ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt09 Datorsystemteknik, EDA331

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-20
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»16 50%
Cirka 20 timmar»8 25%
Cirka 25 timmar»5 15%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.87

- Jag började plugga två dagar innan tentan. Visste då inte vad kursen handlade om. Träffade aldrig läraren.» (Högst 15 timmar)
- Mesta tiden gick åt till inlämninguppgiften. Detta var dock positivt då det var detta som man lärde sig mest på i mitt tycke.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»6 18%
25%»7 21%
50%»5 15%
75%»7 21%
100%»7 21%

Genomsnitt: 3.06

- läser om kursen» (0%)
- Missat några föreläsningar här och där.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 58%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 16%

Genomsnitt: 1.9

- KOmmer inte åt er nya sida på pingpong då jag är gammal student!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kunde inte hitta dem på pingpong...» (Jag har inte sett/läst målen)
- "Det är otydligt vilken av de presenterade evighetsmaskinerna man ska lära sig att konstruera" hade jag kunnat skriva här om det var en kurs i mekanik.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.05

- Då jag ej har läst målen ar den här omöjligt att svara på, men de brukar vara förlåga ,)» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 31%
Ja, i hög grad»12 54%
Vet ej/har inte examinerats än»3 13%

Genomsnitt: 2.81

- Själva upplägget med tentan i samband med att få ta med sig boken är jag fundersam över. Boken ska vara en ledning och inte en direkt hjälp på tentan. Jag liksom några andra hade inte boken och tyckte att jag kunde det tillräckligt bra för att inte lägga 500 kr bara för tentan. Men sen när en fråga går att svara på bara genom att titta i boken och bokens exempel är lika de som används i tentan så blir man ändå rätt förbannad. Har kollat facit och räknat på att jag missar med en eller två poäng. Med hjälp av boken hade jag kunnat samla ihop minst 10 p till. Tentan ska testa kunskapen på området och inte vem som kan hitta i en bok!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»11 35%
Ganska liten»12 38%
Ganska stor»5 16%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2

- Verkar lite veta vad han snackar om eller så vill han inte föreläsa. Han hopppar över elevers frågor eller svarar inte på dom. Han pratar också alldeles för lågt och får inte ämnet att verka intressant.» (Mycket liten)
- Har inte varit på föreläsningar» (Mycket liten)
- Kommer inte åt er nya sida på pingpong då jag är gammal student!» (Mycket liten)
- Kanske borde se över föreläsningsupplägget. Att bara stå o trycka på fjärrkontrollen till power point som en galning kan försvåra förståelsen av vissa av kursens moment. Ett tips är att ta det lugnt, förklara olika moment ingående och inte hafsa igenom saker o ting.» (Ganska liten)
- Ganska röriga föreläsningar. Lite mindre laserpekare skulle nog göra susen, tror jag.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.77

- Vad är kunskap? I den här kursen är det inte mycket man kan veta med säkerhet. Det verkar t ex som att MIPS-arkitekturen alltid har delay slots i verkligheten. Men när man läser i boken, eller ser en uppgift på tentan, så kanske delay slots saknas. Detta görs antagligen för att introducera arkitekturen i små enklare delar, men det är ett allvarligt misstag att tro att lögner gör det enklare att ta till sig sanningen. När man ser en assemblersnutt i boken kan man aldrig vara säker på vilken maskin författaren avsåg att köra koden på: en fungerande eller en trasig. Pipelining förklaras på ett lika klandervärdigt sätt. Istället för att del för del förklara en komplett och korrekt pipeline så visar man en enormt naiv pipeline med en mängd buggar. En pipeline som inte fungerar och aldrig kunde fungera. Sedan ska varje bugg förklaras och korrigeras var för sig. Tänk dig att man förklarar principen bakom ett flygplan genom att i detalj studera de första misslyckade försöken att flyga. Flygplanet flyger förvisso inte, men det är ju enklare att förstå det då! Och sen, till råga på allt, handlar tentan om de misslyckade flygplanen. Författarna har på pin kiv begått samma misstag genomgående i boken. På en föreläsning skulle en snutt C-kod handkompileras till MIPS. Men föreläsaren kom inte långt innan protesterna kom in: koden han skrev på tavlan var felkompilerad. Det gav ett dåligt intryck av föreläsaren, men några dagar senare såg jag att han hade tagit maskinkoden direkt från boken. Författarna hade tydligen mottagit samma protest, men de envisades ändå med att fel ska vara rätt, eftersom det skulle bli enklare att förstå när det är fel. Analogin för pipelining i boken är en tvättstuga. Men det är inte en bra analogi. En bra analogi är t ex vattenflödesanalogin som används för att förklara elektriska kretsar i en annan kurs. Den analogin är så bra så att den faktiskt går att använda för att skapa "vattenkretsar" som beter sig helt analogt (märk ordet) med de elektriska kretsarna. Vatten i rör är dessutom enklare att förstå än elektroner i ledningar. Tvättstugeanalogin däremot ger upphov till så lustiga saker som att köra en omgång tvätt två gånger, eller att köra torktumlaren tom en gång. Detta gör det omöjligt att använda analogin för att resonera. Boken är så genomgående dålig så man skulle kunna misstänka att det finns en lika dålig filosofi bakom det hela. Men verkligheten är antagligen att författarna helt enkelt är för dumma för att kunna göra bättre. Boken är full av misstag och dess errata lär bli många pinsamma sidor. Läste de den ens innan den skickades iväg till tryckeriet? Svaret är: nej. Kolla sida 550 där det har glömts kvar en anteckning till författarna. Boken har mer utfyllnad i form av t ex bizarra historier från "the real world" än den har fakta. Det är den här vedervärdiga boken man får ha med sig på tentan. Jag kan inte riktigt förklara vad som är fel med det. Man får inte ha med egna anteckningar, men hela kursboken går bra. Så dålig är den. » (Mycket liten)
- Kommer inte åt er nya sida på pingpong då jag är gammal student!» (Mycket liten)
- Bara IEEE flytasgrejer» (Mycket liten)
- Har inte köpt boken så den har inte varit till någon hjälp men det andra materialet, inlämningsuppgiften och gamla tentor har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Att man fick ha boken på tentan var både bra och dåligt. Men mest bra tycker jag.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»9 28%

Genomsnitt: 3

- Kommer inte åt er nya sida på pingpong då jag är gammal student!» (Mycket dåligt)
- segt med info» (Ganska dåligt)
- bökigt med olika system» (Ganska dåligt)
- Pingpong skulle behöva gruppindelningssystem, labbokningssystem etc» (Ganska bra)
- Chalmers är i behov av att hitta en lösning som är samma för alla kurshemsidor, allting annat känns mycket oproffesionellt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»6 18%
Har ej sökt hjälp»10 31%

Genomsnitt: 3.68

- Att ställa frågor hade varit som att försöka ta i dimma.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»22 68%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»27 84%
Hög»3 9%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.12

- Jag har varit upptagen med mitt inre, så belastningen har kommit från fienden med dolken snarare än från den hand som födit mig. Mina problem har varit politik, samhällets drägg och armageddon.» (Lagom)
- Tycker det var bra disponerat med tid.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»21 65%
Hög»7 21%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.37

- Dock lag om man bara ser till de 2 kurserna i D» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Dåligt»4 12%
Godkänt»12 37%
Gott»11 34%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.03

- Till stor del föreläsarens fel.» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren föreföll vara oengagerad i kursen, uppvisade osäkerhet vid frågor och hade enorma problem med att fånga studenternas intresse.» (Mycket dåligt)
- Jag må vara bitter men att missa en tenta p.g.a. att man inte har råd att köpa boken är inte acceptabelt» (Dåligt)
- Tycker inte om att man får ha med boken på tentor, då vissa frågor då bara testar hurvida man är kapabel att slå i ett register eller inte. » (Dåligt)
- Intressant ämne men dåliga föreläsningar» (Dåligt)
- Föreläsningarna kändes oengagerade och tråkiga.» (Dåligt)
- Det är skoj med implementationer av idéen, så som MIPS är ett resultat av en ursprunglig designparadigm. Men jag finner inte detta särskilt användbart på fri hand, och har inte velat lära mig ett jota av det.» (Godkänt)
- Kommer inte åt er nya sida på pingpong då jag är gammal student!» (Godkänt)
- Intressant kurs som skulle behöva lite bättre strukturerade föreläsningar.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inlämningsuppgiften, den var väldigt lärorik»
- labb»
- Inlämningsuppgiften var trots allt en ganska bra erfarenhet.»
- Inlämningsuppgiften var väldigt lärorik.»
- Inlämningsuppgiften var bra. En tydlig specifikation och man visste mer eller mindre när man var färdig (det enda oklara uppstod om man valde att delta i "tävlingen", och då vet man inte när man kan sluta optimera programmet).»
- Kurslitteratur, lab2, lab3 och inlämningsuppgiften»
- Måste sidan vara låst för oss gamla studenter? Hörde att det fanns en tenta där tex.»
- Inlämningsuppgiften och den lilla tävlingen där till var lite småtrevlig.»
- Tävlingen var kul»
- Vi kunde välja att läsa del 1 i ciscocertifieringen vilket var mycket bra. Man tvingades läsa och klara ett par kapitel varje vecka.»
- Övningstillfällen.»
- Bra anteckningar på föreläsningarna, och tentan kändes som att den testade det man faktiskt kunde och inte det man pluggat till.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren och hur föreläsaren angriper ämnet»
- Annat upplägg på tentan, jag kan köpa att boken får vara med som hjälpmedel men man ska inte kunna lösa uppgifter enbart med boken. Tentan ska testa kunskapen på området!»
- labb indelningen bör göras första veckan så att man kan prata med sin labb kamrat och hjälpas åt med labbarna»
- riktiga övningar»
- Ingen bok på tentan! Inte ok att få gratispoäng bara för man har köpt en dyr bok.»
- Föreläsningarna. Man måste FÖRKLARA saker lugnt och sansat, gärna ingående och inte bara anta att alla hinner läsa bilden, säga "hm" o trycka vidare. Demo-genomgångarna likväl. Har man med tentatal vars längd täcker två power point sidor, kan det vara bra att man låter uppgiften i sig vara framme medan man gör uträkningarna på tavlan eller liknande. Om man istället bara har framme upgiften i 2 sekunder och sedan trycker bort den kan detta i sin tur leda till en viss frustration hos studenterna, då absolut ingen minns alla detaljer och vad som efterfrågades i uppgiften senare i genomgången av den.»
- Ge nuvarande föreläsare kurser i pedagogik och retorik! Jag tror även att labbarna skulle gynna studenterna bättre om de var färre och obligatoriska.»
- Fler föreläsningar, byt bok. Om inte dtek hade sålt sin själ och slängt ut UltraSPARCarna så hade jag rekommenderat att ni bytte från MIPS till SPARC. Som världen ser ut nu så är RISC en utdöende idé som präglades av förtidig optimering.»
- lab1»
- Jag hoppas jag slipper läsa denna kursen nästa år :)»
- Föreläsningarna var väldigt tråkiga (ledde till att det var svårt att koncentrera sig och få ut något av dem)... vet inte exakt vad man kan göra åt det.»
- Jag anser att tentamen inte bör ha frågor som behandlar specifika benchmark-programsviter.»
- En föreläsare som faktiskt vet vad han/hon pratar om skulle vara ett bra tillskott.»
- Om det är ngn engelsktalande som har ngn del i kursen MÅSTE översättningarna bli bättre, jag tänker framförallt på tentan. Ngn fråga var först skriven på engelska och sedan översatt av ngn annan, vilket resulterade i att den var mkt svårförståelig. Det var på håret att jag inte klarade tentan pga att jag hade gett ett annat svar på den svenska frågan än vad som avsågs med den engelska.»

16. Övriga kommentarer

- För svår redovisningsuppgift. detta är en 7,5 poängskurs om man ska ha denna typen av rredovisning med skriftlig rapport etc så bör tentan uteslutas och dom vanliga labbarna göras obl för att få betyg. och betygsättningen sker på inlämningsupggiften. »
- Göteborg besudlar kurserna.»
- Sen måste jag även påpeka att föreläsaren verkade lite deprimerad, kanske pga den tvivelaktiga boken.»
- Bra och intressant kurs!»


Kursutvärderingssystem från