ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Engelska FB7, SJO508

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-19 - 2008-11-19
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»7 70%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- (?)
- Endast arbetat med kursen under lektionstid.» (Högst 15 timmar)
- 3 hp ska väl motsvara 2 gamla poäng, vilket är 80 arbetstimmar. Konstigt att man får 3 hp för 16 timmars arbete här.» (Högst 15 timmar)
- Inte en minut mer än lektionstiden...» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5

- Onödigt med obligatorium» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3

- Det framgår tydligt vad man ska göra men inte vad man ska nå.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Om man jämför Engelskan med t.ex stabiliteten med samma poäng så tycker jag inte att engelskan är värd mer än 1 poäng...» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Rimliga med tanke på ämnet (som i sig är onödig)» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»7 63%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.81

- Tror vi testades under hela kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 3

- Den är ju obligatorisk. » (Ganska liten)
- Jätte bra men det borde vara mer tillfällen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Man kunde ju läsa på om man ville vara förberedd men man var ju inte tvingad.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.09

- Fick ju inte ens materialet om man inte hade gått på introföreläsningen.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt hjälp»2 16%

Genomsnitt: 3.66

- Men hon har inte alltid kunnat svara.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»7 58%
Lagom»4 33%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- 16 timmar är ju egentligen knappt värt 1 hp» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 25%
Lagom»6 50%
Hög»2 16%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.08

- Men det tog ju tid.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 16%
Godkänt»6 50%
Gott»4 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Fanns iofs några höjdpunkter men annars inte.» (Dåligt)
- Lågt tempo, långtråkig» (Dåligt)
- Känns som en ganska konstig kurs. Hade kanske inte behövt så himla många timmar på detta...?» (Godkänt)
- Gullig lärare!(Dvs. gullig i sättet..)» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Radioövningarna. De praktiska övningarna är viktiga.»
- Datorprogrammet med övnigarna. Jättebra!»
- Tentamen va ok.»
- övningarna nnär man pratar med varann»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Programmjukvaran Lingus»
- Mindre obligatorium och ökat eget ansvar för att klara examinationen. Olika studenter behöver olika mycket/ lite tid för att klara tentan»
- Det känns som att man skulle kunna göra den kursen på halva den avsatta tiden. Det var mycket repetition och extremt lågt tempo under varje lektion. »
- Lite färre timmar kanske...?»
- Datorerna! Mycket strul med dem...»

16. Övriga kommentarer

- Mycket trevlig kurs som jag gärna skulle vilja haft vid fler tillfällen med lite "bredare" område.»


Kursutvärderingssystem från