ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Strömningslära och termodynamik, SJO700

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»5 18%
Cirka 20 timmar»6 22%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»5 18%
Minst 35 timmar»4 14%

Genomsnitt: 2.88

- Jag har enbart gått på föreläsningar. De självständiga studierna var minimala och max 20 timmar den sista veckan i kursen.» (Högst 15 timmar)
- Ca 25 timmar de veckor jag inte vari sjuk.» (Cirka 25 timmar)
- Hade egentligen behövt lägga mer tid men Avancerad elteknik-kursen tog också mycket tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»5 18%
75%»6 22%
100%»14 51%

Genomsnitt: 4.18

- Deltar alltid 100 % men blev tyvärr sjuk därför missade jag några föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»3 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 62%

Genomsnitt: 3.37

- Tyckte att det var svårt att förstå målen då hela ämnet kändes lite abstrakt och främmande. Var över 10 år sedan jag läste fysik iofs.» (Målen är svåra att förstå)
- Mats förvarnar om att kursen är svår att ringa in i ett prov» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 56%
Nej, målen är för högt ställda»11 44%

Genomsnitt: 2.44

- Jag tycker att målen i kursen motsvara fler poäng än 7,5. Närmare 10p motsvarar nog vad jag tycker. Tycker även att det visade sig på tentan att kursen motsvara fler poäng då tentan i sig reflekterade de mål som ingick men tentatiden inte räckte till (skulle behövt 2h till). Skulle helst se 2x5p på denna kurs = 2 tentor.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen borde ge 10hp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för mycket att gå igenom i och med att det är mycket i Avancerad elteknik också. Dessa två kurser tillsammans blir väldigt tunga.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 29%
Ja, i hög grad»14 51%
Vet ej/har inte examinerats än»5 18%

Genomsnitt: 2.88

- Hade hellre sett att de var särskilda kurser» (I viss utsträckning)
- Ett tentatillfälle tyckte jag var för kort med tid. Tror att fler hade blivit godkända om de fick sitta och grubbla lite.» (I viss utsträckning)
- Går att få ett bra betyg genom att bara kunna strömning men ingen termodynamik.» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt mycket svårare än det vi hade gjort på lektionerna eller de uppgifter som vi rekomenderades att läsa i boken.» (I viss utsträckning)
- Missade tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»8 29%

Genomsnitt: 2.88

- Har vart på alla föreläsningar men vet ej hur mycket de har gett. Tycker att föreläsningarna ofta var väldigt abstrakta och teoretiska. Skulle gärna haft teorin i relation till något som inte är så flummigt. Mer uppritning av de olika exempel scenariona.» (Ganska stor)
- Men i första hand läser jag på egen hand. Därför låg närvaro på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Väldigt bra struktur på undervisningen.» (Mycket stor)
- Mats är en organiserad föreläsare vilket gör det enkelt att hänga med.» (Mycket stor)
- , men föreläsningarna blev många, så tid till självstudier minskade rejält i förhållande till andra kurser vi haft. Jag tycker det är nyttigt att få tid att tänka igenom själv mellan föreläsningarna och eftersom avancerad eltekni var en ganska tung kurs också blev det lite tid till egenstudier. Många dagar varade till kl 17. Helgerna räckte inte till för dessa kurser tillsammans, (men då kanske inte jag är högst upp på meritlistan för framgångsrika studenter).» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 3.07

- Har inte öppnat boken för mer än att få övningsuppgifterna. Fick ändå en 4a. Borde finnas bättre litteratur, eller så håller PingPong-materialet bättre nivå» (Mycket liten)
- Men föreläsningarna brukar gå i första hand.» (Ganska stor)
- De lösta frågorna som Mats lagt upp i Ping-Pong var jätte bra.» (Mycket stor)
- Boken är bra och tillsammans med Mats omfattande material på Pingpong så saknas inget.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»23 85%

Genomsnitt: 3.81

- Väldigt bra information och tillgång till material på kurshemsidan. Helt klart bästa hittills» (Mycket bra)
- Mycket bra dokumentation på pingpong. Bra med lösningar till räkneuppgifterna.» (Mycket bra)
- Bra! Bättre än kursmaterialet!» (Mycket bra)
- Superbra!» (Mycket bra)
- Perfekt! Har hitintills inte träffat bättre lärare!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.81

- Tyckte Mats var bra på att ge snabba svar men då jag hade svårt för alla tekniska uttryck tyckte jag ofta det var svårt att förstå.» (Ganska bra)
- Svarar direkt på mail, och mer än gärna på föreläsningar. Tyvärr låg jag lite efter och gav mig inte själv chansen att ställa frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Finns folk som inte kan samarbeta under en laboration + rapport...» (Ganska bra)
- Det var bra att man fick välja laborstionsgrupper själv.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 22%
Hög»8 29%
För hög»13 48%

Genomsnitt: 4.25

- På gränsen till för hög. Tycker att kursen motsvara mer poäng än 7,5. Skulle gärna läst denna kurs som 2. 1 för strömningslära och 1 för termodynamik. » (Hög)
- Det är otroligt mycket som ska gås igenom. Att dela upp kursen i två delar eller lägga den tillsammans med en mindre tung kurs än Avancerad elteknik hade nog ökat det pedagiogiska värdet. Det kändes som att Strömningen inte han sjunka in förrän vi började på Termon.» (Hög)
- Eltekniken fick lida» (För hög)
- Har ett litet barn som inte sover på nätterna, såklart spelade detta in...» (För hög)
- Jag anser att både strömnings och termo- läran blev väldigt mycket att förstå på 7.5 poäng. Hade man splittrat kurserna hade man kunnat ta åt sig mer av informationen. Jag kände att jag inte hann få ut allt jag borde ur kursen» (För hög)
- För hög pga at den går samtidigt som avancerad elteknik som krävde lika mkt tid. Enl studieplanerna för dessa två kurser visade totala tiden egenstudier att vi skulle läsa till kl 12 på nätterna mån till fre.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 3%
Hög»10 37%
För hög»16 59%

Genomsnitt: 4.55

- Kursen vi läste upptill inkräktade lite då arbetsbelastningen på den var högre.» (Hög)
- Var aningen hög arbetsbelastning med många elektronik-inlämningar och tung strömningslära» (Hög)
- Laborationerna var placerade väldigt nära tentamens tillfället. Jag skulle vilja se att laborationerna är med utspridda för att inte orsaka stress. Inlärningskapaciteten är bättre ifall man som elev i lugn och ro kan arbeta med labbarna. Det ska även nämnas att kursen vi lästa parallellt (alancerad elteknik) hade sina laborationer placerade på ungefär samma sätt. Försök att synka med de andra lärarna så att alla laborationer skall genomföras samtidigt. » (Hög)
- Det var väldigt hög belastning med diverse inlämningar etc som tog väldigt mycket tid, som hade behövts till självstudier.» (För hög)
- Blev så mycket i slutet.» (För hög)
- Tillsammans med Avancerad elteknik så blev belastningen för hög.» (För hög)
- Se ovan.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»3 11%
Godkänt»8 29%
Gott»9 33%
Mycket gott»5 18%

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För lite poäng för allt som man gör i kursen.» (Dåligt)
- Vettig kurs, men alldeles för mycket för en 7.5p kurs!!!» (Godkänt)
- Många polletter trillade ner i slutet av kursen som dom vanligen gör. Men tyckte att all terminologi (alla svåra och nya ord) gjorde kursen svårförstod.» (Gott)
- Tung men högst relevant kurs. » (Gott)
- Kursen är intressant och väl strukturerad. Det är bara lite väl mycket att gå igenom. » (Gott)
- Deb innehåller bara för mycket som skall läras in och borde delas upp om inte på 2 kurser så på ngt annat sätt.» (Mycket gott)
- .....trots allt. En lärare med disciplin och stort ansvar som kräver likasinnade studenter, vilket jag tycker är ett måste på högskolenivå. Läraren fick studenterna att vakna till och respektera läraren och andra studenter på ett bra sätt som jag inte märkt av tidigare i ngn annan kurs. Det var ett stort plus! » (Mycket gott)
- Bra föreläsare! Intressant att lyssna på, förklarar bra vid eventuella frågor. Bra planering gällande föreläsningarna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna, övningslektionerna»
- Bonuspoäng från labbarna»
- All bra info på pingpong.»
- Lösta övnings.ex var till mycket bra hjälp, de var väl genom arbetade och till stor hjälp. Stort plus!»
- Mats är en bra föreläsare som gör det intressant och roligt. »
- Bra laborationer med en rapport man lär sig mycket på att skriva!»
- Möjlighet till bonuspoäng genom inlämningar. Motiverar och hjälper inlärningen!»
- labbarna var bra och lärorika! »
- Det som bör bevaras är sättet som Mats lär ut, att sakta, begripligt och genomförligt gå igenom kursens innehåll. Laborationerna var också bra och man lärde sig mycket av dem.»
- Jag tycker att Mats upplägg är bra som det är.»
- Var bra med material på ping pong.»
- Läraren! »
- många föreläsningstillfällen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle varit bra om det varit en dugga för strömningsläran och en dugga för termodynamiken. Samt att man får bonuspoäng från duggorna. »
- omfattninen på kursens mängdinnehåll»
- Tycker att föreläsningarna borde vara mer mellan teori och räkning. Tycker att teorin lätt blev abstrakt och hade gärna sett att läraren visade mer genom att rita på tavlan. Massa ord och formler för något jag inte ser framför mig gjorde saker mycket svårförstådda.»
- Tycker att kursens omfattning är för stor och behandlar alldeles för många olika saker. En mer lätt förståeligt inledning inför varje " nytt kapitel " borde finnas, då det kändes som att man bara byggde på fler saker på varandra innan man ens hade fått en uppfattning om vad man gjorde i tidigare avsnitt. Det är även för många föreläsningar, vilket är förståeligt med tanke på kursens omfattning, men borde som tidigare sagt kortas ner.»
- Kanske läromålen, det är för mycket att lära sig på så kort tid. Hinner helt enkelt inte med. »
- Mindre labgrupper. Var 4 i strömningslaborationen, och 2 i vvx-laborationen. Lärde mig 10gånger så mycket när vi bara var 2 pers. Fick dessutom mycket bättre respons på rapporten.»
- gör kursen mindre så den faktiskt motsvarar 7.5p känns mer som 10p nu! »
- Man kan inte ha med så här mycket i en så här liten kurs! Innehållet i den här kursen är inte 7,5hp, det är minst 10hp, om inte mer. Man bör antingen dela upp tentamen så som man hade det innan och ha en tenta för strömningsläran och en för termodynamiken eller så får man minska på innehållet i kursen. Det finns inte en chans att lära sig allt till en tenta och inte en chans för Mats att få in alla delar i en tenta.»
- Jag hade gärna sett omfattande duggor på varje kapitel, de behöver inte påverka betyg med de ger en god blick över vilken information man har tagit tillvara och vad man behöver plugga mer på.»
- Kursen bör läggas tillsammans med en mindre tung kurs än Avancerad Elteknik. Eller så bör den delas upp i två delar och bara köra ena delen under denna perioden.»
- Lugna ner tempot, förklara mer från grunden och inte bara mata på med svåra uppgifter utan att ha börjat från grunden. Inte skrämma upp studenterna med "förra året blev så många underkända osv" »
- Noggrannare genomgångar även om det finns på ping pong. »
- Tyvärr, färre föreläsningar alt ngt kortare. Det blev mkt intensivt.»
- Schemaläggningen av laborationerna. »

16. Övriga kommentarer

- Mats skriver bedrövligt på tavlan, väldigt otydligt. Men det säger han själv också. »
- Kursen anses vara tung och att många äldre studenter har den efter sig är något som de själv berättat men också som föreläsaren påpekat. Tror att detta kan inverka negativt eftersom studenter då nästan förväntar sig att kugga den första gången och inte försöker helhjärtat.»
- Föreläsningarna var osamanhängande p.g.a. anekdoter och utsvävningar som gjorde att man ofta tappade tråden och sammanhanget. Ett tappert försök att göra föreläsningarna muntrare och intressantare men fick motsatt effekt. »
- Nånting måste göras med denna kursen, det var alldeles för mycket innehåll för en kurs med de här poängen. Att så mycket av tiden gick till denna kursen gjorde även att vi inte fick så mycket undervisning som vi hade behövt i den parallellgående kursen, Avancerad Elteknik.»
- Jag tror inte att anledningen till att så många fick underkänt på tentan är att studenterna är korkade, utan att det snarare visar att något är fel på kursen och dess utförande.»
- Jag tycker det är bra med mycket teori på lektionerna eftersom det ändå ingår gemensamma räknetal. Det var gott om räknelektioner då man kunde få hjälp med tal man fastat på. Jag tycker det är bättre med mer teori på lektionerna, för att den är svårare att inhämta själv. Räkna kan man göra själv i stor grad.»
- Rolig kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.44

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.44
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från