ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-3, 1213-5 Verkstads/motorteknik, LNB660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-09-04 - 2013-09-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 73%

Genomsnitt: 3.66

- Målen är inte alt för tydligt inskrivna i pm! Kontroll/förhör väldigt varierande från elev till elev samt att pm ej förklarar vilka delar/områden förhöret kommer att beröra!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Systemet med en checklista var väldigt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Högre krav på utförda moment och bätre kontroll på att alla varit delaktiga i moment! Tror intresset i kursen blir större om kraven ökar!» (Nej, målen är för lågt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 26%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Svårt att säga eftersom det var rätt luddigt vilka krav som fans! Examinationen speglade inte momenten i kursen! Det jag besvarade under förhör/examinationen var sådant som jag hade fått förkunskaper i andra kurser och inte under denna kurs alltså hade muntligt förhör kunnat hålas i början av kurs och jag hade fåt samma resultat i förhöret!» (I viss utsträckning)
- Ja genomgången av varje delmoment var bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.13

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»7 46%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.33

- Fanns inte så mycket material att ta det av.» (Ganska liten)
- Väldigt praktisk kurs, dock mycket bra verkstadshandbok!» (Ganska stor)
- Materialet på pingpong hjälpte mycket.» (Ganska stor)
- Är av stor tyngd!» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.2


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»2 13%
Låg»1 6%
Lagom»11 73%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Hade hunnit med samma moment under mycket kortare tid om jag funnit större anledning till detta!» (För låg)


Sammanfattande frågor

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»4 26%
Gott»2 13%
Mycket gott»8 53%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Utifrån vad jag hört om tidigare kurs uppläg är jag nöjd men det fins mycket att gör för att förbätra kursen!» (Godkänt)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- möjligheten till att vara på Maritiman»
- Examination av infasning! Motor upricktning!»
- Allt»
- Möjligheten att prova på olika svetsmetoder samt diverse tester på motorer»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Höjda krav!»
- Mer svetsövningar med MIG/MAG TIG båge och gas. Kursen borde pågå längre tid än vad den gör nu. Fixa skolfartyg som vi elever kan åka ut med.»
- Skulle inte vara några fel om kursen kunde vart lite längre så man även kunde fördjupa sig på flera svetsmetoder»
- En individuell uppföljning i mitten av praktikperioderna för att se vart studenterna ligger samt vägleda dem i rätt riktning.»

13. Övriga kommentarer

- Examinatorn har en tendens att välja vilka elever som den gillar/ogillar. Tror det skulle vara till examinatorns fördel om denna inte lägger sig i lärandet så mycket utan överlåter det till lärarna. »
- Bra kompetens hos lärarna! Lite otrevligt bemötande vid påpekande om arbetsmiljö!»
- För mycket fokus på närvaro. Fanns viktigare mål än närvaro enligt mig. Bättre fokuserar på att studenterna lärt sig något än att ständigt fokusera på att man var där varje minut.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.13

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.13
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från