ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Hållfasthetslära, LMU113

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»7 18%
Cirka 20 timmar»11 28%
Cirka 25 timmar»8 21%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»6 15%

Genomsnitt: 2.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»1 2%
25%»2 5%
50%»6 15%
75%»9 23%
100%»20 52%

Genomsnitt: 4.18

- Flertalet lektionen krockade med andra. Valde att gå på vissa lektioner.» (25%)
- För min del har föreläsningar krockat denna läsperiod, vilket gjort att man missat en hel del.» (75%)
- alla föreläsningar och de flesta övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 21%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 65%

Genomsnitt: 3.21

- Missade den förelässningen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lämpligt och väl formulerat KursPM. Det var tydligt vad som skulle räknas på och hur upplägget av kursen var planerat.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Vet ej» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 9%
Ja, i hög grad»29 87%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.93

- Kunde man integreringen fick man en 5a för 3 av 5 frågor var bara om det. hade gärna sett mer focus på materialsamband än den rena matematiken.» (I viss utsträckning)
- Sune "höjde ribban" lite väl högt... Tentan testade också hur duktig du var på att komma på matematiska lösningar vilket han inte gjort tidigare. Svårt att tänka utanför boxen.. » (Ja, i hög grad)
- Sunes tentor är alltid jättebra! Denna tentan var ett snäpp svårare kändes det som men tentorna är alltid rakt på sak och testar precis på det man lärt sig! Fortsätt göra dem som de är! Också jättebra med duggor!» (Ja, i hög grad)
- Den var riktigt lurig!!» (Ja, i hög grad)
- uppg 5 på tentan ställde för höga krav på att man ska minnas matematiska deriveringsregler från mattekurser som vi hade för två år sedan!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»9 24%
Mycket stor»24 64%

Genomsnitt: 3.48

- Bra, Sune!» (Mycket stor)
- Utmärkt pedagogik.» (Mycket stor)
- Mycket bra och pedagogisk lärare!» (Mycket stor)
- Sune är mycket pedagogisk och föreläsningarnas struktur gör det lätt att följa med.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»11 28%
Ganska stor»14 36%
Mycket stor»11 28%

Genomsnitt: 2.89

- Om man gick på lektionerna behövdes i princip inte boken, endast uppgifterna i boken.» (Ganska liten)
- Förklaringarna och exemplena i boken var inte optimala, så boken används i princip bara för att räkna på uppgifterna. Föreläsningarna kompenserade dock väldigt bra för denna brist.» (Ganska liten)
- Jag tycker inte alls om kurslitteraturen och använde den mycket lite, övade hellre på gamla tentor. » (Ganska liten)
- Boken kunde varit bättre då den inte helt följer kursen finns mycket orelevant i den. » (Ganska stor)
- Boken är bra som komplement till föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Riktigt bra bok. Mycket lätt att förstå. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»24 63%

Genomsnitt: 3.52

- Kurshemsidan var nere under hela kurstiden. I alla fall den som jag försökte komma in på» (Mycket dåligt)
- hade hellre sett hemsidan på studentportalen. ping pong är verkligen inte användarvänlig.» (Ganska dåligt)
- Nackdelen för elever med pingpong är att eleverna inte har möjlighet att kolla på gamla kurshemsidor och gamla prov osv, vilket antagligen är anledningen till att pingpong används.» (Ganska bra)
- Fungerade bra, men varför använder alla lärare olika, var konsekvent!! Varför inte använda vanliga sidan istället för PingPong?» (Mycket bra)
- Pung pong i mobilen är bra!! Mindre bra att inte komma åt arkiverade kurshemsidor» (Mycket bra)
- Lösningar till alla uppgifter fanns presenterade i PingPong och lades upp kontinuerligt. Duggorna rättades snabbt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»22 57%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.84

- Hade önskat mer "egen tid" på övningarna. Även fast undervisningen där var riktigt bra!» (Ganska bra)
- Inte mycket tid till att räkna själv och fråga om hjälp på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- Jag upplever att Sune är lätt att få tag på och hjälper gärna.» (Mycket bra)
- Övningslärarens lektioner var väldigt abstrakta och mest fokus på att skynda skriva ner allt- inte så mycket på att lära ut och få studenterna att förstå hur det används. Jag önskar mer koppling till verkligheten än vad som finns nu.» (Mycket bra)
- Både under föreläsning och på räknetillfällen fanns möjlighet till hjälp.» (Mycket bra)
- Vår övningsledare kändes väldigt stressad och förvirrad och vi fick mycket lite tid att göra uppgifter själva under övningslektionerna vilket resulterade i att jag aldrig ställde frågor - när jag gjorde uppgifter var det utanför lektionstid. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»22 57%
Har ej sökt samarbete»9 23%

Genomsnitt: 4.05

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 68%
Hög»11 28%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.34

- perfekt med två duggor.» (Lagom)
- Relativt hög med tanke på duggorna, men det var nog bra. » (Hög)
- väldigt svårt att hinna räkna själv» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»15 39%
Hög»14 36%
För hög»8 21%

Genomsnitt: 3.76

- En labb i mitten hade varit roligt.» (Lagom)
- Jag läste om matematisk analys istället för någon utav de valbara kurserna, så min arbetsbelastning blev annorlunda än den som de som läser enligt programmet har.» (Lagom)
- Läste 3 kurser» (Hög)
- Har läst fyra kurser samtidigt denna läsperiod» (För hög)
- Hade istället läsperioden inte bestått av Ergonomi, utan av en annan kurs som var som hållfasthetslära i omfattning (som ändå innebär en del räknande) hade det minskat den totala arbetsbelastningen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 7%
Gott»16 42%
Mycket gott»19 50%

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Själva kursen är bra, men jag tyckte det var tråkigt att tentan kändes så mycket svårare än duggorna och de vi haft att öva på.» (Gott)
- Superbra med två duggor!» (Mycket gott)
- Sune är, som alltid, mycket bra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med mycket räknande.»
- Duggorna!»
- Tycker det är bra att lösningsförslag på hemuppgifter ligger ute på pingpong»
- ta hänsyn till COOP som inte läst materiallära. de vet inte vad stress i ett material är i början.»
- Sune är jättebra på att föreläsa, han borde fortsätta precis som han gör nu.»
- Samma goda pedagogik och möjlighet till att ställa frågor (och få lämpliga svar)»
- Duggorna - ger motivation under kursens gång»
- Föreläsaren Sune»
- Duggor»
- Duggatillfällena.»
- Sune Olsson, räkneövningar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha med riktiga grejer och visa på. Ev. några prylar i nåt mjukare material som föreställer balkar mm och där man kan visualisera krafterna bättre. Det hade också varit bra att få uppskattade värden på saker. T.ex. hur mycket belastning klarar en I-balk som är 5 m lång. Vi räknar ju med bokstäver men det hade ändå varit kul att veta. Kanske även exempel från verkligheten som att man måste klä in stålkonstruktioner med dubbla lager gips för att de vrider/deformerar sig om det brinner. Visst det kanske man tar upp på materiallära men det skadar väl inte att repetera saker och det är heller inte fel att få en verklighetsanknytning till det man läser.»
- Ta bort boken, låt de köpa den som vill, men fixa istället ett häfte med frågor. Föreläsningarna är bättre än boken!»
- Jag skulle tycka det vore intressant med att ha en inspirationsföreläsning i början av kursen. Man bjuder in någon från näringslivet som pratar om hur den använder sig av hållfasthetslära i sitt arbete.»
- Vore kul med lite exempel taget från verkligheten!»
- En labb skulle passa bra i mitten. skulle ge mer intresse.»
- Kanske att skjuvspänning skulle gås igenom lite mer så att man får en känsla för vad det är (precis som man har med kraft och normalspänning och friktion osv.). Det kändes som att vi rätt hastigt gick vidare till nästa kapitel.»
- Mer egentid på övningar»
- upppgift nr fem på tentan»
- Mer tid till egen räkning med stöd av övningsledarna under övningarna. Det fanns ingen sådan tid nu. Boken kanske borde ses över?»
- Kanske fler tillfällen till egen räknetid med möjlighet till hjälp.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att föreläsaren bör jobba med att utveckla sin förmåga att konkretisera de teorier som gås igenom i kursen. Jag och många(!) med mig har lättare att förstå vad det handlar om om jag först får en introduktion i form av t.ex. en illustration följt av en jordnära och målande förklaring än om jag direkt får se en lång krånglig matematisk formel.»
- uppg 5 på tentan ställde för höga krav på att man ska minnas matematiska deriveringsregler från mattekurser som vi hade för två år sedan!»
- Mycket intressant kurs med bra upplägg, strukturerat och hög men ändå överkomlig belastning.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.42

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.42
Beräknat jämförelseindex: 0.85


Kursutvärderingssystem från