dem.»
- om möjligt dela ut utskriven powerpoint presentation så att man kan skriva kommentarer i den under föreläsningens gång»

16. Övriga kommentarer

- Har inga övriga kommentarer.»
- När jag lagt ner mycket tid och engagemang på denna kurs så vill jag att framförallt ingen särbehandling ska äga rum. Mycket tråkigt detta. »


Kursutvärderingssystem från