ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-2 Projekt i maskin- och driftteknik, SJO706

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»5 16%
Cirka 20 timmar»8 25%
Cirka 25 timmar»6 19%
Cirka 30 timmar»5 16%
Minst 35 timmar»7 22%

Genomsnitt: 3.03

- Ojämn belastning, fanns inga/få uppgifter i början av kursen.» (Högst 15 timmar)
- har lagt mer tid än jag brukar på en kurs.» (Cirka 20 timmar)
- Det är ju ganska svårt att försöka sköta uppgifterna effektivt, när man knappt fått instruktioner om vad som händer eller vad man ska göra de kommande 7-8 veckorna. Så man får lägga massa extra tid bara för att lista ut de.» (Cirka 25 timmar)
- Större delen i simulatorer» (Cirka 30 timmar)
- kursen hade ett dåligt upplägg på uppgifterna och man hann inte riktigt med allting.» (Cirka 30 timmar)
- mycket högt arbets tryck under hela perioden. nya uppgifter upp kom helatiden vilka inte var med i PM eller planerig från början.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»4 12%
25%»4 12%
50%»2 6%
75%»4 12%
100%»17 54%

Genomsnitt: 3.83

- Bedrevs ingen undervisning» (0%)
- enligt mig har det inte bedrivits någon eller mycket lite undervisning under kursen.» (0%)
- vilken undervisning? läraren berättade om sitt jobb som programansvarige, några direkta lektioner i ämnet har vi itne haft. mycket dåligt då den information vi faktiskt fick var knapphändig.» (0%)
- Inställda lektioner är anledningen till låg procent» (25%)
- Har deltagit på de få tillfällen som inte ställts in.» (25%)
- De få lektioner som fanns blev ju inställda eller var väldigt bristfälliga.» (25%)
- Lektioner blev inställda. Från materialet på pingpong ser det dock ut som att dessa endast skulle innehålla genomgång av uppgifterna, ingen undervisning.» (25%)
- Många inställda lektioner.» (50%)
- Undervisning tillfällena var dåligt planerade och ej relevanta till kursen» (50%)
- Om lektionerna gick, fast var ju rätt mycket egen tid var det verkade som.» (75%)
- många instälda föreläsningar.» (100%)
- Undervisning är att kraftigt överdriva då det inte förekommit något sådan i kursen. Däremot har jag varit på plats vid schemalagda aktiviteter trots total avsaknad av lärare.» (100%)
- Inte mycket till undervisning må jag säga.» (100%)
- Fanns ingen undervisning!» (100%)
- Har inte funnits någon lärare vid någon av simulatorlektionerna. Flera inställda föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 9%
Målen är svåra att förstå»13 41%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 3%

Genomsnitt: 2.41

- Målen i kurs-PM har lite eller inget att göra med det som faktiskt ingår i kursen. Extremt ostrukturerat och det som sagts har ofta gått tvärt emot vad som stått i utdelade dokument.» (Målen är svåra att förstå)
- mycket rörigt och olika kriterier på olika ställen i kurs materialet.» (Målen är svåra att förstå)
- Fruktansvärt rörigt och ostrukturerat, målen presenteras på flera olika ställen och skiljer sig från varandra beroende på källa. Kort sagt katastrof.» (Målen är svåra att förstå)
- Stort minus halva inlämningsuppgifterna 2.3-2.5 dök inte upp förrän tre veckor in i kursen. detta gjorde att studieplaneringen blev helt skev man tog det alldeles för lungt i början. Det borde vara en självklarhet att det totla studie innehållet ska ingå i kurs pm/instruktion.» (Målen är svåra att förstå)
- Relativt dålig kontakt med läraren, dock var info på pingpong tillräcklig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svårt att utföra något arbete när man knappt vet vad man ska göra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»22 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2

- Förutsatt att jag förstått dem verkar de rimliga men under det antagandet är det svårt att utläsa något konkret.» (Ja, målen verkar rimliga)
- osäker på målen till att börja med.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mer tid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med tanke på allt strul i administrationen så var godkänd nivå ok, men överkursuppgifterna ej rimliga att klara. » (Ja, målen verkar rimliga)
- svårt att uppfatta målen och att faktiskt se det relevanta med det, känns mest som en kurs so ska vara där. kan inte påstå att jag faktiskt har lärt mig någonting användbart för mitt framtida yrke. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»6 21%
I viss utsträckning»13 46%
Ja, i hög grad»3 10%
Vet ej/har inte examinerats än»6 21%

Genomsnitt: 2.32

- Presentationen där endast några få grupper väljs ut är nog den konstigaste examinationsform jag stött på. Dessutom helt onödigt att blanda in SI2 i det hela, det gagnar varken dem eller oss och spär mest på intrycket av kursen som löjeväckande.» (Nej, inte alls)
- Har vart en gänska rörig kurs. Har mest suttit och försökt ta sig igenom uppgifterna utan att riktigt förstå meningen med dem » (Nej, inte alls)
- Redovisningarna (inlämningar och redovisning i klass) Att lämna in uppgifterna två gånger? WTF!! Redovisning på svenska för en grupp som skall använda på engelska och dom saknar info om vad som händer..» (Nej, inte alls)
- Otroligt dåligt. Skulle behövt någon typ av feedback för att veta. Den totala avsaknaden av feedback gör allt mycket svårare.» (I viss utsträckning)
- Vi har ej fått någon feedback på våra uppgifter så svårt att säga.» (I viss utsträckning)
- uppkörningen saknas då tiderna och allt krånglade som vanligt.....» (I viss utsträckning)
- Jag upplevde lite dålig feedback på uppgifter vi gjort. Man fick lämna in en, för att sedan påbörja nästa utan att veta ommman gjort rätt på första. Fel och missförstånd kan lätt följa med genom alla uppgifter på grund av detta.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Dock inte i denna kursen men examinationen var ju uppkörningen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- ingen tenta» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»25 80%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»2 6%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.32

- Vi har i princip inte haft någon undervisning.» (Mycket liten)
- Anser inte att det fanns någon undervisning.» (Mycket liten)
- mycket rörigt man har fått olika besked om vad som gäller vid olika tidpunkter.» (Mycket liten)
- Oerhört lite undervisning i denna kurs vilket därför inte kan ge mer än extremt mycket liten hjälp.» (Mycket liten)
- Mycket bristfällig undervisning. Kursen förutsätter dock att vi mha tidigare kunskaper skall lösa problem som uppstår.» (Mycket liten)
- För att undervisningen ska vara till hjälp måste det ÖVERHUVUDTAGET ske någon sådan. Kursen har till fullo bestått av självstudier med extremt bristfälligt material.» (Mycket liten)
- Vilken undervisning, fanns ingen. » (Mycket liten)
- Det jag lärt mig i kursen kommer enbart från "trail and error"» (Mycket liten)
- Var ju inte nån undervisning» (Mycket liten)
- Undervisningen var "på egen hand" Läraren kan komma till lektionerna och se om det finns frågor, och inte bara strunta i att komma. Att även hålla koll på vad man har gjort med vilken grupp är en fördel, så att alla får samma info» (Mycket liten)
- Hade kunnat vara fler lektioner där man kunde gå igenom olika delar av uppgifterna så att man fick en viss handledning. nu blev det otydligt om man var på rätt väg eller inte.» (Mycket liten)
- Ingen underviskning, skulle gärna sett ett par lektioner om hur man felsöker, och löser problem ombord.» (Mycket liten)
- nära på ingen undervisning i denna kursen, » (Mycket liten)
- undervisning har vi inte haft någon och litteraturen består av ett hopplock av diverse manualer, inget negativt i manualer som mycket svår överskådligt på pingpong sidan och det skapar bara irritation då man inte hittar någonting. » (Mycket liten)
- Det har varit otydlig information ang. hur uppgifter ska redovisas och hur den muntliga redovisningen ska redovisas.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»11 35%
Ganska liten»11 35%
Ganska stor»6 19%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.03

- Det som har varit till hjölp har varit manualerna som finns i simulatorn.» (Mycket liten)
- det finns ingen direkt kursliteratur och inga anvisningar.» (Mycket liten)
- Förutom manualen till simulatorn har den inte varit till någon hjälp. Materialet har dessutom tidvis saknats på pingpong och först efter flera påpekanden dykt upp.» (Mycket liten)
- Mest pingpong» (Mycket liten)
- Eftersom det inte fanns någon undervisning i kursen att tala om så var det att konsultera det material som skulle finnas tillgängligt på pingpong.» (Ganska liten)
- Bra hjälp av simulatormanualer.» (Ganska stor)
- Uppgifterna var bra, och jag tyckte man lärde sig endel. Det är dock svårt att veta om det man lärt sig är rätt.» (Ganska stor)
- efter som läraren inte varigt till mycket hjälp söktes kunskap på annan väg. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»15 48%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2

- Extremt ostrukturerat och dessutom oerhört slarvigt skrivet i de flesta fall, fullt av syftnings- och stavningsfel. Väldigt rörigt. I kurs-PM hänvisas till övningsboken för information om slutredovisningen, denna information saknas helt i övningsboken. I stället fick vi ett mail dagen innan sista inlämningsdatum med förklaring om vad slutredovisningen innebär. Det blir snudd på pinsamt när stavfel återfinns i ett stycke som handlar om vikten av att granska sin text innan man lämnar från sig den.» (Mycket dåligt)
- Varrörigt, fel saker låg uppe och det som skulle liggadär fanns inte osv.» (Mycket dåligt)
- rörigt svårt att hitta information och läraren vet inte eller har get olika info vid olika tidpunkter och till olika elever.» (Mycket dåligt)
- En ren katastrof beskriver nog kursens planering. Grundmaterialet fanns tillgängligt men att veta vad som ska göra och när saker ska vara klara och vad uppgifter omfattar tog veckor att få klarhet i. Många elever hade helt olika uppfattning om vad kursens uppgifter handlade om det var närmast en gissningslek vad som menades. Först efter påtryckningar från klassen till klassrepresentanter så började det sakta komma ut lite bättre information. Men inte ens när kursen avslutades så gick det att få klarhet i exakt vad som skulle göras i kursen.» (Mycket dåligt)
- Materialet har varit såpass ostrukturerat och rörigt att det varit oerhört svårt att finna samt tolka det. Dessutom har det inte stämmt överens beroende på vilket dokument man läst i. Informationen har inte varit samlad på ett och samma ställe utan utspridd vilket har gjort det i stort sett omöjligt att få en helhetsbild. Kanske kan den ansvarige för kursen be Mats Jarlros om hjälp i hur man presenterar och strukturerar informationen och materialet till kursen. Verkligen pinsamt att det varit såhär. Detta är en av orsakerna till att kursen varit så dåligt genomförd.» (Mycket dåligt)
- fortfarande inte fått någon feedback på någon inlämnad uppgift!» (Mycket dåligt)
- Allt finns där men är rörigt och otydligt.» (Mycket dåligt)
- Mycket lades upp men dåligt planerat » (Mycket dåligt)
- det är inget fel på Pingpong i sig, materialet kunde vara mer strukturerat så att man hittar bättre... ändrades ofta.» (Mycket dåligt)
- kurshemsidan enligt mitt tycke, bestod av en härva dokument som är dåligt sorterade, mycket svåröverskådligt och skapar irritation då det refereras till 15 olika dokument för att få sammanställt en mening. lite överdrivet kanske men det var mycket krångligt och väldigt irriterande. när kursen i sig innehåller så mycket simulatorarbete och annat vid sidan om, och den jämsides gående kursen, vill man inte lägga all sin tid på att försöka leta i dåligt sorterade dokument, det har man inte tid med. då blir inlärningen och arbetet i sig i allra största grad lidande. » (Mycket dåligt)
- Många uppgifter kom inte förren en bit in på kursen och då hade vi mycket i Förbränningsmotortekniken (rapporter från Studiebesök)» (Ganska dåligt)
- Allt fanns på Ping pong. Kunde varit mer organiserat eller nån genomgång» (Ganska bra)
- Simulator manualerna har gått bra att leta i » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»15 48%
Ganska dåliga»5 16%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»1 3%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 1.96

- Dålig närvaro från Johans sida i kombination med en oförmåga att svara på E-post.» (Mycket dåliga)
- var sällan man såg någon lärare.» (Mycket dåliga)
- läraren var oftast inte närvarande vid lektions tillfällena utan hadde annat att göra och vi fick ta hjälp av varandra i möjligaste mån.» (Mycket dåliga)
- Mailkontakten har varit extremt dålig när det gäller svar på frågor. I kombination med händelser som inte går att påverka, ex. sjukdom, har möjligheterna att få hjälp och ställa frågor inte existerat.» (Mycket dåliga)
- Fanns ingen lärare vid lektionerna.» (Mycket dåliga)
- Mail, ja, » (Mycket dåliga)
- möjlghetern att ställa frågot har funnit, svaren man har fått har varigt "varierande", jag har själv mailat läraren 3 ggr under kursen och inte fått ett enda svar. inte ens när vi mailat in någon av våra 5 inlämnings uppgifter har vi fått någon respons.» (Mycket dåliga)
- frågorna var svåra att ställa då kursansvarige var svår att nå och inte har tid att varken hålla i kursens schemalagda lektioner (vilket vi inte hade en enda i stort sätt) och inte var vid simulatorn de tillfällen han faktiskt hade schemalagt att vi skulle ha simulatorlektion med honom tillgänglig. » (Mycket dåliga)
- Låg lärarledd undervisning» (Ganska dåliga)
- Inte några problem egentligen när nu läraren har varit tillgänglig, problemet har väl varit att läraren helt enkelt inte varit tillgänglig. På lektionstid så var det ytterst få tillfällen som det blev undervisning och då skulle läraren istället finnas tillgänglig för frågor men detta fungerade inte heller.» (Ganska bra)
- Svårt att få svar direkt men oftast löstes eventuella frågor» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»23 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Ingen vet något säkert, det leder till att samarbetet blir lidande.» (Ganska bra)
- Var manju tvungen till när det inte fanns någon lärare på plats vid tecsim övningarna.» (Mycket bra)
- Enda chansen att få hjälp var att ta kurskamrater till hjälp. Patrik Tollesby har varit mycket hjälpsam, stort plus till honom.!! +++» (Mycket bra)
- efter som att informationen var dålig har vi som studenter fått prata ihop oss för att få reda på vad som gäller. » (Mycket bra)
- vi har fått klara allt på egen hand och gjort så gott vi har kunnat så samarbetet studenter emellan har fungerat bra. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»11 35%
Hög»7 22%
För hög»11 35%

Genomsnitt: 3.83

- Att ha en hög med uppgifter där du får gissa dig fram till vad som önskas till svar. För att sedan skicka in det och vänta på feedback men ALDRIG så någon sådan är inte bara oerhört frustrerande utan även mycket krävande. Kursen är nu slut och ingen jag har pratat med har ens fått en kommentar eller minsta vink om någon av uppgifterna är godkända eller ens svaren varit i rätt riktning. Oerhört dåligt.» (Lagom)
- För att inte ha fått så mycket information så var de väll hög belastning. Men med massa extra timmar man ått spendera kan man vll säga lagom.» (Lagom)
- Svårt att förstå vad man egentligen behövde göra, så kan inte riktigt svara på frågan» (Lagom)
- Framförallt mycket ojämn.» (Hög)
- mycket olika bud vad som gäller, otydligt vad som egentligen skall göras och en stor mängd tidskrävande rapporter som skulle lämnas in som man i sin tur aldrig fick tillbaka eller någon feedback på överhuvudtaget?!» (Hög)
- Många uppgifter, dålig info och hjälp blev stressande» (Hög)
- Extremt många "onödiga" inlämningsuppgifter med ogenomtänkta mål som tagit mycket tid i anspråk utan att ge något tillbaka i form av kunskap.» (För hög)
- Många kvällar och helger har gått för att lösa uppgifterna» (För hög)
- Jobbigt med mycket rapporter då vi aldrig har gjort det innan typ!! Borde ligga på två läsperioder och kanske mer integrerat med förbränningen. Själva tanken och idén med kursen e väldigt bra men borde ligga under en längre tid» (För hög)
- Blev hög efter tre veckor.» (För hög)
- » (För hög)
- för mycket inlämningar.» (För hög)
- alldeles för hög, i en 3-4 veckor satt man konstant och skrev rapporter och försökte styra upp allting. på grund av att det var mycket hemarbete i förbrännignsmotorteknik kursen så blev inte saken bättre. någonting som kan kallas "liv" hade man inte under den perioden. jobbade dygnet runt och slet sitt hår. för övrigt var det svårt att komma åt datorer, då många stängde av dem och det satt folk från andra klasser där. så platserna har inte fungerat bra, då vi sitter i stort sätt hela dagarna under en sådan kurs och då är det svårt när andra klasser har schemalagda kurser. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»4 13%
Hög»15 50%
För hög»10 33%

Genomsnitt: 4.13

- Kursen ligger parallellt med förbränningsmotortekniken som är både teoretiskt och räknemässigt tung men som även innehåller gästföreläsningar och studiebesök med följduppgifter. Detta leder till hög belastning och i vissa fall tidsbrister pga dålig planering.» (Hög)
- Hög arbetsbelastning, men personligen tyckte jag att det var väldigt skönt då det under åren har varit en allmänt låg/"lagom" belastning. Hög belastning är utvecklande och leder till någon form av självförverkligande.» (Hög)
- denna kursen i kombination med att förbränningsmotor kursen har haft många rapport inlämningar har varigt en av de jobbigare perioderna under utbildningen. men inte en av de lärorikaste.» (Hög)
- se ovan, mycket tidskrävande skrivande för vad som kändes som ingenting. Hade kanske känts mer värt om man visste att allt jobb man lade ner åtminstone kanske lästes igenom av någon.» (För hög)
- Vet ej om det är för högt men jämfört med tidigare perioder blir det som en rak höger =)» (För hög)
- hela perioden har varit den tuffaste period någonsin! aldrig jobbat så mycket och känner mig väldigt sliten. tappade hoppet ett tag men tog sig ur......» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»15 48%
Dåligt»4 12%
Godkänt»9 29%
Gott»2 6%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Slarvet lyser igenom i varenda aspekt av kursen. Att säga att en kurs kräver mycket arbete är inte en ursäkt för att helt strunta i att tillhandahålla ens den mest grundläggande information om vad som ska göras och hur det ska gå till.» (Mycket dåligt)
- Var riktigt dåligt, ingen orginasation kändes det som.» (Mycket dåligt)
- rörigt och inga klara mål!» (Mycket dåligt)
- Efter snart fyra år på Sjöingenjörsprogrammet så är denna kurs den klart sämsta jag läst. Jag har svårt att se att den kunde ha genomförts sämre. Kursens upplägg kan mycket väl fungera men det är genomförandet som totalt havererat. » (Mycket dåligt)
- Otydliga instruktioner. Vi fick slutgiltiga instruktioner på slutgiltig uppgift dagen innan den skulle lämnas in! Mycket otydligt, tag lärdom till nästa år!» (Mycket dåligt)
- Skandal, sämsta kursen i programmet utan minsta tvekan.» (Mycket dåligt)
- Vi borde ha fått tydligare besked kring uppgifterna, hur dom skall göras. Undervisningstillfällena borde ha använts till att förklara bakgrunden till övningarna i simulatorn, man kunde även gått igenom hur en bra rapport skrivs m.m. Att ställa in flertalet lektioner och hänvisa till "finns tillgänglig vid frågor" är inte ok.» (Mycket dåligt)
- Ingen feedback på någon av inlämningsuppgifterna. Det hade varit en fördel om man vet att man inte har massor av fel på den rapport som ska redovisas inför två helklasser.» (Mycket dåligt)
- Dåligt planerad och genomförd» (Mycket dåligt)
- kursens intryck är att den är hafsig, mycket dålig med information. helhetsintrycket är helt enkelt att den borde göras om totalt och ha någon form a given struktur.» (Mycket dåligt)
- Man kan lära sig detta på ett mycket effektivare sätt, där man även kan få en djupare ferståelse, om man skulle få mer expertis hjälp, som läraren kan stå för.» (Dåligt)
- Kursen har potential att vara riktigt bra då den förbereder en på uppkörningen och det framtida yrket. dock var bristen på återkoppling och feedback från kursansvarig under all kritik. I framtida kurser bör det vara möjligt att få uppgifter rättade under vägens gång så att man vet att uppgiften har tolkats rätt och att den är bra utförd. man ska inte lämna in hela kursens uppgifter utan att få en enda återkoppling. för att få en rättvis chans att åtgärda eventuella brister under kursens gång måste man kunna få en återkoppling/rättat delmoment för att kunna påverka hur man ligger till betygsmässigt. » (Dåligt)
- Kan vara en mycket bra kurs. Det behövs dock slipas endel på utförandet, kanske lärare som bara har denna kur ock kan koncentrera sig på den då det krävs mycket närvaro med ett 30tal grupper.» (Dåligt)
- Hade varit bra om det legat under än längre tid» (Godkänt)
- kursen bra admin dålig.» (Godkänt)
- Intressant och lärorikt, känns som att det är väldigt applicerbart i verkliga livet. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppgifterna var bra och utmanande.»
- Ringhals-besöket är den enda behållningen från den här kursen.»
- Att köra i tecsim.»
- inget jag tycker att kursen var mycket dålig och bör göras om helt till nästa år»
- Har svårt att se något.»
- Uppgifterna, bra uppgifter men dålig information!»
- Övningarna kändes vettiga & relevanta.»
- Fokus på drift av maskineriet ombord, vilket saknas i väldigt många övriga kurser inom sjöingenjörsprogrammet.»
- Upplägget med inlämningsuppgifter och redovisning är bra.»
- Idén / tanken för kursen»
- De e bra uppgifter, saker som kan komma sedan när man är ute på båt. Så det känns som man har lite mer kött på benen inför livet på sjön.»
- studiebesök, Övningarna är bra.»
- Då vissa labbar va bra att ha gjort, skall dessa kombineras med mer föreläsning för en djupare föreståelse, Denna kan med för del kombineras med förbränningsmotor teknik»
- Uppgifterna var bra»
- simulator körningen är viktig. »
- att vi får jobba lite i simulatorn?»
- Det är bra att man kunde göra uppkörningen i både K-chief och 3d simulatorn.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer kontakt med lärare, kanske fler studiebesök alternativt gästföreläsare om underhålls/övervakningssystem. AMOS skulle kunna användas för att simulera arbeten gjorda i simulatorerna osv. Tidsplaneringen bör ses över: Det var tre kurser samtidigt i simulatorn. Ånga, drifttekniken och kaptenernas kurs! Svårt att få tid för genomförande av uppgifter»
- Tror att kursen i sitt nuvarande tillstånd har så många fel och brister att det enklaste är att låta en ny person ta fram en helt ny kurs från grunden. »
- Varför inte lägga kursen på våren när inga andra klasser kör i simulatorn? som det var nu var det fullt när man skulle köra för massa andra klasser var där. Sen kandet vara en ide att dela i klassen i två som har olika läsperioder för att få ner belastningen inte minst i opsim. Se till att planera bättre och ha lärare på plats i tecsim när det ska vara det. Organisera kursen bättre, var bara rörigt och ingen hade koll på någonting nu.»
- Struktur»
- hela kursen bör förändras med tydliga riktlinjer och ett klarare mål.»
- Främst så måste det in någon som har kompetens, tid och vilja att genomföra en kurs som för utbildningen och yrket som följer är mycket viktig.»
- Förtydliga informationen om uppgifterna.»
- Struktur på information och kursmaterialet. Undervisning som behandlar övningarna och VARFÖR vissa resultat ser ut som de gör. Feedback från övningarna när de lämnats in så att man vet om de blivit godkända. Lägg kursen på våren när simulatorn inte används lika mycket i andra kurser. Uppdatera övningarna map. struktor och information som framgår i dem.»
- Mycket mer undervisning i ämnet, och en lärare som har tid att lgga ner på detta. Inget illa menat mot läraren personligt.»
- *Man måste få NÅGON respons på mail man skickar till den kursansvariga. *Det är önskvärt att få respons på uppgifter man skickar in. Nu vet man inte vart man står riktigt. *Någon form av undervisning hade vart trevligt. Kanske iform av att man går igenom uppgifterna, antingen före eller efter inlämning.»
- Det borde finnas föreläsningar där man förmedlar kunskap!»
- Uppgifterna måste rättas i tid och skickas tillbaka. uppgiftsbeskrivningarna kan göras tydligare. Lärare måste finnas tillgänglig under lektionerna.»
- Alla uppgifter och deadlines bör presenteras i början av kursen för att bättre kunna planera arbetena under perioden.»
- Mer tillgång till Techsim. Det bör finnas en lärare som har tid att hålla lektioner och föreläsningar samt ha tid att titta på inlämningsuppgifter. »
- det mesta, Johan borde nog avsäga sig något av sina åtaganden så att han kan göra ett bra jobb nånstans istället för att bara berätta om den höga arbetsbelastningen och inte finnas tillgänglig någonstans. Hur kan man lägga upp en kurs på inlämningsuppgifter som man inte kan återkoppla på?jag tror inte jag hört någon som vet om någon av deras inlämnade uppgifter ens varit på rätt spår.»
- Tiden»
- Inte så krävande uppgifter, samt en bättre mall för varje uppgift.»
- Mycket större tydlighet. All info vid kursstart, »
- Att läraren inte finns tillhanda Att läraren borde ha mer genomgångar om teorin om hur varför labbarna är Snabbare svar för labbarna, så att man kunde veta om man är godkänd och man skulle kunna gjort bättre presentationer för redovisning»
- samma som i fråga 13»
- Bör vara endel undervisning, och tydligare information om vad vi skall göra och till när. Feedbak på uppgifterna under kursens gång.»
- tydliga uppgifter och dedlines, struktur!»
- att faktiskt ha någon form av struktur på kursen med tydliga mål. att faktiskt ha lektioner där uppgiften behandlas och man får bakomvarande information samt att till exempel, för uppgiften om regulatorer, har en lektion med en grundligare genomgång på olika dieselmotorsregulatorer och funktionen så man vet vad man pysslar med i simulator och vad som händer samt varför. visst har vi läst om regulatorer innan, men det skadar inte att ha en lektion till för de som vill lyssna. lektioner och föreläsningar som faktiskt knyter an till de uppgifter som ska göras. »
- Jag förstår att Johan hade väldigt mycket att göra vilket gjorde att han inte hade så mycket tid över. Det kanske kan vara bra att omfödela arbetsbelastningen lite mellan olika lärare?»

16. Övriga kommentarer

- Det är både skrattretande och skrämmande att den person som enligt Chalmers hemsida "ansvarar för att driva programmets långsiktiga utveckling och pedagogiska profil, samt ansvarar för att programmet följer examensfordringar och att kurserna håller rätt kvalitet" är samma person som hållit den enskilt sämst genomförda och mest ostrukturerade kurs jag haft hittills.»
- Det mesta sägs i punkten övre, det var helt enkelt riktigt dåligt.»
- Det är otroligt att en person som "ansvarar för att driva programmets långsiktiga utveckling och pedagogiska profil, samt ansvarar för att programmet följer examensfordringar och att kurserna håller rätt kvalitet" kan gör ett så fruktansvärt dåligt jobb. Jag hade inget emot personen innan kursen men det här är så dåligt att jag och fler med mig är beredd för att ta frågan högre upp i Chalmers.»
- Ligger nära till hands att tvivla på kompetensen hos de ansvariga personerna för kursen.»
- MVH»
- Jäkla tur att förbränningsmotorkursen gick parallelt då den bidragit stort till förståelse för uppgifterna.»
- Jag går i skolan för att inte behöva lära mig allt själv genom erfarenhet och egenstudier utan itsället få hjälp i min lärande process - det har jag inte fått i den här kursen. Vidare blir jag osäker på hur väl simulatorn som studeras i princip uteslutande i kursen avspeglar verkligheten eller inte i alla aspekter. »
- Vid mer engagemang från läraren så hade denna kurs kunna blivit mycket bättre. Att inte ens svara på e-post är dåligt. Att kräva att eleverna skall ha "eget driv" och sen inte svara på mail,ge otydliga besked m.m. är inte ok.»
- Mycket besviken på Eliasson somintefunnits tillgänglig under lektionerna eller behandlat något vettigt under de få föreläsningar vi haft.»
- Kul med studiebesök på Ringhals. Tyvärr handlade nästan hela dagen om att försökte rekrytera sjöingenjörer. Hade varit intressantare om de gått in djupare på tekniken i anläggningen.»
- Bra kurs, men sjukt stressigt!»
- Denna kurs och förbränningskursen är väldigt viktiga för våra framtida yrken därför är det synd att kärninnehållet i kurserna riskerar att bli sekundära i konkurens med studiebesöksrapporter, krig om simulatorplatser, mish/mash av kurs admin.»
- Ganska bra kurs att ha tillsammans med Förbränningsmotortekniken. De är relevanta för varandra.»
- kursen bör göras om totalt.... utsätt inte nästa årskull för samma helvete tack!»
- Johan E är en go gubbe men han har skött denna kursen väldigt dåligt. Han har kanske för mycket igång samtidigt?? Ingen feedback på inskickade uppgifter trots upprepade mail. Jag gillar Johan E mycket men som sagt, här var han inte på topp.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.03

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.03
Beräknat jämförelseindex: 0.25


Kursutvärderingssystem från