ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ergonomi HT09, LMU057

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 14%
75%»5 35%
100%»7 50%

Genomsnitt: 4.35


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 21%

Genomsnitt: 2.64

- Eller så skulle jag läsa dem noggrannare...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 41%
Ja, i hög grad»2 16%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 3

- Specifikt vad frågorna var ute efter var inte alltid helt klart.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- undervisningen hade kunnat vara mer preciserande, Inser i efterhand att det varit bättre att inte gå på någon föreläsning och istället ägna den tiden åt att läsa i boken.» (Mycket liten)
- Ärligt talat så kändes nästan alla föreläsningar som en introduktion till den egentliga kursen. Det var bara skrap på ytan hela tiden!» (Mycket liten)
- Lite rörigt vad det var som man talade om ibland. Ibland kom även en del begrepp upp som man trodde senare skulle förklaras men som inte blev förklarade.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 3

- Bra bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.14

- Bättre sortering av olika sorters utdelade dokument samt gärna att alla dokument läggs ut. Jag tror att vissa frågor och kunskapsmål endast delades ut i pappersform.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»2 14%
Har ej sökt hjälp»4 28%

Genomsnitt: 3.71

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 28%
Hög»7 50%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- hade inte varit hög om begreppen och metoderna gått igenom mer genomgående på föreläsningarna. » (Hög)
- Vi hade ett grupparbete där alla gruppmedlemmar skulle lägga ca. 20 men det blev mycket mer om man ville uppnå kriterierna för bra poäng.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»8 57%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 14%
Godkänt»5 35%
Gott»7 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- det blir för mycket med både tenta och grupparbete. Varför inte ha ett större arbete o ta bort tentan?» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Avsnitt om interaktion mellan människa och maskin var mycket intressanta.»
- Projektet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag anser att det projektarbete som görs i kursen bör viktas som något större. I alla fall i min grupp har många timmar lagts ner på projektet, fler än de 20-25h som rekommenderats.»
- Det var bra att vi fick läsanvisningar från början av kursen, men det vore bra om de följdes upp på lektionerna med t.ex. diskussioner i grupp om det veckans läsning och lektioner handlat om. Man bör få veta poängen från projektet innan man gör tentan.»
- Att men löser problemet med grupparbetet. Antingen att man tar bort tentan och gör ett större arbete eller att man helt enkelt tar bort grupparbetet. Det kändes inte som fick tid att koncentrera sig på något av dem när det är upplagt som det är nu.»

16. Övriga kommentarer

- jag hade önskat att projektet hade utökats, då det var den del av kursen man fick ut mest av. Målen inför tentan kändes oklara, och hängde inte riktigt ihop med det vi gått igenom på föreläsningarna.»
- Roligt och lärorikt projekt!»


Kursutvärderingssystem från