ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Organisk kemi 2009, LKT104

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»2 33%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»1 16%
Cirka 30 timmar»1 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Studerade desto mer förra läsperioden då vi lärde oss nya saker. » (Högst 15 timmar)
- vi har ju läst 3 kurser samtidigt så denna kursen har inte varit på heltid» (Högst 15 timmar)
- Det har gått i perioder med mycket intensitet varvat med i princip ingen aktivitet alls.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 40%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.6

- Har inte varit mycket till undervisning förutom på laborationerna. Har endast haft 2 föreläsningar med Gunnar, de andra har han inte dykt upp på. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 33%

Genomsnitt: 2.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 50%
Ja, i hög grad»2 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»3 50%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 2.33

- det har varit för lite undervisningstid, många tillfällen har blivit inställda » (Ganska liten)
- På hösten var undervisningen mycket bra, tyvärr blev det så gott som ingen undervisning på våren. Dessutom tråkigt att så många lektioner (både höst och vår) blivit inställda.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»5 83%

Genomsnitt: 3.83

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 16%
Ganska bra»5 83%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Hade varit trevligt att få ut powerpointen tidigare.» (Ganska bra)
- Stora fadäsen var väl tentamenstesen men i övrigt har det fungerat bra!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»1 16%
Ganska dåliga»1 16%
Ganska bra»4 66%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- mycket bra under hösten och ganska dåliga under våren.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 16%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Har inte sökt så mycket samarbete i denna kurs. Men under laborationer och så har allt fungerat mycket bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»3 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 16%
Hög»4 66%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»1 16%
Dåligt»1 16%
Godkänt»3 50%
Gott»1 16%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Under hösten fungerade undervisningen ok trots att lite väl många tillfällen ställdes in, men under vårterminen var undervisningen nästintill obefintlig. Trots scemalagda föreläsningar varje vecka dök Gunnar aldrig upp, detta utan att ens meddela oss på kursen. Att vi sedan fick en tenta med bara 2 av 8 frågor var verkligen droppen. Kursansvarig svarade in på en bra stund och när tentavakterna väl fick tag i honom dröjde det till ca två timmar in på skrivningstiden innan vi fick resterande, dvs huvvuddelen av tentan. Får det gå till så här? Denna kursen har varit en stor besvikelse. » (Mycket dåligt)
- Har varit en läsperiod med endast två föreläsningar med Gunnar. De övriga har han ej dykt upp på. Hanna och Malin på laborationerna har varit mycket bra. De har fått hålla några föreläsningar med oss, vilka har varit bra. Svårt med en tenta då vi ska kunna mycket mer än innan jul fast vi knappt lärt oss något alls denna läsperiod. Tentornas nivå ligger dessutom mycket högre än bokens nivå, vilket gör det mycket svårt att på egen hand studera sig till ett bra resultat på tentan. » (Dåligt)
- en rolig kurs som hade varit bättre om undervisningen fungerat» (Godkänt)
- Jag tycker att första läsperioden med organkemi var oerhört bra, föeläsningarna har varit mycket intressanta och labbarna har varit roliga. Dock känns kursen den här läsperioden som en stor besvikelse då vi knappt har haft några föreläsningar. Vi har inte ens gått igenom de två sista kapitlen vilket jag tycker är jättetråkigt. Jag visste inte ens att vi skulle ha det på tentan förrän veckan innan och eftersom vi hade två andra tentor fanns det ej tid att läsa in. » (Godkänt)
- Gott endast därför att alla inblandade lärare och labbhandledare varit utomordentligt bra. Annars väldigt beklagligt upplägg på kursen med jättemycket undervisning på de lätta kapitlen och liten undervisning v de svåra kapitlen. Hade i mångt och mycket varit bättre att skriva tentan innan jul då vi hade haft undervisningen. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationshandledarna!»
- bra med dugga i december och tenta i mars, men då bör man ha undervisning på våren också!»
- labbarna, boken»
- Jag tycker att första läsperioden var jätte bra men jag har svårt att sätta mening på den andra. Man hade lika gärna kunnat ha tentan då vi hade duggan eftersom vi i princip inte har lagt till något nytt. »
- Gunnar och boken»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antalet föreläsningar. Måste ha dem som är schemalagda då man får lära sig mer och svårare saker än det som står i boken annars bli tentan mycket svår att klara av.»
- föreläsningar på våren är nödvändigt. Bättre powerpoint presentationer under föreläsningarna. Svårt att föra anteckningar annars. »
- Extremt dåligt skött kurs. Obefintlig undervisning.»
- mer undervisningstid»
- Bortsett från labkursen så har vi inte haft något nytt. Det lektioner då vi skulle ha lärt oss tolka spektran var mest röriga.»
- Utspridning av undervisningen över såväl kapitel som läsperioder. Lägg schemat efter gunnars så inga lektioner behöver ställas in skulle helt klart varit värt att få ett "sämre" schema men mer undervisning.»

16. Övriga kommentarer

- Labbkursen andra läsperioden var mycket spännande. Dock var vi alldeles för stor klass. Det är kanske lämpligt att då man planerar upplägget ser över om det är möjligt att genomföra i halvklass. Det bör dessutom vara två handledare vid start, det känns rätt omänskilgt för den stackars labhandledarn som skall hjälpa 30 elever som behöver hjälp att köra igång.»


Kursutvärderingssystem från