ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi, KFK162, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»5 20%

Genomsnitt: 3.2

- Ganska stor arbetsbelastning i och med inlämningar.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»22 91%

Genomsnitt: 4.91

- Missat enstaka delar av övningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 37%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Bra med mjukstart efter ett längre avbrott från kemistudier. Bra upplägg!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det var ganska mycket repetition från ettan och inte så mycket nytt, framförallt på föreläsningar. Sedan kom man till övningen och hade ingen aning hur man löste de olika tal. Jag tycker att man skulle prioritera de nya sakerna mer, framförallt på föreläsningen. Sammanfattning: föreläsningarna var för enkla!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»8 36%
Ja, i hög grad»8 36%
Vet ej/har inte examinerats än»5 22%

Genomsnitt: 2.77

- Tyckte årets tenta skiljde sig från tidigare år och la stor vikt vid områden som inte diskuterats mycket under kursen. » (I viss utsträckning)
- Kände lite ont om tid på tentan annars tycker jag 3 av 4 uppgifter var av karaktär som vi gått igenom mycket på.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 37%
Mycket stor»15 62%

Genomsnitt: 3.62

- Lektionerna med genomgång av tal var mycket bra!» (Ganska stor)
- Övningarna har varit mycket bra! Föreläsningarna var lite för översiktliga.» (Ganska stor)
- Ja, tyckte att föreläsningarna fungerade bra som introduktion till varje delmoment, och fungerade bra som ett komplement till texterna i kursboken.» (Ganska stor)
- Det känns dock som att föreläsningarna ligger på lägre nivå än vad övningsuppgifterna gör.» (Mycket stor)
- Helenes övningar var mycket bra och jag lärde mig väldigt mycket av dem.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsare och bra power points utskrivt. Mycket hjälpsamt!» (Mycket stor)
- Helene har varit den bästa tänkbara övningsledaren!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 2.95

- Det enda som användes frekvent var uppgifterna i boken. Kapitlet verkade överflödiga då det som gicks igenom endast rörde några fåtal sidor i varje kapitel. » (Ganska liten)
- Mest på grund av uppgifter, dock har teoridelen inte varit särskillt hjälpfull.» (Ganska stor)
- Jag läste alla kapitel i boken, och hann inte räkna så många uppgifter. Jag tyckte att boken gav mycket bra förståelse för de olika momenten som skulle gås igenom.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 54%
Mycket bra»10 41%

Genomsnitt: 3.37

- Jättebra med utskrivna föreläsningshäften!!» (Mycket bra)
- Jättebra!!! att man fick ut powerpoint innan föreläsningen. Är lättare att ta till sig och följa med och kolla igenom efteråt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»18 78%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Bra övningstillfällen, dock kunde Björn varit närvarande tidigare på konsultationstillfällena.» (Mycket bra)
- Fanns ofta på rum om inte vi hade lektion att fråga på samma dag.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 65%
Hög»8 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.34

- Vissa veckor har det dock varit lite väl mycket med labrapporter och inlämningar.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 41%
Hög»11 45%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.7

- Flera veckor är det mycket i båda kurserna då det är inlämningar och rapporter som ska in utöver de uppgifter man själ bör jobba med i boken.» (Hög)
- Aktiv i förening, nollning bidragande orsak till högbelastning.» (Hög)
- Två stora kurser lästes som hade högt tempo. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 12%
Gott»9 37%
Mycket gott»12 50%

Genomsnitt: 4.37

- Helen har varit en jättebra övningsledare som förklarade allt väldigt tydligt och pedagogiskt! Björn har också varit en mycket bra föreläsare. Han är duktig och pedagogisk. Fortsätt så!» (Gott)
- Kul kurs! » (Gott)
- Björn är rätt person att hålla i kursen, han har stort intresse och kunskap i ämnet.» (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs.» (Mycket gott)
- Jätterolig kurs som man verkligen känner bygger på det vi gjort i 1 i kemikursen där» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsare som förklarar på ett pedagogiskt sätt och har bra föreläsningsslides.»
- Utskriften av föreläsningshäften. »
- Upplägget på föreläsningarna. Bra med utskrivna förleäsningar i förhand eftersom man då har mycket större möjlighet att lyssna och hänga med på genomgången.»
- Björn som en extremt kompetent och intressant föreläsare! Inlämningsuppgifter med bonuspoäng ger bra motivering och ger förståelse.»
- Björn och powerpoint utskrifter.»
- Allt.»
- konsultation, räkneövningarnas typer av genomgång och powerpointerna!»
- Upplägget»
- Helen som övningsledare.»
- Övningsledarna och konsultationstiderna.»
- Mycket bra föreläsare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Höj nivån något på föreläsningarna så att det blir lättare att räkna uppgifterna.»
- Eventuellt är boken på något hög nivå i förhållande till kursen vilket gör att den inte är till någon större hjälp.»
- Att under examinationen kolla vilka papper man har med sig, denna gång kollade ingen vad man hade med sig. Man kunde tagit med sig vad man ville.»
- Lite mycket på en gång med två labbrapporter och två inlämningsuppgiifter som visserligen är "frivilliga".»
- Några av labbarna och inlämningsuppgifterna kunde bli lite mer "moderna".»
- Läraren borde öka sin närvaro under konsultationstiden»

16. Övriga kommentarer

- Tyvärr verkade Martin lite oförberedd vilket resultarade i att alla ville få plats hos Helen. Genomgångarna hos martin var helt ok men flera upplevde att man inte fick något/ett bra svar när man ställde frågor, både angående delar i uppgifterna och mer koncept-riktade frågor.»
- Bra kurs med lagom innehåll»
- Kursen har många moment som repeterar saker från tidigare kurs vilka kanske kunde göras lite mer avancerade.»
- Björn rockar!»


Kursutvärderingssystem från