ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1, Ledarskap ombord, SJO735

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»4 22%
Cirka 20 timmar»7 38%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.5

- Tentapressen infall sig aldrig så därför bortprioriterades kursen tills inlämmingsuppgifterna kom» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»3 16%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 100%

Genomsnitt: 4

- Målen är väldigt detaljerade. Blir nästan lite svårt att förstå vad man ska lära sig» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»11 61%
Ja, i hög grad»5 27%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.33

- En gren skulle belysas i hemtenta. Omfattningen på hemtentan var i min mening samma antal ord som avsnittet behandlades med i boken. Nej, jag tycker inte att examination motsvarade kursens innehåll» (Nej, inte alls)
- Examinationen tycker jag handlar mer om att visa att man kan "tänka och resonera" kring ledarskap än att kunna förklara olika modeller och forskningsresultat som vi gått igenom under föreläsningar. Dock kan dessa modeller vara bra stöttepelare i "resonerandet" för vissa studenter vilket ju då visar att man lärt sig dem.» (I viss utsträckning)
- Kanske är det svårt att göra en tentamen på ett ämne som ledarskap, men skall vi godkännas eller inte godkännas så kan jag inte riktigt se hur den bedömningen skall gå till. Det kändes mest som att det var själva rapportskrivandet som låg till grund för bedömning. I alla fall om jag ser till första hemuppgiften. Jag fick liksom ingen direkt källkritisk feedback. Var min teori, mina tankar rätt? Vem vet? Lite så. » (I viss utsträckning)
- Jag vet att jag personligen har tillgodogjort mig kursen och målen, och mer där till. Däremot var ju hemtenan utformad så att man kunde välja fråga, vilket naturligtvis innebär att den skriftliga examinationen/hemtentan inte testade mina kunskaper på andra områden än den fråga jag valde.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 3.16

- Är inte mycket för diskussionsbiten. Vill mer ha raka fakta.» (Ganska liten)
- De diskussioner vi har haft under föreläsningar har satt igång tankar och reflektioner samt gett mig insikter som jag kunnat använda mig av i hemtentamen» (Ganska stor)
- väl genomförda lektioner med gott om interaktion» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»5 27%

Genomsnitt: 3

- En bra bok absolut men så stor nytta har jag inte haft av den. I och med hemtentamen lånade jag en bok på GU"s centralbibliotek som heter "Ledarskap ombord" och är skriven av Paul Swahn. Den skulle jag verkligen rekommendera som kurslitteratur om det går att få fram den!» (Ganska liten)
- Intressant bok och intressanta dokument» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.27

- Varken ping pong eller mailen fungerade helt på min dator hemma. Po» (Ganska dåligt)
- Schemat var det ju strul med i vanlig ordning. Det där med att dela in klassen i grupper och få det att fungera verkar vara ett gissel. Sen fick vi hemtentauppgiften ganska sent på fredagen, det var snålt.» (Ganska dåligt)
- Gott om mappar utan innehåll?» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 4.11

- Helt suveräna föreläsningar. Högt i tak och bra diskussioner. Mössen har dansat på bordet.» (Mycket bra)
- Men de som ville fick bra hjälp. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»3 16%

Genomsnitt: 4

- Roliga gruppövningar som är nyttiga för alla att prova på!» (Mycket bra)
- Bra med uppgjorda grupper. Man fick chans att arbeta med människor som man eljest inte skulle välja och det ökade arbetsmoralen. » (Mycket bra)
- Klassen har kommit ihop sig på en helt ny nivå. Kanske är det åren ihop som bidrar också, men jag tror att övningar och diskussioner vi haft i den här kursen- har bidragit till att vi som klass har tagit oss "vidare i cirkeln"» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 72%
Hög»4 22%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.33

- Kändes inte så kul med två inlämningar parallellt med exjobbet men det var ganska okej ändå när man väl hade fått in dem. Dock skulle jag verkligen vilja engagera mig mer i ledarskapen och hinna läsa fler böcker i ämnet och det blir svårt när det ligger parallellt med exjobbet.» (Lagom)
- Trist att den ligger som den gör. Vi borde haft den INNAN exjobbet. » (Lagom)
- deluppgiften och hemtentan tog upp väldigt mycket tid pga flummiga frågor» (Hög)
- Hög pga. exarbete vid sidan av kursen.» (Hög)
- Pga. parallelt examensarbete....» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»6 33%
Hög»6 33%
För hög»5 27%

Genomsnitt: 3.83

- Exjobbet och ledarskapen parallellt - ingen hit direkt» (Hög)
- Det har varit mycket i skolan. Nästan heltid och det är inte riktigt ultimat när man har ett litet barn. » (Hög)
- Läste ledarskap parallelt med kurserna i åk 3» (Hög)
- Inte så smart att ha två inlämningsuppgifter samtidigt som ex-jobbet. Dessutom så var det lite lite tid på hemtentan som på så sätt inte riktigt fick gro utan blev något som man spottade ut för att hinna med.» (Hög)
- Ledarskap och x-jobb inte bra kombo.» (För hög)
- En stressad känsla. Har inte med den här kursen i sig att göra. Bara den soppa som det blir ihop med exjobbet.» (För hög)
- Det känns som att jag är flera steg närmare en hjärtinfarkt nu efter denna perioden. Under de tre senaste åren har vi enbart haft ett skrivarbete(i miljökursen). Nu kommer 3 st större projekt under en LP(deluppgift, hemtenta, ex-jobb). Stressnivån blev i flera fall extremt hög. Ett förslag är att exjobbet flyttas till lp2,3 och ex-vis GOC flyttas till LP1. Pss får studenten en övning i skrivprocessen under ledarskapen, för att kunna briljera i ex-jobbet. Nu blev det som att " spela finalmatch i fotboll, samtidigt som vi lär oss spela boll", som en av kursrepresentanterna sa. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»9 50%
Mycket gott»7 38%

Genomsnitt: 4.27

- Bra av Anders genomgång, resonemang....MYCKET BRA med tavla istället för powerpoint» (Mycket gott)
- Anders är en ypperlig föreläsare, pedagogisk och duktig kompetent. Ledarskapsövningarna var på en vettig nivå, ibland finns ju risken att det blir för mycket lek över det hela men möjligheten att tillsammans reflektera över det och sätta in det i sammanhang bidrog till att även jag, som fullkomligen avskyr den form av övningar, tyckte det var intressant. Även Fredrik är bra, och den tredje som jag dessvärre inte minns namnet på (förlåt). » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ingen kommentar»
- Upplägget med dels praktiska ledarskapsövningar och teori under föreläsningar fungerar bra! Bra att Anders ställer frågor rätt ut så att vi studenter blir tvugna att diskutera och reflektera. Jag tycker även att MRM-seminarierna där vi diskuterade var väldigt bra - behåll dem! (Filmerna är inte topkvalitét visst men de visar ju tydligt det vi sedan ska diskutera).»
- MRM var mycket bra..»
- Bra dialog på föreläsningarna. Praktiska övningar»
- Grupptillfällena»
- Fick svar på det mesta...bra med individuell och grupppsykologi...lätt att koppla under tiden till verkliga situationer under lektionens resonemang. »
- Redovisningsuppgifterna kunde ha kommit minst en vecka innan. Även om det var saker vi gick igenom på lektionen dagen innan så var det en del repetition som kunde gjorts i förväg. »
- Allt! Bra upplägg med tanke på tidsdipositionen.»
- Övningarna och upplägget på föreläsningarna. Där finns inget mer att önska. All ära till de som deltagit och satt ihop.»
- Inlämningsuppgifterna var bra istället för tenta då man faktiskt lär sig mycket mer av att läsa sig till saker som man sedan ska skriva ner så det är begripligt.»
- Anders Brödje och upplägget i generellt. Däremot så borde Chalmers dra mer nytta av sådana här kurser, både vad det gäller ämnet, och skrivövningarna, mycket tidigare på programmet. Men Brödje tänker ju själv på det sättet så jag hoppas han får stöd från högre ort. »
- Praktiska övningar»
- Gruppseminarier, MRM-övningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var svårt att hålla reda på vilket lektionsmaterial man skulle ha med sig.»
- Försök lägga ledarskapen någon annanstans än parallellt med exjobbet. Dock bra att den ligger i 4:an då vi studenter uppnått en viss "mognadsgrad" och varit ute på flera praktiker där vi har egna erfarenheter av olika slags ledarskap.»
- Mer tydligt från början vad som gäller med obligatorisk närvaro, och sedan var det massor ändringar i schemat och schemat blev inte spikat fören en bit in i kursen vilket jag upplevde själv och även för många andra skapade en hel del problem.»
- Lite krångligt med alla seminarier,övningar o föreläsningar. Svårt att veta vad som tillhörde vad. Närvarokraven var lite luddiga.»
- inget skall förändras, jag tycker att det är bra som det är idag.»
- Den otroligt monotona rösten i MRM-cbt»
- Läggas tidigare än x-jobbet som ett övningsmoment.»
- En intro tidigare under utbildningen.»
- Tidpunkten»
- Inte lägga den parallellt med exjobbet. Ge mer tid att skriva klart hemtentan istället för den veckan som var. Tar tid att läsa igenom all litteratur och få texten att mogna.»
- Mindre diskussion och mer klara råd. »
- Kursens placering. Kanske sätta den under 3:e läsåret.»

16. Övriga kommentarer

- Jag hade inte haft något emot att "trycka in" ledarskapskursen i någon annan läsperiod så den inte ligger parallellt med exjobbet. Men jag förstår att detta kan bli fel med poängantal osv. Och det är en viktig kurs som kräver mycket tid och reflektion!»
- Blir det bättre struktur och ökad tydlighet vad som gäller skulle det vara bra i övrigt kompetenta lärare och en bra kurs.»
- Vi visste att 80% av föreläsningarna var obligatoriska och 60% av seminarierna men undervisningsformerna var snarlika så det var svårt att hålla isär»
- Bra med skrivuppgifter, bra upplägg, lagom fart, men kanske skulle vart en skrivuppgift och en tentamen, för till tentamen läser man mer av allt...»
- Mycket bra lärare och kurs!»
- Tackar»
- En gedigen ledarskapsutbildning som kan må bättre av mindre diskussion och mer klara råd»
- Givande och intressant. Bra med hemtenta/deluppgift. Blir ett nytt sätt att examineras jämfört med en klassiskt tenta.»


Kursutvärderingssystem från