ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


CAD och programmeringsteknik H11, VSM171, VSM 171

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-09
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»10 32%
Gott»14 45%
Mycket gott»5 16%

Genomsnitt: 3.7

- Tråkigt mottagande av kritik. Rättningen av den stora inlämningen i CADen rättades på olika sätt av olika examinatorer, något som godkändes av den ena kunde ge anmärkning av den andre. Vid påpekande av detta gavs svar att de skulle återkomma, detta hände inte.» (Dåligt)
- Ibland oengagerade och dryga hjälplärare!» (Gott)


Förkunskaper

Kurserna kräver inga förkunskaper, men för att anpassa tempo och fokus är det bra att få en uppfattning om hur förkunskaperna ser ut.

2. Har kursen ställt för höga krav i att hantera Windows-systemet?

Map filhantering, katalogstruktur, zip-filer etc.

31 svarande

Ja»2 6%
Nej»29 93%

Genomsnitt: 1.93

- den har ställt krav, men inte för höga!» (Nej)
- Står nggrant förklarat i kursboken, men det är viktigt att påpeka att det finns där i, förstår man inte det och sitter utan förkunskaper kan man annars bli stressad» (Nej)
- Känns som att det berott på vad för övnings ledare man haft att göra med» (Nej)

3. Har kursen ställt för höga krav i matematik och fysik?

T.ex räta linjens ekv, medelvärde och standardavvikelse, spänning etc.

31 svarande

Ja»3 9%
Nej»28 90%

Genomsnitt: 1.9

- kanske när vi började med matriser, men inte hade gått igenm det i matten än. dock var det på en enkel nivå så det var ingen fara» (Nej)
- Ja och nej, standardavvikelsens formel var rätt svår att förstå» (Nej)
- och om folk skulle ha problem med det så är det faktiskt deras egna fel, man får ju förbereda sig om man ska börja på en linje på chalmers, vissa i klassen uppför sig som om de fortf går i högstadiet, upprörande!» (Nej)

4. CAD/BIM: Har du erfarenhet av CAD/BIM-system från tidigare?

31 svarande

Ja»15 48%
Nej»16 51%

Genomsnitt: 1.51

- Autocad och Solidworks. Ytterst lite!» (Ja)
- Dock gamla program som Proengineer » (Ja)

5. Progr: Har du erfarenhet av programmering från tidigare?

31 svarande

Ja»13 41%
Nej»18 58%

Genomsnitt: 1.58

- Matlab och c++» (Ja)
- SolidWorks och AutoCAD» (Ja)
- gick en kort kurs i somras i programmering i Python för att förbereda mig inför chalmers. » (Ja)


Undervisning

6. CAD/BIM: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 3.09

- Men Information om inlämning har det inte funnits möjlighet att få på något annat sätt! » (Ganska liten)
- genomgångarna på övningarna har varit mycket bra» (Ganska stor)
- Det skulle ha varit tydligare instruktioner till vad det var man skulle göra. För egentligen har nte det satts på prov då det endast är så att den som kna komma ihåg mest har fått bäst betyg» (Ganska stor)
- Har skapat mig en bred bild av området.» (Ganska stor)
- Mycket bra övningar » (Mycket stor)
- Föreläsningarna hade ganska liten betydelse men övningarna var väldigt bra eftersom de gick igenom allt, kunde ni inte gjort samma sak på programmeringen?» (Mycket stor)

7. Progr: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

31 svarande

Mycket liten»6 19%
Ganska liten»12 38%
Ganska stor»7 22%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.41

- Föreläsningarna var svårbegripliga. Övningarna frustrerande då det var svårt att förstå vad man skulle göra samt svårt att kommunicera m övningsledare pga engelskan.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit till någon hjälp. Det är ovärt att sitta på en föreläsning då föreläsaren går igenom saker utan att själv kunna prova. Plus att det som gicks igenom på föreläsningarna var alldeles för basic, han skulle ha gått igenom mer utmanande saker och mer visat på hur matlabs används. Ofta kändes det som att han inte använder matlab särskilt mycket själ vohc inte har den bästa kollen. Sen även att använda OH är ålderdomligt och ganska dumt då det är en stor sal som rymmer många studerande och de som sitter längst bak inte har en chans att se.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna hade för det mesta en mycket mer basal nivå än vad som krävdes på inlämningarna, ibland kunde klyftan däremellan bli lite för stor.» (Ganska liten)
- Man lärde sig allt genom boken. Föreläsningarna motsvarade inte nivån på inlämningsuppgifterna och datorövningarna var endast frågestund.» (Ganska liten)
- Gick knappt på någon föreläsning då dessa inte höll måttet enligt mig. Bör förbättras!» (Ganska liten)
- mest var att sitta o bara prova själv. inlämningsuppgifterna lärde jag mig massor på» (Ganska stor)

8. CAD/BIM: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»19 61%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»3 9%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.61

- Övningsledarna har inte varit till stor hjälp. Dåligt organisterat. Måste förbättras» (Mycket liten)
- I Cad och BIM kändes det inte som att jag fått så mycket användning för häftet vi fick, tror aldrig att jag har tittat i häftet.» (Mycket liten)
- dock att poängtera har föreläsarna kompletterat detta och varit till stor hjälp» (Mycket liten)
- Visserligen fanns ingen obligatorisk kurslitteratur men boken som många köpte visade sig vara helt onödig. I den stod i stort sett det som gicks igenom i revitfilmerna och på övningarna. Hade vi vetat det hade nog många avstått från att köpa den.» (Mycket liten)

9. Progr: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»16 51%

Genomsnitt: 3.32

- Boken är svår att använda. Det saknas mycket information. Ett exempel: kommandot "fprints" saknas i boken, MEN skulle ändå användas i examinationsuppgiften. Mycket frustrerande.» (Mycket liten)
- Har gett mig svar, men i matlab handlar det väl mest om vana och att känna igen hur man kan använda programmet. skulle va varit fler övningar då en övningsledare går igenom och visar hur saker och ting kan göras och så kan man själv följa med på egen dator.» (Ganska stor)
- Kursboken var väldigt bra!» (Ganska stor)
- Den gröna boken är ju fantastisk! » (Mycket stor)


Målsättningar och färdigheter

10. CAD/BIM: Hur begripliga är kursdelens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 45%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 12%

Genomsnitt: 2.19

- Oeniga mål för kursen. Rättningen av cad-inlämingarna har varit katastrof. Ingen koll och ingen gemmensamrättningplan då olika grupper blivit olika rättade.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen har i CAd-delen framgått dåligt. Det har varit svårt att få reda på vad som konkret krävs för de olika betygsnivåerna, om man ifrågasatte detta var det som att övningsledarna tyckte att de gav "för mycket ledtrådar". Kommunikationen mellan dessa och examinatorerna lämnade också en del till övers att önska. Flera fick anmärkningar på saker på inlämningen som övningsledarna sagt att man skulle göra. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

11. CAD/BIM: Har du använt Revit på eget initiativ för att lösa problem utanför kursen?

31 svarande

Ja»6 19%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»18 58%
Nej»7 22%

Genomsnitt: 2.03

- Jaa, Revit är superkul att leka i!» (Ja)
- har suttit och lekt lite med det hemma eftersom jag tycker det är väldigt kul» (Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden)

12. Progr: Hur begripliga är kursdelens mål?

Kursmålen finns specificerade i dokumenten Målsättning_övn_XX.pdf

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 29%

Genomsnitt: 2.38

- men jag läser aldrig några kursmål tyvärr» (Jag har inte sett/läst målen)

13. Motsvarade Matlab-tentan kursdelens målsättningar dvs examinerades du mot målen?

28 svarande

Inte alls»1 3%
I någon mån»1 3%
I huvudsak»10 35%
I hög grad»9 32%
Vet ej, har ej läst målen.»7 25%

Genomsnitt: 3.71

- Jag har inte tentat.» (Inte alls)
- Den var extremt lik alla övningstentor. Tråkigt då elever som bara nöter in typuppgifter gynnas men inte sätter prov på rätt färdigheter.» (I någon mån)
- Egentligen var det en väldigt enkel tenta. » (I huvudsak)
- Förmodligen, eftersom man kunde dra tydliga paralleller med tidigare tentor. Detta har såklart för- och nackdelar. » (Vet ej, har ej läst målen.)

14. Progr: Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment såsom laborationen i envariabelanalysen är ej "eget intiativ".

31 svarande

Ja»8 25%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»17 54%
Nej»6 19%

Genomsnitt: 1.93

- inom matematisk analys i en variabel» (Ja)
- Förstår inte matlab» (Nej)


Sammanfattande frågor

15. CAD/BIM: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 6%
Godkänt»8 25%
Gott»17 54%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.61

- Karastrofalt att en kurs på Chalmers sätter betyg på vad man hunnit få med för information från en genomgång och inte på kunskap om hur man arbetar med programmet/hur väl studenten kan det. Dålig information. Lärare/handledare säger olika saker,» (Mycket dåligt)
- Ingen ordning alls. Övningsledare, anvarig och rättare är inte överens. Omöjligt för oss elever att göra ett bra arbete vi är nöjda med. Det fram gick olika mål beroende på vilken övningsgrupp man blivit tilldelad. » (Dåligt)
- En bra kurs men kräver mer struktur, bl a att informationen är bättre och samlad.» (Godkänt)
- Vissa missuppfattningar. olika information från olika lärare» (Gott)
- bättre om föreläsare och handledare inte hade sagt lite olika saker» (Gott)

16. Progr: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»4 12%
Godkänt»6 19%
Gott»17 54%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.54

- Dåligt upplägg. Meningslösa föreläsningar. Svårt att hänga med i kursen. Kursboken är svår att förstå/använda.» (Mycket dåligt)
- Kräver bättre föreläsningar och bättre övningar. Om en övningsledare hade haft en dato roch projektor skulle denne kunna gå igenom olika moment och förklara lite mer ingående. » (Dåligt)

17. CAD/BIM: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- genomgångarna på datorövningarna»
- Revit »
- Genomgångar på övningarna! »
- Bra övningsledare, som kan Revit på sina femfingrar. Bra inlämningsuppgifter»
- jag tycker det är bra att det är kopplat till ett riktigt projekt»
- Jätte bra datorövningar/föreläsningar. Man får direkt se hur man ska göra och får direkt hjälp om det behövs.»
- utomstående föreläsare. viktigt att få med en skissdel tycker jag»
- Bra med inl 2»
- Inte mycket, information måste gå att få tag på utanför föreläsning/ genomgång. Om det är för att alla lyckas för bra om informationen når alla kan ju kraven höjas istället som det är idag vet inte lärarna ens själva vad som skall göras! »
- De handledda datorövningarna. »
- Jag gillade att vi även fick ett tillfälle att rita för hand. Bedömningsuppgiften var också oerhört lärorik!»
- Datorövningarna»

18. Progr: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- MATLAB»
- Datorövningarna»
- Föreläsningar med exempel som det har varit detta året.»
- Bra och intressanta inlämningsuppgifter Bra utformad tentamen»
- boken!»
- Inget.»
- att ha inlämningsuppgifter»
- Tycker nivån på tentan var väldigt bra!»
- De handledda datorövningarna. »
- Kursboken.»
- Datorövningarna»

19. CAD/BIM: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare information och bättre sammarbete mellan lärare»
- Prata ihop er ännu mer övningsledare och lärare emellan, så att alla säger samma sak, så att alla ger samma information på övningstillfällena.»
- bör vara mer konsekvent i rättningen!»
- Mycket bör förändrar. Mål, rättning, gemmensamma beslut, uppåslägg av kursen. Eleverna måste få mer information över vad som ska vara med i inlämningen. Det är för rörigt med olika åsiketer från olika övninsledare. »
- kanske lite tydligare med exakta mått. kanske att vi skulle få ut det i ett sammanfattat dokument»
- Bättre kontakt mellan övningsledare och examinatorer, onödigt med missuppfattningar om hur uppgifter skall genomföras. Tydligare kursmål. »
- Ni ger olika information om delarna i det större projektet. De olika grupperna får olika info om hur saker och ting skall göras. Kurs-Pm säger en sak medan föreläsningarna säger annat. Detta skapar förvirring mellan och inom grupperna. Man vet inte vad som kommer att bedömas så vissa fokuserar på fel saker som egentligen inte har någon betydelse. Grupper som som fått samma kritik på inl. får olika betyg. Första uppgiften som skulle göras på första lektionen var nästan svårare än andra större uppgiften.»
- Föreläsningarna, de kändes inte så inspirerande.»
- till viss del föreläsningarna»

20. Progr: Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer sammanhang mellan övningarna och föreläsningarna»
- På föreläsningarna kan det förklaras lite mer ingående hur t.ex. ett kommando fungerar i MatLAB. osv»
- vad som lärs ut under föreläsningarna bör ha en bättre koppling till vad vi gör praktiskt i programmet! nu kändes det som att vi gick igenom väldigt grundläggande komandon när vi programerade mer avancerade program.»
- Undervisningen skulle helst vara utformad som CAD undervisningen,då övningsledarna visar först hur man ska göra och sedan går runt och hjälper till. Övningsledarna ska helst prata svenska (eller så bör matlab-boken vara på engelska). För som det är nu är det svårt att förstå vad övningsledarna vill att man ska göra.»
- föreläsningarnas tydlighet vad det gäller språk. när det är som man skriver i matlab och när det är så som föreläsaren säger. förbättrades mot slutet. också föreläsningar på dator var lite svåra att ta till sig. ev integrera dessa i datorövningarna så att man sedan fick prova själv.»
- Föreläsningar bör hållas på nivå så man kan lösa inlämningsuppgifter mha dem»
- Inlämningsuppgifterna var alldeles för svåra om man utgår från vad som sades på föreläsningarna. Ni kunde ha gjort som på CAD/BIM och valt att ha genomgångar av programeringsuppgifternas delmoment, vissa delar var väldigt svåra att komma på själv. Ni kunde förberett oss på att den muntliga redovisningen var på engelska. Om man har lärt sig alla termer på svenska är det svårt att berätta hur saker och ting fungerar på engelska, särskillt om man råkade få en av de strängre övningsledarna. »
- det bör vara en bättre dialog och samarbete mellan övningsledare och föreläsningsläraren. det var ofta som man fick olika direktiv och svar efter att ha ställt samma fråga till de två parterna. »
- Även här föreläsningarna, de gav inte alltid speciellt mycket kött på benen.»
- Föreläsningarna + tentan!»
- till viss del föreläsningarna»

21. Övriga kommentarer

- Jag tycker det har varit bra och lärorika kurser»
- Jag tyckte att ni tacklade omständigheterna bra gällande den fredagen då servern hade kraschat och vi inte kunde logga in på datorerna. Ett nytt övningstillfälle kom snabbt och inlämningsdagen flyttades. Mycket bra information kring det.»
- jätte kul kurs med bra föreläsare. hade aldrig läst liknande innan men tyckte att det var jätte intressant, givande och kul.»
- Jag är väldigt kluven kring den stora inlämningsuppgiften i CAD. Uppgiften var ju väldigt strikt av den anledning att vi hade ett färdigt hus vi skulle rita av, men då känns det som att man lika gärna kan gå hela vägen och ha det tydligt uppskrivet allt som skulle vara med i ritningen. Men jag vet hur det fungerar i universitetsvärlden (jag har pluggat förr och läser kurser vid sidan av chalmers), att det inte ska finnas något tydligt rätt och fel. Men det är så mycket som är självklart för er som jobbar med sånt här som inte är självklart för oss. Som att ha versaler i ritningen. Eller hur pilarna ska se ut. Det är faktiskt inte så dumt att ha en mall att utgå ifrån. Jag kan ju jämföra med mina kurser i grafisk design. Där är förstås väldigt fritt, för smaken är så olika, men vi får väldigt tydliga direktioner om hur det ska vara. Inga seriffer i rubriker (eller på poerpointpresentationer, ajabaja många föreläsare!) eller i bildtexter. Och när vi efter en uppgift fått såna här tydliga direktiv så behöver vi ju inte få höra det igen till nästa uppgift, för då förväntas man kunna det. Så man kanske kunde göra något liknande här i denna kurs, att man får tydliga direktiv på hur en ritning ska se ut, men inför nästa ritning så ska vi kunna det? Bara funderingar...»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från