ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Introduktionskurs marinteknisk engelska, FSP060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-20
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»5 100%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»5 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 60%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 20%
Ja, målen verkar rimliga»4 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Tror det iaf» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej/har inte examinerats än»2 40%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»2 40%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»3 60%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- hade knappt något» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 40%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Vissa papper gick knappt att se vad det var på bilderna, så uppgiften kunde knappt utföras helt och hållet!» (Ganska dåligt)
- vi fick ut papprena bra, men det som stod på dem var totalt ointressant. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 20%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 60%
Lagom»2 40%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 40%
Godkänt»3 60%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Kursen hade gett mer om man hade kunnat tillämpa det vi lärde oss praktiskt. Om vi hade vetat vad verktygen var till för, att bara titta på bilder och googla på engelska ord för tång känns inte så givande. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datorövningarna, det är lärorika för en, som jag är själv, dyslektiker. På så vis får man in alla sinnen för inlärningen och då fungerar det bättre!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Anpassningen till storleken på klassen. Vi fick dela datorer och man kunde inte få lära sig i sin egen takt eller hinna med allting. »

16. Övriga kommentarer

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 20%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»0 0%

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från