ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och kommunikation fk HT09, LMU615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät! Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå. Då du har en positiv eller negativ kommentar vill vi gärna att du stöder ditt resonemang med exempel.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 27%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»5 45%
Minst 35 timmar»3 27%

Genomsnitt: 3.72

- MYCKET TID, jah man.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.81

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Dock lite för tidskrävande i jämförelse med andra mer "teoretiska" 7,5 poängs kurser. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»6 54%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.27

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»8 72%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Har ej använt någon kursliteratur i kursen. » (Mycket liten)
- Vi hade knappt någon.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%

Genomsnitt: 3.63

- En guldstjärna till Calle!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Som vanligt en massa kaffepauser.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Kanske inte så mycket inom peer response-grupperna, men stämningen och hjälpsamheten i klassen över lag är helt superb.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»8 72%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4.27

- Allt beror ju på vilka krav man ställer på sig själv, då kursen ju mycket går ut på sin egen prestation.» (Hög)
- Hade varit bra att bli "igång-kickad" tidigare i kursen. Mycket var oklart i början på projektet.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»6 54%
För hög»5 45%

Genomsnitt: 4.45


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»7 63%
Gott»3 27%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.18

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engelska med Calle»
- ...»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte lika många "små" deluppgifter, dvs man ska kunna börja med bilprojektet tidigare och på mer lektionstid. Fler grundliga genomgångar där läraren verkligen förklarar hur man ska gå till väga.»
- Peer response kan väl vara ett bra sätt att få feedback, men det sätter ganska mycket press på studenterna att prestera. Självbedömningen likaså. »
- ...»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från