ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Basic Design 1 09/10, MPP120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-01-13
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»5 26%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»19 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 68%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 15%

Genomsnitt: 1.78

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»5 38%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 2.94

- Otydligt vad man skulle lära sig» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.15

- Den enda kurslitteratur vi fått var till litteratur seminariumet. Skulle vara bra om det fanns böcker på området att låna på A-biblioteket.» (Ganska liten)
- Artiklarna vi fick läsa till literaturseminariet var intressanta!» (Ganska stor)
- jag känner inte att den delen av undervisningen som innehöll kurslitteratur, litteraturseminariet, gav särsklit mycket. jag hade ju naturligtvis inte klarat kursen utan materialet men den delen av kursen kändes överflödig» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»13 68%
Mycket bra»5 26%

Genomsnitt: 3.21

- det material vi fick var ju artiklarna och de gick att hitta, så det var ju bra» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»9 47%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.47

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»16 84%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- det är helt avgörande hur mycket tid man själv väljer att lägga ned. Kanske skulle kunna bli jämnare arbetsbörda med tydligare stuktur» (Lagom)
- Ta bort "Glada kurvor", bra ide men tog alldeles för mycket tid från cykel projektet.» (Hög)
- det var svårt att få tid till uppgiften med cykeln eftersom vi fick många små läxor som tog upp stor del av tiden som vi hade med läraren och då var det ju lite svårt att få feed back på cykeln» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 73%
Hög»5 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 31%
Gott»8 42%
Mycket gott»5 26%

Genomsnitt: 3.94

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren, cykelprojektet »
- Morgan! Utan tvekan en av de mest engagerade och inspirerande lärare jag har haft, håll hårt i honom. Kursupplägget var också kanon med litteraturseminariet och egna småuppgifter plus ett större projekt.»
- Cykel projektet»
- Cykelprojektet»
- litteraturseminariet»
- slutprojektet»
- Morgan Ferm som lärare och litteraturseminariumet var jättebra då vi har så lite litteratur i designkurserna så var artiklarna roliga att läsa och diskutera. Min grupp fungerade dessutom jättebra tillsammans något som inte var fallet i föregående kurs ingenjörsmetodik. »
- Morgan och Torsten var bra.»
- mer hjälp till matlab»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Litteraturseminariet borde förändras. Det var bl.a. för många texter.»
- Lite mer organiserad Illustrator-handledning hade varit jättebra.»
- Små uppgifterna bör struktureras upp mer, så att det finns en röd tråd genom kursen kanske.»
- Redovisning av cykelredovisningen måste ske i mindre grupper! »
- bättre och tydligare mål»
- Att läsa en massa häften om formgrammatik och annat gav mycket lite.»
- *Examinationen var mycket långdraget, och större delen av gruppen tappade koncentrationen. *Obligatiorisk närvaro under vanliga timmar var totalt onödig, då inga genomgångar hölls och eget arbete lika gärna kunde ha bedrivits på annat ställe. Dessutom rådde det förvirring över vilka timmar som var obligatoriska.»
- mer hjälp till matlab»

16. Övriga kommentarer

- Bra introduktion till form»
- Tiden med Morgan Ferm kändes lite för värdefull för att ägna åt själva tillverkningen av cykeln som sköttes minst lika bra av Torsten. Mer Ferm-timmar i början under formgivningsfasen istället tycker jag. Roligaste TD-kursen hittills för övrigt.»
- mer hjälp till matlab»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
- nej»
- nej»
-
- Nej»
- Nej»
- nej»
- nej»
- det blir nog bra»
- Nej.»
- Nej»
- nej»
- Ingen kommentar.»
- nej»
-
- var det någon del av kursen som inte passade in?»
- nej»
- Nej»
- Nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från