ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Oceannavigering, SJO775

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»3 11%
Cirka 20 timmar»9 34%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»6 23%
Minst 35 timmar»5 19%

Genomsnitt: 3.03

- Bra med ticking!» (Cirka 20 timmar)
- den jävla tickingen....» (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för mycket tid på astrodelen för att det inte ska vara en egen kurs...» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»5 19%
100%»20 76%

Genomsnitt: 4.73


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 11%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 46%

Genomsnitt: 3.19

- Något oklart kring hur uppdelningen såg ut mellan oceandelen och astrodelen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Astro delen var klockren medan Oceannavigeringen skulle behöva lite bättre förklaringar » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Under förutsättningen att tiden finns till för att kunna utföra/beräkna/planera dessa moment.»

...positionera sig och kontrollera fartygets kompasser med hjälp av himlakropparna samt bedöma noggrannheten i resultatet
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 16%
Ja, det kan jag»9 36%
Ja, med god marginal»12 48%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.32

...beräkna en storcirkelrutt vid olika förhållanden
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»8 32%
Ja, med god marginal»17 68%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.68

...ta hänsyn till vädersystem vid planering av oceanpassager (weather routing)
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 8%
Ja, det kan jag»11 44%
Ja, med god marginal»12 48%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.4

...planera en oceanpassage
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 8%
Ja, det kan jag»13 52%
Ja, med god marginal»10 40%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.32

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 80%
Nej, målen är för högt ställda»5 19%

Genomsnitt: 2.19

- Javisst, de mål vi skulle nå upp till är helt rimliga. Men tiden vi fick på oss för att tentera Storcirkel och Astronavigering var alldeles för kort!» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»3 11%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»22 84%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Pga mycket dåligt utformad tentamen anser jag att man inte fick möjlighet att bevisa att man behärskade kursens olika moment. Om gränsen för godkänt är 80% på tentamen tycker jag att rimlig tid bör ges till att besvara frågorna. Jag tycker det är mycket tråkigt att komma till en tentamen, väl förberedd, men ej ges möjlighet att bevisa att man behärskar ens kursens grundläggande moment. Frågornas utformning var bra men omfattningen av frågor var rent löjeväckande. Jag hann inte med att slutföra alla uppgifter för betyg tre och frågorna för betyg fyra och hann jag inte ens titta på. Mycket tråkigt när man anser sig ha kunskaper som borde räcka till minst betyg fyra men går ifrån tentan utan att ens veta om man klarat gränsen för godkänt.» (Nej, inte alls)
- Jag anser inte att tentan testade mina kunskaper eftersom jag inte fick tiden till att visa dom.» (Nej, inte alls)
- Jag hann bara med g-delen. » (Nej, inte alls)
- Det var alldeles för kort tid för tentan. Och det va för stora uppgifter på g-delen» (I viss utsträckning)
- Tentan var alldeles för stor, när man inte fastnar på en uppgift och allt flyter på tycker jag inte att det skall vara 1min kvar av tiden, man hinner ju inte dubbelkolla! alldeles för stressigt.» (Ja, i hög grad)
- Helt klart alldeles för lite tid på tentamen. Jag kände att jag kunde det jag gjorde, insåg snabbt att det skulle bli ont om tid och att jag inte skulle hinna dubbelkolla mina svar, trots det han jag inte börja på sista H3 uppgiften, och när jag läste den kände jag att jag kunde lösa den. Det är tråkigt när tiden tar slut och man får inte chansen att visa allt man kan.» (Ja, i hög grad)
- ja och även om man kan arbeta under stress, vilket gjorde att jag ej klarade tentamen. » (Ja, i hög grad)
- Lite synd att det var en tenta för båda delarna. Uppgifterna tar trots allt en bra stund att lösa och speciellt under pressen av en tenta och rädslan att göra slarvfel.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var dock väldigt massiv vilket genererade en stor tidsbrist. Betyg 5 kändes ouppnåeligt.» (Ja, i hög grad)
- Tentans sista uppgift saknade tydlig information om vilken övergång det var som gällde vilket gjorde att den inte gick att göra förrän man fått hjälp och hann då tillslut inte med uppgiften» (Ja, i hög grad)
- Tentan var alldeles för stor och att ha 80% på godkänt nivå när det är två helt olika saker är helt sjukt. Jag satt med tentan och skrev in i sista sekund för att klara den. » (Ja, i hög grad)
- Tentan var för omfattande» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»8 30%
Mycket stor»17 65%

Genomsnitt: 3.61

- gällande astro delen så var nog undervisningen ett hinder i början, det gällde enbart att hinna klart med ticking upgifterna vilket gjorde att man inte alltid han sätta sig och ta det lugnt och verkligen förstå vad man gjorde. » (Ganska stor)
- Bägge lärarna är mycket bra och engagerade. Bra med tickinguppgifterna, man tvingas ligga i fas med undervisningen och det underlättar inför tentamen.» (Mycket stor)
- Väldigt bra med ticking blandar med föreläsningar» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»5 19%
Ganska liten»5 19%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.53

- Saknade verkligen bra kurslitteratur. Istället för att sitta och tyda powerpoints och gissa sig fram till vad som avses. » (Mycket liten)
- Bra med material på pingpong. Filmerna om oceandelen var mycket bra!» (Ganska stor)
- Främst PP-presentationer» (Ganska stor)
- På pingpong fanns väldigt bra material för båda delarna i kursen» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»12 48%

Genomsnitt: 3.48


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- Tickingen känns mer som att man ska kunna det redan när man kommer dit, än att man ska komma dit för att lära sig. Dvs med poängsystemet där man måste uppnå ett antal poäng på varje ticking. För min egen del blir det mer som en klump i magen inför varje ticking snarare än ett tillfälle att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Det har varit en bra kontakt mellan lärare och elev, tycker jag.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»21 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Detta är definitivt ett ämne som man sitter och pluggar ihop med en annan studiekamrat.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 46%
Hög»10 38%
För hög»4 15%

Genomsnitt: 3.69

- Lagom då jag inte hade någon annan tung kurs vid sidan av» (Lagom)
- Ticking tar tid men är ett fantastiskt sätt att lära sig!» (Hög)
- Ticking-tillfällena har varit stressiga (frekventa), dock så borde man kanske se dom som ett stöd till att man ligger i fas med studierna.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»11 42%
Hög»11 42%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.61

- Många obligatoriska moment i de olika kurserna som skapade viss stress. Tidsmässigt dock ok. » (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»6 23%
Godkänt»4 15%
Gott»10 38%
Mycket gott»5 19%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan var det värsta jag har varit med om. Under all kritik » (Mycket dåligt)
- Kursen i stort var bra MEN tentan blevför mastig, tiden räckte inte till! Vi var ett stort gäng som inte hade möjlighet att slutföra tentan. Den bör vara uppdelad i två delar för att uppnå betyg» (Dåligt)
- Undervisningen var mycket bra, men tentamen drar ner betyget. » (Dåligt)
- 80 % för godkänt känns för tufft. Dessutom borde tentan verkligen delas upp till två tillfällen om ni ska envisas med att ha så långa tentor. Jag skulle gärna tagit mig ann dom sista uppgifterna på tentan för högre betyg men jag hann helt enkelt inte. » (Dåligt)
- Astro är ett tungt ämne, det blir för mycket när denna inte är en helt egen kurs...» (Dåligt)
- Kolla igenom tentamen för nästa år, för det var alldeles för mycket uppgifter, tycker ni skall va lite flexibla med 80% gränsen!!» (Godkänt)
- Ocean=gott astro=dåligt » (Godkänt)
- Hade krockande kurser så den här bortptioriterades vid vissa tillgällen!» (Godkänt)
- Alldeles för lite tid på tentan, vill ni "slänga ihop" två dundekurser1, tänk för fan lite innan ni sätter 80% för godkänt!!!!!! Det var inte bara jag som inte hann med tentan utan fick stressa mig genom sista timmen, vilket ofta leder till slarvfel!» (Gott)
- Astrodelen var suverän, oceandelen kunde varit tydligare med vad vi skall lära oss, undervisning i allting. Ex känns Korda som ganska vitalt vid en oceanpassage.» (Gott)
- Bra kombination av lärare.» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ticking»
- Kursupplägget var bra, förutom att ämnena är alldeles är för stora för att puttas ihop!»
- Ticking»
- Johan Hartler, samt johan Magnusson i en liten mindre stressad lärare när det gäller tickingen plus att det var ofta kommentarer som "nej men det här är busenkelt" ja, för vissa kanske.. »
- Undervisningen, tickingen, lärarna.»
- eftermiddagstid för tentan. »
- De informerande PP(Både i utskick och i text-form)»
- Tidning var mycket bra och det gjorde att man lärde sig Astrodelen på ett väldigt effektivt sätt samt att jag tror det kommer sitta kvar bättre eftersom vi räknat så pass mycket och fått förståelse. »
- Tickingen»
- Tickingen»
- Tentan!!!! »
- Behåll kursens innehåll men följande saker tycker jag bör kunna förändras. Bättre material avseende oceanpassagen. Använd mer filmer där Hartler använt en del. Mer sådant i alla kurser. Försök även att spela in föreläsningarna.»
- Ticking. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentamen»
- Tentan!!!!!! Släng inte ihop två dundekurser, gör en 10 frågor tenta för godkänt och ha tentan i 4 timmar.. När Johanneberg har stora tentor får dom ju längre tid!»
- Tentan, uppdelad i två delar»
- Tentamen. Om det behövs så pass många uppgifter tycker jag man skall dela upp tentan på två olika tillfällen, så som meteorologi och tidvatten. Antingen en tenta för godkänt och en tenta för överbetyg, eller bättre, en astro och en ocean. I övrigt tycker jag inte om att ha en godkänt del på 80%.»
- TENTAMEN, antingen två skilda tillfällen eller en gräns att om man klarat en del behöver man enbart göra om den andra. »
- Tentamen - under all kritik. Se övriga kommentarer. »
- Separera tentamen till två tillfällen, vardera på 4h. Detta borde även göras inför nästa omtenta-tillfälle. »
- Upplägget med tentan. Antingen skulle det varit två tentor eller lite färre uppgifter så att man har en chans att fundera en stund på uppgifterna för högre betyg.»
- Det "nya" tentamens-uppläggets betyggränser kändes orättvist högt satta mot tidigare års tentamen.»
- Ev ännu tydligare information om projektuppgiften inom ocean»
- Föreläsningen från smhi kändes mer som något som skulle vara under meterologin»
- TENTAN»
- dela upp atron och oceanen till två olika tentor igen! det var omöjligt att hinna göra alla uppgifter!!!»
- Tentan.... »
- Större mellanrum (fler dgr) mellan föreläsning och veckans ticking. Tentan bör skalas av en del. Tillhörde dem som presenterade uppgifter allra flest ggr, men tyckte jag inte hade en rimlig chans att visa mina färdigheter på tentan. Det var för lite tid i förhållande till antalet uppgifter. Det tycker jag inte är rättvist. »

17. Övriga kommentarer

- Testa gärna eran egna tenta innan ni lämnar ut den!»
- Tror att många kuggade tak vare tiden, gör tentan själva innan ni begär oss göra den! »
- Får lång tenta! skulle behöva en timma till för att svara ordentligt på 4-5 betygs frågorna. Annars är båda lärarna mycket bra och pedagogiska!»
- Jag hoppas verkligen att omtenta tillfället på denna kurs inte blir samma som första tentan!! »
- Jag anser att tentamen var synnerligen dåligt utformad. Intrycket var att det gjorts en tenta till oceandelen och en till astrodelen, vardera om närapå fyra timmar. Men som häftats ihop till en tenta som skulle klaras på totalt fyra timmar. Frågan infinner sig om någon överhuvudtaget har räknat igenom frågorna innan och undersökt hur lång tid det faktiskt tog? Eller i alla fall bara gjort en uppskattning av tiden? Ska man skriva lösningar som går att följa anser jag att det inte fanns en chans att hinna med ens frågorna för betyg tre. Jag vill poängtera att jag inte satt och funderade på svaren utan skrev konstant och hann ändå inte med alla frågorna, än mindre kontrollera mina lösningar. Med dessutom ett krav på 80 % för godkänt på den obligatoriska delen anser jag att utformingen av tentan var helt orimlig. Jag vet att utformingen av tentan var ny för i år men snälla räkna igenom uppgifterna innan och diskutera hur lång tid det faktiskt tar att inte bara räkna på det utan också formulera svar som någon annan kan följa. Jag tycker detta är nonchalant, på gränsen till respektlöst, beteende mot oss studenter. Tråkigt också på en så bra och intressant kurs i övrigt. »
- Jag kände mig mycket förberedd inför denna tentamen, men tiden jag fick räckte inte till för att visa mina kunskaper i både Storcirkel och Astronavigeringen, särskilt för de högre betygen...»
- Tycker det är fruktansvärt dåligt att astro och ocean skrivs på samma tenta! Den kunde åtminstone varit uppdelad så att man kunde fått godkänt på ocean fast man inte klarar astro! och sen var det fruktansvärt för lite tid man hade på sig på tentan! man hann inte tänka, det var bara massa stress! Jag hoppas verkligen att den delas upp tills omtentan för dom som ska göra det! och 80%? Det är alldeles för högt!»
- Detta är två ihopslagna kurser med hög belastning. Jag tycker det hade varit bättre att ha detta som två fristående kurser istället för en. Tentan var andra saken med, de har slagit ihop dessa två tentor som är normalt på 4h. Båda skulle nu hinnas med på 4h. Tentan var ALLDELES FÖR STOR! Jag kunde det bra, men han helt enkelt inte med att skriva alla frågor... Kan ni inte dela upp det till ett annat år till åtminstone två fristående 4h tentor med möjlighet att skriva om en om man blir underkänd och inte båda...»
- Ändra tentan! I övrigt en bra och rolig kurs med en superbra lärare i astronomi delen »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.46
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från