ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Examensarbete AE och bygg 11/12, ARKX04,BOMX03,ENMX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-06-01 - 2012-06-20
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Vid vilken institution har du gjort ditt examensarbete?*

33 svarande

ARKX04 - Arkitektur»7 21%
BOMX03 - Bygg- och miljöteknik»20 60%
ENMX01 - Energi och miljö»6 18%

Genomsnitt: 1.96

2. På vilket sätt sökte du först efter ett examensarbete?

- Kontaktade intressanta företag.»
- företagskontakt»
- Det ingick i mitt internship med Skanska P3.»
- via kontakter, då exjobb via skolan oftast innebär att man inte kommer ut på ett företag»
- Frågade några kontaktpersoner på olika VVS-bolag, och även lärare i installationsteknik.»
- Jag hörde mig för.»
- Genom kontakter inom branschen. »
- VARM Vänner till familjen»
- Jag visade mitt intresse för examensarbete hos de företag som inte hade lagt upp eftersökta examensarbeten. Jag sökte exjobb hos de företag som annonserade exjobbare. »
- Hade redan kontakt med ett företag så dom ville att jag skulle komma på en ide.»
- Via externa företag. Telefon- och mailkontakt »
- Hos företag, genom kontakter och arbetsmarknadsträffar.»
- Bollade idéer med examinator och arbetskamrater»
- På företaget där jag praktiserade»
- Via Miljöbron»
- Jag mailade ut förfrågningar till kontakter jag har på olika företag.»
- Ringde runt till företag jag kände till»
- Genom kontakter inom branschen»
- Mejl och telefonkontakt med företag. »
- tog kontakt med företag»
- oss vårat examinator»
- Egen ansökan gällande viss typ av projekt till olika företag »
- av olika företag»
- Mail till företag»
- På VARM-dagen»
- Kontaktade företag.»
- Kontaktade företag själv»
- Genom kontakt på företag»
- Kontakt med företag via telefon efter att ha läst om intressanta projekt de varit delaktiga i.»
- I och med att jag var med i ett studentprogram som ett av stora byggföretagen har, var jag garanterad examensjobb på det företaget.»
- Genom att hitta på en egen idé för att sedan presentera det för ett företag. Hittade ingen man kunde bollar idéer med på Chalmers. Det tror jag är nödvändigt! »

3. Genom vilka kontakter hittade du examensarbetet?

33 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lärare»5 15%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»2 6%
Institutionens hemsida»0 0%
Genom arbetsmarknadsdagarna»5 15%
Jag/vi hade ett eget förslag»13 39%
Annat, nämligen...»12 36%

- Mailade en idé till företag och fick napp.» (Jag/vi hade ett eget förslag, Annat, nämligen...)
- företagskontakt» ()
- Skanska P3» (Annat, nämligen...)
- Företaget som vi kontaktade hade flera förslag som vi fick välja mellan.» (Annat, nämligen...)
- Kontakt genom förälder till ett företag» (Annat, nämligen...)
- En medstudent tipsade om ett ledigt examensarbete» (Annat, nämligen...)
- Miljöbron» ()
- Egna kontakter på företaget» (Jag/vi hade ett eget förslag, Annat, nämligen...)
- Sen disskuterade vi fram det slutgiltiga med företaget. Vi blev tillagda att vi var tvungna att komma på något eget så det fanns inte så mycket att välja på.» (Jag/vi hade ett eget förslag)
- Kontakt till familjen» (Annat, nämligen...)
- tog kontakt med företaget» (Annat, nämligen...)
- Genom kontakter på företaget» (Annat, nämligen...)
- ... att jag kontaktade projektledare för intressant projekt mellan olika företag som förde frågan vidare.» (Annat, nämligen...)
- Ovan nämnda studentprogram som ett av de största byggföretagen har.» (Annat, nämligen...)
- Vi arbetade fram ett med hjälp av handledare på företaget. Men väldigt svårt då de flesta företagen vill ha färdiga idéer.» (Annat, nämligen...)

4. Hur har informationen om examensarbetet fungerat?

Här menar vi såväl muntlig som skriftlig information, både online och offline.

33 svarande

Dåligt»5 15%
Mindre bra»9 27%
Godkänt»14 42%
Bra»4 12%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.6

- Mycket info på hemsidan beskriver väldigt ingående hur kandidatarbetet för civilingenjörerna skall genomföras, men ger väldigt dålig info vad som gäller för högskoleexjobb. Den infon som varit viktigast har varit rapportens utseende. Den fick vi i form av en "dummyrapport" av examinatorn. För att få börja exjobba var vi tvungna att komplettera dummyn med egna uppgifter och rubriker, och dessutom gissa slutsatserna. Ett bra sätt tycker jag. Info som saknats har varit kring hur oppositionering och redovisning organiseras. Först efter en hel del mailande och frågande fick vi klart för oss hur det var meningen att det skulle gå till.» (Dåligt)
- Hade praktik i höstas när all info var. Och ja vi fick reda på att det skulle vara infoföreläsning, men fick mailen om det bara en eller två dagar före, och det går inte alltid ta ledigt så snabbt på en arbetsplats! Dåligt!» (Dåligt)
- Det har tagit lång tid att få svar på frågor, information kring praktiska saker som längd på presentation, hur man får sin examen, fackspråklig information och liknande.» (Dåligt)
- Har inte funnits någon info alls, teknisk administration ex anmälningar till lektioner och presentationen har inte funkar alls, alla lärare och ansvariga säger emot varandra hela tiden och ingen verkar ha någon koll. » (Dåligt)
- första informationen om examensarbetet kom mycket sent. Borde fått den redan i början på höstterminen i 3:an» (Dåligt)
- Informationen om vad som skulle göras för att bli godkänd och arbetskortet vad godkänd men vad som skulle hända efter rapporten var klar var mycket otydligt.» (Mindre bra)
- Framför allt i slutet. Dålig information om hur examensarbetet skulle lämnas in, till vem det skulle skickas, hur vi skulle få vårt publikationsnummer mm.» (Mindre bra)
- Jag har inte varit med på rätt maillistor eftersom min riktiga klass gick ut förra året vilket har ställt till det med föreläsningar, opponenter och redovisningar. » (Mindre bra)
- Det har varit ganska lite information. Informationen under höstterminen var okej men kunde varit ännu tidigare eftersom det tar ganska lång tid att leta och hitta ett lämpligt exjobb. Metodkursen i början av vårterminen var bra och informativ. I slutet nu inför presentationerna var informationen ganska dålig och dagen innan hade vi fortfarande inte fått helt klart hur lång vår presentation skulle vara tille exempel. » (Mindre bra)
- Det har varit flera budskap hela projektet igenom om hur det skulle vara och när vi försökte höra av oss för att fråga fick vi inga svar.» (Mindre bra)
- en hel del saker har varit oklara samt att inga direkta svar givits.» (Mindre bra)
- Blev ofta meddelade i sista minuten.» (Mindre bra)
- Många sena bud. Dock inte så med Rasmus Rempling.» (Godkänt)
- Examination har varit jättebra, men info från annat håll har varit något bristfällig.» (Godkänt)
- Lite dålig framförhållning och mycket oklarheter vad gäller redovisningar och formalia.» (Godkänt)
- Lite oklart med hur långa redovisningarna skulle va.» (Godkänt)


Lärandemål

Examensarbetet skall innebära en fördjupning av någon del av utbildningens ämnen, samt ge träning i att självständigt formulera och lösa ett mer omfattande problem av utvecklings- eller utredningskaraktär.

5. Hur mycket har lärandemålen för examensarbetet uppfyllts?

Uppskatta på en femgradig skala hur vart och ett av målen uppfyllts!

Matrisfråga

- punkt fem ovan är så klyschig att den inte ens gick att diskutera i rapporten. Förstår dock att den finns med ur politisk synpunkt»
- Målen upplevs konstiga när tekniska lösningar inte direkt ingick i vårt exjobb.»
- Vi har inte arbetat sp mycket med tekniska lösningar. Vårat arbete tog inte upp något om miljö.»
- Detta beror väl ändå på vad man har gjort för ex-jobb»

1) inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete
31 svarande

Inte alls»0 0%
0 0%
3 10%
15 51%
Helt och hållet»11 37%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.27

2) med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
31 svarande

Inte alls»0 0%
1 3%
2 6%
12 40%
Helt och hållet»15 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.36

3) planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
31 svarande

Inte alls»0 0%
0 0%
5 16%
13 43%
Helt och hållet»12 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.23

4) kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
31 svarande

Inte alls»0 0%
0 0%
5 16%
16 53%
Helt och hållet»9 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.13

5) inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter
31 svarande

Inte alls»1 3%
3 11%
6 22%
6 22%
Helt och hållet»11 40%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.85

6) muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
31 svarande

Inte alls»0 0%
0 0%
2 6%
6 19%
Helt och hållet»23 74%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.67

6. Hur begripliga är examensarbetets mål?

32 svarande

Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 50%

Genomsnitt: 2.4

- Men det blir ju lite svårttolkat eftersom x-arbetet kan se så olika ut.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)


Handledning

7. Hur ofta träffade du din handledare från institutionen?

33 svarande

1 - 3 ggr»8 24%
4 - 6 ggr»16 48%
7 - 9 ggr»8 24%
10 - 12 ggr»1 3%
13 - ggr»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- Skype-möte 2 gånger» (1 - 3 ggr)
- Vi träffade vår examintor från institutionen fler gånger då det var mycket mer givande. Vi träffade henne ungefär 10-12 ggr.» (1 - 3 ggr)
- Alla på vår begäran» (4 - 6 ggr)
- Han har varit svår att få tag i, svårt att få svar på enkla praktiska frågor via mail.» (4 - 6 ggr)
- Har fått så mycket hjälp av Mattias, han har varit kanon.» (10 - 12 ggr)

8. Var det tillräckligt?

33 svarande

Vet ej»3 9%
Nej»8 24%
Ja»22 66%

Genomsnitt: 2.57

- Hade behövt träffa honom mer men han varit inte till mycket hjälp i alla fall när vi gjorde det. » (Nej)
- men hade kunnat vara mer frekvent» (Ja)
- Mycket på grund av vår handledare på företaget alltid var tillgänglig.» (Ja)
- Jag tycker antalet träffar har varit tillräckligt men han har varit dåligt förberedd inför dem och ej varit snabb på att svara på mail.» (Ja)
- Vår handledare inom institutionen hade ingen kunskap eller tidigare erfarenhet om vårt område vilket resulterade i att det inte var så givande att träffa honom.» (Ja)

9. Ditt omdöme om handledaren som helhet

33 svarande

1 - Dålig»1 3%
4 12%
7 21%
14 42%
5 - Bra»7 21%

Genomsnitt: 3.66

- Det som var mindre bra var att personen inte har någon grundkunskap till området och vi fick därav inte ut så mycket från mötena med honom. Det som var bra är att han alltid snabbt tog sig tid de gånger vi ville träffas.» (1 - Dålig)
- För det första tycker jag inte att handledaren och examinatorn ska få vara samma person. Han klarade inte axla båda rollerna, handledarrollen gick bort. Han kom inte ens på vår redovisning.» (2)
- Ville inte läsa igenom vårt arbete under projektets gång, tyckte att det var onödigt eftersom det inte var färdigt.» (2)
- Dåligt insatt i rapporten så svårt att disskutera. » (2)
- Personen hade för många arbeten och hade inte kunskapen att vägleda oss i pappersexercisen från Chalmers sida. Kring ämnet fanns god kunskap.» (3)
- Handledaren hade för många grytor på spisen. » (3)
- När han väl har läst igenom våra frågor och handlett har han varit bra. Annars se tidigare svar.» (3)
- Kunnig men ingen feed-back har getts trots efterfrågad, få mötenoch problem med att få rådgivning och hjälp som efterfrågats. » (3)
- Höga krav för 15HP, beräknas bli klara vid midsommar. däremot har jag lärt mig otroligt mycket!» (3)
- Svår att få tag på ibland, svarar inte så aktivt på mail. men när vi väl sågs så gav han väldigt bra handledning» (4)
- Lite rörig ibland. Han har haft för många bollar i luften samtidigt» (4)
- Fick mycket tid vid mötestillfällena. Negativt var att handledaren inte intresserade sig för hela innehållet utan bara resultaten. Hade inte läst igenom rapporten ens vid presentationen.» (4)
- Han tog sig tid och stöttade oss hela vägen. Han var väldigt duktig att handleda vårt arbete, men hade dock ej den tekniska kunskapen. » (4)
- vår handledare har bra kunskap o var duktig på att styra en oss mot rätt mål.» (5 - Bra)
- Engagerad, lätt att få kontakt med och försöker verkligen att lösa problem.» (5 - Bra)
- Fick den respons som efterfrågades och mer därtill.» (5 - Bra)

10. Hur fungerade handledningen från fackspråk och kommunikation?

Här anger du om du tycker handledningen från fackspråk och kommunikation varit till stöd för ditt examensarbete.

30 svarande

Mycket dåligt»5 16%
Ganska dåligt»10 33%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.43

- Jag deltog inte. » (?)
- vilken handledning??» (?)
- Har inte sökt handledning.» (Mycket dåligt)
- Har inte deltagit så jag har ingen åsikt.» (Mycket dåligt)
- Vad är detta?» (Mycket dåligt)
- Kunde inte ens anmäla mig till något och den föreläsningen jag var på gav mig inget. » (Mycket dåligt)
- Har inte tagit del av deras handledning.» (Mycket dåligt)
- deltog ej» (Ganska dåligt)
- Dålig info» (Ganska dåligt)
- Kändes inte som att det var handledning utan mer föreläsningar. De hade inte tid att svara på mer är korta frågor.» (Ganska dåligt)
- Har tyvärr inte bett om någon hjälp, de delarna borde vara obligatoriska» (Ganska dåligt)
- hde några worksshops som gav lite tankar.» (Ganska bra)
- Stämmer inte helt överens med exjobbsmallen.» (Ganska bra)

11. Har du även haft en handledare på ett företag?

33 svarande

Ja»30 90%
Nej»3 9%

Genomsnitt: 1.09

- De har träffats vid presentationer men annars obefintlig, allt har gått genom oss. Handledaren på företaget var mer driven till att boka möten med oss.» (Ja)
- de har inte haft någon kontakt» (Ja)
- Dom har inte haft någon kontakt.» (Ja)
- mycket bra.träffats en gång per vecka. diskuterat frågeställningar och det som hänt under veckan» (Ja)
- OK» (Ja)
- Har inte varit något samarbete. Vi har vart länken emellan. » (Ja)
- Mycket bra» (Ja)
- Ingen direkt kontakt handledarna emellan.» (Ja)
- Inte fungerat alls.» (Ja)
- Det har fungerat bra. Men de två har aldrig haft direktkontakt » (Ja)
- Tror inte att de haft någon samordning men det har inte varit något problem.» (Ja)
- inte funnits något samarbete, men det har inte behövts direkt» (Ja)
- Det har inte funnits något vilket gjorde att han på företaget inte visste riktigt vad han skulle göra och vi visste inte heller vad som förväntades av honom vilket gjorde att han inte har varit speciellt delaktig.» (Ja)
- Har inte varit någon kommunikation mellan f och i.» (Ja)
- inte funnits nån» (Ja)
- bra» (Ja)
- Ej existerat » (Ja)
- ja det har fungerat.» (Ja)
- De har inte samordnat så mcyket.» (Ja)
- Genom oss, bra.» (Ja)
- de har haft ytterst lite kontakt med varandra.» (Ja)
- Det har fungerat bra.» (Ja)
- Obefintlig, dock inget som efterfrågade av någon av parterna i examensarbetet.» (Ja)
- Handledaren på företaget och institutionen har inte haft någon samordning då de inte har haft någon kontakt. Vi har varit medlare mellan handledaren på företaget och handledaren på institutionen samt vår examinator.» (Ja)
- Har inte funnits någon samordning mellan dem. » (Ja)
- Vi har varit kopplingen dem emellan. » (Nej)


Examination

12. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

33 svarande

Ja»21 63%
Nej, för att ...»7 21%
Delvis, mest för att ...»5 15%

Genomsnitt: 1.51

- Se fråga 9.» (Nej, för att ...)
- Steve Svensson försvann och Handledaren fick även bli Examinator» (Nej, för att ...)
- Nej, för att vi fick fråga för att få inblick i vem som gör vad.» (Nej, för att ...)
- Vår handledare och examinator är samma person» (Nej, för att ...)
- Examinator har vart delaktig till viss del men ingen har givit oss feedback eller hjälp trots att detta efterfrågats. » (Nej, för att ...)
- Våran handledare var också våran examinator.» (Nej, för att ...)
- Mattias blev både handledare och examinator för mitt exarbete.» (Delvis, mest för att ...)
- Vår handledare kom in mot slutet av arbetet och då hade vi redan en kontakt med examinatorn. Men han förtydligade rätt så bra att det var handledaren vi skulle vända oss till.» (Delvis, mest för att ...)
- Skillnaden av deras roller har inte varit särskilt särskiljande då det aldrig förklarats vem som gör vad. » (Delvis, mest för att ...)


Arbetet i gruppen

13. Hur många har ni varit i er grupp?

33 svarande

3 9%
26 78%
3 9%
1 3%

Genomsnitt: 2.06

14. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?

33 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Växlande»7 21%
Bra»6 18%
Mycket bra»20 60%

Genomsnitt: 4.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gruppmedlemmen började med sitt nya jobb när det var två veckor kvar och som mest att göra. Jag fick dra ett betydligt större lass, vilket inte riktigt kändes rättvist.» (Växlande)
- Lärorikt att jobba så nära och länge med någon annan. Man lär sig både om sig själv och andra.» (Växlande)

15. Hur visste ni i gruppen om ni låg i fas med arbetet?

33 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»11 33%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»16 48%
Det visste vi inte»5 15%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»4 12%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»3 9%

- Reviderade och följde upp under tiden.» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- det är svårt när man skall förlita sig på och måste ha information från utomstående. tex företag eller kommun/myndighet osv...» (Vi hade moment som har gjort att vi kom efter, Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK)
- Vi visste när det skulle vara klart, så körde vi på det» (Det visste vi inte)
- Vi kollade med andra för att se hur de låg till...» ()
- Vi frågade handledare men fick inget tydligt svar. » (Det visste vi inte)
- Vi uppdaterade vår tisplanering hela tiden vilket gjorde att vi enkelt kunde se om vi låg i fas eller inte. Detta är största anledningen till att vi visste att vi låg i fas. Möte med vår examintor var också mycket givande då hon hade mycker erfarenhet kring när man bör börja med vad.» ()

16. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med examensarbetet?

33 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»8 24%
Mer än 30 timmar»13 39%

Genomsnitt: 3.75

- Mycket blandad tidsåtgång.» (Cirka 20 timmar)
- mer vissa veckor och ibland inget alls» (Cirka 25 timmar)
- Från 8-5 de flesta dager med vissa undantag. Första perioden knappt något alls.» (Cirka 30 timmar)
- Cirka 30 timmar eller mer än 30 timmar. Det är lite svårt att säga då arbetsbelastningen vart betydligt tyngre i slutet då vi hade mindre med kurserna som vi läste parallellt.» (Cirka 30 timmar)
- Det gick åt väldigt mycket mer tid än vad vi hade trott och vad som krävs av ett exjobb» (Mer än 30 timmar)
- Mellan 30-40 timmar läsperiod 4» (Mer än 30 timmar)
- Så gott som var dag. Inte alltid 8 timmar per dag men troligen mer än 40 timmar i veckan.» (Mer än 30 timmar)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.39


Arbetets innehåll

17. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

32 svarande

Ja, tack vare ...»29 90%
Nej, för att ...»0 0%
Delvis, mest för att ...»3 9%

Genomsnitt: 1.18

- Företagets engagemang.» (Ja, tack vare ...)
- företaget var intresserade av resultatet!» (Ja, tack vare ...)
- Intressant studie, och bra handledare. » (Ja, tack vare ...)
- ett helt nytt och spännande ämne» (Ja, tack vare ...)
- rolig uppgift och handledare på företaget som haft höga krav.» (Ja, tack vare ...)
- att vi hr fått lov att göra så mycket själva.» (Ja, tack vare ...)
- väldigt utmanade då vi hade för lite kunskap inom området och fått lite handledning, klarat oss helt själva » (Ja, tack vare ...)
- En spännande uppgift» (Ja, tack vare ...)
- att vi fått bra hjälp och reaktionenr på företaget» (Ja, tack vare ...)
- då vi satte upp många egna mål och utmaningar.» (Ja, tack vare ...)
- Vår egen ambition, då vi ej fått vidare vägledning har vi själva drivit fram kunskapen på det svåra sättet. » (Ja, tack vare ...)
- det var ett enormt arbete» (Ja, tack vare ...)
- Det är något som är väldigt intressant» (Ja, tack vare ...)
- att vi fått så bra insyn och hela tiden behövt komma med nya lösningar.» (Ja, tack vare ...)
- Att kunskapen om just vårat ämne i allmänhet är mycket dålig. Vilket har lett till att man fått lösa många problem på egen hand. » (Ja, tack vare ...)
- ... att ämnet var väl relaterat till utbildningen men ändå ett område som inte berörts i undervisningen.» (Ja, tack vare ...)
- Arbetet har varit mycket utmananade och lärorikt då det var ett relativt nytt ämne där vi var pionjärer inom företaget att arbeta med det.» (Ja, tack vare ...)
- Lämnade ibland ramarna för inriktningen, men i allmänhet ja.» (Delvis, mest för att ...)
- Därför man fick styra det som man ville och lärde sig hela tiden» (Delvis, mest för att ...)

18. Vilken förberedelse har utbildningen gett dig för följande moment i ditt examensarbete?

Matrisfråga

- Prata och skapa kontakter på företag.»
- Byggnad- och sammhällsplanering»
- Planera och driva ett projekt»
- Vi gjorde flera intervjuer vilket jag kände mig trygg med att göra, delvis på grund av att vi arbetat över klasserna på AE där man varit tvungen att agera professionellt inför folk man inte känner. Intervjuerna påminde om en sådan situation.»

Arbeta enligt en projektplan
33 svarande

Ingen alls»7 21%
Godkänd»14 42%
Mycket bra förberedelse»12 36%
Vet ej/ Behövdes ej»0

Genomsnitt: 2.15

Skriva rapport
33 svarande

Ingen alls»1 3%
Godkänd»12 36%
Mycket bra förberedelse»20 60%
Vet ej/ Behövdes ej»0

Genomsnitt: 2.57

Presentera ett arbete muntligt
33 svarande

Ingen alls»0 0%
Godkänd»10 31%
Mycket bra förberedelse»22 68%
Vet ej/ Behövdes ej»1

Genomsnitt: 2.68

Kommunicera på engelska
33 svarande

Ingen alls»6 26%
Godkänd»12 52%
Mycket bra förberedelse»5 21%
Vet ej/ Behövdes ej»10

Genomsnitt: 1.95

Samla in, analysera och utvärdera data av både kvalitativ och kvantitativ natur
33 svarande

Ingen alls»3 10%
Godkänd»18 60%
Mycket bra förberedelse»9 30%
Vet ej/ Behövdes ej»3

Genomsnitt: 2.2

Annat moment som ingick i detta arbete, nämligen...
22 svarande

Ingen alls»1 16%
Godkänd»1 16%
Mycket bra förberedelse»4 66%
Vet ej/ Behövdes ej»16

Genomsnitt: 2.5


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»10 30%
Gott»14 42%
Mycket gott»8 24%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- våra handledare på skola har varit bra, handledare på företag skulle ha haft bättre förberedelser ...» (Godkänt)
- Roligt och utmanande men dåligt upp-styrt. » (Godkänt)
- Man måste få bättre stöd under hösten! Utveckla idéer! Och bättre info om vad som faktiskt måste ingå i exjobbet!» (Godkänt)
- Missnöjd av stödet från skolan, dvs handledare/examinator.» (Gott)
- Mycket tack vare Rasmus Rempling» (Gott)
- Kräver mycket från studenten vilket den bör göra som avslut på utbildningen.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Introduktionsföreläsningen, bör dock nämnas att den dagbok man kan välja att skriva inte kommer att läsas av någon så att man kan välja själv om man tycker det är bra eller inte. Jätteonödigt att lägga tid på för vår del.»
- Tidsplanen, att börja redan i januari trots att det bara är 15 poäng.»
- Rasmus Rempling»
- Metodkursen och workshopen med fackspråk som var väldigt bra även om få var där. »
- Informationsföreläsningarna i januari»
- Jättekul att arbeta ihop med ett företag. Jättebra att arbetet drog igång i början av året.»
- Trevligt att ha redovisningar i föreläsningssal. Krav på att man ska gå på andras redovisningar. »
- att endast ha de befintliga obligatoriska momenten.»
-
- Fackspråks inslag»
- Gruppmöten för opponering och återkoppling.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det borde skrivas ett papper med all formalia som omgärdar examensarbetet från Chalmers sida. Från början till slut. Så man tydligt vet vilka man ska kontakta om vad och i vilken ordning saker bör göras.»
- lärarna behöver ha en hårdare bedömning om ev. företag man skriver åt. För mig har det kännts lite som att företaget jag jobbat med varken haft tid eller kommit upp i den kunskapsnivå som chalmers efterstävar.»
- Se till att examinator och handledare INTE är samma person.»
- Bättre information inför presentationerna.»
- Bättre information om handledaren/examinatorns roll. Tidigare information om presentationen av arbetet, samt bokning av tid osv.»
- Ge studenterna stöd så de känner sig bekväma med att söka examensarbete hos företag. Skolan lämnade ansvaret till företagen och företagen ville ge ansvaret till skolan, som elev blev man rätt ensam med frågor som ingen kunde svara på»
- Borde finnas mer styrning på vad företaget ska bistå med. Vi hade ingen avsatt tid i början, skulle ju vara en dag i veckan som man kunde lägga på ex-jobbet men jag hade lektioner varje dag. Mer tydlig information kring projektet.»
- Tidig koppling till extern handledare. Obligatoriska fackspråksinslag kan vara bra»
- en tydligare riktlinje om hur man kan avgränsa sig för att undvika att ta på sig för mycket.»
-
- Det hade varit roligt om den muntliga redovisningen blev lite mer av än vad den var.»
- Mer tid för examinatorn att sätta sig in i projekten.»
- Det måste ta ett beslut om arbetet ska kallas "kandidatarbete" eller "examensarbete". I dagsläger varierar det från institution till institution vilket blir väldigt konstigt då vi går ut med varierade namn från samma klass. Personligen tycker jag examensarbetet speglar arbetet bättre eftersom vi gör det för att få ut vår examen.»

22. Övriga kommentarer

- Stödet från handledarna är väldigt varierande och beror till stor del på hur många examens/kandidatarbeten denne har. och givetvis hur tidskrävande kurser den samme håller samtidigt. Antingen borde det uppmanas att arbeta tillsammans eller försöka sprida mer eller försöka ha fler handledare. Man ska inte välja ämne efter vilken handledare man vill ha...»
- Hade mycket hjälp av vår examinator, Nina Ryd, under slutfasen.»
- Om man ska kalla det kurs, behöver man få mycket mer information.. Kändes mest som ett fristående projekt på eget initiativ. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.13
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från