ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt10 Maskinorienterad programmering, LEU500

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»5 18%
Cirka 20 timmar»8 29%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»6 22%
Minst 35 timmar»4 14%

Genomsnitt: 2.85

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»11 40%
100%»15 55%

Genomsnitt: 4.48

- Nästan alla föreläsningar, men nästan inga övningar (inget behov).» (75%)
- Närmare 100 än 75 iaf.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 48%

Genomsnitt: 3.37

- Lars Erik var noga med att gå igenom kursmålen i början av kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 81%
Nej, målen är för högt ställda»5 18%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 33%
Ja, i hög grad»18 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Eftersom målen är så pass många blir det svårt för en examinator att täcka alla områden. » (I viss utsträckning)
- Ja, men det kändes som om flera tenta-uppgifter var ett snäpp svårare än de vi fått att öva på innan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»19 70%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.96

- Tycker att föreläsningarna tog upp för mycket information som inte var relevant för kursen. Tycker att föreläsningarna borde vara mer riktat mot tentan.» (Ganska liten)
- Vet inte vad jag ska säga men kändes som att fokus lades på fel saker, det elementära i början lades för mycket tid på vilket resulterade i för lite tid för de mer invecklade momenten. » (Ganska liten)
- Lars Erik har varit en engagerad och jättebra föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»9 33%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.29

- Boken är verkligen dålig. Väldigt dålig.» (Mycket liten)
- Spara in på papperna och ge oss gratis instruktionslistor och nödvändigt material för labb istället.» (Mycket liten)
- Behövde ju inte ens använda boken som man köpte, fick ut en massa papper hela tiden som va bättre, så vet inte varför vi blev mycket rekommenderade att köpa boken.» (Mycket liten)
- Boken helt meningslös att ha» (Mycket liten)
- Den blå boken som vi fick köpa i början av kursen har jag och många fler med mig knappt öppnat, har knappt varit några hänvisningar till den under lp heller. Vi skulle läsa lite i den men. Däremot så har alla stenciler som Lea lämnat ut varit till stor nytta. Men varför köpa den blå boken?» (Mycket liten)
- kompendiet grundläggande digital- och datorteknik del 2 borde ej vara med som kurslitteratur då extremt mycket extra material delas ut och täcker alla områden.» (Mycket liten)
- Fruktansvärd litteratur precis som i Digital och Datorteknik kursen. Den blå boken är bara ett hån där man varken får förklaringar eller en djupare förståelse för kursens moment.» (Mycket liten)
- Vet inte hur många 100-tals sidor vi har fått ut till ingen nytta. Till nästa år kan man sluta dela ut massa papper. Lägg ut det på kurshemsidan så kan de som vill skriva ut istället. » (Ganska liten)
- öppnade knappt boken.» (Ganska liten)
- Blev aldrig o använda blåa boken» (Ganska stor)
- Det hade betytt mycket mer om det hade varit mer samlat och översiktligt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»8 30%

Genomsnitt: 3

- Nya papper varje föreläsning» (Mycket dåligt)
- För mycket löspapper. Dokumentet "Småfrågor2" hade varit bra att få ut tidigare, i samband med att respektive kapitel gicks igenom. Då kan man strukturera läsningen lite bättre.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan var ganska bra, uppdaterades ofta. Men det jag saknade var allt material som delades ut. Det borde funnits på kurshemsidan också. Helst enbart där.» (Ganska dåligt)
- Administration och hemsida fungerade mycket bra, medan kurslitteraturen hanterats underligt. Vi fick ut kilovis med lösblad och kompendier utan någon indikation på vad som var viktigt och vad som var överkurs och boken vi köpte har inte använts i undervisningen alls!» (Ganska dåligt)
- Fick ju ut allt i utskrivet material snittet låg ju på 5-6 papper/föreläsning. Varför inte lägga ut detta på hemsidan så man kan skriv aut om man vill? Chalmers värnar ju om hållbar framtid. Känns då osäriöst när läraren skyller det på, citat: "Jag har inte tillgång till någon skanner på Lindholmen". » (Ganska dåligt)
- blev väldigt mycket lösblad » (Ganska bra)
- Alltid bra uppdaterad kurssida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 22%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»12 44%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.29

- Övningsledarna var trevligare och mer tillmötesgående i denna kursen än i Digital och datortekniks kursen ett stort steg i rätt riktning. » (Ganska bra)
- Lik i digodaten var Lars Erik lätt tillgänglig» (Mycket bra)
- Lars Erik Arebrink är en mycket duktig pedagog, och tar alltid tid att förklara då något är oklart.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»17 65%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 48%
Hög»12 44%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.59

- Om inte Analysens grunder och engelskan som vi läste parallellt med MoP"en varit ganska lätta att ta sig igenom så hade denna läsperioden blivit ett fiasko. Jag och många andra har lagt större delen av våran studietid på MoP"en, vilket kanske var eran tanke?» (Hög)
- Hög belastning innan labbarna men det var den enda "moroten" man hade att kämpa för, skulle gärna se duggor i kursen.. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»9 33%
Hög»9 33%
För hög»6 22%

Genomsnitt: 3.66

- Vi hade 3 kurser samtidigt och det blev en tung tenta vecka.. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 14%
Godkänt»12 44%
Gott»9 33%
Mycket gott»2 7%

Genomsnitt: 3.33

- Samma sak här, tycker att kursen och tentan skiljde sig åt för mycket. Det jag lärde mig mest på var laborationerna. Föreläsningarna tyckte jag var ganska meningslösa i början. Det var först på slutet som det var någon mening med att gå på dem.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labb»
- Bra med mycket tid i labbet.»
- Labbarna -> lär sig mycket även simövningarna behövs... utan dom hade man/många blivit klara alldelles för sent...»
- Laboratorietillfällena! Utan dem hade jag fått underkänt i kursen.»
- Labbarna»
- Föreläsningarna har varit jättebra och labrationerna också. Bra handledare och roliga uppgifter.»
- mycket exempel uppgifter.»
- Bra och givande föreläsningar»
- Laborationen - väldigt kul sätt att lära sig programmering.»
- Labbar»
- Lars Erik Arebrink som kursansvarig, en mycket duktig och pedagogisk föreläsare.»
- övningsledarna/labbledarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken. Den som var nu klara man sig utan..»
- läroboken kan helt ersättas med bara lite mer komplett utdelat material. har öppnat den men inte hittat ngt intressant»
- Varför ska vi köpa ett kompendie som vi använder bara några få sidor ur, under 1-2 dagar?? »
- Bättre kurslitteratur.»
- Bättre genom gång av korskompilator XCC»
- Strukturen på föreläsningarna. Håll högre tempo i början och använd mer tid på slutet till repetition. Det hade behövts mer tid till repetition än vi hade.»
- Tentan»
- En dugga halvvägs in i kursen skulle underlätta mycket.»
- Reducera eller minska mängden lab uppgifter»
- Kurslitteraturen! Om vi nu ska köpa en tjock bok i kursen borde den väl användas regelbundet i undervisningen och helst innefatta allt kursen handlar om. Att ha högar med nischade kompendier att gå igenom och inte känna behov av den bok man betalat för känns mycket märkligt!»
- Mindre löspapper...»
- Tenta ska vara mer lik labb då man nästan har fullt upp att lägga ner studietiden på labbarna än föreläsningarna»
- Examinationen: Tentamen som gavs ut i år var mycket olik de övningsuppgifter som getts ut, och därmed mycket svår. Det är tråkigt att en kurs avslutas med en tentamen, där det känns som om frågorna är gjorda för att sätta dit eleven och inte fastställa elevens kunskap. nästan varje fråga på tentamen innehåller en "twist" dvs något oförutsett vid första anblick av frågan, och som förändrar resultatet. En ytterliggare synpunkt på en tentamensfråga gäller frågan ställd om pseudoparalellalism. jag anser att uppgiften var otroligt orättvis då endast två av 30 övningsuppgifter behandlade frågan, och dessutom då frågan laborationen innehöll en uppgift om pseudoparalellalism fick vi svaret, och behövde därmed ej behandla och reflektera över hur det fungerade. hade vi ej fått "facit" vid laborationen och hade varit tvungna att lösa den uppgiften själva hade frågan varit helt befogad, men som omständigheterna ser ut nu anser jag (och många andra jag pratat med) att den var orättvis. denna fråga är ett typiskt exempel på det jag tidigare tog upp med att frågan kändes som att vara skriven för att sätta dit elever. »
- kurslitteratur, duggor, utdelat material på internet.»

16. Övriga kommentarer

- Frågorna på tentan var svåra att förstå ibland»
- väldigt mycket lösblad delas ut vilket i och för sig är bra, men kanske sammanställa alla i ett kompedium, så det blir lättare att hålla ordning på dom?»
- Labbarna och tentan går inte ihop. Labbarna handlar främst om programmering medans kursen handlar om att teoretiskt lära sig hur datorn fungerar. Antingen ändra kursmålen/tentan eller lägga mindre vikt på labbarna och mer på undervisningen.»
- Lars-Erik står ofta och pratar med overhead-duken»
- Anledningen till att jag ville svara på denna enkät var att tentan var väldigt svår. Det är inte ok att säga veckan innan att vissa uppgifter ur det utdelade materialet är för svåra för att "komma" på tentan och sen så kommer likvärdiga uppgifter ändå på tentan, man blir ju förbannad!!»
- Väldigt bred kurs, svårt att få grepp om allting, även om det inte är detaljkunskaper.»
- Som jag tidigare påpekat var det en mycket tråkig examen som avslutade en annars mycket intressant och bra kurs. Jag tror också att om Lars Erik hade varit tydligare med svårighetsgraden på tentamen (och därmed också kursen) vid sina föreläsningar hade kanske tentamenssvårigheten varit ok. vad jag menar är att vid många tillfällen har vi elever "vaggats" in i en falsk trygghet då mycket verkat förståeligt vid föreläsningarna, men eftersom andra förutsättningar/frågeställningar lagts till /ändrats till examensuppgifterna har dessa verkat främmande och svåra. »


Kursutvärderingssystem från