ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljöteknik - hållbar utveckling 08/09, PPU065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-10-28
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»6 35%
Minst 35 timmar»9 52%

Genomsnitt: 4.29

- Det var positivt att arbetsbelasningen var ganska jämn över hela läsperioden. Det var dock en arbetstopp i den veckan som hemtentan skulle in.» (Cirka 20 timmar)
- Kursen bestod av alldeles för många parallella projekt! Minskar bara intresset och istället ökar stress och irritation!» (Cirka 30 timmar)
- Tror jag. Betydligt mer tid än jag ägnat den paralella kursen konstruktionsteknik i alla fall. Dels för att jag tycket att miljöteknik är mycket mer intressant, dels för att det varit hög arbetsbelastning» (Cirka 30 timmar)
- Mycket mer än med konstruktionstekniken» (Cirka 30 timmar)
- Denna kurs gav en otroligt hög arbetsbelastning, det värsta jag varit med om på Chalmers, alldeles för många små uppgifter ökade inte förståelsen, bara irritationen!» (Minst 35 timmar)
- Gemensamma gruppträffar har gjort att mycket tid har gått åt att arbeta med alla olika projekten. Minst 35 timmar, om inte mer. » (Minst 35 timmar)
- Jag tror den totala arbetsinsatsen är mer än det dubbla, räkna uppemot 70 timmar. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 23%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.76

- I början av kursen deltog jag på alla föreläsningar, men efterhand insåg hur meningslöst det var. Många föreläsningar behandlade saker som förvisso var lite intressanta, men helt irrelevanta för kursens inriktning och examination. Det jag blev mest irriterad på var en föreläsning som var efter att hemtentan var inlämnad, och dessutom diskuterad i tvärgrupper, som behandlade precis sådana saker som vi precis hade svarat på. Vad finns det för mening med att föreläsa om sådant som redan vi redan har haft tenta på?» (75%)
- Föreläsningarna var i regel bra.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 81%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 3.06

- minns inte... men det är nog bra» (?)
- Vissa uppgifter var lite svåra att förstå omfattningen, hade varit bra om det var lite tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Nu i efterhand förstår jag målen och tycker att dom stämer väl överens med kursens inriktning. Dock tycker jag att dessa borde kommunicerats tydligare i kursens inledning då jag trodde att den skulle handla om miljöteknik, och inte miljötänkande och miljöfilosofi. Det blev dock tydligt under kursens gång.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt övergripande mål utan tydlig spets eller inriktning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»12 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 18%

Genomsnitt: 2.12

- Jag skulle vilja ha MINDRE antal projekt men dyka betydligt djupare ner i frågeställningar för miljöteknik i samband med projektarbete. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kanske inte målen men arbetsbördan, det var väldigt mycket små projekt i relation till tiden kursen skulle ta. Dels var det fem föreläsningar i veckan och all annan ledig tid lades påp de olika projekten vilket gjorde att den andra kursen vi läst i denna period helt hamnat i skymundan trots att arbetsbördan borde vara fifty fifty.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»8 50%
Ja, i hög grad»7 43%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.37

- Fler uppgifter betyder inte nödvändigtvis bättre förståelse, något Thomas Nyström har kvar att lära.» (I viss utsträckning)
- Den feedback man har fått har, då man fått det av Hans, har inte handlat om innehållet och reflektionerna, utan istället om struktur och rubriker. Vilket jag anser vara oviktigt relativt innehållet i arbetet!» (I viss utsträckning)
- Hemtentamen gjorde det definitivt inte då kurslitteraturen var under all kritik. Leksaksprojektet gick att utveckla till vad varje grupp/person ansåg viktigt.» (I viss utsträckning)
- Lite väl många examinationer kanske, kursen åt mer eller mindre upp all tid.» (Ja, i hög grad)
- Tycker alla projekten var en bra kontroll, på hela kursens områden.» (Ja, i hög grad)
- Leksaksprojektet var bra, vi gick igenom hela processen grundligt. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.58

- Undervisningen har inte tagit upp problematiken kring hur svår miljöfrågan egentligen är.» (Mycket liten)
- Många onödiga föreläsningar som jag hade klarat mig utan (psykologi och energi-delen blev för ytliga och gav mig inte mer än vad jag fick lära mig på gymnasiet och grundskolan. Samtidigt var föreläsare från näringslivet med konkreta exempel på miljöarbete i utvecklingsarbetet verkligen bra!)» (Ganska liten)
- Handledningen tycker jag var mycket bra. Stor eloge till Johan Heinerud som är den bästa handledare jag har haft så här långt. Vad gäller den övriga undervisningen tycker jag att man har fått ut betydligt mer genom diskussion med andra kurskamrater och den information vi fann i den inledande uppgiften.» (Ganska liten)
- Thomas föreläsningar har varit mycket givande. Hans föreläsn. har knappt gett ngt alls, tyvärr...» (Ganska stor)
- Många intressanta föreläsningar och några menlösa. Psykologen kan ni stryka till nästa gång, han visste inte varför han var där.» (Ganska stor)
- Ganska stor, dåligt ord men undervisningen har gett en hint om vad man kan skriva om. Ökat förståelsen.» (Ganska stor)
- Jag tycker tyvärr det varit en del föreläsningar som inte riktigt anknytigt till kursen, känns som om ni velat för mycket i ralation till den tid som finns. Filosofen och thermodynamiken/energi föreläsningarna kändes väldigt onödiga för att inte tala om Hans föreläsning om vattenrening som närmast kändes som ett skämt. Nivån var som på högstadiet och föreläsningen kändes mer som utfyllnad än något som skulle kunnats användas i kursen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»8 47%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- Boken var inte alls bra.» (Mycket liten)
- Jag köpte aldrig boken» (Mycket liten)
- Att säga att kursboken "uthållig utveckling" var ungefär lika givande som en hög med sten vore en grov underskattning av stenens värde.» (Mycket liten)
- Externt material som uppsökts utanför Chalmers har varit till stor hjälp, speciellt till inlämningsuppgift 1.» (Mycket liten)
- Boken var tämligen värdelös!» (Mycket liten)
- Flummig bok. Passar inte på en kurs som heter "Miljöteknik", kändes inte ingenjörsmässig» (Ganska liten)
- Ja eftersom hemtentan var på boken var den nödvändigt. » (Ganska stor)
- Litteraturen var nödvändig att läsa inför hemtentamen. Mycket viktig!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»3 17%
Ganska dåligt»7 41%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.29

- Ologisk namngivning av mappar, man fick leta igenom ALLT för att hitta vad man sökte på kurshemsidan! » (Mycket dåligt)
- Under all kritik. Datum stämde inte, information var felaktig, uppgifter togs bort när inlämning redan börjat» (Mycket dåligt)
- Det stod en sak i kurs-pm, en annan på kursportalen. I något fall var till och med information som berörde förra årets version av kursen med.» (Mycket dåligt)
- I princip i varje dokument vi fick utdelat/utlagt så var det ngt datum som var helt fel. Uppgifter beskrevs på helt olika sätt på olika ställen. Vad som var obligatoriskt, omfattningar av arbeten osv. har framgått mkt otydligt. Med mera..! Intressat kurs, men tyvärr bland de sämst administrerade som vi hittills läst.» (Ganska dåligt)
- Fixa till en ordentlig mappstruktur till nästa år.» (Ganska dåligt)
- Stor förvirring rådde kring var information om alla olika projekt, föreläsningar, inlämningar m.m. fanns att hämta. Ibland kom mail, ibland stod det i kurs-PM, ibland stämde time edit bäst och ibland fick man leta sig fram till filinlämningen för att hitta vad man egentligen skulle lämna in.» (Ganska dåligt)
- Information kom sent och det krävdes ofta förtydliganden.» (Ganska dåligt)
- Det fanns mycket bra information på kurshemsidan. Allt utdelat material fanns där! bra med länkar till websidor som är relaterade till ämnet. Det var rörigt att hitta bland mapparna. Det var oklart när olika moment skulle in eftersom det vid flera tillfällen stod olika på olika ställen. Det är viktigt att det finns entydiga uppgifter, speciellt då det är så många olika moment som pågår parallellt i denhär kursen.» (Ganska bra)
- Att informationen kommer ut samma dag är önskat, men tycker materialet kom ut i helt okej takt. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Kändes dock inte nödvändigt. Återigen så fungerade handledningen mycket bra, och där fanns dessa möjligheter» (Ganska dåliga)
- Lite svårt att få tag på examinator eftersom han inte sitter här, men det gick att få tag på honom per mail. Bra handledare i projektet (Marcus Wendin) som var lätt att få tag på per mail» (Ganska bra)
- Vi hade väldigt bra hjälp av vår handledare i leksaksprojeketet, samt att ni tog studenternas synpunkter på allvar.» (Ganska bra)
- Super trevlig personal. Ställer alltid upp!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- Jag tycker att 7-8 personer i ett projekt (leksaksprojektet) är alldeles för många. det är svårt att få det att fungera. Dessutom var indelning dåligt. Jag hamnade i en grupp där jag knappt kände någon medan de andra var väl bekanta med varandra. Större spridning i grupperna är viktigt! Dela inte in grupper efter hur man sitter i klassrummet!» (Ganska dåligt)
- Svårt att arbeta i grupp om åtta personer, men det fungerade över förväntan.» (Ganska bra)
- Svårt med en så stor grupp i sista arbetet!» (Ganska bra)
- Hela gruppen och klassen var en mycket social och trevlig klass. Underbart att få arbeta med så engagerade och ambitiösa klasskamrater.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 11%
Hög»4 23%
För hög»11 64%

Genomsnitt: 4.52

- För högt i början men i mitten hade jag iblend inget att göra. Mer utspritt vore bra!» (Lagom)
- Många olika och omfattande moment som gjorde arbetsbelstningen hög, men klart okej. » (Hög)
- Man blir bara arg...» (För hög)
- !!!!!» (För hög)
- Ätit för mycket tid från konstruktionstekniken och man har känt sig ganska slutkörd hela perioden.» (För hög)
- Onödigt mycket jobb. Jämfört med andra 7.5-poängskurser har den tagit betydligt mer tid.» (För hög)
- Extremt för hög belastning av den här kursen. Examinatorn måste tro att kursen var den enda vi hade för det var 15p arbete här.» (För hög)
- För hög! Färre projekt som man kunde gå mer in på djupet på hade varit mer givande. När vi satte igång det första projektet (fördjupningsuppgift 1) gjorde vi som vi brukar och satte upp en hög ambitionsnivå när vi dök ner i uppgiften. Vi la ner ca 40-50 timmar per person i gruppen på denna och tyckte att vi hade fått fram ett riktigt bra resultat. Sedan visade det sig att vi skull lagt ner typ 8h istället, och jag har svårt att se att vi skulle fått fram något vettigt över huvud taget på den tiden. Fortsättningsvis under kursen handlade det mest om att lägga ner så lite tid som möjligt på varje del, för att över huvud taget hinna med att få gjort allt.» (För hög)
- Som jag nämnt tidigare är det orimligt att kräva två gruppprojekt som är stora, en stor hemtenta och två induviduella uppgifter samt bibliotektsök med två inlämningar. Väldigt mycket löpte paralellt vilket gjorde att det var svårt att fokusera då det hela tiden maldes på med nytt. Färre moment med större djup verkar bättre.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 17%
Hög»7 41%
För hög»7 41%

Genomsnitt: 4.23

- Alltid mycket att göra. » (Hög)
- hann inte koncentrera sig på konstruktionstekniken alls pga miljötekniken» (För hög)
- Pga. denna kursen. Konstrktionstekniken blev lidande. Synd för oss som eg. kanske tycker konstruktion är med intressant.» (För hög)
- Kul om man har ork kvar att träna eller ha ett socialt liv några kvällar i veckan.» (För hög)
- Allt berodde på den värdelösa miljötekniken» (För hög)
- Pga. just Miljöteknik.» (För hög)
- Denna kurs tog över totalt. Hade knappt tid med den andra kursen förutom under tentaveckan.» (För hög)
- se ovan» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»3 17%
Godkänt»6 35%
Gott»3 17%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.11

- Det var den sämsta kurs jag läst på Chalmers. Innan var jag ganska miljöintresserad, men efter den här kursen fick jag mest lust att köra bil bara för att jävlas. Jag kan inte förstå hur man kan förstöra ett ämne så som det gjorde...» (Mycket dåligt)
- Läs svar på fråga 14-16.» (Mycket dåligt)
- Jag hade väntat mig mycket mer! Mindre personlig förändring och mer metoder för att använda energioptimering i företaget och mer programvaror för utvärdering och analys.» (Dåligt)
- Många irritationsmoment, stor arbetsbelastning, mycket självinlärning, för lite utrymme till egna tankar och åsikter (istället prackas man på vissa uppfattningar och värderingar, dels från boken och dels vid föreläsningar).» (Dåligt)
- Ämnet som sådant var intressant, men för mycket uppgifter har klämts in på för få poäng, vilket är dåligt» (Godkänt)
- Kul kurs, med mycket intressanta delar. den har dock varit på tok för rörig, med för många olika delmoment vilket gör att kunskapsinlärningen hamna på en gymnasienivå. Hade varit roligare med mer fördjupning eller fokus på färre olika delar. Föreläsningarna kan fortfarande var olika och ge spridd kunskap, men våra inlämningsuppgifter bör skäras ner på.» (Godkänt)
- man lärde sig trots allt mycket på föreläsningarna» (Godkänt)
- Intressant kurs, men alldeles för rörig och splittrad. Föreläsningarna hade inte tillräckligt djup nivå och knöt inte alltid an till projekten. Det var för stor spridning på föreläsningarna vilket gjorde att det inte kändes som att man fick tillräckligt djup på något. » (Godkänt)
- Väldigt intressant ämne som stundtals var väldigt bra, men jag tycker att man till nästa år skall se över vad som är viktigt och vad studenterna ska ha med sig från kursen och fokusera på det. » (Godkänt)
- Intressant kurs. Gillade kursliteraturen. Kursen var mycket vid och behandlade väldigt mycket inom hållbar utvekling. Kanske kursen kunde fokuserat mer på produktutvecklarens roll. Fler konkreta exempel på hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling. » (Gott)
- Väldigt intressant och bra kurs, men den känns verkligen mastig.» (Gott)
- jag tycker att det är en väldigt viktig kurs.» (Mycket gott)
- Jätte bra och intressant kurs. Brett innehåll och roliga uppgifter. Kan varmt rekommendera kursen för nästkommande elever. » (Mycket gott)
- Kursen i sin helhet var mycket bra, med det stora undantaget kursboken.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Leksaksprojektet och alla bra föreläsningar.»
- Variationerna i föreläsningarna.»
- biomimicry-föreläsningen, leksaksprojektet»
- Se ovan, tyvärr är det ganska mycket.»
- Förändringsuppgiften var lättsam och rolig att göra, och resultatet blev bra. Det passade bra med hemtenta i denhär kursen, man fick tänka till och bearbeta det man gått igenom. Det var bra att reflektera över förra veckans föreläsningar, men det bör inte förväntas att vi ska göra ngt skriftligt mellan fred em till mån morgon. Det var bra att få lära sig mer om bibliotekets resurser.»
- Leksaksprojektet, Renova.»
- Att vi tittade på hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv är mycket viktigt. Dvs även de sociala och ekonomiska aspekterna fick plats. Det kändes ofta som att kursen var rätt spretig men att Thomas ändå lyckades knyta ihop säcken ibland så att man såg helheten och förstod syftet med kursen. Stort plus i kanten till honom!!»
- Alla momenten, och framförallt leksaksuppgiften.»
- Leksaksprojektet var kul och bra och kändes konkret. Vår handledare Marcus Wendin var väldigt bra. Examinatorn var engagerad, bra gest att t.ex. dela ut pris för bästa förändringsuppgift.»
- mindre tvärgruppsredovisningarna är ofta bra för det skapar en möjlighet att samtala fritt kring redovisningarna och koppla ihop alla delar. Även föreläsarna med exempel från bl.a. fordonsindustrin var väldigt bra!»
- föreläsningarna, filmerna, projekten osv»
- Det finns inget direkt av värde som bör bevaras förutom studiebesöket.»
- Inlämningsuppgift 1 - gav mest. Leksaksprojektet bör utvidgas så att det kanske även finns möjlighet att arbeta med företag. Något som verkligen behövs på TD.»
- Leksaksprojektet»
- Studiebesöket var svinbra!!!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre inlämningar och kanske större inlämningar. »
- Fokusera mer på kvalitet istället för kvantitet, låt arbetsbelastningen motsvara antalet högskolepoäng»
- inte så många olika uppgifter parallellt. Hans, tyvärr har hans föreläsningar varit väldigt intetsägande och innehållslösa. Den feedback han försökte ge på fördjupningsrapporten var skamlig!»
- Inte så himla många parallela projekt. Hoppa över föreläsningar som inte ger ngt (Hans föreläsningar). Känns hårt att peka ut en enskilld föreläsare, men i detta fall är det så lätt att göra det då skillanden i föreläsningskonst och förmåga att förklara ngt är så markant mellan Thomas och Hans.»
- Önskar mer fokus på TD-ingenjörens roll, redan tidigt i kursen. Det första rapportarbetet i grupp kändes inte så givande, det tog mest mycket tid. Föreläsningarna om vattenrening och energikällor var mest en repetition från högstadiet och gymnaiet. Varför var det med i denhär kursen?»
- Finns det ingen nyare bok i ämnet, som kanske är skriven av någon med riktig utbildning? Hellre få och stora arbeten, än massor av små. Första biblioteksuppgiften kändes lite krystad.»
- Känns tråkigt med personkritik, men jag måste ändå säga att jag inte fick ut nästan någonting av vissa av de föreläsningar Hans gav. De var alldeles för breda och ytliga och fick mig att undra vilken hans kompetens är vad han kan och gör annars när han inte föreläser? Inte något med miljöteknik va? Den andra föreläsningen om attityder och beteende var relativt bra, alltså den som inte gavs av andreas nilsson. Men halva hade vi ju hört tidigare i en annan kurs. Känns onödigt. tänk igenom vad som ska vara med på den föreläsnigen egentligen»
- Kanske något till studiebesök. Mycket uppskattat!»
- Vissa av föreläsningarna känns inte trovärdiga. T.ex. föreläsningen om rening som var på en för grund nivå. Det hade känts mer trovärdigt om någon som verkligen arbetade med reningsverk skulle berätta om det och ta det på en lite djupare nivå. Psykologi-föreläsningen var verkligen ute och flög, den kan tas bort. Strukturen måste bli mycket bättre. Ingen visste riktigt vad som ingick i kursen, information stämde inte. »
- En tydligare röd tråd och föreläsningar direkt kopplade till projekten (kankse skulle grupperna kunna arbeta med föreläsningsmaterialet direkt efter föreläsningen, för att direkt testa teorin i praktiken?) Hellre en avgränsning med mer innehåll än en översikt där allt ska bakas in!»
- Boken kan bytas ut.»
- Hela kursen. »
- Kurslitteraturen ska bort (därmed även tillhörande hemtenta frågor). Det MÅSTE finnas någon bättre bok som berör ämnet mycket bättre. Alla mindre inlämningsuppgifter måste bort (förutom den första), det är helt idiotiskt att ha 10 små inlämningsuppgifter. Examinatorn berättigade den taktik med att det är så arbetslivet ser ut. I arbetslivet är det dock så att man arbetar från 8-17 och inte en minut mer... Frågan är om examinatorn någonsin har varit ute i arbetslivet? Det känns oerhört onödigt att en examinator ska göra en mock-up av "verkligheten". Examinatorn har dock inte själv haft någon kontroll över alla inlämningsuppgifter. Leksaksprojektet bör som sagt utvidgas till något större och därmed mer lärorikt. Gärna med utrymme till att grupperna kan ta företagskontakter. Kanske är det dags för examinatorn att kliva av skeppet för den här kursen.»
- Färre men större projekt. Färre men vettigare föreläsningar. Större utrymme för åsiktsfrihet. Ny kursbok! »
- Jag tycker att Hans har varit okvalificerad och inte passat in i den här kursen. Otrevlig attityd och otroligt dålig kritik på vårt projekt. När man lagt så mycket tid på något känns det som ett skämt att få så dålig kritik som att vi använt samma rubrik på tre ställen(när så inte var fallet)och inget på innehållet.»
- MINDRE arbetsbelastning. Det var sinnessjukt mkt att göra HELA tiden!!»

16. Övriga kommentarer

- Informationsspridningen var dålig och ostrukturerad.»
- Miljöteknik är en mycket viktig kurs, lägg mycket energi på att anpassa den så att vi studenter kan få ut så mycket som möjligt av den. Framtiden hänger på det!»
- Väldigt intressant kurs, men tyvärr inte så bra som den hade kunnat vara. Den röda tråden var svår att följa. Kursen kändes lite spretig, det hade varit bättre om föreläsningarna och projekten/uppgifterna hade större anknytning till varandra. Men som sagt, en mycket intressant och i övrigt bra kurs.»
- Många engagerade handledare och föreläsare!»
- tack för en intressant kurs»
- jag saknade lite info om hur man på ett br aasätt får andra på ett företag att tycka att det är viktigt med mijlöfrågor... kanske lite något jag borde lista ut själv, men ändå. Det vore bra med konkreta verktyg.»
- Tack för en jätte trevlig och bra kurs. Mycket trevliga människor på Teknisk Design. Tack för att jag fick läsa kursen!»
- Det första projektet som innehöll informationssökningsmomentet var ganska flummigt. Som vi förstog det skulle fokus ligga på informationssökningen och vi hade väldigt begränsat med tid och dessutom ett visst antal sidor vi behövde producera. När vi sedan fick feedback (av Hans) fick vi det nästan uteslutande på själva rapporten. Som vi hade förstått uppgiften var inte rapporten det som var viktigast och jag tror inte att Hans och Thomas hade kommunicerat med varandra vad som faktiskt skulle bedömas. Det går inte att göra en jättebra research, bra innehåll och perfekt rapport på ett så tidsbegränsat projekt. Examinator måste ha klart för sig vad i uppgiften som är viktigt! En annan sak var förändringsuppgiften. Där hade jag skrivit en A4 eftersom det angavs i kurs-PM att det skulle göras. Sedan kom det fram, efter att inlämningen redan hade börjat, att den uppgiften hade tagits bort. Helt oacceptabelt att sådana saker inte kommer fram i tid!»
- Kursens problem är: Om man försöker säga för mycket riskerar man att inte få sagt någonting...»
- Denna kursen hade kunnat varit så oerhört lärorik på det viset att den gett insikt i miljöproblemEN (notera plural) tillsammans med tidigare nämna men det känns inte som att den kommer i närheten av det. Spontant känner jag att nytt blod behövs för att styra upp den här kursen. Den har verkligen spårat ut totalt.»
- Väldigt intressant ämne som jag gärna läser mer om, dock inte i denna form.»
- Jag tycker Thomas skött kursen bra, se över föreläsningar och Hans roll.»


Kursutvärderingssystem från