ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1011-4 Projektkurs, TDA367/DIT211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-14 - 2011-08-14
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»2 6%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»14 45%
Minst 35 timmar»7 22%

Genomsnitt: 3.77

- 75 % utfördes de sista 3 veckorna» (Cirka 25 timmar)
- Tiden fördelades väldigt ojämnt. Lite i början och väldigt mycket i slutet. » (Cirka 30 timmar)
- Vissa veckor snarare 40 h, men närmare 10 h under lovet.» (Cirka 30 timmar)
- Det blev en del på påsklovet» (Cirka 30 timmar)
- Tidskrävande men kul.» (Minst 35 timmar)
- Vi hade många projektmöten och satt nästan ständigt och arbetade med projektet, jag vet inte exakt hur lång tid, men åtminstone på slutet skulle 35h/vecka inte förvåna mig. Kan dock ha rört sig om ca 30h/vecka också.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 6%
75%»8 25%
100%»20 64%

Genomsnitt: 4.51

- Jag hoppade de workshops man inte var tvungen att gå på.» (75%)
- Övningarna hade ibland oengagerade övningsledare som knappt sa vad de hette. Det kändes som att man kunde lika gärna kunnat vara hemma o gjort dem.» (75%)
- Föreläsningarna låg på en lite för hög nivå för mig, därför valde jag att inte gå på dom och läsa in kunskapen på egen hand. Det som kan göras är att försöka hålla föreläsningarna på en nivå som går ihop med det man redan lärt mig i oopen och oopfen så att man lätt hänger med. Exempel på saker som va lite för abstrakta var beroenden och designmönster.» (75%)
- Gick på samtliga föreläsningar och alla workshops utan en, gick även på alla projektmöten med handledare (om de kan räknas in i undervisningen).» (100%)
- Definitionsfråga, vår grupps handledare (Daniel Arvidsson) kom ju sent varje gång, och avslutade tidigt för att köpa frukost innan nästa grupp, så det kanske inte är 100% av vad som var tänkt..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 19%
Målen är svåra att förstå»4 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 22%

Genomsnitt: 2.7

- När man läser dokumentet om vad som ska vara med i projektet finns det en bra punktlista i början. Denna tycker jag är jättebra, dock finns det ett antal punkter som man måste ha med som bara står i exempeltexten över olika betygsättningar. Exempel på en sådan punkt är att man måste ha tester, allt som ska vara med i projektet borde rimligtvis vara med i punktlistan så att det blir tydligt! Detta gäller projektmålen.» (Målen är svåra att förstå)
- När vi pratat med olika projektgruper så har handledarna krävt olika saker från grupperna, vilket leder till att alla inte strävar efter samma sak.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursens mål bör speglas i projektuppgiften, och därför bör handledaren utvärdera projektförslagen i fråga om måluppfyllnad och betygsambitioner.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kanske lite mer info om hur mycket och precis alla mål, det blir väldigt mycket som det var nu och man hänger inte alltid med på allt ibland» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Målen tycker jag är bra, att fokus ligger på MVC och beroenden är också väldigt bra. Det som behöver förbättras är dock att börja föreläsningarna och handledartillfällena på en lägre nivå. Jag vet många som inte kände att dom hade med sig så mycket om MVC från oopfen och då är det väldigt svårt att börja tillämpa det designmönstret direkt. Mer kunskap om det behövs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Inga kunskaper eller riktig uybildning i UML eller projekt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 24%
Ja, i hög grad»11 44%
Vet ej/har inte examinerats än»8 32%

Genomsnitt: 3.08

- Tycker att det var väldigt luddigt hur man fick lov att göra sin demo. Vissa hade skärmdumpar och bilder på sekvenser i deras program som inte fungerade felfritt vid examinationen. Detta var inget som vi visste att man fick ha. Jag tycker att det är en bra examinationsform men det måste bli tydligare HUR man får göra sin demo.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var uppbyggd på ett sådant sätt att den skulle testa om man uppnått målen, dock var vår handledare inte särskilt bra och kunde inte svara på frågor eller hjälpa oss föra en diskussion så det kändes inte som om man lärde sig något nytt om samarbete/arbetssätt i ett projekt eller utveckling under kursen.» (I viss utsträckning)
- Inte fått feedback eller betyg på inlämningen än.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vi har utfört vårt arbete och färdigställt produkten, men om den produkten uppfyller målen eller inte har vi ingen aning om.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»7 22%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»7 22%

Genomsnitt: 2.93

- Fick väldigt lite information om alla kursmoment! Var ju tvungen att maila flera gånger till läraren. Sedan hade vissa handledare olika bra koll på kursen och vad som förväntades av oss.» (Mycket dåligt)
- Svårt att hitta på hemsidan » (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan bör göras om för att följa webstandarder och konventioner som att exempelvis webläsarens navigationsknappar ska utföra navigation mellan besökta sidor.» (Ganska dåligt)
- Kursadministration funegrade rätt bra. Webbsidan innehöll bra information, men det var svårt att hitta, tabeller formaterades konstigt (så det var svårt att se) vid användning av t.ex. iPads och man kan aldrig klicka "bakåt" utan att komma till en annan sida än förstasidan eller öppna i flera flikar (p.g.a. javascripten)» (Ganska dåligt)
- Hemsidan var lite långsam med att uppdateras, instruktioner angående dokumentation var otydligt. Annars bra.» (Ganska bra)
- Väldigt otydligt hur själva presentationen i slutet av kursen skulle gå till eftersom det var ett samarbete med ingenjörskompetensen. Roadmap:en (schemat) något svårläslig. I övrigt bra.» (Ganska bra)
- Lite svårt att veta vart vilka dokument låg ibland, men den fungerar helt klart.» (Ganska bra)
- Bra material» (Mycket bra)
- Javascript då man trycker på länkarna är lite jobbigt (går inte att gå bakåt), vanliga länkar skulle jag föredra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheten att få hjälp av handledaren?

31 svarande

Mycket dålig»4 12%
Ganska dålig»5 16%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»11 35%

Genomsnitt: 2.93

- Vi har haft problem med vår handledare (Daniel). Han har varit sen till varje möte (10-20 min). Han uteblev helt från det sista mötet. Vi har egentligen inte känt att han gett några svar på våra frågor eller tillfört något till projektet.» (Mycket dålig)
- Vår handledare tillförde väldigt lite. Direkta och specifika frågor besvarades oftast med att han visste precis lika lite som vi. Resonemang om kvalitet, måluppfyllnad och direktioner för att nå våra betygsönskemål existerade inte. Handledaren var dessutom konstant 15 min för sen förutom vid ett möte när han inte dök upp alls.» (Mycket dålig)
- Vår handledare (Daniel) skötte sitt arbete väldigt dåligt. De största problemen kan sammanfattas i några få punkter. 1) Handledaren var alltid 20-25 min sen till mötena (även efter att vi tagit upp detta med honom), så vi fick bara ca. 10-15 min mötestid, bortsett från sista mötet då han inte kom alls utan att ha anmält det innan. 2) När vi hade frågor om olika begrepp (t.ex. till dokumenten vi skulle skriva) eller frågor om lösningar i projektet i allmänhet fick vi aldrig några svar. Vad gäller begreppen visste han aldrig något och lyckades inte kolla upp det ordentligt, och oavsett designlösningar såg allt "bra ut", även om vi ville föra en diskussion om olika lösningar med honom. Vi fick alltså aldrig någon hjälp varken vad gäller val, förståelse eller att inleda en diskussion/föra en diskussion i en bra riktning så vi verkligen kunde diskutera. 3) Precis innan påsklovet fick vi veta att jag inte laddat upp någon kod, och att jag var tvungen att börja göra det. För övriga delar av gruppen verkade det inte vara någon risk för betygssänkning, och inte för mig heller vid senare tillfällen då jag börjat ladda upp kod då vi ville kontrollera detta mot slutet (främst för att vi arbetade på olika sätt, jag arbetade med en uppg så att jag skrev en fungerande lösning och sen förfinade den och sen skickade upp koden, medan andra skickade upp den fungerade, sen gjorde en bättre lösning och skickade upp den med och på så sätt fick flera antal rader). Trots detta fick vi i gruppen olika betyg, enligt min vetskap fick 2 st betyget 5 och 2 st betyget 4.» (Mycket dålig)
- Han (Daniel Arvidsson) sa" att han skulle ta reda på svar till våra frågor, men gjorde nästan aldrig det.» (Mycket dålig)
- Handledaren var till stor hjälp för vägledning och till att pusha en» (Ganska dålig)
- I vårt fall tycker jag att handledaren missade en del saker. Exempelvis sa han emot Joachim nästan hela tiden, detta gjorde mig väldigt förvirrad för vad som faktiskt är bra kod. Det fanns även tillfällen då han blev lite väl optimistisk om vårt projekt och blåste upp det till att bli mycket mer omfattande. Givetvis kunde vi backat men jag känner ändå att handledaren borde påmint oss om att vi bara har en läsperiod på oss. Personligen var handledartillfällena väldigt obekväma för mig, det var bara jag i min grupp som gick på föreläsningar, vilket också gjorde att jag föreslog saker som jag lärt mig där. Det tog mig hårt när handledaren flera gånger berättade för mig att jag hade fel när jag föreslog saker från föreläsningarna.» (Ganska dålig)
- Vår handledare hjälpte inte oss någonting med koden. Han kollade mer på dokumenten vi skulle göra.» (Ganska dålig)
- Kändes som om vissa handlare gjorde mer på mötena än vad andra gjorde. Borde var en lika nivå på delaktighet.» (Ganska dålig)
- Man hade ingen känsla för hur man låg till med projektet vilket ledde till osäkerhet.» (Ganska bra)
- Vädigt bra» (Mycket bra)
- Vi fick boka in extra timmar då det behövdes, beklakligt dock att vår handledare (Pelle Evensen) inte hade så många extra timmar på schemat som han kunde ge sina grupper.» (Mycket bra)
- Emil var jätteduktig handledare och kunde svara på alla frågor direkt» (Mycket bra)
- Alltid tillgängliga» (Mycket bra)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter i projektgruppen fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»27 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

- Lite svårt med kommunikationen i början, men med tips från kommunikationskursen fick vi lite hjälp på traven, vilket ledde till att samarbetet blev bättre.» (Ganska bra)
- Lite dåligt med strukturen, passa tider och sånt.» (Ganska bra)
- jag upplevde att alla deltagare i projektet (även jag själv) i för hög utsträckning tog med våra personliga problem in i arbetet. Eftersom handledaren och kursansvarige inte känner till problemen kommer medlemarna påverka varandras betyg negativt på ett sätt som ligger utanför kursens ramar.» (Ganska bra)
- Intressant att jobba med projekt under längre tid.» (Mycket bra)
- efter gruppdynamikpasset gick det bättre!» (Mycket bra)
- Vi kunde ha vissa problem med utdelningen av olika arbetsuppgifter till en början, då vissa tog på sig "lite för mycket" så att alla inte kom med. Dock löste vi detta efter ett par veckor då alla integrerades mer och lika mycket eftersom problemet togs upp vid ett gruppmöte.» (Mycket bra)
- Vi fick bra flyt och rutiner snabbt, vilket väl var väldig tur med tanke på den undermåliga handledningen..» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 35%
Hög»20 64%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Dåligt balanserad under kursen. I början visste vi inte vad vi skulle göra, och vid första handledartillfället förväntades det att vi skulle ha börjat arbeta på ett projekt helt utan diskussion om hurvida projektet uppfyllde kursens krav eller våra betygsambitioner.» (Lagom)
- Hög men lagom» (Lagom)
- Vi planerade dåligt och fick jobba jättehårt den sista veckan, men det var bara vårt fel. Kursmomenten ligger bra.» (Lagom)
- Ojämn » (Hög)
- Men bra.» (Hög)
- Belastningen på den här kursen beror nog mycket på vilket betyg man strävar efter, vilket är helt i sin ordning.» (Hög)
- Var i en grupp som man anmälde sig till om man inte klarat tentorna i programmering, så vi hade det lite tufft med att komma ikapp. Vi upplevde det också lite som att ansvariga i programledningen och examinatorn nog hade lite olika uppfattning om hur vår specialgrupp skulle ha det. Från början fattade vi det som att det vi skulle göra skiljde sig ganska mycket från resten av klassen, men det var ju precis samma sak. » (Hög)
- men lärorikt!» (Hög)
- Hög men lagom, i och med att det till största del handlade om projektet kunde vi själva till stor del välja arbetsbelastningen.» (Hög)

10. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 41%
Hög»14 45%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.61

- Känns fel att man förväntas arbeta under lov- och tentaveckan då de flesta är upptagna eller bortresta.» (Hög)
- Mest pga projektkursen, låg arbetsbelastning i kommunikationskursen.» (Hög)
- den andra kursen hade också snedvriden arbetsbelastning vilket bidrar till en upplevt hög arbetsbelastning under hela perioden.» (Hög)
- Blev lite frustrerad över kommunikationskursen då jag inte kände att den gav mig så mycket men att uppgifterna tog fokus från projektet.» (Hög)
- När mycket skulle in samtidigt kunde det bli lite mycket, men det kändes ändå ganska lagom. Eftersom det var två projektarbeten som låg parallellt med varandra samt individuella uppgifter gick det att i stor mån välja takten själv.» (Hög)
- Blev många större delinlämningar samtidigt» (För hög)
- Blev för mycket i omgångar. En deadline i den andra kursen gjorde att denna blev lidande och vice versa.» (För hög)


Sammanfattande frågor

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»5 16%
Gott»13 41%
Mycket gott»11 35%

Genomsnitt: 4.06

- Workshops var väl ett bra initiativ, men de passade inte för vår nivå, det fanns nästan ingen möjlighet för diskussion, och de relaterade dåligt till vårt arbete i övrigt. Problemen med handledare, och deltagarnas påverkan på varandra utan kursansvariges insyn har jag redan nämnt.» (Dåligt)
- Det är otroligt bra tanke bakom kursen och om handledare och föreläsare bara hade varit överens och sagt samma saker hade jag satt mycket gott som betyg. Jag blev mest förvirrad när alla sa emot varandra.» (Dåligt)
- att ha en projektkurs är väldigt bra i slutet av ettan men jag tycker att läraren kunde poängterat att man inte skulle få så mkt hjälp. Sedan kunde ha funnits bättre exempel på dokumentationen såsom RAD och SDD där typ nästa alla körde fast i minst en vecka!Borde gått igenom det bättre! Tycker inte att en kurs ska gå ut på gissa sig fram för att göra bra dokumentation. » (Godkänt)
- svårt att veta hur man låg till under kursen, sen plötsligt kommer ett betyg som man inte vet vilket det ska bli» (Godkänt)
- Kursens upplägg var bra, likaså workshopsen. Materialet till föreläsningarna hade kunnat vara lite bättre, så att man hade kunnat läsa powerpointsen och minnas mer om vad som sas (kunde vara svårt att hinna med att anteckna alla saker ganska ofta). Det var i princip handledaren som förstörde kursen för oss, eftersom han inte fick en att lära sig mer och därav inte direkt fick så många nya kunskaper.» (Godkänt)
- Bra att alla måste göra saker, och bra att man fick jobba med folk som kunde lika mycket/lite som en själv.» (Gott)
- Roligt och lärorikt » (Mycket gott)
- Roligaste och mest lärorika kursen hittils.» (Mycket gott)
- Väldigt rolig och utmanande kurs. Man lär sig mycket om själva utvecklingsprocessen när det gäller mjukvara.» (Mycket gott)
- Oerhört kul kurs, bästa på hela ettan! :D» (Mycket gott)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Valfriheten»
- Bra framåtdrivande handledare »
- Det fria upplägget med kursen»
- Valfrihet.»
- Allt»
- Specialgrupper åt dem som har svårt för programmering.»
- Handledningen, den var väldigt bra för att komma in på rätt spår. Det var även trevligt att man fick se andras projekt i slutet av kursen.»
- Kursen i sin helhet»
- Indelning efter tidigare kunskap.»
- Fokusera mer på Test Driven Development, be inte deltagarna börja skriva kod efter möte två, be dem skriva tester.»
- Upplägget»
- Projektkursen i slutet av ettan :)»
- Möjligheten att titta på dokument från tidigare projekt så att man förstår hur man ska göra (SDD och RAD) gärna mer sånt!»
- Att man får välja grupper och ämne själv.»
- Egen gruppindelning är jättebra! Då hamnar man i en grupp med samma motivation och ambition vilket gör arbetet mycket enklare, utan detta kan hela kursen vara förstörd. Även att man i gruppen får bestämma vad man ska utveckla.»
- Att man arbetar individuellt och att man tillats vara sjalvstandig under kursens gang.»
- Vad som togs upp under föreläsningarna och workshopsen.»
- Workshopsen.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre info till de studerande. Mer info ang projektarbete.»
- De senare workshopparna var svåra tyckte jag.»
- Tydligare mål»
- Bättre metoder att förmedla information samt kommunikation med kursledaren förbättras mycket då inga frågor besvaras »
- Så att man får större relation till kursmålen så att man slipper att famla lite i blindo då detta är en väldigt fri kurs.»
- Förtydliga instruktioner angående dokumentationen!! Var även rätt ointressant att presentationen skulle bedömas av kommunikationskursen.»
- Gemensamma mål från handledarna»
- Mer hjälp åt specialgrupperna. Mer handledningstider eller labbtider dit man kan komma o få hjälp med sitt projekt.»
- Handledarna bör få mer timmar att distribuera, så att grupperna kan få mer hjälp vid behov.»
- Gå igenom MVC mer och andra metoder som vi kan ha nytta av.»
- Tydligare vad det innebär att vara i specialgrupp...»
- Ägna mer undervisningstid åt de nya färdigheter som förväntas användas (testning och beroenden) så att kunskaperna förankras, inte bara halvhjärtat presenteras. Handledarmöte dag 1 för att kontrollera att de idéer man har för ett projekt går att genomföra och följer kursens mål. Pålästa handledare som vet vad som förväntas och kan hjälpa till att styra gruppen i rätt riktning.»
- Var tydligare och pusha mer. Det är nästan bra som det är men gör det lite lite till»
- bättre exempel för all dokumentation (utan N/A på varannan punkt) + förklaringar till vad som ska förväntas stå där! Bättre sync och koll med lärare och handledare så att alla inte säger olika saker. Bättre hemsida där man inte behöver gissa var någonting är »
- 1. Vi hade missat en del vi inte kände till, det måste tydligare framgå vad som ska lämnas in, tester etc. 2. Att ni gör en snabbare genomgång av projekt så ni ser så att alla delar är inlämnade(tester, dokumentation etc.). Då man efter slutlig inlämning ser sig som färdig och kanske inte går att nå för eventuell korrigering/komplettering. Ett exempel kan vara en "checklista" till den slutliga inlämningen där man kan se så att allt är med. (RAD, SSD, Junit-tester etc...)»
- Workshops där handledarna spelar större roll så att det inte bara blir som ett övningspass.»
- Att handledare och föreläsare snackar ihop sig, det funkar inte att man säger olika saker hela tiden. Även tydligare mål.»
- Bättre handledare som hjälper en mer med koden. »
- Handledarna borde ha samma uppfattning om vad som ska göras. Kändes som om alla handledare gjorde olika mycket på mötena.»
- Handledarmotena.»
- Större frihet när det gäller att välja programmeringsspråk. Vi läser i stort sett bara Java på Chalmers, och det här verkade som ett bra tillfälle att lära sig ett nytt språk. Mer konkreta exempel hur ett projekt värt en 5:a ser ut, det var oklart.»
- kommunikation om hur varje individ ligger till under kursens gång»
- Föreläsningsmaterialet (bör beskriva begrepp bättre) samt att den handledaren vi hade antingen bör "läras upp" eller inte handleda alls.»

14. Övriga kommentarer

- Osäkert om man ska lyssna på sin handledare eller föreläsaren när de inte tycker samma om hur något skall göras.»
- Det var synd om de grupperna som knappt hade en handledare.. Borde ha bättre koll på om handledarna gör sitt jobb»
- Bra och rolig kurs. Inspirerande lärare.»
- Bra kurs som ger en mojlighet att komma ikapp programmeringsmassigt om man ligger lite efter. Samt ar det bra traning att arbeta i grupp.»
- En handledare borde komma i tid, det gjorde aldrig vår (Daniel Arvidsson), standard var en kvart sent, och på frågan om vi började hel eller kvart över var svaret hel. Ändå fick man aldrig någon ursäkt eller förklaring till de sena ankomsterna. Sedan fick vi i princip ingen återkoppling på mötena heller, så praktiskt sett kanske det inte spelade någon roll om han kom eller inte (vilket han faktiskt inte gjorde sista gången, men då fick vi handledning av Joachim, som var så som vi förväntade oss att handledningen skulle vara). Om det dessutom som i projektkursen ska efterlikna att handledaren är någon slags grupp-/avdelningschef är ju tiderna extra viktiga, en kvart * fyra deltagare = en timmes förlorad arbetstid, företaget skulle ju inte blivit glatt direkt.. Det känns dessutom som att den dåliga återkopplingen ledde till att jag och en till gruppmedlem fick lägre betyg än vi skulle fått annars, vilket är lite surt..»


Kursutvärderingssystem från