ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi 2009 lp4, LKT052

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»4 30%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Minst 35 om jag hade varit på alla föreläsningar.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 30%
100%»9 69%

Genomsnitt: 4.69

- Som ovan.» (75%)
- intek 100% pga schemakrock» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 84%

Genomsnitt: 3.69

- Vi hade en extra målsättning utöver kurspm och kursplanen under den här kursen som var riktigt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»4 33%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»12 92%

Genomsnitt: 3.92

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.76

- Atkins verkar vara hyfsat meningslös... kanske borde påpeka det för blivande elever så de slipper köpa den!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.53

- Själva studieportalen var ju/är lite off, men det gick bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.69

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 84%
Hög»2 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»2 15%
Mycket gott»10 76%

Genomsnitt: 4.69

- Ulf är en klippa!» (Mycket gott)
- Ulf är en mycket bra föreläsare, vilket gör att kursen blir mycket rolig och intressant!» (Mycket gott)
- Allt var väldigt klart och tydligt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget för labbarna.»
- info om sidor och uppgifter som ska räknas»
- ULF!»
- Det mesta, uppläget för kursen har varit bra och lärorikt!»
- Labbarna var väldigt bra för förståelsen av olika fenomen som behandlas i kursen!!»
- Ulf Jäglid!»
- Målsättning.»
- Ulf som lärare. Finns igen bättre!»
- Föreläsaren och laborationerna.»
- målen var mycket bra att ha. Kunde ha som lista och kryssa när man kunde något»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske börja med termodynamiken.»
- fler räknetillfällen under lektionstid»
- Lägga ut svar på gamla tentor, så när man väl gör dem vet att man räknar/svarar rätt på frågorna!»
- inte mycket, möjligtvis att lite litteraturhänvisningar skulle vart uppdaterade tidigare. »

16. Övriga kommentarer

- Intressant och lärorik kurs»
- Ulf är en väldigt bra och pedagogisk lärare!»
- Ulf är en otroligt bra föreläsare!!»


Kursutvärderingssystem från