ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylärbiologisk metodik, KMG041, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»1 7%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»4 28%
100%»8 57%

Genomsnitt: 4.21


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 14%

Genomsnitt: 2.14

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»3 27%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.14

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»8 61%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 1.61

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»11 78%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.07


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 35%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»2 14%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.07

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 28%
Lagom»9 64%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 42%
Hög»6 42%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»7 50%
Gott»5 35%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.42

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De olika föreläsarna, speciellt maskmannen var trevlig. »
- Att lärarna skriver mer på tavlan under föreläsningarna så man har mer att gå på inför tentan. Kanske även hitta någon kursbok så att man inte står och faller med sina föreläsningsanteckningar.»
- många laborationer»
- Labbarna var bra och intressanta! Kändes som att de var relevanta för kursen. Projektet var bra.»
- upplägget av kursen »
- metodiktänket, att ställa frågan hur snarare än att fråga efter smådetaljer»
- Laborationerna»
- Intressanta laborationer»
- Laborationerna var väldigt bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationerna har för låg nivå på utförandena. »
- Någon form av kurslitteratur att kunna falla tillbaka på när man missat något på föreläsningen eller inte förstår. I nuläget har vi ingen litteratur utan endast slides från föreläsningar (vilka långt ifrån tar upp allt vi förväntas kunna), några keypoints-sammanfattningar samt ett par vetenskapliga artiklar. Detta betyder att vi ofta faller tillbaka på wikipedia när det är saker som inte framgår, vilket i sin tur kan leda till fel information.»
- Bättre förtydligande om att "Group work" innebar ett obligatoriskt seminarium (som vi aldrig hann göra, men ändå). Många trodde att det var tid avsett för projektet. Sen har det också varit dåligt med respons från labhandledarna om labrapporterna. Jag skickade in en labrapport på påsklovet och har fortfarande (onsdag, tentavecka) inte fått svar på om jag är godkänd på den eller ej.»
- Någon form av kurslitteratur hade varit till god hjälp. Vidare hade det varit bra om det funnits lösningar till den enda gamla tenta som fanns tillgänglig. Den sista laborationen borde flyttas till ett tidigare tillfälle då labbrapporterna från denna inte erhölls förrän efter tentan och då det kom frågor på labben på tentan hade det varit bra att veta vad man gjort fel innan dess.»
- laborationerna bör bli mer aktiverande tdvs vara mer moment man får vara med på. »
- labrapporten för yeastlabben har jag fortfarande inte fått tillbaka och trots att jag mailade och fårgade om han fått min rapport så har han inte svarat. tyckte även att labrapporterna blev godkända sent eller som sagt aldrig vilket går det svårt att svara rätt på tentafrågor om labben när man inte fått veta om man förstått. »
- svårtillgängliga föreläsare, otydligt kursmaterial, inte så givande laborationer»
- Inför ordentligt kursmatereal till alla delar. »
- Bättre artiklar att läsa. Som nybörjare är artiklarna på tok för svåra att hänga med i. Dessutom ganska tråkiga och ointressanta!»

16. Övriga kommentarer

- Tentan avspeglade till viss del det som var viktigt i kursen. Samtidigt fanns det åter igen många exempel på specialfall och detaljer som kanske nämnts i förbifarten på föreläsningar men som inte på något sätt framkommit som relevant specialkunskap att pränta in uttantill.»
- På tentan hade jag väldigt svårt att förstå frågorna som Nafiseh hade skrivit.»
- nafisehs flugfrågor var väldigt lustigt formulerade och jag kände att jag kunde tolka frågorna på olika sätt som ger helt olika svar. jag vet att jag har kunskap nog att besvara frågan men är rädd att jag valde fel tolkning av frågan. kanske någon kan läsa igenom alla frågor innan tentan trycks så att alla frågor är skrivna på begriplig engelska»
- trevlig kurs! :)»
- Kursen kändes något rörig. »


Kursutvärderingssystem från