ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp2åk3: ITR233 Logistik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-20
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»13 28%
Cirka 20 timmar»9 19%
Cirka 25 timmar»7 15%
Cirka 30 timmar»13 28%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.69

- Grupparbetet tog mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Bara caset» (Cirka 20 timmar)
- Praktikfallen tog mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- Med två arbeten i kursen så fick man sitta många timmar!» (Cirka 30 timmar)
- Allra mest pga grupparbete» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»1 2%
25%»6 13%
50%»7 15%
75%»15 32%
100%»17 36%

Genomsnitt: 3.89

- Eftersom kursens innehåll till ca 80% var upprepningar av vad som gåtts igenom i tidigare kurser så såg jag inte värdet i att höra allt igen. Dessutom gicks kursmaterialet igenom något fruktansvärt långsamt under föreläsningarna. Lite högre tempo (och nytt kursmaterial) hade hjälpt.» (25%)
- Varit på alla. Bra med power-points som är utlagda innan varje föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 41%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 41%

Genomsnitt: 2.56

- Mycket bra med lärandemål inför varje lektion!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Peters PowerPiont förklarade detta väldigt tydligt!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Fan va bra Peter har lagt upp målen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»27 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.96

- Denna kurs är en enda lång upprepning vad som gåtts igenom i tidigare kurser såsom Ekonomisk Analys 1, 2 och 3, Industriell Marknadsföring, Industriell Verksamhetsutveckling, Informationssystem, och Produktionsledning. Det kursmaterial som gicks igenom i Produktionsledningen återkommer alltså för TREDJE gången då Produktionsledningen i sin tur upprepade tidigare kursmaterial.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 48%
Ja, i hög grad»12 34%
Vet ej/har inte examinerats än»6 17%

Genomsnitt: 2.68

- En viss mängd oväntade frågor som inte i hög grad behandlats i litteratur eller föreläsningar. Dock rimlig examination till största del.» (I viss utsträckning)
- Återigen en tenta där man ska memorera bokens definitioner/listor och lära sig några godtyckliga beräkningsmetoder som inte används i verkligenheten, förutom möjligen på enmansföretag i Norrland. Tråkigt med ännu en kurs där man varken utvecklar sin analysförmåga eller ökar sin anställningsbarhet. Istället får man lära sig fullkomligt meningslös kunskap som man aldrig kommer ha glädje av. Riktigt illa.» (I viss utsträckning)
- Kändes inte som om fokus låg på de saker vilka togs upp på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att det var mycket räkneuppgifter i förhållande till föreläsningsinnehåll» (I viss utsträckning)
- Väl utformad tenta!» (Ja, i hög grad)
- Jag tyckte dock examinationen var lite orättvis. De tillämpningar vi fick har inte visats eller varit på någon tidigare tenta, den var med andra ord svår och det kommer bli högre kugg detta året än förre.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»7 15%
Ganska liten»8 18%
Ganska stor»19 43%
Mycket stor»10 22%

Genomsnitt: 2.72

- Sega föreläsningar där kursmaterial från tidigare kurser gås igenom på nytt.» (Mycket liten)
- Väldigt lätt på föreläsningarna. Lite svårare i boken och i tentamen. Borde gå att höja svårigheten lite på lektioner.» (Ganska liten)
- Jättebra föreläsare!!» (Mycket stor)
- Intressant med mkt input från verkligheten. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»6 13%
Ganska liten»8 17%
Ganska stor»20 44%
Mycket stor»11 24%

Genomsnitt: 2.8

- Kursboken var förvisso ganska välskriven och välstrukturerad, om man jämför med katastroflitteraturen man haft i vissa tidigare industriell ekonomi-kurser, men dess innehåll var en upprepning av vad som gåtts igenom i tidigare kurser. Kursboken som användes i Produktionsledningen är till och med angiven som källa i referenslistan.» (Mycket liten)
- Ej använt. Endast slides. » (Mycket liten)
- Väldigt bra bok, inga övningsuppgifter dock..» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»27 60%
Mycket bra»16 35%

Genomsnitt: 3.26

- Helt befängt att det mitt under praktikfallens arbeten skall komma upp förtydliganden och ändringar i uppgifterna som krävde att man gjorde om större delen av arbetet. De två handledarna som arbetade med kursen är de i särklass sämsta jag någonsin har varit med om att stöta på. De var väldigt dåligt pålästa, de tog inte anteckningar under våra möten med dem. De tog inte närvaro under presentationerna och de kunde inte motivera poängsättningen på praktikfallen över huvud taget. Sämst, helt enkelt sämst.» (Mycket dåligt)
- Ytterligare instruktioner på praktikfallen lades ut några dagar innan inlämning. Riktigt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Inget direkt problem.» (Ganska bra)
- Dock kändes tilläggsinformationen (Q/A) för praktikfall 2 tveksam. Uppdatera istället casebeskrivningen! Nu blev det hela mkt rörigt!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»20 44%
Mycket bra»14 31%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.55

- Under all kritik. En examinator som hävdar att han är dåligt insatt i praktikfallen och två handledare som inte orkar bry sig. Kanon.» (Mycket dåliga)
- Handledningen av praktikfallen var riktigt dålig. Praktikfallen utgjorde 45% av kursbetygen. Trots detta fick man endast 45 minuter handledning sammanlagt för hela gruppen, dvs 12 sekunder per elev och procent. Tycker man borde fått sin rapport genomläst åtminstone en gång av handledarna, speciellt första rapporten som utgjorde 30% av kursbetyget. Istället fick man sitta och ställa frågor på saker som egentligen borde funnits med i praktikfallsinstruktionerna. Som grädden på moset dras sedan poäng på rapporten hejvilt utan att man får någon som helst motivering till varför. Hur svårt skulle det vara för handledarna att kommentera rättningen på varje deluppgift med en eller två rader?» (Mycket dåliga)
- Lite väl luddiga handledarmöten under grupparbetena.» (Ganska bra)
- Det var ganska svårt med praktikfallen om man fick ett sent handledningstillfälle fick man hjälp för sent ibland enligt mitt tycke. Speciellt praktikfall 2. Bra med mailkontakt med handledare» (Ganska bra)
- Handledarna var duktiga på att svara snabbt på mail!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»10 22%
Mycket bra»31 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»16 35%
Hög»22 48%
För hög»5 11%

Genomsnitt: 3.64

- Hade gärna sett en högre belastning tidigare i kursen så att man fick mer tid i slutet att tillskansa sig det man lärt in, samt göra projekten.» (Lagom)
- Det blev ganska mycket med två relativt stora case. Det känns som miljömonetet i denna kurs var mer än 1.5p då det både var med på tentan och ett case. » (Hög)
- Caseandet tog alldeles för mycket tid med tanke på antalet poäng.» (Hög)
- det var lite kort tid till det andra grupparbetet » (Hög)
- Casen var för omfattande och krävde för mycket tid i slutet av tiden.» (Hög)
- Praktikfallen gör att arbetsbelastningen blir hög. För mig som inte har stora kunskaper inom excel blev det väldigt många "onödiga" timmar framför datorn som skulle kunnat undvikas om någon form av excel undervisning införs. De studenter som känner att de har tillräcklig kunskap inom excel behöver inte medverka men för oss nybörjar är det nästan en nödvändighet.» (Hög)
- Hög på grund av att vi hade 2 case där informationen i de både case PM var dålig. DEt är inte OK att det några dagar innan inlämning kommer ut ett dokument på hur man ska skriva rapporten. Casen har varit dåliga med avseende på hur information kring casen har fungerat. Väldig miss att man i cse 2 använt exakt samma som året innan och inte ens läst igenom så att ni märkte att orten var fel. » (Hög)
- Helt orimligt med två monsterstora projekt och sedan en jättestor tentamen på det. Om det ska se ut så måste det vara uppstyrt dubbelt så bra från skolans sida. Det fanns knappt någon som helst möjlighet att be om hjälp med praktikfallen, och när man väl fick hjälp så gick det stick i stäv med vad andra grupper hade fått höra och vad som stod i de dokument som sporadiskt dök upp på kurshemsidan. Och hur i all världen kan det praktikfall som tar dubbelt så lång tid att göra klart bara ge hälften så många poäng som det första? Och varför var arbetena centrerade kring att skriva så snygga bilagor som möjligt, istället för bra rapporter?» (För hög)
- I början nästan ingen arbetsbelastning men praktikfallen var orimligt tidskrävande jämförelse med hur många HP de motsvarade.» (För hög)
- praktikfall. Det tog lång tid att sätta sig in i excel och lång tid att sätta sig in i en uppgift som var svår, alldeles för svår för de max 15 poäng som delades ut på uppgift 2.» (För hög)
- Case 2 har oproportioneligt hög arbetsbelastning i jämförelse med poäng. Därför blir hela belastningen för hög. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»19 42%
Hög»21 46%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»0 0%
Godkänt»15 33%
Gott»17 37%
Mycket gott»10 22%

Genomsnitt: 3.68

- Mycket dåligt därför att: (1) Kursen upprepar nästan bara tidigare kursmaterial,(2) det kursmaterial som var nytt var irrelevant för arbetslivet och utvecklar varken problemlösningsförmågan eller anställningsbarheten, och (3) handledningen på praktikfallen var under all kritik.» (Mycket dåligt)
- casen var för omfattande i jämförelse med hur många poäng de gav till tentan. praktikfallet om miljön kunde göras hur stort som helst och bara omfattade 15 poäng. miljöcaset kändes opedagogiskt och överdrivet då själva metodiken var enkel men att göra samma beräkning på 1355 orderrader känndes bisarrt. dessutom var uppgiften dåligt formulerad då 3 A4 frågor och svar krävdes för att reda ut alla missförstånd. här finns mycket att göra» (Godkänt)
- Praktikfallen var lärorika men att spendera fruktansvärt mycket tid med att mäta avstånd mellan två destinationer eller att sitta och klippa och klista i excel var inte speciellt givande. Analysen och kvalitativt arbete motsvarade uppskattningsvis 10% av själva praktikfallet.» (Godkänt)
- Peter O var en riktigt bra föreläsare, miljöföreläsningarna höll dock väldigt låg kvalité» (Gott)
- Casen drog ner en i övrigt bra kurs.» (Gott)
- Intressant kurs, dock rätt lik både IVU"n och produktionsledningen. Rätt flummiga case.» (Gott)
- Intressant och verklighetsförankrat!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra grupparbeten, lärorika.»
- Inget. Allt bör arbetas om. Eventuellt kan föreläsningarna vara kvar, men då får herr Olsson ta och läsa in sig på praktikfallen så att man har en möjlighet att ställa frågor till honom om dem.»
- Boken var väldigt bra! Och Peters slides var lättaöverskådliga.»
- Ölspelet.»
- Miljömomentet som det var. Det var bättre integrerat än i tidigare kurser och kunde kopplas väl till första praktikfallet. »
- Peter»
- lärarna»
- Den tydliga genomgången i början på varje föreläsning om vad som är avsnittets lärandemål»
- Power-Points och övningarna!»
- Gästföreläsningen från Volvo var bra. Det kändes som han inte bara var där för att marknadsföra Volvo utan hade kunde tillföra erfarenheter från verklighet till kursen. »
- Inget. Kursen tillför inget värde.»
- Peter!»
- Föreläsningarna var väldigt bra.»
- Boken»
- Case är bra, räkneövningar»
- Peter Olsson»
- peters föreläsningar var mycket bra, att gå igenom räkneuppgifter på tavlan var också bra»
- de båda casen»
- Praktikfall 1 var roligt och lärorikt!»
- Första caset.»
- Föreläsningarnas upplägg. »
- Praktikfallen. Men se över omfånget på praktikfallen. Min grupp satt till exempel framför excel med praktikfall 2 i 3 dagar. Detta praktikfall ska vara litet vilket gör att det känns orimligt att det ska behöva ta 105h framför excel för att utföra beräkningarna. Dessa medför inte jättestor förståelse för logistik!»
- bok & examinator. Miljöföreläsningen var en av de bästa miljömomenten hittills. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Handledningen under grupparbetena. Väldigt luddiga besked (men det kanske var meningen). Som vanligt är det svårt att begripa exakt vad som betygsätts på grupparbeten. Känns som 3.75p/5p på ett moment är väldigt specifikt, och då borde man få en utförligare motivering.»
- Handledarna bör båda få rejäla utskällningar. Det är helt orimligt att man skall bli betygsatt av två personer som helt uppenbarligen inte har läst igenom rapporterna ordentligt innan de börjar kasta poängen omkring sig. Ingen grupp fick heller någon respons på varför man hade tappat poäng på arbetena, utan "Ni ska väl vara nöjda med det ni har fått" genomsyrade all kontakt vi hade med dem. Rapporterna står för 45% av kursbetyget och vi får över huvud taget inte veta varför vi har tappat poäng. Det är under all kritik.»
- Casen tar alldeles för mycket tid. Sedan om man inte har tur och känner någon som kan excel så blir det jättesvårt!»
- Flytta de tunga uträkningarna till det case som väger tyngst poängmässigt. »
- case, lite för omfattande dock!»
- Praktikfallet»
- Casen kan ha en tydligare fokus på egna tankar och analys och mindre fokus på exelberäkningar. »
- Mer handledning till case eftersom det var alldeles för få som fick 5:a på casen tror jag att det är nödvändigt att man har möjlighet att få caset genomläst med feedback av handledarna minst en gång innan inlämning. Det känns som casen var för stora för att inte få denna handledning. »
- Allt. Kursen tillför i sin nuvarande utformning inte något till utbildningen.»
- Alldeles för mycket tid fick läggas på casen som främst bestod i att förstå sig på excel. Om samma innehåll ska kvarstå, gör det till ett case istället för två.»
- Lägg till en övningsbok eller ett övningshäfte.»
- Syftet med casen borde preciceras bättre. Var det att hantera stora mängder data eller principer med beräkningar. Jag tycker det misslyckades för det var verkligen en belastning och många jag pratat med har mått dåligt pga dessa case.»
- Casebedömningen. Den var inte konstruktiv nu med enbart poäng och inga kommentarer.»
- att case 1 och 2 kunde göras till ett arbete så att man kunde disponera tiden bättre.»
- Gå från två till ett case. Det var för mycket beräkningar i båda. Detta gav inget utan analysen var det man lärde sig något av. Analysen var dock svår att veta hur djupt man skulle gå. »
- Praktikfall 2 var rena skämtet! Lärde oss ingenting men ägnade VÄLDIGT MÅNGA timmar åt excel-arbete och beräkningar. I efterhand förstår vi att det var till ingen nytta.»
- Det andra caset var för omfattande. Det var för tidskrävande med två case.»
- Case2. »
- Mer räkneövning.»
- Värdelöst med två case. För stor arbetsbelastning. Slå ihop till ett och ev förminska.»
- Volvoföreläsningen, man lärde sig inte så mycket. casen, mer information måste ges innan.»

16. Övriga kommentarer

- Bra och trevlig kurs, lite lätta föreläsningar om man ser på tentamen. Borde gå att förbättra handledningen, men detta är inte ett problem som bara finns i denna kurs.»
- Det här är den sämsta kursen jag har läst under min tid på Chalmers. Det bemötande vi har fått under kursen är helt enkelt katastrofalt dåligt. En examinator som inte verkar bry sig eller sätter sig in i sin egen kurs och två handledare som glömmer bort att läsa klart rapporterna innan de sätter betyget. »
- Tyckte inte att öl-spelet gav några större aha-upplevelser. »
- Peter, det är inte bara du som inte får svar på dina frågor till klassen. Vi är en väldigt tyst klass och blir nog ändå tystare när vi får lätta frågor, då "orkar" ingen svara. »
- Denna kurs i Logistik - tillsammans med andra dåliga kurser såsom Ekonomisk analys 1 och 2, och Produktionsledningen - har gjort att jag ångrat mitt val av Industriell Ekonomi-programmet på Chalmers. Hade jag fått välja om hade jag antingen valt en annan utbildning på Chalmers eller Industriell Ekonomi på KTH eller Linköpings Universitet. Jag avråder vänner och bekanta att välja Industriell Ekonomi på Chalmers.»
- Tyckte föreläsningen om miljövänlig logistik med Marcus Binge var en av de bästa föreläsningarna någonsin. Hoppas det kommer fram till honom personligen, jätteintressant!»
- Kursen var riktigt givande och äntligen har jag lärt mig Excel! Tyvärr tog casen för mycket tid!!! Ett case hade räckt.»
- Rolig kurs, användbar»


Kursutvärderingssystem från