ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik, KAA146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2009-05-05
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»8 22%
Cirka 20 timmar»14 38%
Cirka 25 timmar»7 19%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.44

- jag har faktiskt ingen aning» (?)
- Lite ovant att kombinera två kurser med en kurs som känns avklarad.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»3 8%
75%»12 32%
100%»20 54%

Genomsnitt: 4.35

- Eget arbete, svårt att uppskatta övrig kursaktivitet. Deltagit i, i gruppen beslutade, gruppaktiviteter.» (25%)
- mer än 75% men inte 100%» (75%)
- skulle säga kankse 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 35%

Genomsnitt: 2.75

- Har nog läst dem men komme rinte ihåg vad som står. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen med projektet kunde varit tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 85%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.14

- kan jag ju då inte svara på...» (?)
- Nu vet jag ju inte, men rutan går inte att avmarkera ... » (Ja, målen verkar rimliga)
- Mer MatLab i ettan så man kan göra detta lättare» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»20 66%
Ja, i hög grad»7 23%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.33

- Eximinationen/tentamen var mycket svår och kändes inte riktigt relevant till vad vi gjort under kursen. Projektet var mer relevant.» (I viss utsträckning)
- tentan var svår. Tentn mosvarade inte riktigt kursmaterialet.» (I viss utsträckning)
- Svårare än vad som framgick i undervisningen» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»9 24%
Ganska stor»20 54%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.81

- Kommer inte ihåg att vi haft föreläsningar i denna period, så jag kan ju int epåstå att de varit givande(eftersom det inte varit några). » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»24 64%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.81

- GKT-boken är okej, men den känns inte komplett. Ett antal jättelånga kapitel i slutet men de grundläggande sakerna som värmebalanser och dylikt i början var väldigt korta och skulle kunna göras längre.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»15 40%
Mycket bra»14 37%

Genomsnitt: 3.08

- Det saknades mycket info angående projekten.» (Mycket dåligt)
- Projektdelen var rörig, dåligt med information!» (Mycket dåligt)
- Bättre och fler givna data vore bra, så att varje grupp slipper gå och fråga på vån 2. » (Mycket dåligt)
- För lite fysikaliska data i utdelat material.» (Ganska dåligt)
- För en gångs skull en riktigt bra/lätt kurshemsida utan massa krusseduller. Dock kan det varit lite sent med vissa av nyheterna, men det är en smaksak. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»22 59%
Mycket bra»12 32%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.24

- Långa köer vid konsultationstillfällena.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få hjälp med projektdelen, viss feedback uteblev» (Ganska bra)
- Derek var alltid hjälpsam och likaså Rodmar.» (Ganska bra)
- Pärmen med lösningsförslag var bra, men det vore bättre om lösningsförslagen fanns på studieportalen, ibland var pärmen borta längre perioder, och det är dyrt att kopiera hela innehållet.» (Ganska bra)
- Då det var konsulationstid för gkt-projektet hade det varit mycket bättre om det fanns en handledare i datasalar som var förbokade. Då kunde de hjälpa till med ej fungerande matlabkoder. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»26 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Gkt-grupperna för projektet var alldeles för stora! 6 personer kan inte skriva samma matlabprogram... Då projektet delas upp på grund av detta kan exemplevis halva gruppen reaktordelen samt värmeväxlardelen och den andra hälften kan endast destilationsdelen. I grupp med 3 medlemmar är lagom. » (Ganska dåligt)
- Under projektdelen av kursen ansåg många att projektgrupper på 6 pers var för många, så även jag.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 32%
Hög»19 51%
För hög»6 16%

Genomsnitt: 3.83

- Mini-projekten tog lång tid. Detta medförde att man inte han med att arbeta med uppgifter på egenhand samt att förbreda sej för föreläsningar. » (Hög)
- På grund av miniprojekten hann man inte räkna så mycket som man borde gjort. Men det är bra att de inte är obligatoriska. Det hade räckt med tre.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»7 18%
Hög»18 48%
För hög»11 29%

Genomsnitt: 4.05

- En av de stressigaste och mest krävande läsperioderna hittills.» (Hög)
- För mycket inlämningsuppgifter, bristande tid för att räkna egna tal» (För hög)
- Tillsammans med organisk och oorganisk kemi blev det alldeles för lite tid att faktiskt "plugga", man labbade hela tiden och gjorde miniprojekt, så man hann inte räkna ordentligt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 13%
Godkänt»12 32%
Gott»19 51%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.43

- Det kan tyckas vara självklart studenter på den nivå vi befinner oss på skall klara att genomföra ett projekt som detta. Trots detta anser jag att det var svårt att greppa hur stort det var. Känns lite som om att det har gjort ett projekt åt studenterna utan att att "damma" av de inför nästa kull. » (Dåligt)
- Svår kurs vilket överträffades av tentamen» (Dåligt)
- En intressant kurs med kunniga lärare.» (Gott)
- Men det var dåligt upplägg på projektet. det var väldigt rörigt och mycket dålig med information och hjälp som gav någonting» (Gott)
- Den är ganska intressant» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De duktiga övningsledarna.»
- Designprojektet »
- Projektet»
- Derek ch Rodmar. »
- Christer ströms föreläsningar och LG"s lab.»
- Projektets upplägg»
- Lösningsförslagen!»
- Mini-projekt, dock ska de vara mindre tidskrävande. »
- Laborationerna var bra. Likaså Demo övningar och studio övn.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge ordentlig feedback och se till att var mer tillgängliga under projektkonsultationen»
- Projektdelen i lp4. Feedback på samtliga delrapporteringar krävs för att kunna rätta till eventuella fel inför slutrapporteringen. »
- Bonuspoäng för Miniprojekten borde gälla vid minst 2 tentor och inte bara vid ett tillfälle»
- Projektet kan förbettras. Framföralt delinlämningarna. Ganska meningslöst om bara en del av det som lämnats in gårs igenom även om det är bättre än inget som det var på vissa delar.»
- Projektets framställning, tydligare presentation av vad som förväntas alt. ge klart besked om fria händer, nu kändes det som en liten mix. »
- en preliminär inlämning på hela programmet så man kan få respons på det med.»
- Bättre tillgänglighet vid konsultationstillfällen. Bättre feedback på delinlämningarna.»
- Snabbare feedback på projekt delarna»
- Designprojektets utformning. Tydligare information om vad som ska göras! Varje grupp borde haft en handledare.»
- Undervisningen behöver bli bättre med fler exempel under föreläsningarna och projektet behöver göras om, främst genom att ta fram tydliga mål med projektet och vad som förväntas.»
- Försök att göra projektet tydligare. Värden skall kunna hittas anser jag. Svårt för oss att göra för djärva antaganden. Snacka ihop er emellan så att alla anser samma sak. »
- Det gäller projektet. Jag tycker det borde finnas lite tydligare handleding och hjälp.»
- Bättre information och handledning under projekttiden.»
- Tydligare formuleringar över vad som krävs i programmet. »
- Mer konsultationstid.»
- Handledda timmar med gkt-projektet i datasalar. »
- Se ovan»
- Miniprojekten, mycket jobb för alldeles för lite poäng.»
- Projektet var alldeles för flummigt och för omfattande. Arbetsbelastningen alldeles för hög.»
- Däremot var miniprojekten inte så givande tyckte jag, lite poöng för mycket arbete»

16. Övriga kommentarer

- Lennart Elmroth bör gå en retorikkurs, samt undvika att förlöljliga folk som håller föredrag. Blev oerhört upprörd när jag hörde vad han sagt till en av mina gruppmedlemmar under slutredovisningen. SKÄMS!»


Kursutvärderingssystem från