ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnadsmaterial VBF056, V10, VBF056

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-12 - 2010-03-31
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 30%

Genomsnitt: 2.84

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Jag tycke det var väldigt bra med två delar, en teori och en problem» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»4 33%
Ganska liten»7 58%
Ganska stor»1 8%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Närvarade endast vid första och de två sista tillfällena» (Mycket liten)
- Föreläsarna läste innantill det som stod i boken» (Mycket liten)

5. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»5 41%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- vet ej» (?)
- Skulle vara bra om inte läraren helt skrev av facit i boken hela tiden...» (Mycket liten)
- Närvarade ej» (Mycket liten)
- Den enda räkneövningen som var bra var den då en gammal tenta räknades.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

6. Till hur stor hjälp har laborationerna och laborationsredovisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»8 61%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.84

- Ett mycket bra moment!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har studiebesöket varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3

- Studiebesöket var viktigt för att få en verklighetsanknytning när det gäller betongen. Givande på många sätt.» (Ganska liten)
- Kul att se i verkligheten!» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har gästföreläsningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»5 41%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»1 8%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- vilken gästföreläsning? » (?)
- Jag slutade gå på föreläsningarna innan den var.» (Mycket liten)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»10 76%

Genomsnitt: 3.76

- Framförallt litteratur vid sidan av den som angavs för kursen. Jag använde på programledningens rekommendation litteratur från Birkhäusers förlag i samverkan med Burströms bok.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 76%
Hög»3 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Det gavs ingen schemalagd tid till egen räkning vilket gjorde det svårt att hinna räkna.» (Hög)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»3 23%
Har ej sökt hjälp»3 23%

Genomsnitt: 3.61

- Bra under laborationer, dålig när det gäller räkning.» (Ganska bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationen och studiebesöket»
- studiebesök och labbar, bra upplägg på tentan med teoridel och problemdel»
- Studiebesöket.»
- studiebesök»
- Laborationerna»
- studiebesök»
- Laborationerna och rapporten. Det är Alltid bra med obligatoriska delmoment för att sätta igång inlärningen. »
- Laborationerna och studiebesöket»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsnarna bör tänka över sina slides och försöka göra något för att aktivera de som lyssnar. Fem slides i rad med olika diagram gör en bara sömnig.»
- Räkneövningarnaexemplen bör vara tydligare VAR i läroboken man hittar tabellerna, diagrammen, etc.»
- Om det ska vara en gästföreläsare kan han/hon kanske prata om nånting som är nytt för oss, som inte står i boken. Bara slutet av föreläsningen kändes givande. Berodde kanske på dålig kommunikation till honom om vad vi pratat om?»
- Mer stimulans, möjlighet till fördjupning inom ämnet.»
- Boken är inte skitrolig, och det är rätt mycket bland text och instuderingsfrågor som inte är så relevant. Kanske går det att leta bättre kurslitteratur, där dessutom hållbarhetsaspekten blir uppenbar?»
- mer schemalagda tillfällen för inläsning och räkning»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- En lätt kurs att plocka poäng i.»
- Orättvis övervikt av betong på tentornas teoridel. Dessutom var hållbarhetsaspekten rätt frånvarande i en kurs där det skulle vara ganska lätt att ha med det.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från