ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V2 Byggnadsfysik, inneklimat och tekniska system, BOM100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-04 - 2009-06-18
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs skall studenten ha:
grundläggande förståelse för byggnadsfysikaliska problem samt kunna beräkna byggnadsfysikaliska problem tillämpade inom byggnadstekniken. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»8 14%
Ganska bra»38 69%
Mycket bra»8 14%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.96

- om de va den typ av beräkningar som kom på tentan» (Ganska dåligt)
- Detta mål står ej i Kurs-pm!» (Ganska bra)
- mer samarbete mellan de olika delarna av kursen skulle vara bra» (Ganska bra)
- Räknedelen sämre förståelsen bättre.» (Ganska bra)
- Har ganska bra kännedom inom detta, men viss osäkerhet återstår. Fler lärarledda räkneövningar och räknestugor tror jag vore uppskattat» (Ganska bra)
- Tycker att helheten av kursen har uteblivit, då föreläsningarna inte kopplat till varandra eller att föreläsarna inte själva vetat vad någon tidigare pratat om. Rörigt begrepp med "byggnadsfysikaliska problem".» (Ganska bra)
- ventilationsbiten genom ex. vis vindar lite oklart» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
dimensionera och utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»33 58%
Mycket bra»17 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.17

- Någon djupare kunskap vet jag ej om man har fått. Mer ett "hum".» (Ganska dåligt)
- Detta mål står ej i Kurs-pm!» (Ganska bra)
- Mycket pga av tidigare kunskaper och koppling till byggmaterials kursen.» (Ganska bra)
- Grupparbetet var ganska stressigt i och med lite dålig information från början och det blev mer att man gjorde en del istället för att vara med på hela, därefter fanns inte riktigt tiden att sätta sig in i allt efteråt.» (Ganska bra)
- Tillämpningsuppgiften är väldigt bra, dock lite svårt att känna efter själv då det är en gruppuppgift» (Ganska bra)
- Dålig genomgång av beräkningarna, fick lära sig allt genom egenstudier under konstruktionsuppgiften.» (Ganska bra)
- K-uppgiften var givande! Varför var det ingen akustikdel på tentan? » (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
behärska grundprinciperna för utformningen av byggnaden och dess tekniska installationer samt vilka möjligheter olika tekniska lösningar erbjuder och vilka begränsningar de har. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

57 svarande

Mycket dåligt»8 14%
Ganska dåligt»21 37%
Ganska bra»25 44%
Mycket bra»2 3%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.37

- Eftersom det har funnits alldeles för få uppgifter att räkna på har detta varit en svår del att ta till sig. Många av de uppgifter som finns har saknat tydliga lösningar. dessutom har inte kruslitteraturen riktigt motsvarat de beräkningar som förväntas. Föreläsningarna har varit röriga och inte gett det stöd som behövts. Föreläsningarna låg i slutet av kursen när man har som mest att göra och det var en svår del i kursen.» (Mycket dåligt)
- Pga otydliga föreläsningar samt faktumet att det fanns för få uppgifter inom omårdet och det uppgifter som fanns saknade lösningar, vilket gör det svårt att se om man gör rätt.» (Mycket dåligt)
- Detta mål står ej i Kurs-pm!» (Ganska dåligt)
- Det hade behövts många övningsuppgifter på mer än bara byggnadsfysikdelen.» (Ganska dåligt)
- Jag tyckte inte att föreläsningarna var så lätta att hänga med på, men det kan också vara att mitt intresse var ganska svalt för just det ämnet, men jag hade jättesvårt när man väl skulle börja räkna efter föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Har inte alls tagits upp lika grundläggande som den byggnadsfysikaliska utformningen. » (Ganska dåligt)
- Installationstekniken har varit ett mysterium redan från starten av kursen. Inte en antydan till organisation! » (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna är väldigt lika varandra och man förklarar samma sak om och om igen. Repitition är bra men bara om den första förklaringen av olika diagram och lösningar förklarats tillräckligt utförligt vilket jag tycker att man inte alltid lyckades med.Bra men har utrymme för förbättring. Bra med räkneövningarna!» (Ganska dåligt)
- Lite mer fokus på nya rön kan integreras » (Ganska bra)
- grundprinciperna har man hyffsat koll på, installationer är däremot svårare och sämre koll på» (Ganska bra)
- Också här mer ett "hum" om hur det fungerar.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs skall studenten ha:
kunskap om hur det i byggprocessens tidiga skeden, i första hand programskedet och systemprojekteringsskedet, går att styra mot bra lösningar såväl avseende funktion, energieffektivitet som resurseffektivitet

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

57 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Ganska dåligt»24 43%
Ganska bra»21 38%
Mycket bra»4 7%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.41

- Detta mål står ej i Kurs-pm!» (Ganska dåligt)
- Har vi ens gått igenom detta?» (Ganska dåligt)
- Inget som har gåtts igenom särskilt mycket. Men å andra sidan har väl detta pratats lite om i tidigare kurser.» (Ganska dåligt)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs skall studenten ha:
förstå och kunna beskriva den principiella uppbyggnaden av system för värme, ventilation, luftbehandling och klimathållning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

57 svarande

Mycket dåligt»7 12%
Ganska dåligt»14 25%
Ganska bra»28 50%
Mycket bra»6 10%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.6

- Tillämpningsuppgifterna skulle ju ha kunnat vara en bra metod för att lära oss detta. Men då det varken funnits svar till dessa eller en ORDENTLIG genomgång tappar de helt sin funktion! Värdelöst!» (Mycket dåligt)
- Detta området kändes tyvärr ganska flummigt.» (Ganska dåligt)
- väldigt otydliga uppgifter, svåranvänd litteratur (informationen är bra i boken men väldigt krångligt och svårt att snabbt kunna hitta den) föreläsningarna inom området har varit väldigt varierande (ibland har de berört helt nya områden utan att ge någon övergriplig bild, ibland väldigt repetitiva)» (Ganska dåligt)
- Detta mål står ej i Kurs-pm!» (Ganska bra)
- Otroligt ointressanta föreläsningar där allt blivit väldigt abstrakt och svårförstårligt. Mera konkreta exempel istället för mängder av systemritningar som mer liknar tetris.» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
förstå och kunna hantera teorin bakom statistisk rumsakustik, luft och stegljudsisolering, flanktransmission, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea redogöra för åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?


57 svarande

Mycket dåligt»16 29%
Ganska dåligt»27 50%
Ganska bra»9 16%
Mycket bra»2 3%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.94

- Eftersom akustik endast var en del av konstruktionsuppgiften (ingen del på tentan) samt att genomgången av akustiken var väldigt dålig blev det inte att man lärde sig något, utan mer att man bara gjorde de tilldelade uppgifterna.» (Mycket dåligt)
- Eftersom akustiken endast består av få föreläsningar bör dessa föreläsningar vara mycket konkreta med mycket tydliga formler och yttryck som behövs vid tillämpning. Inte som det var nu, där man blev hänvisad till jobbiga bilagor som går ingående in på saker och ting och som ingen orkar lägga fokus på. Alltså: Väldigt konkreta tillämpningar med räkneexempel bör tas upp på föreläsningar, så att man går därifrån och kan tillämpa det på konstruktionsuppgiften. Och sen ha bilagorna till för de som önskar fördjupa sig i ämnet.» (Mycket dåligt)
- De enda akustikmomenten har varit del av konstruktionsuppgiften där man egentligen bara kopierat från utdelat material. Har inte fått någon förståelse inom ämnet akustik i denna kurs» (Mycket dåligt)
- Akustikdelen har varit i stort sett helt obegriplig! Dålig föreläsare, ingen sammankoppling med resten av kursen.» (Mycket dåligt)
- Ingen förstår någonting känns det som. Frågar man andra rycker de bara på axlarna.» (Mycket dåligt)
- Akustik bara på konstruktionsuppgift, då bara fylla i värden i "magisk" excelfil som gav nya värden. Gav inte mycket förståelse. Detta mål står ej i Kurs-pm!» (Ganska dåligt)
- Lite och inte alls strukturerat. Väldigt svårt att använda sig av på rapporten.» (Ganska dåligt)
- De som inte aktivt medverkade i skrivandet av akustikdelen på K-uppgiften missade garanterat helt denna del» (Ganska dåligt)
- Väldigt ytligt genomgånget bara.» (Ganska dåligt)
- Akustiken var väldigt svårförståelig, är det meningen att man ska kunna förstå det området på bara tre föreläsningar?» (Ganska dåligt)
- För lite föreläsningar vilket gjorde att föreläsaren hoppade över vart formlerna kom ifrån så vi räknade aldrig utan skrev in i redan klara exeldokument och i och med det saknades en del förståelse.» (Ganska dåligt)
- integrera mer i kursmålen och på tentan i så fall» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt. Kändes som det bara var inslängt i kursen, fick inget större samanhang och ingen riktig förståelse. Kurslitteraturen kändes dessutom lite onödigt avancerad.» (Ganska dåligt)
- Konstigt inslag i kursen, förstod inte riktigt vad det hade med byggnadsfysik att göra» (Vet ej)

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs skall studenten ha:
en helhetssyn på byggnaden som system
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»15 27%
Ganska bra»31 56%
Mycket bra»9 16%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.89

- Detta mål står ej i Kurs-pm!» (Ganska dåligt)
- kopplingar mellan kursmoment har varit fruktansvärt bristfälliga (byggnadsfysik - klimatsystem). kontakten mellan lärare verkar vara obefintlig och jag har inte sett något som helst samband mellan olika kursmoment» (Ganska dåligt)
- Två helt ologiska kurser att slå ihop, ingen helhet i den alls, då inte ens lärarna pratar med varadra mella de två olika delarna. » (Ganska dåligt)
- Känns inte som om man tog vara på möjligheten att väva ihop installationstekniken och byggnadsfysiken utan det blev mest rörigt med alla olika lärare. Visste inte riktigt vad som var vad.» (Ganska dåligt)
- Se föregående kommentarer. Rörigt upplägg på kursen, tror med andra ord inte det var en lyckad sammanslagning av de två tidigare kurserna. Kräver betydligt mer planering» (Ganska dåligt)

8. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Målen är svåra att förstå»9 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»29 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 32%

Genomsnitt: 2.16

- har inte satt in mig tillräckligt för att svara» (?)
- Målen har inte varit tillgängliga någonstans under kursens gång!» (Målen är svåra att förstå)
- Jag lyckade inte ens hitta några mål under kursens gång, efter mailkontakt med kursledning fick svaret att det fanns, men jag hittade fortfarande inte några mål....» (Målen är svåra att förstå)
- I kurs Pm står det mkt löst beskrivet vad man skall kunna. Inte tillräckligt bra beskrivet i kursPM.» (Målen är svåra att förstå)
- Många delar har varit otydliga. Till nästa gång krävs bättre struktur och samarbete mellan de som håller i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Framför allt borde det funnits mer mål angående examination, speciellt med tanke på att det inte fanns tidigare tentamina.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kanske kan bli ännu mer tydliga? Orden som aldrig riktigt blev klara för mig och som finns i målen är: - Klimatteknik, vad är detta exakt? - Tekniska lösningar? - Tekniska installationer? (VVX, värmebatteri, kanaler?) » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

56 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»40 71%
Nej, målen är för högt ställda»15 26%

Genomsnitt: 2.25

- vet ej, men som sagt var det svårt att hänga med över lag tycker jag, vet många som slutatde gå på föreläsningar i installationsteknik mm» (?)
- Kursen knyter samman till den föregående priodens kurser på ett bra sätt!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men kursens innehåll och krav har trots detta känts som för mycket. Man var tvungen att plugga till i princip 2 kurser för att hänga med, och projektet parallellt med detta har vart ganska mkt. samtidigt som statistikkursen uppfattats som större än den på pappret skall vara.» (Ja, målen verkar rimliga)
- dock ska väl understrykas att jag tycker att kursen innehåller betydligt mer än en 10,5 h. poäng, känns som att lite har skalats ner från de ursprungliga 7,5+7,5. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Om de skulle varit beskrivna. Jag förstår vad som de antar att man ska kunna efter kursens gång. nu efter tentan men. det var mycket svårt att studera till tentan eftersom vi har gått igenom så mycket och målen inte var tillräckligt specifika. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Arbetet tog för lång tid, det hade varit mycket lättare att göra med lite mer på benen innan vi satte igång.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det verkar som om det inte riktigt framgått att två 7,5 poängskurser blivit en 10.5 poängskurs, dvs saker måste tas bort.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var lika mycket att lära sig i denna kurs som det var i de två tidigare kurserna. Det trots att det gått från 15 till 10,5hp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Två kursen på en och en halv kursers tid = för mycket att göra. Grupparbetet är för stort för att vara tre poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- svårt att svara på frågan. jag tycker det mesta kring kursens mål har varit otydliga.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen var på tok för stor för målen. Akustiken till exempel hann man knappt lägga någon tid på. Kändes som om det var två kurser som knötts ihop till en.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Orsaken är att den nya sammanslagningen av kurserna inte har fungerat då de olika sidorna inte har kommunicerat med varandra tillräckligt och ingen verkar vilja dra ner på sin del. Detta leder till att kursen egentligen är värd 15 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade tentamen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»7 12%
I viss utsträckning»33 57%
Ja, i hög grad»15 26%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.21

- Frågan är snarare, Testade tentamen det som under kursens gång behandlats och lagts vikt på, och svaret är NEJ!!! » (Nej, inte alls)
- Bra teori uppgifter men räknedelen var mycket svår. Tips: bra att berätta att man måste ha 8p på vardera del. Kändes som att det var två tentor ihopslagna till en vilket gjorde att det blev brist på tid, trots fem timmar!» (Nej, inte alls)
- Kändes som det var något dålig fördelning mellan olika avsnitt i kursen, samt något dålig poängfördelning. Uppgifterna var nog egentligen inte för svåra, men det var lite för mycket att göra för att man skulle hinna utan att stressa.» (I viss utsträckning)
- Väldigt "tråkiga" teorifrågor. Lite mer specifika frågor skulle vara bra. Räkneuppgifterna var lite för tillkrånglade i sin utformning. På för oss så nya områden som ventilation borde frågorna vara mer åt de typexempel vi sett tidigare. Krångla hellre till det på de områden vi har med oss sedan byggmaterialkursen. På dessa områden har kunskapen mognat mer.» (I viss utsträckning)
- Väldigt stor skillnad mellan teoridelen och beräkningsdelen vad det gäller svårhetsgrad. Beräkningsuppgifterna var betydligt svårare anser jag.» (I viss utsträckning)
- Kändes flummig och mindre konkret än tidigare tentor i de båda ämnena, frågorna stämde inte så bra överens i stilen med "tidigare tentatals" dokumentet.» (I viss utsträckning)
- Akustiken testades t ex inte överhuvudtaget.» (I viss utsträckning)
- Det var en alldeles för lång tenta. Teoriuppgifterna var bra men räkneuppgifterna var alldeles för stora. Skulle varit bättre med några fler men mindre. Dessutom var det dålig infomation om hur tentan skulle se ut, tex att man skulle ha minst 8 p på teori och räkneuppgifter.» (I viss utsträckning)
- För stor del ventilation i förhållande till kursen, för lite fysik» (I viss utsträckning)
- Spontant kan jag känna att vissa viktiga bitar ur den byggnadsfysikaliska kursen utelämnades från tentans räknedel. Det var lite märkligt att tre räkneuppgifter på tentan var installationsteknik, då det lagts betydligt mindre fokus på det än byggnadsfysik, som bara var två uppgifter. » (I viss utsträckning)
- Känndes inte som 50/50 byggnadsfysik & installationsteknik.» (I viss utsträckning)
- Räkneuppgifterna bör ha mer varierande svårighetsgrad. Större delen av uppgifterna var för svåra.» (I viss utsträckning)
- Teoridelen var bra, men beräknings avsnittet var katastrof! 75% av uppgifterna hade vi inte ens varit i närheten av att ha räknat tidigare och visade definitivt krav på 5a. Vilket inte är helt rättvist. Överkurs allan för den som ens försökte sig på trea.» (I viss utsträckning)
- Räknedelen var konstig. Handlade på tok för mycket om fukthalter med, stod ej i proportion till innehållet i kursen eller det vi har lagt tid att räkna övningar på.» (I viss utsträckning)
- Uppgifterna skiljde sig mycket från de som vi fått under kursens gånf» (I viss utsträckning)
- Det var en svår tenta utan att överdriva. Det tror jag de flesta tycker. Det var mycket att plugga på. tycker vi kunde fått några formler på installationsdelen också.» (Ja, i hög grad)
- Ja det tror jag, den tömde ut det mesta, dock lite mer riktad på installationsteknik på beräkningsdelen då det var färre poäng på byggnadsfysiken och en fråga som jag tror var för att nå en femma och det borde varit mer 50 50» (Ja, i hög grad)
- tentamen var väldigt omfattande vilket på ett sätt var bra, men känslan av denna tenta jämfört med andra tentor man skrivit är att den är för stor i förhållande till poängen (kändes som två kurser). Även de hjälpmedel man fick till förfogande var ytterst bristfälliga, känns orimligt att man inom installationstekniken ska fokusera på "formelstoppning" istället för förståelse av principerna bakom, oerhört gammalmodigt och bakåtsträvande!» (Ja, i hög grad)
- Tentan var mycket svårare än tidigare räkneexempel» (Ja, i hög grad)
- Har gjort tentan, men vet ej om det testade det som man skulle kunna. pga ovanstående kommentarer.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har föreläsningar/räkneövningar varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»21 36%
Ganska stor»22 38%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.61

- ofta väldigt oinspirerande föreläsningar. det är omöjligt att hålla koncentrationen uppe i fyra timmar! » (Mycket liten)
- Har tyvärr missat många föreläsningar och då har det varit svårt att hänga med eftersom väldigt få föreläsningar varit på Power point och lagts ut på Studieportalen.» (Ganska liten)
- ostrukturerade föreläsningar, för få räkneövningar. Intresset för föreläsningar faller tidigt kursen » (Ganska liten)
- Virrigt och vimsigt, ingen koppling mellan de olika två kursdelarna, och akustiken känns bara intryckt i det hela.» (Ganska liten)
- många av föreläsningarna var totalt onödiga att gå på, dessutom är fyratimmars föreläsningar väldigt utmattande.» (Ganska liten)
- Många av föreläsningarna var röriga och man förstod inte hur man skulle anvönda inforamtionen. Dessutom var kommunikationen mellan föreläsarna dålig vilket ledde till att vissa saker upprepades för många gånger medan andra saker aldrig togs upp.» (Ganska liten)
- Det har varit en del föreläsningar för installationen som har varit väldigt dåliga, framförallt röriga. Allmänt har det varit flera föreläsningar som har behandlat samma sak och det har varit mycket upprepningnar. Även så har det varit mycket upprepningar från den tidigare kursen i byggnadsmaterial, t.ex. temperaturfördelning.» (Ganska stor)
- Räknastugor har man saknat!! En bra idé är att ha fler räkneövningar och i dessa ha pauser på tio femton minuter där eleverna själva får räkna, och sen följa detta med genomgång. På så vis får vi elever jobba mer med uppgifterna, vi lär oss bättre! Detta behöver dessutom inte kosta så mycket extra i och med att det fortfarande bara krävs en lärare till hela klassen.» (Ganska stor)
- Installation, mycket stor! Byggnadsfysik, mycket liten!» (Ganska stor)
- Bra att vi traglat Mollier!» (Ganska stor)
- Två bra föreläsare (pedagogiska, strukturerade och tydliga, Stefan och Paula) + gästföreläsningen var mkt intressant! Saknar de tre adjektiven hos de andra.» (Ganska stor)
- Beror dock på vem som föreläst. De flesta har dock varit bra.» (Ganska stor)
- Vissa av föreläsningarna har varit mycket bra, speciellt de inom byggnadsfysik som Paula höll i. Bra med struktur. Måste man ha fyra timmars föreläsning? Vad var vitsen med att slå ihop dessa två kurser? Man orkar inte koncentera sig i fyra timmar.» (Ganska stor)
- FLER RÄKNEÖVNINGAR OCH RÄKNESTUGOR!!!!! » (Ganska stor)

12. Ligger föreläsningarna på en lagom kunskapsnivå (t.ex. med hänsyn till tidigare kurser)?

56 svarande

För låg»4 7%
Lagom»48 85%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 2

- Byggnadsfysikens föreläsningar var mycket bra, akustiken hade för hög nivå med kunskapsluckor och installationen tyckte jag var rörig.» (?)
- Installationen har varit lagom men övriga delar har ibland varit för låg nivå mht byggnadsmaterialkursen» (För låg)
- Många beräkningar är väldigt lika byggnadsmaterial. Kanske inte ska lägga för mycket tid på det utan ha det som en förkunskap.» (Lagom)
- Vissa var ren repetition, men det fanns också ren teori som inte känndes relevant.» (Lagom)
- dito» (Lagom)
- Förutom akustiken som var något för hög.» (Lagom)
- Vissa moment med Paula var kanske lite i överkant med kunskapsnivå, men i regel lagom. Några (typ fyra stycken) föreläsningar om "energi" kunde en mellanstadie-elev tycka vara barnsligt.» (Lagom) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- För låg i början, för hög framåt slutet. Att det var så många föreläsare gjorde att de antog att de andra redan hade berättat vissa saker.» (För hög)
- Varierade extremt mycket mellan föreläsarna/föreläsningarna. Borde ha bättre balans.» (För hög)

13. Var gästföreläsningen (Kan konstruktionen göra oss sjuka?) givande?

55 svarande

Ja»36 65%
Ja, men den borde inte ligga i kursen»6 10%
Nej»13 23%

Genomsnitt: 1.58

- tyvärr har jag ej varit på denna. bättre information tidigare tack!» (?)
- var inte där» (?)
- Kul med ngn utomstående!» (Ja)
- Gästföreläsningar är oftast bra för att man då får en anknytning till verkligheten. Tyvärr var jag sjuk denna gång.» (Ja)
- Bra inslag.» (Ja)

14. Är det något ämne som relaterar till kursen och som behandlats bristfälligt eller finns det önskemål om gästföreläsning?

- Om det är meningen att vi ska ha lärt oss någon aukustik under denna kursen så är detta ett sådant ämne.»
- Akustik, mycket bristfälligt. Strömningslära mycket bristfällig.»
- En stor kurs där vissa ämnen bara behandlas väldigt ytligt. hade kanske vart intressant med någon från något företag som kunde berätta hur man arbetar med frågorna som ställs i kursen rent konkret på ett bygge.»
- Bättre eller mer föreläsningar inom installationsteknik.»
- Tekniska system kändes bristfälligt.»
- Nej»
- installationsteknik»
- De ekonomiska aspekterna vid projektering av en byggnad/tekn.system.»
- Installationsteknik !»
- för hastiga föreläsningar, känns som att alldeles för lite tid lades på vissa avsnitt och betydligt för mycket på andra»
- Installations tekniken var extremt svår att plugga på. Vilket behövs då föreläsningarna inte gav så mycket. »
- akustikdelen var det mycket svårt att få grepp om»
- inte vad jag vet»

15. Hur har samordning mellan olika ämnen och föreläsare fungerat?

Kommentera gärna om du har indetifierat några problemområden

57 svarande

Bra»6 10%
Ok»20 35%
Dåligt»31 54%

Genomsnitt: 2.43

- Vid ett tillfälle visade sig att informationen inte riktade sig till alla studenter vilket föreläsaren själv inte visste.» (Bra)
- Ok till halvdåligt. Vi fick några kommentarer vid redovisning av vår konstruktionsuppgift på saker andra lärare hade godkänt. Inga större saker, men det är onödigt. » (Ok)
- Synd att det inte fanns några läsanvisningar klara när kursen startade. Oklart vilken del av kursen och vilken föreläsare som skulle hålla vilken föreläsning. Hade varit bra att få bättre koll där, samt uppdelningen av de olika passen.» (Ok)
- Har inte påverkat kursen så mkt, men mer samverkan skulle inte skada. » (Ok)
- När det rör som om betckningar används oftast olika beteckningar för samma sak inom kursen. Som kan bli både irriterande och förvirrande. mest påtagliga exemplet är betckning för temperaturer för att ge ett. Ti och Tr är samma sak och Te och Tu. Önskemål är att samordna detta så man hör en sak och alla använder sig av samma.» (Ok)
- Det har inte känts som EN kurs.» (Dåligt)
- Lärare borde pratat ihop sig lite mer. Kändes som om det var två kurser som slängts ihop istället för en helhetsbild.» (Dåligt)
- Tror inte det kunde fungerat sämre. Som att läsa två HELT skilda kurser. Lägg dessutom till att det var otroligt dålig organisation från båda parter var för sig även om det hade varit två skilda kurser. Nu var det en vilket gjorde saken ännu värre. Tror inte ens de olika instutitionerna pratade med varandra under kursens gång. Jag skulle vilja sammanfatta detta med ett stort kaos!!» (Dåligt)
- Väldigt dåligt! Kändes inte alls som en enda kurs. Dålig koll på vad tidigare föreläsare gått igenom och detaljer som skiftande beteckningar kan vara onödigt förvirrande.» (Dåligt)
- Har varit ganska veligt med vem som sagt vad och vad som har gällt. inte inom byggfysiken, men i kopplingen till installationsteknik och till akustik känns det bristfälligt» (Dåligt)
- Olika föreläsare pratar om samma saker och använder delvis olika beteckningar vilket gör att man som åhörare blir mycket konfunderad. Det kändes som att samordningen inom kursen var bristfällig.» (Dåligt)
- Känns som två olika kurser.» (Dåligt)
- Kändes som om de inte visste vad de andra gjorde i arbetet, blev felinformerad flera gånger vad som gällde i pm och av föreläsarna.» (Dåligt)
- Ostruktuerat genom hela kursen» (Dåligt)
- kommunikation mellan lärarlagen i kursen märks tydligt, framförallt i konstruktionsuppgiften. det märks även att kommunikationen mot andra kurser är ytterst bristfällig, ex. visste läraren som gick igenom energiekvationen inte att vi redan behandlat denna samt tillämpningar av denna i hydraulikkursen. Väldigt jobbigt att man inom samma kurs på en förmiddag kan ha två föreläsningar som handlar om helt olika ämnesområden (ex. fukt i väggar kontra ventilationssystem)» (Dåligt)
- Den ena föreläsaren vet inte vad den andra sagt och gjort, rörigt och vimsigt. Installationstekninken hade två identiska föreläsningar om mollier med två olika föreläsare.. » (Dåligt)
- Extremt dålig kommunikation föreläsarna emellan. Ingen vet var den andre har pratat om, och fokus låg bara på "det egna" ämnet.. Även väldigt dålig litteraturhänvisning, det var okej i börjand, men sen dalade det utför. » (Dåligt)
- Fruktansvärt! från början till slut. Särskillt om vad som skulle vara med i konstruktionsuppgiften. fanns tydliga punkter som tydligen inte stämde...» (Dåligt)
- det har varit rörigt, med alla byten av föreläsare och innehåll. Ena stunden ventilation andra akustik. Ibland har två föreläsare i rad pratat om samma sak.» (Dåligt)
- alldeles för många olika föreläsare. ofta fick jag känslan att de inte pratat alls med varandra» (Dåligt)
- Ibland har föreläsningar handlat om samma sak. Ibland har man inte vetat om det varit byggnasdfysik eller installationsteknik.» (Dåligt)
- Ingen föreläsare hade koll på vad tidigare lektion behandlat och kommuntikationen mellan lärare har nog inte funkat så bra. Planeringen med konstruktionsuppgiften var bedrövlig då man inte kunde göra så mycket första tre veckorna och fick göra allt sista dagarna!» (Dåligt)
- Rörig och ostrukturerad kurs. Märks väldigt tydligt att det är två kurser som slagits samman, är i princip två skillda kurser istället för en.» (Dåligt)
- Väldigt dåligt» (Dåligt)
- har hört att samma sak upprepades mycket...men jag var som sagt inte på många föreläsningar så det är något jag hört från andra» (Dåligt)


Vi vill gärna veta hur mycket av det utdelade materialet för övningsräkning i byggnadsfysik som du har använt. Jag har räknat:

16. Räkneuppgifter i Introduction to building physics.

57 svarande

Alla»8 14%
De flesta»13 22%
Några»23 40%
Inga»13 22%

Genomsnitt: 2.71

- Dom var bra men det borde varit föreläsningar inna varje nytt delomåde där några exempeluppgifter togs upp (nu låg föreläsningar efter). Framförallt borde konduktanser mm gåtts igenom lite mer grundläggande från början. Väldigt bra lösningar!» (Alla)
- Felregistred bör utvecklas mycket mer.» (Alla)
- Bra med lösningar! Eftersom det inte finns några räkestugor krävs det ett sådant stöd.» (De flesta)
- väldigt få, dock beror det snarare på tidsbrist från min sida» (Några)
- Svåra att förstå (engelskan). Komplicerade, svårräknade utan facit.» (Några)
- Varför skulle vi ha tre dyra böcker ? Har inte öppnat IB ens.. » (Inga)
- Svårt att blanda språken...» (Inga)
- Jobbig engelsk bok. Kikade på den men såg att den gav inte så mycket jämfört med andra övningar.» (Inga)

17. Räkneuppgifter i utdelade häften (på kurshemsidan): Räkneexempel värme+luft+fukt

57 svarande

Alla»16 28%
De flesta»13 22%
Några»22 38%
Inga»6 10%

Genomsnitt: 2.31

- FÖR låg nivå på värme och fukt (utom strömavbrottsuppgiften som aldrig behandlats i prinsip).» (Alla)
- Bra och relevanta uppgifter!» (Alla)
- Bra uppgifter. Facit till alla efterlyses dock, gärna med beräkningsgång.» (De flesta)
- inför tentan» (Några)
- Det krävs att man får lösningar!» (Några)
- För rörigt på hemsidan» (Inga)

18. Räkneuppgifter som illustrerats på föreläsningar (och som ligger på kurshemsidan)

57 svarande

Alla»6 10%
De flesta»14 24%
Några»27 47%
Inga»10 17%

Genomsnitt: 2.71

- Bra uppgifter. Facit till alla efterlyses dock, gärna med beräkningsgång.» (De flesta)
- Dålig ordning och dåligt med utlagda lösningar och svar, speciellt på "fukt" delen» (Några)
- För att de inte var bra!» (Inga)

19. Häftet ”,Gamla tentatal”,

57 svarande

Alla»25 43%
De flesta»18 31%
Några»12 21%
Inga»2 3%

Genomsnitt: 1.84

- Bra att ni har satt ihop ett sånt!» (Alla)
- mkt bra, ser gärna fler uppgifter av den typen med tydliga lösningar till!» (Alla)
- Bra med gamla tentauppgifter, det enda räkneuppgifterna som behövs» (Alla)
- bra» (Alla)
- Dock inte de gamla tentorna, vilka var helt sjukt svåra med den kunskap jag besatt.» (De flesta)
- Väldigt lärorikt. Låt oss räkna det istället för de engelska uppgifterna.» (De flesta)

20. Jag skulle vilja ha mer räkneuppgifter om:

- Installationsteknik!»
- Ventilation men tydliga lösningar till varje uppgift»
- Installationen, t.ex Molliers, varaktighetsdiagram.»
- Snarare, "Jag vill ha bra och felfria lösningar till alla uppgifter", annars är dem helt värdelösa.»
- Mollier, vent., CO2 (syftar på liknande som tentauppgiften om detta)»
- Tekniska system-delen.»
- Bättre uppgifter med lösningar om mollier, varaktighetsdiagram mm»
- lite mindre uppgifter med lösningar i installationsteknik så att man kan sätta sig in i det själv om man har missat föreläsningar.»
- se ovan»
- Mer gamla teoriuppgifter med svar»
- Allt, framförallt installationsbiten!! »
- installationsteknik»
- Ventilation och dimensionering av tekniska system.»
- Koldioxidemissioner i rummet»
- Fler tentatal.»
- installation, och bättre svar till de uppgifterna, om de ska vara någon idé att göra dem.»
- Relevanta tenta tal. på tentan kom allt man räknat i samma uppgift, då man inte tidigare hade räknat ett tal med moln, vind solstrålning och avdunstning på samma gång. är riktiga Verkliga tal mycket betydelsefulla.»
- Installationsteknikdelen. Inom allt!»
- ALLT?»
- ventilation»
- Installationstekniken, mer uppgifter som liknar de som dyker upp på tentan eventuellt anpassa tentatalen mer.»

21. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften ”,Del 1 –, Dimensionering av förskola”, varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket stor»18 31%
Ganska stor»31 54%
Ganska liten»6 10%
Mycket liten»2 3%

Genomsnitt: 1.85

- Gav väldigt bra överblick över ämnet och fångade upp de mest centrala delarna i kursen. » (Mycket stor)
- MEN, planeringen av lärarna var helt kaotiskt!» (Mycket stor)
- Tentamen kunde vara mer kopplad till kkonstruktionsuppgiften.» (Ganska stor)
- som sagt så blev jag bra på vissa delar medan jag missade andra» (Ganska stor)
- ger bra förståelse, dock ligger den väldigt tidigt i kursen» (Ganska stor)
- Dock är det svårt att kunna få någon struktur på rapporten. När det inte finns några sammanhängande områden. Rapporten hade blivit mer överskådlig om ni hade skippat det tekniska upplägget. Och istället t.ex. haft veckoplaneringarna som egna kapitel.» (Ganska stor)
- bra uppgift... fast för rörigt, vilket var mycket jobbigt och tog för mycket tid» (Ganska stor)
- kändes konstigt att inte räkna på en hel byggnad. för egen del skulle det ha varit mer givande om konstruktionsuppgiften kommit efter tentan.» (Ganska stor)
- Kunde varit mer specifik från början så man visste vad man skulle göra. Den var bra men det blev lite mycket att göra.» (Ganska stor)
- Ganska stor på vissa områden, tex vid dimensioneringen av klimatskalet.» (Ganska stor)
- vad gäller värme och fuktberäkningar, lanbda och uvärdesmetod, annars liten» (Ganska stor)
- Den här typen av uppgifter är som upplagda för att gruppmedlemmarna ska ta varsin del och utföra vilket gör att man behärskar den delen men har bristfällig insyn i de andra delarna. Detta är givetvis upp till studenterna själva att aktivt motverka (dvs att göra alla delar eller åtminstone få grepp om vad delarna går ut på och metod för dessa) men tiden är knapp och det är mycket att göra. Dessutom tycker jag att det var ganska oklara riktlinjer för konstruktionsupppgiften och att veckoplaneringen kom ut kontinuerligt gjorde att saker man kunde ha börjat med tidigare (insåg man sen) inte skedde då det inte fanns specificerat vad som skulle göras förrän senare.» (Ganska liten)
- 10% av tiden som lagts ner på DEL I har bidragit till inlärning och 90% till förvirring.» (Ganska liten)
- Vissa delar var bra, då man skulle dimensionera vägg golv och tak, men akustik och installationsteknink var rörigt och osammanhängande.. För stort och för många delar som skulle med» (Ganska liten)
- Detta var som ett skämt. De visste ju inte ens själva vad de ville få ut av den från början. Ändrade förutsättningar och olika input från olika lärare.» (Mycket liten)

22. Hur lärorikt var den muntliga presentationen (inklusive förberedelser) och diskussionen av konstruktionsuppgiften Del 1?

56 svarande

Mycket»3 5%
Ok»14 25%
Lite»39 69%

Genomsnitt: 2.64

- Skeptisk innan, men det blev bra. Vettig uppdelning att alla pratade om olika saker. Jag lärde mig e hel del under detta moment.» (Mycket)
- Skrota den, gav ingenting och ingen tog vidare seriöst på det. Slöseri med tid bara.» (Mycket)
- Inte speciellt lärorikt. Lärde mig tyvärr inget av de andra grupperna som jag inte redan visste. » (Ok)
- Eftersom alla grupper blev klara med sina uppgifter i sista stund var det omöjligt att fokusera om och organisera och förbereda en bra presentation. Den blev halvhjärtad och man ville bara få den gjord.» (Ok)
- Kändes inte alls nödvändig för inlärningen, och nästan patetiskt att den var obligatorisk med en publik på 7-8 pers.» (Lite)
- Eftersom arbetet tog up såpass mycket tud hann man inte lägga ner så mycket tid på den muntiliga presentationen utan det kändes mest som man bara skulle "gå dit och få det överstökat"» (Lite)
- blir mkt press nära inpå tentaveckan känns som ett tungt moment just då, spec med akustiken som man inte visste hur man räknat ut.» (Lite)
- Dålig info och tog inte alls på stort allvar, Tycker att den var väldigt överflödig.» (Lite)
- väldigt svårt att veta vilken nivå det ska ligga på, vi förberedde oss under 1h innan» (Lite)
- Bara ännu ett tidskrävande moment som inte ger något.. » (Lite)
- ganska meningslöst, hade varit mer intressant att få höra hur de andra dimensionerat. » (Lite)
- inte alls lärorik» (Lite)

23. Till hur stor hjälp har utdelade uppgifter i installationsteknik varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket stor»2 3%
Ganska stor»14 24%
Ganska liten»25 43%
Mycket liten»16 28%

Genomsnitt: 2.96

- Del 2 i konstruktionsuppgiften hade ett mycket bra upplägg! Kort genomgång, men går hem och jobbar på det, och sen ges ny genomgång. Kanon, pedagogiskt! Det föll dock lite då det krockade med Del 1 vid något tillfälle, och genomgångarna var ganska okompletta och man fick veta om man tänkt rätt eller ej. Det måste ju vara smidigare att dra en vettigare genomgång än att alla ska springa upp till någons kontor och kolla sin lösning?» (Ganska stor)
- Fler skulle behövas» (Ganska stor)
- hade varit väldigt mycket bättre om ordentliga lösningar funnits tillgängliga, dock är detta den enda delen inom installationsteknikområdet som hjälpt för min inlärning» (Ganska stor)
- Jag tycker att materialet var dåligt.» (Ganska liten)
- Det kom försent in i kusren. Skulle vart bättre om det kommit tidigare och att uppgifterna hade gåtts igenom bättre.» (Ganska liten)
- Men jag har helt ärligt inte lagt tillräckligt med tid på dem, de kändes lite stora att börja med om man missade något under någon föreläsning» (Ganska liten)
- De hade kunnat vara betydligt fler, och det hade kunnat finns facit och lösningar till samtliga uppgifter. speciellt till de tre tillämpningsuppgifter där uppg. 2 gicks igenom noggrannt, men de andra två haffsades igenom och gavs inga lösningar på. riktigt dåligt! och jag räknar inte lite kludd på några papper som lösningar tyvärr. » (Ganska liten)
- Gick inte att lära sig mycket här tyvärr ! Som tur var fanns det ju gamla tentor, där fanns det i alla fall svar!» (Mycket liten)
- Dåliga svar» (Mycket liten)
- Inte räknat någon.» (Mycket liten)
- Otydliga, fler borde finnas och tydligare lösningsförslag» (Mycket liten)

24. Till hur stor hjälp har jourtiden varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket stor»5 8%
Ganska stor»21 37%
Ganska liten»17 30%
Mycket liten»13 23%

Genomsnitt: 2.67

- Utan jourentiden skulle vi inte fatta något av dimensioneringsuppgiften då det var otydligt vad föreläsningarna sulle användas till. » (Mycket stor)
- nödvändig för att förstå vad som skulle göras» (Ganska stor)
- Bra med jourtid. Dock hade det bästa varit (om pengar funnits). Om jourtiden hade kunnat vara inbakad med räknestugor ~2-3ggr i veckan. » (Ganska stor)
- Eftersom det rådde så stora otydligheter om uppgiften, exempelvis vilken del av huset som skulle dimensioneras, var jourtiden helt nödvändig.» (Ganska stor)
- Utnyttjade ett tillfälle i början. Detta för att infon från de två herrarna var mycket rörig i början. Skärpning nästa år! Annars bra.» (Ganska liten)
- Har fått viss hjälp med konst-uppgiften.» (Ganska liten)
- Bra att den fanns !» (Ganska liten)
- Det var alltid för lång kö, och man fick ofta inte svar på sina frågor bara några flummiga rader.» (Mycket liten)

25. Till hur stor hjälp har det utdelade materialet i akustik varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket stor»1 1%
Ganska stor»10 17%
Ganska liten»19 33%
Mycket liten»27 47%

Genomsnitt: 3.26

- Till stor hjälp i K-uppgiften. Bra med material på eng! Men borde knytas närmare an till föreläsningarna i akustik» (Mycket stor)
- till del 1 på konstruktionsuppgiften var det stor hjälp. » (Ganska stor)
- Känns som akustiken kommer i skymundan redan från kursstart. Den borde integreras på ett bättre sätt, och inte bara bli ett jobbigt obligatoriskt moment i "Del 1". Där det i princip bara är att fylla i några excel filer utan att egentligen förstå vad det handlar om! » (Ganska liten)
- Inte räknat något på det.» (Ganska liten)
- Förstod inte mycket» (Mycket liten)
- Detta användes endast för konstuktionsuppgiften.» (Mycket liten)
- Inte använts.» (Mycket liten)
- hela akustikområdet i kursen är mycket otydligt» (Mycket liten)

26. Har du förslag på andra moment som kan förbättra inlärningen?

- Lägga in räknestugor där man får räkna på egenhand och få hjälp av lärare »
- Mer egen tid för räkning i räkneövningarna. "Räkna i tio minuter så går vi igenom sen". Ibland hinner man bara skriva av och hinner ej förstå. Genom att ta tio minuter och sen följe med genomgång är vi elever mer aktiva och inlärningen ökar markant. Simpel pedagogik =)»
- Att övninstillfällen med handledning ska ersätta DEL I i konstruktionsuppgiften.»
- Bättre struktur på räknandet och föreläsningar inom ventilation. Saknar överlag en röd tråd i föreläsningarna. Hoppade fram och tillbaks.»
- Mer strukturerade mål och krav. tror det i stort skulle hjälpa kursen. Sen har det kanske funnits lite väl mycket olika saker och dokument att välja på. Bättre att sammanställa till ett dokument eller kompendie, som kanske kunde kompletterat endel av den dyra (till viss del onödiga) kurslitteraturen.»
- Mer räkne exempel»
- fler räkneövningar, gärna i övningssalar med mindre antal teknologer samt räknestugor där man som teknolog kan få hjälp av lärare»
- Hela upplägget och organisationen var väldigt rörig och det kändes inte som att det alltid fanns mycket eftertanke! Det hade tex varit bättre om allt om väggar gicks igenom på samma gång (föreläsningar efter varandra) och inte utspritt som det var nu, och då hade överflödiga upprepningar sluppits användas och tiden nyttjas mer effektivt. Installationstekniken hamnade i skymundan till förmån för byggnadsfysiken, väldigt synd och det känns inte som att man har fått med sig det mest centrala! »
- räkneövningar med handledning»
- Akustiken tillsammans med Installationstekninken är stora brister i denna-försök-till-att-slå-ihop-3-kurser-till-en-kurs.»
- räknestugor med genomgångar»
- installationstekniken får tyvärr stryka lite på foten pga konstruktionsuppgift del 1 för att det blir ganska mycket med den. Man fokuserar helt enkelt på den och det andra kommer i skym undan vilket är synd för inlärningen.»
- inget storhetsvansinne, koncentrerat på vissa delar så att det faktiskt går att lära sig något»
- Bättre och mer samordnade föreläsningar, relevanta uppgifter sådant som kommer i verkligheten.»
- Införskaffa räknestugor!»
- uppgiften var väldigt luddigt skriven och svårbegriplig, kändes som om alla lärarna inte alltid själv visste vad som gällde.»

27. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Specificera gärna i kommentarsfältet

57 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 17%
Ganska stor»32 56%
Mycket stor»14 24%

Genomsnitt: 3.03

- Hade lite nytta av de två svenska böckerna till arbetet, men inte mer..» (Ganska liten)
- Böckerna upprepar varandra.» (Ganska liten)
- BF var bra Klimatskärm var ok System var inget vidare» (Ganska liten)
- För mycket vilket gör det svårt att vea vad som är viktit.» (Ganska liten)
- Det har varit onödigt med tre böcker. Till nästa år bör de kontrolleras om det går att få ner det till två böcker. "introduction to building physics" har jag endast räknat i, De två andra böckerna har jag bara läst halva av.» (Ganska stor)
- Byggnaden som system och Tillämpad Byggnadsfysik är två mycket bra böcker. Dessa har man kunnat läsa löpande utan att det är jobbigt. Introduction to Building Fysics har mer fungerat som uppslagsbok.» (Ganska stor)
- Ingen användning av Byggnaden som System» (Ganska stor)
- Känndes lite onödigt med tre böcker. Det känns som de överlappade en del.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen kändes alldeles för dyr, framförallt rekomenderades "fel" böcker till en början. Byggnaden som system kändes som en onödiginvestering som kunde sammanfattats i ett dokument på kursenshemsida istället. IBF är bra, men kursen känns än mer rörig då den blandas med engelska begrepp och konstanter med med samma bokstav som betyder olika saker. Byggnadens klimatskärm var den jag hade mest nytta av. köpte den i LV 3 eller 4. Efter att jag insett att det var den som var värd att ha. Men var den som i början av kursen inte rekommenderades utan den skulle bara vara ett komplement till konstruktionsuppgiften. » (Ganska stor)
- bra när det gäller teorin» (Ganska stor)
- Byggnaden som system har jag knappt använt. Läste genom den en gång och det var helt okej. Den var som en skönlitterär version av Tillämpad Byggfysik (Alltså behandlade samma saker bara med fler ord).» (Ganska stor)
- Den gamla orangeblå boken var väldigt bra, även den vita var givande. Den engelska klarar man sig utan.» (Ganska stor)
- Building physics hade många uppgifter vilket var bra. Detta saknade jag hos de andra böckerna. Byggnaden som system och byggnaders klimatskärm var dock till skillnad från Building physics trevliga att läsa.» (Mycket stor)
- Jag tycker alla tre böckerna var bra! Det hade dock kunnat finnas mer litteraturhävisningar. » (Mycket stor)
- Bra litteratur» (Mycket stor)

28. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Ganska dåligt»7 12%
Ganska bra»28 49%
Mycket bra»16 28%

Genomsnitt: 2.94

- Ett kaos på kurshemsidan, ostrukturerat och sena utläggningar. T.ex. veckoplanering konstruppg.1 väldit dålig uppföljning» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är stökigare än min byrå och det är ingen ordning på hur dokumenten ligger och hur de döps. Alla lärare har sitt sätt att göra, men de gör det inte bra tillsammans.» (Mycket dåligt)
- Kurs-pm och annan ev liknande info på kurshemsidan ofullständig. Inga tydliga kursmål (som väl måste ingå i kurs-pm??) eller information om tentan (omfattning, hjälpmedel etc).» (Ganska dåligt)
- Dålig struktur på kursen. Man fick ingen övergripande bild av upplägget. För rörigt på "Utdelat material" på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Ingen stuktur. Allt ligger i en enda röra.» (Ganska dåligt)
- Rörigt, dåligt med besked om när saker läggs ut eller uppdateras, vad som gäller, osv.» (Ganska dåligt)
- Bra att uppgifter lagts upp kontinueligt. Dock tycker jag att det har varit lite rörigt.» (Ganska bra)
- En enkel sak som förenklar: Finn ett gemensamt system för att namnge filer. Behöver inte vara exakt eller jätteavancerat, eller ta en massa extra tid.» (Ganska bra)
- Se kommentar ovan. Utdelat material och kurshemsidan fungerade bra.» (Ganska bra)
- Stort minus med planeringen av Konstruktionsuppgiften.» (Ganska bra)
- Tyvärr ligger studieportalen nere ofta, så tillgången till materialet var inte alltid bra.» (Mycket bra)

29. Hur ofta är du inne på kurshemsidan?

57 svarande

Varje dag»23 40%
2 ggr/vecka»26 45%
Varje vecka»7 12%
Ett par gånger per läsperiod»1 1%
Aldrig»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- varje dag under konstruppg. och tentaplugget» (2 ggr/vecka)
- De andra kollade också så det blev egentligen oftare.» (2 ggr/vecka)

30. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 19%
Hög»30 52%
För hög»16 28%

Genomsnitt: 4.08

- Något dålig arbetsfördelning över perioden, mycket i och med att konstruktionsuppgiften alltid låg lite efter, och att installationsteknikuppgifterna sedan skulle göras parallellt när de kom.» (Lagom)
- Konstruktionsuppgiften tog otroligt mycket tid vilket ledde till att man hade svårt att geneomföra alla räkneuppgifter och läsanvisningarna som gavs» (Hög)
- Konstruktionsuppg. DEL I har bidragit till hög belastning utan att vara vettig.» (Hög)
- Gick åt mycket tid att fundera över vad som förväntades, var man skulle börja.» (Hög)
- Ventilationsdelen kändes som om iaf föreläsningarna var överrepresenterat.» (Hög)
- Krävs nog mer anpassning mellan periodens kurser för att skala ner 22,5 poäng till 15. » (Hög)
- pga arbete » (Hög)
- Varierade väldigt. Konstruktionsuppgiften tog väääldigt mycket tid.» (Hög)
- Eftersom de inte lyckats att minska kursen nämnvärt plus att vi fick en uppgift blev det mycket» (Hög)
- arbetsbelastningen har varit på tok för hög, framförallt eftersom kursen ej känns homogen. mycket bättre att dela på kursmomenten då de i dagsläget känns osammanhängande och svårt att få en överblick» (För hög)
- Arbetet har tagit ör mycket tid och mest varit ett stressmoment då man inte har kunnat lägga upp arbetet som man själv velat då informationen kommit fortlöpande.. All information ska självklart delas ut i förväg så att man kan läga upp tidsplaneringen så att den passar gruppen!» (För hög)
- Personligen tycker jag det var väldigt svårt att hinna sätta sig in grundligt på allt, utan det blev mer man kunde "lite om mycket". Jag hade gärna sett att vissa bitar trycktes lite hårdare på, och andra utelämnades lite mer, för som det kändes nu borde kursen vara värd 15 Hp och inte 10,5. Det var väldigt mycket, och det var svårt att få överblick över vad som var det vikitigaste. » (För hög)
- De sammanslagda kurserna har inte dragits ner till 10,5 poäng.» (För hög)

31. Hur många timmar i veckan har du ägnat åt kursen?

(Schemalagd tid ca 16 h/vecka)

57 svarande

0-10 timmar»1 1%
10-20 timmar»16 28%
20-30 timmar»25 43%
30-40 timmar»13 22%
>40 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.98

- speciellt under projektet.» (20-30 timmar)
- Svårt att säga exakt, men mycket tid lades på konstruktionsuppgifter och det var svårt att hinna sätta sig in i litteraturen och räkneuppgifterna. » (20-30 timmar)
- Uppgifterna i den engelska boken var mycket tidskrävande, framförallt då vi inte har fått någon engelsk ordlista för byggnadstekniska ord, t.ex fuktkvot mm.» (30-40 timmar)
- konstruktionsuppgiften har tagit väldigt mycket tid.» (30-40 timmar)
- mer nära tentorna» (30-40 timmar)
- arbetet tog mycket tid..» (>40 timmar)
- Det där jävla arbetet... » (>40 timmar)


Arbetsklimat

32. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»8 14%
Ganska bra»22 38%
Mycket bra»17 29%
Har ej sökt hjälp»8 14%

Genomsnitt: 3.36

- Fanns möjlighet på förelasningar men då var de ofta ett flertal andra som oxå hade frågor» (Ganska dåliga)
- Återigen installationstekniken. Det är för mig ett mysterium hur det kan vara så .... svårt att få ut svar till "Del 2". Det bristfälliga lösningsförslag som delades ut gjorde mig mest irriterad. När det inte gav något svar eller oftast inte ens en ledning.» (Ganska dåliga)
- man blev alltid vidareskickad och det va ofta som den man frågande inte hade någon aning alls. Alla bör vara mer insatta om vad som gäller under exempelvis grupparbetet. Dessutom var svaren på frågorna olika beroende vem man frågade. Direktiven stämde inta allas överens, vilket är mycket dåligt och gjorde allt mer komplicerat för oss.» (Ganska dåliga)
- Bra med svar över mailen.» (Ganska bra)
- Jourtiden var mycket bra!» (Ganska bra)
- Bra tillgång, men hur vettig hjälpen var (angående Konstruktionsupp. DEL I) tål diskuteras.» (Mycket bra)
- Det var bra, lära´,rna var några av de mest hjälpsamma och tillmötesgående vi haft.» (Mycket bra)
- Tack Paula och Wolfgang för snabbt svar på mail, NN svarade ej överhuvudtaget.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

33. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»17 29%
Mycket bra»38 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- När ni väljer grupper rakt av från klasslistan så får man inte arbeta med en helt ny grupp man inte varit med innan. Så fantasifulla är de redan i kurser i ettan. Istället får man arbeta med en grupp man känner sedan innan, och om man har otur en grupp som inte alls har samma ambitioner. Antingen så får vi välja eller så får ni vara mer fantasifulla vid ihopsättningen av nya grupper.» (Ganska bra)
- Lite konstigt att man tar in studenter som enbart pratar engelska. Inte för att jag har något emot utländska studenter eller att prata engelska men i vår grupp om fyra blev arbetsbelastningen betydligt högre för oss som även kunde svenska. Kan vänta med enbart engelskspågia studenter till mastern.» (Ganska bra)
- Som alltid får vissa elever dra ett tyngre lass än andra men över lag tycker jag arbetet fungerat bra. Bra att man bli indelad i grupper!» (Ganska bra)
- har haft en bra grupp att arbeta med,» (Mycket bra)
- Hade en jättebra grupp på konstruktionsuppgiften!» (Mycket bra)
- vi har hjälpt varandra mycket med att försöka reda ut vad ni har velat ha med i rapporten» (Mycket bra)
- Synd med att gruppindelningen inte gynnade så många.» (Mycket bra)
- Vi va tvugna att använda oss av varandra då informationen om vad som gällde var såpass dålig» (Mycket bra)

34. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 29%
Hög»26 45%
För hög»14 24%

Genomsnitt: 3.94

- Den lilla statistikkursen har definitivt kommit i skymundan. » (Hög)
- se ovan» (Hög)
- lagom-hög» (Hög)
- Som sagt känns som vi haft nästan 20hp ite 15.» (För hög)
- Som tidigare nämnts tycker jag att kursen borde varit värd mer, det tillsammans med mat.staten som också tog mycket tid kändes det som att belastningen var för hög. » (För hög)
- har känts som vi läst tre 7,5p kurser... ni tar kol på oss» (För hög)


Önskade åtgärder

35. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tycker konstruktionsuppgiften var väldigt givande.»
- konstruktionsuppgiften, dock krävs det mer underlag för hur den skautformas. Borde vara bestygsgraderand då vissa länger ner otroligt mycket mer tid än andra men bedöms fortfarande detsamma.»
- mycket lite var bra med kursen. Tanken att man ska ha en inlämningsuppgift var bra, men endast tanken. Genomförandet var en katastrof. Boken IB var bra. byggnadens klimatskärm också OK.»
- Konstruktionsuppgiften- men bör göras tydligare.»
- Konstruktionsuppgiften är bra för helhetsförståelsen så den ska vara kvar tycker jag, dock kunde det vara klarare riktlinjer vad som gäller, för som färsk på området är det svårt att veta vilka antaganden man kan göra som är rimliga.»
- Jourtiderna och tillgängligheten av personal.»
- Bra att få lista över uppgifter i IB att räkna. Föreläsningschema, som bör kompletteras med föreläsarens namn.»
- Upplägget med klimatskal och byggfysik. Ventilationsdelen kändes oerhört rörig. Föreläsningarna kring dessa gav inget stöd för inlärningen, tyvärr.»
- bredden.»
- Paula!»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften.»
- kurslitteraturen»
- prata igenom hur arbetet ska genomföras och gå ut med rätt information från början, veckoplaneringen som kom ut varje vecka borde läggas ut hela direkt, så man kan jobba i förväg om man vill och förbereda sig för nästa moment, och kommer det varje vecka så kan man inte lägga in dokument i mitten av ett gammalt för då är det lätt att missa det och en stor del av arbetet med i det fallet.»
- Jan Gustén!»
- konstruktionsuppgiften»
- Grupparbetet»
- Delen byggnadsfysik från arbetet, bort med akustik och innomhusklimat från det!»
- konstruktionsuppgiften, del 1. »
- Paula och byggnadsfysiken»
- Dimensioneringen av förskolan»
- konstruktionsuppgiften »
- Konstruktionsuppgift del 1.»
- Erik och Per, utan dem hade det inte gått så bra med inlämningsuppg. »
- kursen behöver verkligen utvärderas grundligt. vissa moment har känts otroligt flummiga. sega föreläsningspass.»
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften, men den var väldigt tidskrävande.»
- Grupparbeet var det absolut bäst med kursen, även om informationen vr väldigt otydlig.»
- tentahäften och träningsuppgifter med lösningar»
- Konstruktionsuppgiften.»

36. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare kurs-pm, få kursen att kännas som EN kurs eller dela på dem igen.»
- Det ska kännas som en kurs tycker jag.»
- Bör finnas möjlighet till räknestugor»
- Organisera er. Prata med varandra. Gör en struktur. Tydliga mål och ge ut målen också. Ge ut läsanvisningar med kurs-pm så man kan följa med i kursen. Se till att konstruktionsuppgiften blir en seriös och framförallt givande uppgift. Denna sänkte bara ens motivation. "byggnaden som system" var den sämsta boken jag sett. Det finns ju inget register så den blir helt oanvändbar om man inte memorerat hela boken utantill efter att man läst den. »
- * Färre böcker * Riktig genomgång av del 2 (i ordning) »
- Klarare struktur från början med avseende på kurs-pm och veckoplaneringen i konstruktionsuppgiften. Kurs-pm skulle gärna få innehålla information såsom vilken del av kursen som behandlas på respektive pass på föreläsningarna samt läsanvisningar och namn på vilken föreläsare det är. Vore bra om alla skeden i konstruktionsuppgiftens veckoplanering fanns från början så man fick en uppfattning om vad som skulle hända senare.»
- - Den tystlåtne föreläsarens föreläsningar bör tas bort - Konstruktionsuppgift (ta bort obligatoritet från del 1 och inför på tillämpningsuppgifterna) - Ändra på att ha 4-timmarspass. Det är inte alls bra! -Inför Övningstillfällen istället för demoräkning (eventuellt splitta 4-timmarspassen till 2 timmar föreläsning, 2 timmar övning med samma föreläsare som kan gå runt mellan salarna. ) »
- Ingen röd tråd, saknade samarbete mellan föreläsarna. De gick in och berättade om det de var bra på, även om det inte var relevant med tanke på kursmål och helhetssyn.»
- Venilationsföreläsarna måste bli mkt mer strukturerade tills nästa år. Kan klaga på pedagogikgen här med, men jag tror att nyckeln är struktur.»
- Kurslitteraturen bör ses över. mer struktur i utdelatmaterial och koppling mellan ämnesområdena.»
- upplägget på installtionstekniken (är det hälften sv kursen?,)»
- installationsdelen, rörigt upplägg»
- Mer samordning mellan föreläsarna, och fler räkneuppgifter.»
- ordning på kurshemsidan, tydliga och korrekta instruktioner i början av uppgifterna, onödigt med muntlig pres. »
- Den muntliga presentationen av konstruktionsuppgiften kändes överflödig. Jag kände inte att jag lärde mig något. I övrigt var uppgiften bra!»
- Nästan allt. Måste strukturera kursen mycket bättre!»
- helst bör kursen delas igen, annars bör man se över kursen som helhet, lektionsplanering, kommunikation mellan föreläsare/lärare, räkneövingar och även tentans omfattning är alla områden som måste ses över!»
- Konstruktionsuppgiften kan sammanfattas med orden otydlig och rörig. Lös det till nästa år. »
- Det mesta! Färre lärare, bättre samarbete mellen de två kurserna som nu blivit en mm.»
- Bättre kommunikation mellan de två olika kursmomenten, och ta bort akustiken helt och hållet då den inte känns relevant, lägg in det i akustikkursen som ligger lp2 i tvåan istället.. »
- upplägg, kommunikation, se över poängsättning, insallationstekniken bör komma fram mer, m.m»
- Bättre kommunikation mellan föreläsare och utdelade tentatal som stämmer med den riktiga tentan.»
- Del 2 i konstruktionsuppgiften, de som inte var obligatoriska.»
- mer om del 2»
- Förläsningar om ventilation.»
- Strukturera er!! Mer kvallitets föreläsningar än kvantitetsföreläsningar. räkneövningar i mindre grupp när de gäller svåra beräkningsuppgifter. Saknade ett studiebesök, för att få se hur en vägg ser ut, hur gjuter man en betångplatta. Lättare att lära sig något om man vet hur det ser ut...»
- Upplägget av kursen. ett bättre kurs PM., mer organiserade föreläsningar, bättre intro och hjälp med projektet.»
- se ovan»
- Organisationen, formelblad från början, bättre info på konstruktionsuppgiften»
- Dela på kurserna eller minska ner och strukturera upp.»
- akustikdelen. Jag tog den inte så seriöst eftersom den inte skulle vara med på tentan, så till nästa år tycker jag att den antingen ska tas bort eller vara med på tentan.»
- Införandet av räknestugor. En vettig planering av konstruktionsuppiften synkat med föreläsningarna. En tydlig instruktionsmall om hur man ska gå tillväga med Konstruktionsuppgiften, Bättre räkneuppgifter. En mänsklig examination. Bättre kurslitteratur, man klarade sig bra med bara tillämpad byggfysik. »
- Måste ordna till upgiften! Sätt tydliga gränser för vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Klargör om vi tex behöver räkna med solinstrålning och nattutstrålning. Få det att kännas som en kurs.»
- Personlig tycker jag att kurserna inte bör slås ihop eftersom det var såpass mycket och otydlig information. det skulle dock hjälpa om föreläsarna kommunicerade mer så direktiven var tydligare.»
- Konstruktionspupgift del 1 anser jag var för krävande i förhållande till hur stor del av kursmomenten som ingick i den. Om installationsdimensionering kunde integreras på ett bra sätt skulle det vara mer rimlig arbetsbelastning på uppgiften.»
- uppgiften måste göras tydligare om den ska va givande, tror att alla studenter slösade bort i snitt 2 arbetstimmar på att förstå vad som gällde med innerväggen som var en ytterväg eftersom dubbla budskap hade lämnats»
- Föreläsningarna samt föreläsningstiderna. Föreläsningarna var för många, det hade fungerat mycket bättre om vissa schemalagda föreläsningar istället var strikta demonstrationer av räkneuppgifter. Man hade fått ett bättre grepp om vad det är som förklaras i föreläsningarna samt att det hade varit enklare för en själv att räkna på de uppgifter som kommer på tentan eller som man får räkna på i konstruktionsuppgiften. Föreläsningstiderna var allt för långa, det är inte rimligt att låta över 100 studenter sitta i en sal i fyra timmar och förvänta sig att de kommer kunna ta in något de sista två timmarna. Man hade kunnat anta att folk som är kunniga inom ämnet inomhusklimat hade kunnat planera detta bättre. Detta kanske inte ni inte insåg men studenterna fick sitta i samma sal fyra timmar i sträck medan föreläsarna bytte av varandra efter två timmar. Den enda gången då en föreläsare var kvar i fyra timmar var under den andra föreläsningen med professor Wulfgang, även han tyckte att fyra timmar var för långt. »


Övriga kommentarer

37. Övriga kommentarer

om exempelvis föreläsningar, litteratur, konstruktionsuppgift, räkneuppgifter, redovisningar, administration, schemaläggning, m.m.

- Jag tycker att beräkningsdelen på tentamen inte testade ens kunskaper på ett bra sätt. Några av uppgifterna var inte alls av samma karaktär som de uppgifter som visats och gåtts igenom på föreläsningar eller de som finns under utdelat material på hemsidan.»
- Otroligt intressanta kurser. De två första kurserna som faktiskt handlar om det vi utbildar oss till. Förstår verkligen inte varför det skulle bli en ihoppslgning av dessa, när vi läser så mycket annat "flum" som man skulle klara sig utan. Det tråkigaste var inte att vi förlora några poäng i nyttig kunskap utan att jag känner att jag förlora nästan alla poängen i kunskap för det dåliga upplägget verkligen var en sån motivaitonsdödare att man inte kände nån lust till att läsa på. För rörigt för att veta i vilken ände man ska börja. Väldigt besviken...»
- Det har märkts att det är första gången kursen går, men det känns som att kursen ändå funkar ihopslagen.»
- Det viktigaste av allt är att konstruera uppgifter med tydliga dataskrivna och framför allt RÄTTA svar. Det näst viktigaste är att antingen DRAMATISKT förbättra uppgiftsformulering för konstr.uppg. DEL I eller slopa den helt. I samband med detta införa obligatoritet för tillämpningsuppgifterna, inte annars. Slutligen göra nånting smart för att ersätta 4-timmarspassen med kortare pass och nån annan aktivitet (Övningsräkning).»
- se tidigare kommentarer.»
- En intressant och viktig kurs som kan och bör utvecklas.»
- Det hade varit trevligt att från början få reda på vilka kapitel man ska läsa i de olika böckerna. Inte tvunget vilken dag vilket kapitel gås igenom, men det är lättare att läsa en hel bok på en gång än ett kapitel här och ett där.»
- se över kursen som helhet, lärarlagen bör se till att ha en ordenlig kommunikation och lektionsplanering bör göras mer "homogen", inte behandla alltför olika områden samma dag/vecka»
- Katastrofsamanhållning bland personal, ha ett avstämningsmöte i veckan eller nåt och diskutera igen vad alla gör. Nu verkar alla veta vad de själv gör, men ingen vet vad någon annan gör.. Skärp er!»
- se övriga kommentarer. »
- Mer hjälp till del 2 i konstruktionsuppgiften. Litteratur saknades till det (i "byggnaden som system" presenterade bara allmänt om de tekniska systemen).»
- bättre samordning»
- intressant och bra kurs med bra litteratur. Finns dock utrymme för förbättring som alltid. Nöjd med kursen över lag»
- Konstruktionsuppgiften var väldigt tidskrävande.»
- Den här kursen var inte givande för mig. Eftersom att den här kursen tidigare var två blev det så att man fick för lite information och kunskap från någon av de ursprungliga kurserna. Kursen i sig känns något oorganiserad, speciellt mellan föreläsarna då det kändes att det inte skedde någon fungerande kommunikation mellan dem.»Kursutvärderingssystem från