ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Affärsinriktad kommunikation, LSP271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-12 - 2007-11-04
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»4 26%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 2.8

- Väldigt svårt att uppskatta!» (?)
- Har haft mycket vid sidan av skolan som påckat på uppmärksamheten.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»1 6%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.81

- Bortsett från en lektion då jag var bortrest.» (100%)
- Att närvara på lektionerna var väl det mminsta man kunde göra när man varit lite lat vid sidan om.» (100%)
- Obligatorisknärvaro! Undervisningen är och ska vara frivillig. Ta bort obligatoriskt. Tror dessutom inte att kåren tycker om detta.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 43%

Genomsnitt: 3.25

- Förstår inte riktigt nyttan med kursen. Visst är det bra att kunna skriva CV, och bättra på engelskan. Men är detta verkligen en kurs för 3:e året på högskolan?» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det är en krävande men nyttig kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 26%
Ja, i hög grad»5 33%
Vet ej/har inte examinerats än»6 40%

Genomsnitt: 3.13

- Speciellt redovisningen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.18

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.81

- Ingen litteratur» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%

Genomsnitt: 3.56

- Skulle har varit bra om powerpoint presentationerna skulle ha funnits på nätet.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.81

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»10 62%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Mkt inlämningar, men som jag tidigare nämnde gav kursen mycket.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»10 62%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.62


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 43%
Gott»6 37%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.75

- OK, men tycker att andra kurser kunnat göra större nytta.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Antal föreläsningar och kurslitteraturen.»
- Att de olika uppgifterna går in i varandra - t.ex. hade en cv - som blev arbetsintervju som sedan ledde till ett jobb med tillhörande uppgift»
- -Allt på eng. -Fokus på "prata"»
- jobbintervjuerna»
- muntliga presentationer»
- Föresläsarna»
- möten, presentationer»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Arbetet man måste lägga ner. Projekt, presentation och tenta verkar vara väldigt mycket.»
- Ev lite färre obligatoriska uppgifter - det blev lite mastigt»
- kursnamnet, byt till Business Communication istället. Så fattar man att det är på engelska o inte svenska kursen hålls på.»
- fler små gruppövningar med affärskommunikation om verkliga situationer»
- Ta bort obligatoriskt. Vi är vuxna människor som kan ta ansvar för oss själva. Obligatoriskt bör endast gälla certifierande kurser samt laborationer och dyl.»
- viktigt att man får prata så mycket som möjligt»

16. Övriga kommentarer

-
- keep up the good work»


Kursutvärderingssystem från